de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
verbonden families:
Barnevelt, Bohene, van Bronckhorst, de Bruin, Camphusen, Damen, Derricks, Gerritse, Greyte, van den Ham, van der Heiden, van der Heijden, Janssen Blitterswijk, Klomp, Letten, Lippert, van Meeckeren, Ploech, Ruiters, Saurwalt, Schilte, Simons, Slange, Spaen, Thomassen, van Tusschenbroek, van Veen, Vollaerts, Wiggers, Wolters.


Arnhem


VIII

Cloeck - Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Cloeck - van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck - van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriŰn stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12Ż alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck - van Meeckeren (1468)       basis-schema

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476.

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck - Greyte (1554)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1554 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.


XV

Cloeck - Lippert (1577)       basis-schema

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert M÷ller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.


XVI

Cloeck-Derricks (1622)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.


Nijmegen


XVII

Cloeck - Simons (1671)       basis-schema

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud Zevenaar, zoon van
Albert Cloecken
Gerritje Derricks trouwt op 5 mei 1671 te oud Zevenaar circa 47 jaar oud met
Anna Simons,
Van Bartholomeus Cloeck en Anna Simons zijn tien kinderen bekend,

Johan Cloeck, geboren in 1671 te oud Zevenaar en voor 1682 overleden,
Jenneke Cloeck, geboren in 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, geboren in 1675 te oud Zevenaar,
Albert Cloeck, geboren in 1677 te oud Zevenaar,
Jasper Cloeck, geboren in 1681 te Nijmegen,
Joannes Cloeck, gedoopt op 28 november 1682 te Nijmegen,
Christiana Maria Cloeck, gedoopt op 18 april 1685 te Nijmegen,
Theodorus Kloeck, gedoopt op 16 november 1687 te Nijmegen,
Maria Cloeck, gedoopt op 6 september 1690 te Nijmegen,
Fransiscus Bartholomeus Cloeck, gedoopt op 22 juni 1693 te Nijmegen.

Bartholomeus Cloeck overlijdt voor 1701, circa 77 jaar oud.


XVIII

Cloek-Wiggers (1696)       basis-schema

Albert Cloek, geboren in 1677, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 1 augustus 1696 in de R.K. Statie der Minderbroeders te Nijmegen met
Dorothea Wiggers,
Getuigen: Agnes van Bothalen en Dirickxke Tijssen,
Uit het huwelijk van Albert Cloek en Dorothea Wiggers zijn drie kinderen bekend,

Anna Margareta Kloeck, gedoopt op 16 januari 1697 in de R.K. Statie der Minderbroeders te Nijmegen,
Getuigen: Anna Sijmons, Jenneke Kloeck,
Joanna Maria Cloeck, gedoopt op 24 juni 1702 te Nijmegen,
Gosuinus Kloeck, gedoopt op 18 juni 1704 in de R.K. Statie der Minderbroeders te Nijmegen,
Getuigen: Laurentius Kloeck, Josijna Kloeck,

Dorothea Wiggers overlijdt half december 1746 en wordt op 16 december 1746 in de Stevenskerk begraven.

Cloek-Bohene (1704)       basis-schema

Cornelius Cloek, geboren in 1675, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 4 mei 1704 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen met
Josijna Bohene,
Uit het huwelijk van Cornelius Cloek en Josijna Bohene zijn zeven kinderen bekend,

Bartholomaeus Kloeck, geboren op 28 december 1704, gedoopt op 29 december 1704 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Andreas Bohene, Joanna Kloecke,
Petrus Cloek, geboren en gedoopt op 3 juli 1706 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Albertus Kloek, Gertrudis Bonhene,
Petronilla Cloek, geboren en gedoopt op 24 september 1707 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Antonius Bonhene, Anna Kloek,
Maria Christina Kloeken, geboren 3 september 1710 en gedoopt op 4 september 1710 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Laurentius Kloeke, Joanna Kloeken,
Anna Kloeke, geboren 16 oktober 1712 en gedoopt op 17 oktober 1712 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Antonius Diricks, Gertrudis Bonhenen,
Theodorus Kloeke, geboren en gedoopt op 1 februari 1715 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen en voor december 1716 overleden,
Getuigen: Albertus Kloeke, Margarita Nieuwendijck,
Theodorus Kloek, geboren en gedoopt op 9 december 1716 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Georgius Jansens, Anna Hus,
Gerardus Kloek, (aanname), geboren omstreeks 1718 te Nijmegen,

Josina Bohene overlijdt begin februari 1755 en wordt op 8 februari 1755 begraven.

Cloek-van Barnevelt (1716)       basis-schema

Jasper Cloek, geboren in 1681, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 29 augustus 1716 te Nijmegen met
Maria van Barnevelt,
Uit het huwelijk van Jasper Cloek en Maria van Barnevelt zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Cloek, geboren op 28 april 1718 te Nijmegen,
Wilhelmina Cloek, geboren op 22 juni 1721 te Arnhem.

Cloek-Damen (1720)       basis-schema

Fransiscus Bartholomeus Cloeck, gedoopt op 22 juni 1693, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 15 december 1720 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen met
Gertrudis Damen,
Getuigen: Theodora Erpthagen, Maria de Haagh,
Uit het huwelijk van Fransiscus Bartholomeus Cloeck en Gertrudis Damen zijn vier kindere bekend,

Dorothea Kloek, geboren en gedoopt op 6 september 1724 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Godefridus Damen, Josina Bonenen,
Anna Kloek, geboren op 5 maart 1726, gedoopt op 6 maart 1726 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Godefridus Damen, Josina Bonenen,
Albertus Kloek, geboren en gedoopt op 18 mei 1729 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Goswinus Kloek, Margarita de Bruijn,
Martinus Kloek, geboren op 5 april 1733, gedoopt op 6 april 1733 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Theodorus van der Linden, Petronilla Kloek.


XIX


Betuwe

Kloek - van Tusschenbroek (1750)       basis-schema

Gerardus Kloek, zoon van
Cornelius Cloek en
Josijna Bohene, (aanname), trouwt omstreeks 1752 te Wamel, met
Anna Maria van Tusschenbroek,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Agnes Kloek, geboren omstreeks 1752 te Wamel,
Barbera Kloek, geboren omstreeks 1754 te Wamel,
Anna Maria Kloek, geboren omstreeks 1756 te Wamel,
Willem Kloek, geboren omstreeks 1757 te Wamel,

Kloek - van der Heijden (1759)       basis-schema

Gerardus Kloek, hertrouwt omstreeks 1759 te Wamel, met
Maria van der Heijden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arend Hendrik Kloek, geboren omstreeks 1759 te Wamel,
Valentijn Kloek, gedoopt op 28 februari 1761 te Wamel


XX

Schilte - Kloek (1776)       basis-schema

Agnes Kloek, geboren omstreeks 1752 te Wamel, dochter van
Gerardus Kloek en
Anna Maria van Tusschenbroek, trouwt op 2 mei 1776 te Tiel, met
Henricus Schilte, geboren te Tiel, zoon van Jacob Schilte en
Catharina van Erp,
getuigen: Maria Kosters en Adriana van der Hijde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van den Ham - Kloek (1785)       basis-schema

Barbera Kloek, geboren omstreeks 1752 te Wamel, dochter van
Gerardus Kloek en
Anna Maria van Tusschenbroek, woonachtig onder Echteld, trouwt op 13 november 1785 te Tiel, ondertrouw te Echteld op 20 oktober 1785, met
Martinus van den Ham, geboren te Drumpt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jantje van den Ham, geboren in 1786 te Drumpt(Tiel),
Maria van den Ham, gedoopt op 28 december 1794 te Drumpt(Tiel),
Petronella van den Ham, gedoopt op 24 september 1798 te Drumpt(Tiel) en op 27 januari 1881 te Tiel overleden,
doopgetuigen: Hendrik Schilte en Agnes Kloek,
Peter Jacob van den Ham, gedoopt op 6 maart 1803 te Drumpt(Tiel),
doopgetuigen: Wilhelm Kloek en Maria van der Heide.

Barbera Kloek, overlijdt op 7 september 1843 te Drumpt en wordt op 13 september 1843 bij de kerk te Tiel begraven.

Letten - Kloek (1793)       basis-schema

Anna Maria Kloek, geboren omstreeks 1756 te Wamel, dochter van
Gerardus Kloek en
Anna Maria van Tusschenbroek, woonachtig te Paasenwaaij onder Drumpt, trouwt op 26 december 1793 te Tiel (ondertrouw op 5 december 1793, te Drumpt met attestatie van Tiel) met
Johannes Leonardus Letten, uit Coursel en woonachtig te Tiel,
getuigen:Willem Kloek, en Maria Rommerswaal,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Catharina Letten, gedoopt op 23 september 1794 te Tiel en op 3 juli 1862 te Tiel overleden,
doopgetuigen: Willem Kloek en Anna Maria Kloek
Johanna Gerarda Letten, gedoopt op 7 februari 1796 te Tiel,
doopgetuigen: Valentijn Kloek en Maria van der Heijden, de huijsvrouw van Willem Kloek.

Kloek - van der Heiden (1795)       basis-schema

Willem Kloek, geboren omstreeks 1757 te Wamel, zoon van
Gerardus Kloek en
Anna Maria van Tusschenbroek, woonachtig onder Drumpt, trouwt op 14 mei 1795 te Tiel (ondertrouw op 25 april 1795) met
Maria van der Heiden, geboren te Tiel, weduwe van DaniŰl Rimmerszwaan,
Uit dit huwelijk is ÚÚn kind bekend.

Kloek - Ruiters (1800)       basis-schema

Arend Hendrik Kloek, geboren omstreeks 1759 te Wamel, zoon van
Gerardus Kloek en
Maria van der Heijden, trouwt omstreeks 1800 in Tiel met
Anna Catharina Ruiters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Peter Kloek, geboren in 1798 te Zennewijnen en op 18 juli 1820 te Tiel overleden,
Johannes Kloek, geboren in Drumpt en op 13 april 1801 in Tiel gedoopt,
Doopgetuigen: Martinus van den Ham en Maria Mol.
Anna Maria Kloek, geboren in Drumpt en op 23 januari 1803 in Tiel gedoopt,
Doopgetuigen: Willem Kloek en Maria van der Heijden,
Op 27 april 1807 overlijdt Anna Catharina Ruiters te Tiel

Kloek - Slange (1786)       basis-schema

Valentijn Kloek gedoopt op 28 februari 1761 te Wamel, zoon van
Gerardus Kloek en
Maria van der Heijden, trouwt op 30 april 1786 in de parochie van de Rooms Katholieke Kerk in de Walsteeg te Utrecht, met
Helena Slange, geboren omstreeks 1761,
Uit dit huwelijk is ÚÚn dochter bekend,

Maria Elisabeth Kloek, gedoopt op 21 augustus 1788 in parochie van de Rooms Katholieke Kerk in de Walsteeg te Utrecht.

Helena Slange overlijdt omstreeks 1790.

Kloek - Wolters (1796)       basis-schema

Valentijn Kloek hertrouwt op 23 januari 1796 met
Catharina Maria Wolters, geboren in 1777, dochter van
Sigebertus Wolters en
Johanna Jansen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Agnes Kloek, gedoopt op 19 augustus 1796 in parochie van de Rooms Katholieke Kerk in de Walsteeg te Utrecht,
Johannes Gerardus Kloek, gedoopt op 2 februari 1799 in parochie van de Rooms Katholieke Kerk in de Walsteeg te Utrecht,
Maria Hendrika Kloek, gedoopt op 12 november 1800 in de Dominicus parochie te Tiel,
Barbera Catharina Kloek, geboren in 1806 te Utrecht,
Johanna Kloek, geboren in 1810 te Utrecht en
Johanna Hendrika Kloek , geboren op 15 juni 1813 te Utrecht en op 14 juli 1813 overleden.

Valentijn Kloek overlijdt op 22 maart 1820 te Utrecht op 59 jarige leeftijd.
Catharina Maria Wolters overlijdt op 1 mei 1837 te Utrecht op 60 jarige leeftijd.


XXI

Kloek - de Bruin (1837)       basis-schema

Johannes Kloek, gedoopt 13 april 1801 in Tiel, zoon van
Arend Hendrik Kloek en
Anna Maria Ruijters, trouwt Op 5 mei 1837 te Willeskop met
Maria de Bruin, geboren omstreeks 1811 te Montfoort, dochter van
Jan de Bruin en
Aaltje van de Brink,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johanna Maria Kloek, geboren in 1839 te Linschoten, getrouwd met Arie Schouten en op 16 september 1912 te Haarlem overleden,
Johannes Kloek, geboren op 3 juni 1840 te Wulvenhorst en op 17 juni 1840 overleden,
Alida Kloek, geboren in 1842 te Wulvenhorst en op 3 juli 1847 overleden,
Johannes Kloek, geboren in 1844 te Wulvenhorst en op 2 oktober 1844 overleden,
Agnes Kloek, geboren in 1846 te Wulvenhorst.

van Veen - Kloek (1835)       basis-schema

Anna Maria Kloek, gedoopt op 23 januari 1803 in Tiel, dochter van
Arend Hendrik Kloek en
Anna Maria Ruijters, trouwt in 1826 met
Arend van Veen, geboren in 1803 te Zwartsluis, zoon van
Hendrik van Veen en
Abeltje Bartels.
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Maria Margaretha van Veen, geboren in 1826 te Amsterdam en op 24 oktober 1835 te Millingen overleden,
Alberta Johanna van Veen, geboren in 1828 te Millingen en op 27 maart 1849 te Gendt overleden,
Wilhelmina Johanna van Veen, geboren in 1830 te Millingen en op 25 mei 1839 te Millingen overleden,
Hendrik van Veen, geboren in 1831 te Millingen en op 10 september 1840 te Millingen overleden,
Johannes Wilhelm van Veen, geboren in 1837 te Millingen,
Maria Petronella van Veen, geboren in 1839 te Millingen,
Willemina van Veen, geboren in 1841 te Gendt,
Theodora Hendrica van Veen, geboren in 1844 te Gendt en op 5 augustus 1914 te Arnhem overleden.
Hendrik Arend van Veen, geboren in februari 1846 te Gendt en op 11 maart 1846 te Gendt overleden,

Anna Maria Kloek, overlijdt op 5 november 1882 te Arnhem op 79 jarige leeftijd,
Arend van Veen, overlijdt op 28 februari 1855 te Gendt op 62 jarige leeftijd

Thomassen - Kloek (1810)       basis-schema

Maria Elisabeth Kloek gedoopt op 21 augustus 1788 te Utrecht, dochter van
Valentijn Kloek en
Helena Slange, trouwt omstreeks 1810 met
Johannes Lambertus Thomassen (Thomes), geboren in 1792, zoon van
Johannes Thomes en
Johanna van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Thomassen, geboren 21 mei 1811 te Tiel en op 21 juni 1838 te Tiel overleden,
Leendert Thomasen, geboren 16 februari 1813 te Tiel,

Maria Elisabeth Kloek overlijdt op 26 maart 1848 op 60 jarige leeftijd en wordt op 30 maart 1848 bij de kerk in Tiel begraven,
Johannes Lambertus Thomassen overlijdt op 30 april 1843 op 55 jarige leeftijd te Tiel.

Janssen Blitterswijk - Kloek (1820)       basis-schema

Agnes Kloek, geboren in 1796 en dochter van
Valentijn Kloek en
Catharina Maria Wolters trouwt op 9 november 1820 te Schalkwijk, Utrecht met
Joannis Janssen Blitterswijk, geboren op 25 december 1779 te Meerlo in Limburg, zoon van
Andris Janssen en
Maria Janssen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Hendricus Janssen Blitterswijk, geboren in 1821 te Utrecht Stad,
Hendrikus Janssen Blitterswijk, geboren op 6 mei 1822 te Schalkwijk, Utrecht.
Catharina Janssen Blitterswijk, geboren op 24 september 1823 te Schalkwijk, Utrecht.

Joannis Janssen Blitterswijk overlijdt op 18 oktober 1846 te Weesp(Noordholland) op 67 jarige leeftijd.
Agnes Kloek overlijdt na 1846.

Gerritse - Kloek (1827)       basis-schema

Barbera Catherina Kloek, geboren in 1806 en dochter van
Valentijn Kloek en
Catharina Maria Wolters, trouwt 31 januari 1827 te Utrecht met
Josua Gerritse, geboren in 1802 in Middelburg, Zeeland, zoon van
Pieter Gerritse en
Josina Cornelia Kleijnzwager,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Falentijn Gerritse geboren in 1835 te Utrecht en op 8 juni 1910 overleden,
Joseph Sigebertus Gerritse geboren in 1840 te Utrecht en op 8 mei 1836 overleden,
Joseph Johannes Nicolaas Gerritse geboren op 28 juli 1840 te Utrecht en op 30 juli 1840 overleden,
Antonius Gerritse geboren in 1844 te Utrecht en op 7 februari 1845 overleden,
Josua Augustinus Gerritse geboren op 10 december 1846 te Utrecht en op 26 december 1846 overleden en
Anthonia Wilhelmina Gerritse, geboren in 1851 te Utrecht en op 11 oktober 1881 overleden.

Josua Gerritse overlijdt op 9 december 1859 te Utrecht op 57 jarige leeftijd.
Barbera Catherina Kloek overlijdt op 21 mei 1880 te Utrecht op 74 jarige leeftijd.

Klomp - Kloek (1852)       basis-schema

Maria Johanna Kloek, geboren in 1828, dochter van
Johanna Kloek, trouwt op 22 december 1852 te Utrecht met
Cornelis Klomp, geboren in 1828 te Utrecht Stad, zoon van
Fredrik Klomp en
Gerarda Croesman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederik Cornelis Johannes Klomp geboren in december 1853 te Utrecht en op 10 mei 1854 overleden,
Cornelis Frederik Klomp geboren in 1855 te Utrecht en op 27 oktober 1856 overleden en
Cornelis Frederik Klomp geboren in 1859 te Utrecht en op 23 mei 1868 overleden,

Maria Johanna Kloek overlijdt op 5 maart 1908 te Nijkerk op 80 jarige leeftijd.

Saurwalt - Kloek (1860)       basis-schema

Maria Johanna Kloek, geboren in 1828, dochter van
Johanna Kloek, hertrouwt op 2 mei 1860 te Utrecht met
Johannes Saurwalt, geboren in 1816 te Utrecht Stad, zoon van
Johannes Saurwalt en
Rijniera Snoek,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johannes Saurwalt geboren in juli 1862 te Utrecht en op 4 oktober 1862 overleden,
Johannes Saurwalt geboren in januari 1865 te Utrecht en op 26 juni 1865 overleden,
Cornelis Saurwalt geboren in mei 1867 te Utrecht en op 17 juli 1867 overleden,
Marinus Saurwalt geboren in 1870 te Utrecht en op 15 juni 1871 overleden,

Maria Johanna Kloek overlijdt op 10 oktober 1906 te Utrecht op 77 jarige leeftijd.


XXII

Vollaerts - Kloek (1872)       basis-schema

Agnes Kloek, geboren in 1846 te Wulvenhorst, dochter van
Johannes Kloek en
Maria de Bruin, trouwt op 10 april 1872 te Gouda met
Augustinus Martinus Vollaerts, geboren in Zaandam, zoon van
Jacobus Joannes Augustinus Joseph Maria Vollaerts en
Petronella Maria Wilhelmus,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacobus Johannes Tobias Maria Vollaerts, geboren in 1873 te Haarlem en op 9 april 1933 te Voorschoten overleden,
Augustinus Leonardus Vollaerts, geboren in 1879 te Haarlem en op 2 december 1949 te Haarlem overleden, hij was gehuwd met Anna Maria Schouten,
Martinus Antonius Vollaerts, geboren in 1883 te Zaandam, hij trouwt op 30 oktober 1912 te Amsterdam met Maria Portengen en op 5 juli 1922 te Utrecht met Maria Agnitha Johanna van den Born,
Geertruida Wilhelmina Maria Vollaerts, geboren in 1885 te Haarlem, ze trouwt op 30 mei 1917 te Bloemendaal met Johannes Groskamp,

Agnes Kloek overlijdt op 25 januari 1914 te Bloemendaal op 68 jarige leeftijd.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017)
proclaimer