de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De Fryslân-Genealogy is de genealogy fan de Zeger van Arnhem dy't rom sântich jier Gods Wurd ferkundige en yn 1834 yn de âldens fan 94 jier yn 'e Sweach ferstoarn is. De namme Cloeck bliuwt yn Fryslân yn stân en komt as part fan in dűbele namme werom by de famyljes Cloeck Beeckhuis, Cloeck Hellema en Cloeck van Dijk,

De Friesland-Genealogie is de genealogie van de Zeger van Arnhem, die ruim 70 jaar Gods woord verkondigde en in 1834 op 94 jarige leeftijd in Beetsterzwaag is overleden. De naam Cloeck blijft in Friesland in stand en komt als deel in een dubbele naam terug bij de families Cloeck Beekhuis, Cloeck Hellema en Cloeck van Dijk,Verbonden families:
Beekhuis (1793), Beekhuis (1827), Beekhuis (1852), Beekhuis (1894), Bouman, Brandt, Cloeck Beekhuis (1824), Cloeck Beekhuis (1856), Cloeck van Dijk, Cloeck Hellema (1868), Cloeck Hellema (1906), Crombou, Damsté, van Dijk, Dijxtra, Heijbroek, Hellema, Kramer, Lemke Schotanus, Menkema, van der Meulen, Oswald, Posthuma, van Seventer, Straatman, Uytenhoudt, van de Velde (1630), Vincelaer, van Vinceler, de Vries, Wagensfelt, Zwaal (1852), Zwaal (1880).


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:


Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

Protocollen
1330 Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


X

Cloeck-Udel (1395)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1395, circa 30 jaar oud met met Jutte Udel, geboren omstreeks 1370, circa 25 jaar oud.
Johan Cloeck woonde op de "ten Broicke" te Arnhem.
Van Johan Cloeck en Jutte Udel zijn twee kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395,
Rickwin Cloeck.

Johan Cloeck overlijdt in 1420, omstreeks 55 jaar oud.

Protocollen
1394 Ministerialiteit.
Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406.

1402 Leenregister Gelre en Zutphen.
Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402.

1410
Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De Sinte Nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den H.Bisschop Sinte Nicolaus ende die Apostelen, Sinte Catharina ende Sinte Lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, Johan ten Haeve, Arendt Vos ende Alert inden Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen.
"In 1410 bij de stichting van de St.Nicolaas vicarie is de eerste schenking o.a. vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't Baerse leengoed die Aldemaet.


XI

Cloeck-Duyckers (1435)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395 en zoon van Johan Cloeck en Jutte Udel, trouwt omstreeks 1435, circa 40 jaar oud met met Agnes Duyckers, geboren omstreeks 1405, circa 30 jaar oud en dochter van Steven Duyckers van Lensenburg, bezitter van de Duckershoff aan de Heilweg in Westervoort
Johan Cloeck betrok na zijn huwelijk "de Lensenburg" te Westervoort.

Van Johan Cloeck en Agnes Duyckers is één kind bekend.

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435.

Johan Cloeck, overlijdt in 1470.


XII

Wychart Cloeck (1475)       basis-schema

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435 en zoon van Johan Cloeck en Agnes Duyckers
heeft zover bekend twee kinderen.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478, tijnsheer.

Wychart Cloeck is van 1501-1503 richter te Westervoort.

Protocollen
3 mei 1503 Huis Bergh.
Wychart Cloick, richter te Weistervoirt, schrijft aan Wessel van Armell, drost van het land van den Bergh, dat men ter plaatse bezorgd is voor overvallen door die van Heesshuyss en vraagt, hoe de verhouding met deze is.

8 mei 1503 Huis Bergh.
Wessel van Ermen, drost, antwoordt aan Wichart Kloick, richter, met inlichtingen over den toestand. Gescreven up Maendach neyst na den Sondach Jubilate anno 3de.


XIII

Cloeck-van den Poll (1515)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475 en zoon van Wychart Cloeck, trouwt omstreeks 1515, circa 40 jaar oud met Margriet van den Poll, geboren omstreeks 1485 en circa 30 jaar oud

Van Johan Cloeck en Margriet van den Poll zijn vier kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, geboren in 1515.
Johan Cloeck, geboren in 1517 is de stamvader van de Arnhem-Genealogie.
meiske Cloeck, geboren in 1520.
Elisabeth Cloeck, geboren in 1522.

Johan Cloeck, is richter te Westervoort tussen 1518 en 1536.

Protocollen
1519 Huis Bergh.
Johan Kloeck, richter te Westervoort, oorkondt dat eenige inwoners van Isseloerde een getuigenis afleggen over de grenzen van het land van den Berghe aldaar, die in 1516 waren vastgesteld. Geschyet in den jair onss Heren doe men screeff duysent viifhondert ende negenthyen dess Frydages na den heyligen Paessdach.

5 juni 1523 Huis Bergh.
Johan Cloick, richter te Westervoort, oorkondt, dat eenige bejaarde personen getuigenis afleggen omtrent het weiderecht van schapen op de Cleyne Vockemaet te Westervoirt. Des Vrydaigs na den helligen Sacramentzdach anno dry ende twyntich.

4 januari 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick schrijft aan de raden Warnerus Elfferdynck en Henricus van Gruene, dat hij gaarne bij hen wil komen over de op te brengen gelden. Gescreven op Donredach post Gircumcissionis Domini anno XXXII.

15 oktober 1532 Huis Bergh.
Florys van Egmondt graaf tot Bueren etc. verzoekt aan Oistwalt, graaf tot den Berghe, om hulp voor zijn heraut Bueren tegen Jan Kloeck. Gescreven te Bueren den XVen Octobris anno XXXII.

16 oktober 1532 Huis Bergh.
Henricus Creeft, rentmeester te Graeff, schijft aan Daem van den Berghe, richter te Genderingen, dat Bueren, heraut van den graaf van Bueren, een geschil heeft met Johan Cloeck over land onder Boickholt, verzoekt dezen te willen helpen, en deelt eenig nieuws mede over den strijd tegen den Turcken. Gescreven met haist opten XVIen dach van October anno XXXII.

8 november 1532 Huis Bergh.
De graaf van den Bergh beveelt Johan Kloick, richter te Westervoirt, aan de geërfden aldaar het plan voor te leggen om een heffing te leggen op hun goederen voor de nieuwe sluis en bruggen in de Liemersch.

8 november 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoert, antwoordt aan Oyswalt, graaf them Berghe, dat er weinig genegenheid bestaat om de heffing toe te stemmen. Gescreven op Vrydach post Willebrordi anno etc. XXXII.

28 januari 1533 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoirt, oorkondt, dat enige personen een verklaring afleggen omtrent de grenzen van het land van den Berghe. Geschiet in den jaere ons Heren duisent vijffhondert drieendertich opten Dynxdage nae sinte Pauwelsdach Conversionis.

Frans Cloeck       basis-schema

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478 en zoon van Wychart Cloeck, blijft ongehuwd

Protocol
13 juli 1526 Huis Bergh.
Frans Kloick, tynsheer uit naam van de abdis van Elten, oorkondt, dat mr.Jacob ten Haeve, volgens procuratie van 1526, Juli 12, aan Jan Span, gemachtigde van den jonker van den Berg, zijn aandeel in het veer te Westervordt, tynsgoed van den hof te Eltinge, overdraagt. Actum up den Vrydag ipse Margareta anno XV XXV.


XIV

Cloeck - Wagensfelt (1550)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren in 1517, zoon van
Johan Cloeck en
Margriet Poll, trouwt omstreeks 1550 met
Margaretha Wagensfelt,
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, zijn vier kinderen bekend,

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550,
Aletgen Cloeck,
Mary Cloeck,
Dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560.


XV

Cloeck - van Seventer (1590)       basis-schema

Dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560, zoon van
Johan Cloeck en
Margaretha Wagensfelt, trouwt omstreeks 1590, circa 30 jaar oud met
Goosentje van Seeventer, geboren omstreeks 1570, circa 20 jaar oud, dochter van
Wanner van Seeventer en
Styne Brakelman,
Uit het huwelijk van Dirck Cloeck en Goosentje van Seeventer zijn acht kinderen bekend,

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1590,
Dirrick Cloeck geboren omstreeks 1594,
Dirkxen Cloeck geboren omstreeks 1596,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1600,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1602,
Michiel Cloeck, geboren omstreeks 1604,
Stijntje Cloeck, geboren omstreeks 1606,

Dirck Cloeck is kerkmeester,

Protocollen
20 juli 1584 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Johan Braekelman, Johan Cloeck, Herman van Berck, Cornelis Elberts en Herman Metseler vanwege Johan Wannerss en Henrisken, zijn vrouw, enerzijds en vanwege Derick Cloeck als man van Goessen Wannrss zijn vrouw, anderzijds richten een magescheid op over twee huizen in de Coninxstraett binnen Arnhem, daar zij thanss in wonen, hen beide magescheid d.d. 7 januari 1584 over de nalatenschap van hun moeder Styne, vrouw van Wanner van Seventer toegedeeld, waarbij zij de huizen krijgen waarin de ander woont en Johan Wanners aan Derick Cloeck 100 dalers zal uitkeren.


XVI

Cloeck - van de Velde (1630)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1600, zoon van
Dirk Cloeck en
Goosentje van Seeventer, trouwt omstreeks 1630, circa 30 jaar oud met
Steventje van de Velde, geboren omstreeks 1610 en circa 20 jaar oud,
Uit het huwelijk van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde zijn negen kinderen bekend,

Goesijntje Cloeck, geboren op 11 september 1631 in Arnhem,
Theodorus(Dirrick) Cloeck, geboren op 14 juli 1633 in Arnhem,
Goosjen Cloeck, geboren op 15 november 1635 in Arnhem,
Niesken Cloeck, geboren op 21 december 1637 in Arnhem,
Johannes Cloeck, geboren op 14 juni 1641 in Arnhem,
Geertruyd Cloeck, geboren op 19 maart 1643 in Arnhem en voor 1645 overleden,
Geertruyd Cloeck, geboren op 4 juli 1645 in Arnhem,
Gijsbert Cloeck, geboren op 30 juli 1648 in Arnhem,
Arnoldus Cloeck, geboren op 24 september 1651 in Arnhem.


XVII

Cloeck - van Vinceler (1674)       basis-schema

Ds. Johannes Cloeck, geboren op 14 juni 1641 in Arnhem, zoon van
Gijsbert Cloeck en
Steventje van de Velde, trouwt op 17 maart 1674 te Arnhem, 33 jaar oud met
Anna Christina van Vinceler, dochter van Willem van Vinceler en Geertruijda Bitter,
Uit het huwelijk van Johannes Cloeck en Anna Christina van Vinceler zijn drie kinderen bekend,

Derk Willem Cloeck, geboren in 1679 te Arnhem,
Anneke Cloeck, gedoopt op 28 september 1684 te Nijmegen,
Anna Geertruid Cloeck, geboren omstreeks 1686,

Ds. Johannes Cloeck, overlijdt april 1714.

Protocollen
1674 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Sedert 1674 was Johannes Cloeck (overleden april 1714), predikant in Ede, waar zijn "Edische verlustingen of geestelijke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegenheden te zamengesteldt en ten dienste der zanglievenden in 't ligt gebragt", ontstonden. (Hiervan zijn drukken bekend: Utrecht 1694, 1712 en 1730). Voorts schreef hij nog "Bijbelstoffen", Arnhem 1706; en "Gezangen", Utrecht 1717.


Predikant-dichter Kloeck schreef in ”Edesche verlustingen” geestelijke gezangen

Johannes Kloeck is een vrij onbekende predikant-dichter. Zijn naam wordt ook wel als Kloek of Cloeck geschreven. Deze maand (april 2014) is het 300 jaar geleden dat hij overleed. Een goed moment om stil te staan bij zijn leven en arbeid.

Kloeck stamde uit een oud Gelders geslacht dat in 1052 voor het eerst wordt genoemd. De familie voerde geen adellijke titels, maar genoot wel aanzien. Zo behoorden telgen uit dit geslacht tot het patriciaat van Amsterdam, waren zij medeoprichters van de VOC en bezaten ze in de zeventiende eeuw de grootste advocatenpraktijk van Amsterdam. Ook leverde deze familie verschillende burgemeesters en schouten.

Johannes Kloeck werd op 14 juni 1641 te Arnhem geboren als zoon van Gijsbert Kloeck en Steventje van de Velde. Ze woonden waarschijnlijk in een huis met een stuk land op de Markt te Arnhem. Johannes kwam voor zover bekend uit een gezin met negen kinderen. Tussen de oudste en de jongste zat twintig jaar leeftijdsverschil. Zijn acht jaar oudere broer Theodorus (Dirrick) was predikant te Ellecom, Spankeren en Dieren. Dit was een gecombineerde predikantsplaats. De dorpen liggen even ten noordoosten van Arnhem. Zijn tien jaar jongere broer Arnoldus was predikant te Hall (Gelderland), een klein dorp gelegen tussen Arnhem en Zutphen.

Fransen
Op 9 september 1669 werd Kloeck als proponent beroepen te Puiflijk en Leeuwen. Deze plaatsen liggen in de provincie Gelderland en vormden een hoofdzakelijk protestantse enclave in een gebied dat verder overwegend rooms-katholiek was. In hetzelfde jaar nog werd hij daar als predikant bevestigd. Hij was toen 28 jaar oud. Kloeck was een van de predikanten uit het Land van Maas en Waal die de wijk moesten nemen voor de oprukkende Fransen die van plan waren de rooms-katholieke godsdienst weer in ere te herstellen. In 1674 vertrok ds. Kloeck naar Ede, maar het is niet bekend of dit te maken heeft gehad met het optreden van de Fransen.

Op 21 februari 1674 ging Kloeck in ondertrouw met Anna Christina van Vinceler en op 17 maart van dat jaar werd hun huwelijk voltrokken. Hieruit zijn drie kinderen bekend: Derk Willem, geboren in 1679 te Arnhem, Anneke, die op 28 september 1684 te Nijmegen werd gedoopt en Anna Geertruid, geboren omstreeks 1686. Ze werden geboren in de periode dat ds. Kloeck de gemeente van Ede diende. Om onbekende reden werd hun eerste kind echter niet in Ede geboren en de tweede niet in die plaats gedoopt. Zoon Derk Willem trouwde met zijn nicht Anna Catharina Elisabeth van Vinceler. Hij werd later burgemeester van Hattem.

Brand
In 1684 werd Ede getroffen door een ramp. Het voorjaar was erg droog en warm, de zomer eveneens. Op de heide was voor de schaapskudden geen voedsel te vinden en er kon niet gehooid worden, omdat het land geen gras had opgeleverd. Toen gebeurde het: „Den 27 mei 1684 zijnde dinsdag, klokke vier, na den middag, is er binnen Ede ontstaan een schrikkelijke brand, waarin verslonden zijn twee en twintig huizen en vier bergen.” Een van de diakenen beschrijft in het collecteboek de ramp die heeft plaatsgevonden. De brand is begonnen in het huis van Hermanus Holtrop, van beroep koster, schoolmeester en doodgraver. Vervolgens verspreidde het vuur zich snel, want de daken van stro en huizen van hout brandden gemakkelijk. Door watergebrek kon er nauwelijks geblust worden. De kosterswoning brandde volledig uit, maar de kerk en de pastorie bleven gespaard. Dominee Kloeck bood als herder zorg aan de getroffen schapen van zijn kudde, maar liet het daar niet bij. De predikant maakte samen met de kerkmeesters een zogenoemde collectereis naar Holland, die na aftrek van de reis- en verblijfskosten van bijna 50 gulden het mooie bedrag van ruim 463 gulden voor de herbouw van de kosterswoning opleverde. Het huis werd opnieuw gebouwd en het kerkgebouw en de pastorie werden opgeknapt.

Minder voorspoedig verliep het contact met de buurman. De familie Kloeck woonde naast Matthijs Jansen van Engelenhoven. Tussen het erf van Van Engelenhoven en de pastorie liep een straatje dat naar de kerk voerde. Van dit paadje maakten de predikant en zijn gezin regelmatig gebruik. Van Engelenhoven was evenwel van mening dat het geen openbare weg was en verzette zich tegen die praktijk. Hoe dominee Kloeck „en sijn huijsvrouw oock klaagden off kijfden”, de boer veranderde niet van mening en spreidde „sijn messe soo breedt uyt” dat de voorbijgangers door de mest heen moesten lopen. Anna Brans was getuige, zij nam het voor de dominee op toen de zaak aanhangig gemaakt werd bij de „buurrichter en de buurmeesters.” Van Engelenhoven kreeg de opdracht om de mesthoop tot zijn eigen erf te beperken. De rust keerde weder.

Dichtbundel
Johannes Kloeck kreeg destijds bekendheid door de uitgave van de dichtbundel ”Edesche verlustingen”, die in 1677 verscheen. Er is tientallen jaren veel belangstelling voor geweest, zo blijkt uit de verschillende herdrukken. Het werk van Kloeck doet denken aan dat van de dichter-predikant Willem Sluiter (1627-1673). Zowel Kloeck als Sluiter gebruikte bewust bestaande melodieën, uit het oogpunt dat het beter is om geestelijke liederen te zingen op wereldse wijzen, dan wereldse liederen te zingen. De gedichten beschrijven vaak de zielstoestand van de ware christen. Zoals ”Eens Christens klacht over dat droevig eigen ik”, op de wijze van Psalm 38:

Ach, mijn God, ik kom U klagen!
Met mishagen,
Dat dat droevig eigen ”ik”
Mij nog houdt zo vast gebonden
Aan de zonden,
En nog steeds is tot een strik!
Als ik mij denk te begeven
Om te leven
Heiliglijk naar Uw geboon:
O, dat ”ik” komt mij beletten!
Ja, zich zetten,
Stoutelijk op Uwen troon.
(…)
Ach, ik ben dat ”ik” zo moede!
’k Kan dat woeden
Niet meer dulden van dat ”ik”,
Red mij van mijzelven Heere,
Wilt het weren,
’t Is mijn ziel zo schadelik.

Bevindelijke toepassing
Ook verscheen er van ds. Kloeck een prekenbundel met de titel ”Keurlycke Bybelstoffen, verhandelt in 13 uitmuntende predikatiën”. Deze bundel is zeer zeldzaam, er zijn nog maar enkele exemplaren van in omloop. Kloeck was predikant in de tijd van de Nadere Reformatie. Zijn preken kenmerken zich door een schematische opbouw en kennen veel onderverdelingen. De exegese van de gekozen tekst is grondig en vrij uitvoerig. Verschillende preken bevatten polemische elementen. Zo spreekt hij de joden, papisten, socinianen en atheďsten aan. De bevindelijke toepassing aan het eind is cruciaal en behelst een groot deel van elke preek. De prediker geeft aan wat er in het hart van de christen gevoeld wordt: „Daalt dan eens ernstig in uzelven ter neder, bespiegelt eens oprecht uw gemoed, doorsnuffelt eens nauwkeurig uw zielestand, of u niet alleen met de mond belijdt, maar dat waarlijk Jezus uw Heere is.”

Aan de hand van kenmerken geeft Kloeck aan wie behoort tot de ware christenen. Het opsommen van kenmerken leidt er in deze preken toe dat Christus niet zozeer centraal staat. Wel komt steeds naar voren dat Jezus Christus gekend dient te worden tot de zaligheid. Telkens klinkt er ook een bestraffende toon door ten opzichte van verschillende zonden: „Zij willen haar eigen heer zijn, zeggende gelijk de joden: „Wij zijn heren, wij willen naar het goeddunken van onze harten wandelen.” Zij vloeken, zij zweren, misbruiken Zijn naam, schenden Zijn sabbath, drinken, spelen, en roepen: Het is buiten hoop, Hij mag ons door Zijn dienaren laten vermanen, bidden en smeken, maar het is tevergeefs.” Kloeck besluit zijn preken altijd met een troostwoord voor Gods kinderen: „O, hoe gelukkig is hij, die Jezus tot een Heere heeft, de allerheerlijkste Heere die bedacht kan worden, Die op de dij van Zijn heup geschreven heeft: Heere der heren, Koning der koningen. Hij is een almachtig Heere Die Zijn onderdanen machtig is te bewaren tegen het geweld van al haar vijanden. Hij is de allerzoetste, minnelijkste Heere.”

Ds. Kloeck overleed in april 1714. Op 23 april werd hij begraven in de Edese Oude Kerk. Soms verlangde hij naar de dood, zoals hij in een van zijn gedichten beschreef:

Maar boven in het Hemels huis,
Daar zullen alle pijnen,
Ganselijk verdwijnen,
Daar is smart noch kruis:
Daar komt God de ogen,
Die vol tranen zijn,
Zachtjes af te drogen,
Daar zal geen gekwijn
Van kwaal of ziekt’ meer zijn.

Volgens de overlevering is hij aan de voet van de preekstoel begraven, al bestaat daar geen bewijs voor. Johannes Kloeck is 72 jaar geworden.

Zeer hoog geacht
„Des Koninks Doghter is geheel verheerlijkt inwendigh, hare kledinge is van gouden borduerzel.” Psalm 45:14

Hoewel degenen die God vrezen –die hun licht in deze wereld laten schijnen en niet met de boze lopen tot uitgieting van alle goddeloosheden, maar zichzelf afzonderen van de goddeloze wereld– worden bespot, gesmaad en klein geacht en gehouden voor een uitvaagsel en een afschrapsel, nochtans worden zij zeer hoog geacht door God. Van toen af waart gij kostelijk in Mijn ogen, Jes. 43:4. God schat ze voor Zijn kleinodiën, juwelen en eigendom, Mal. 3:17.

Hoog worden zij geacht door de Heere Jezus, Die hen verwaardigt met de naam van Zijn vrienden, Joh. 15:14. Hij schaamt Zich niet hun Broeder genoemd te worden (Hebr. 2:11) en wil dat men de kleinste van hen niet verachten zal (Matth. 18:9 en 10).

Hoog worden ze geschat door de engelen; die heerlijke geesten onttrekken zich er niet aan hen te dienen (Hebr. 1:14). Hoor wat de engel Gabrël tot Daniël zei: Gij zijt een zeer gewenst man, Dan. 9:23.

Hoog worden ze geschat door alle gelovigen. David, tot de koninklijke troon verheven, noemt de heiligen de heerlijken, in dewelke al zijn lust was, Ps. 16:3.

Bron: Reformatorisch Dagblad; Uit: Der Vaderen Erfenis, deel 18. Gebr. Koster/Kerkelijk bureau OGG, Barneveld, 2013, blz. 76. )

website van Vindelaer


XVIII

*Cloeck - Vinceler (1701)       basis-schema

Derk Willem Cloeck geboren in 1679 in Arnhem en zoon van Johannes Cloeck en Anna Christina van Vinceler trouwt op 14 november 1700 te Rheden met
Anna Catharina Elisabeth van Vinceler, geboren in 1673, dochter van Steven van Vinceler en Johanna Margaretha van Bercken,
Uit het huwelijk van Derk Willem Cloeck en Anna Catharina Elisabeth van Vincelaer zijn drie kinderen bekend,

*Janna Geertruid Cloeck, geboren in 1703 te Hattem,
* Jan Steven Cloeck, geboren op 25 oktober 1705 te Hattem,
*Derk Cloeck, geboren op 1 juli 1707 te Hattem,

Protocollen
Derk Willem Cloeck, Luitenant-kolonel en kapitein van eene Compagnie voetknechten te Hasselt,
Infanterie Regiment 672b,
Het regiment werd opgericht in 1672 als Regiment de Baye du Theil. Bij de reorganisatie van 1752 werd het op 2 bataljons gebracht. Dit 2e bataljon werd gevormd door het voormalige Regiment Maleprade.
In 1772 werd de officiële benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 11. In 1793 werd het 1e bataljon het 2e bataljon van het Regiment Baden, het 2e bataljon het 2e bataljon van het Regiment Jagers van Bijlandt.
Het regiment bestond uit 2 bataljons, elk met een grenadier-compagnie en zes musketier-compagnieën. Hoewel het regiment officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en uitrusting, en waren ze beter bekend onder de naam van hun commandant (kolonel). Begin 1793 bedroeg de (theoretische) sterkte 762 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de Koning van Engeland en de Stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 983 man. Luitenant-kolonel 2e bataljon 1752-1793 13-03-1766 A (titulair) Jan Steven Cloeck (1766 Utrecht/Leeuwarden) 2e bataljon 1752-1793 Major 18-03-1766 A Jan Steven Cloeck (was reeds luitenant-kolonel-titulair) (1766 Utrecht/Leeuwarden).

14 november 1700 DTB Rheden.
Derk Willem Cloeck en Anna Christina Elisabet van Vinceler, ondertrouw 19 augustus 1700, op attestatie van Huissen. Trouwen 14 november 1700.

13 maart 1730 Zevenaar.
Mr.Johan Müller en Hendrina Putting kopen obligatie van f.1000,- ten laste van Derk Vos d.d. 20 oktober 1667 onder verband van hofstede en wei onder Oud-Zevenaar, van Anna Christina van Vinceler, weduwe van burgemeester Derk Cloeck en zoon Joh. Steph.Cloeck te Huissen.


website van Vindelaer

Brandt - Cloeck (1710)       basis-schema

Anna Geertruid Cloeck, geboren omstreeks 1686, dochter van Johannes Cloeck en Anna Christina van Vinceler trouwt omstreeks 1710 te Hattem met
Jan Adam Brandt,
Uit het huwelijk van Anna Geertruid Cloeck en Jan Adam Brandt zijn zes kinderen bekend,

Anna Christina Brandt, gedoopt op 2 juli 1711 te Hattem,
Jan Brandt, gedoopt op 2 november 1712 te Hattem,
Steven Reinier Brandt, gedoopt op 2 november 1712 te Hattem,
Henderina Theodora Brandt, gedoopt op 18 maart 1714 te Hattem,
Zeger Brandt, gedoopt op 22 november 1715 te Hattem,
Henderina Theodora Brandt, gedoopt op 7 augustus 1718 te Hattem.


XIX

*Cloeck - Straatman (1734)       basis-schema

*Jan Steven Cloeck geboren op 25 oktober 1705 in Hattem en zoon van
*Derk Willem Cloeck en
*Anna Catharina Elisabeth Vincelaer trouwt op 7 maart 1734 te Hattem, 29 jaar oud, met
*Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman, gedoopt op 7 december 1704 te Apeldoorn, dochter van
*Johannes Straetman en
*Anthonia Maria Verwey,
Uit het huwelijk van Jan Steven Cloeck en Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman zijn vijf kinderen bekend.

*Jan Anthony Cloeck, geboren op 8 januari 1735 te Apeldoorn(het Loo) en overleden op 12 februari 1797 te Zwolle,
*Theodora Wilhelmina Cloeck, geboren op 17 mei 1736 te Namen, in 1762 te Rheden(Gelderland) belijdenis van geloof afgelegd met attestatie uit Zwolle,
*Willem Cloeck, geboren op 12 september 1737 te Apeldoorn, gedoopt op 15 september 1737, luitenant-ingenieur, overleden op 21 juni 1767,
*Zeger Cloeck, geboren op 28 maart 1740 te Apeldoorn (het Loo) en overleden op 6 maart 1834 te Beetsterzwaag,
*Anna Elisabeth Cloeck, geboren op 19 januari 1742 te Wijk bij Duurstede, overlijdt in oktober 1765 en wordt op 8 oktober 1765 te Twisk begraven,

Jan Steven Cloeck overlijdt op 24 februari 1783, 78 jaar oud,
Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman overlijdt op 4 december 1776, 72 jaar oud.

Protocollen
25 november 1780 leenrepertorium buurschap Mastenbroek.
Jan Anthony Kloek als koper na opdracht door Jan Overink en zijn vrouw Geertruid Ibelink benevens door Jan Boerrigter en diens vrouw Magdalena Overink.

30 juni 1797 leenrepertorium buurschap Mastenbroek.
Zeger van Arnhem Cloeck, predikant te Beetzerzwaag, na de dood van zijn broer Jan Anthony Cloeck.

14 oktober 1797 leenrepertorium buurschap Mastenbroek.
Frerik Jans als koper na opdracht door Zeger van Arnhem Cloeck, predikant te Beetzerzwaag.


XX

*Cloeck - Kramer       basis-schema

*Jan Anthony Cloeck, geboren op 8 januari 1735, zoon van
*Jan Steven Cloeck en
*Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman trouwt met
*Cornelia Kramer,
Uit het huwelijk van Jan Anthony Cloeck en Cornelia Kramer zijn geen kinderen bekend,

Jan Anthony Cloeck, kadet in 1747, vaandrig in 1766, sous-luitenant in 1766, overlijdt op 12 februari 1797 te Zwolle op 64 jarige leeftijd,
Cornelia Kramer overlijdt in 1804.

*de Vries - Cloeck (1786)       basis-schema

*Theodora Wilhelmina Cloeck, geboren op 17 mei 1736, dochter van
*Jan Steven Cloeck en
*Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman trouwt op 5 april 1786 te Hasselt (ondertrouw op 22 maart 1786), met
*Johannes de Vries, gedoopt op 7 juni 1715 te Hasselt, zoon van
*Derk de Vries en
*Maria Meijers, weduwnaar van Reinsje Gast,
Uit het huwelijk van Theodora Wilhelmina Cloeck en Johannes de Vries zijn geen kinderen bekend,

Theodora Wilhelmina Cloeck overlijdt op 15 september 1812 te Roordahuizum,
Johannes de Vries is burgemeester van Hasselt.

*Cloeck - Dijxtra (1768)       basis-schema

*Zeger Cloeck (de Zeger van Arnhem) geboren op 28 maart 1740 in Apeldoorn (het Loo), zoon van
*Jan Steven Cloeck en
*Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman, trouwt op 4 december 1768 te Leeuwarden, 28 jaar oud, met
*Macheltje Dijxtra, geboren te Leeuwarden op 7 oktober 1743, 25 jaar oud, dochter van
*Arnout Dijkstra en
*Janke Boomsma
Uit het huwelijk van Zeger Cloeck en Macheltje Dijxtra zijn drie kinderen bekend,

*Anna Wilhelmina Elisabeth Cloeck, geboren op 7 december 1769 te Beetsterzwaag,
*Janca Diderika Cloeck, geboren op 23 december 1773 te Beetsterzwaag,
*Cornelia Antonia Cloeck, geboren op 23 januari 1780 te Beetsterzwaag.

Macheltje Dijxtra overlijdt op 15 september 1801, 58 jaar oud, te Beetsterzwaag.

*Cloeck - Bouman (1802)       basis-schema

*Zeger Cloeck (de Zeger van Arnhem) geboren op 28 maart 1740 in Apeldoorn (het Loo), zoon van
*Jan Steven Cloeck en
*Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman, hertrouwt in november 1802, 62 jaar oud, met
*Christina Houdina Bouman, dochter van
*Apko Luitjens Bouman en
*Josina Maria van Weerden, geboren te Midlum bij Harlingen,
Uit het huwelijk van Zeger Cloek en Christina Houdina Bouman zijn geen kinderen,

Zeger Cloeck [de Zeger van Arnhem] overlijdt op 6 maart 1834, 94 jaar oud, in de gemeente Opsterland,
Christina Houdina Bouman overlijdt op 14 december 1833 te Beetsterzwaag.

*Crombou - Cloeck (1761)       basis-schema

*Anna Elisabeth Cloeck , geboren op 19 januari 1742 te Wijk bij Duurstede, dochter van
*Jan Steven Cloeck en
*Anna Wilhelmina Elisabeth Straatman trouwt op 25 oktober 1761 te Vaassen(Gelderland), met
*Samuel Crombou, geboren op 26 oktober 1735 in Delfshaven, zoon van
*Samuel Crombou en
*Christina Deliana van Reede,
Uit het huwelijk van Anna Elisabeth Cloeck en Samuel Crombou zijn geen kinderen bekend,

26-10-1761 Zwolle De WelEerw: Heer Samuel Crombou j.m. Predikant in de Gemeinte J:C: te Twisk met Anna Elisabeth Kloek j.d. alhier De Proclamatien gaan mede te Twisk alwaar de selve den 3 8br 1761 sijn ingeschreven. Met consent van de Magistraat op Zond: den 18 haar 2de en 2de gebod teffens. Den 18 8br 1761 Att: verleent om te Vaasen te mogen trouwen.

Anna Elisabeth Cloeck overlijdt in oktober 1765 en wordt op 8 oktober 1765 te Twisk begraven,
Samuel Crombou, predikant, overlijdt op 20 augustus 1776 en wordt op 26 augustus 1776 te Oostzaan begraven.


XXI

*Menkema - Cloeck (1791)       basis-schema

*Janca Diderica Cloeck, geboren op 23 december 1773 in Beetsterzwaag, dochter van *Zeger Cloeck en *Macheltje Dijxtra trouwt op 22 mei 1791 te Beetsterzwaag, 18 jaar oud, met *Ds. Menco Numidius Menkema, geboren in 1764,
Uit het huwelijk van Janca Diderica Cloeck en Ds.Menco Numidius Menkema zijn geen kinderen bekend.

*Beekhuis - Cloeck (1793)       basis-schema

*Janca Diderica Cloeck, geboren op 23 december 1773 in Beetsterzwaag, dochter van
*Zeger Cloeck en
*Macheltje Dijxtra hertrouwt op 25 augustus 1793 te Garyp, 20 jaar oud, met
*Willem Beekhuis, geboren op 18 juni 1766 in Noordlaren, zoon van
*Hermannes Alberts Beekhuis en
*Alida Heeres,
Uit het huwelijk van Janca Diderica Cloeck en Willem Beekhuis zijn negen kinderen bekend,

*Aleida Harmanna Beekhuis, geboren op 16 juli 1794 te Garyp (Tietjerksteradeel) en overleden voor 1802,
*Jan Steven Cloek Beekhuis, geboren op 12 februari 1797 te Garyp (Tietjerksteradeel) en op 12 november 1890 te Leeuwarden overleden,
*Harmanus Beekhuis, geboren op 8 november 1798 te Garyp (Tietjerksteradeel),
*Aleida Beekhuis, geboren op 14 februari 1802 te Garyp (Tietjerksteradeel), trouwt op 7 december 1822 in Leeuwarderadeel met Gerrit Arends Vlaskamp, hertrouwt op 13 mei 1841 in Leeuwarderadeel met Foppe Draisma de Vries,
*Macheltje Beekhuis, geboren op 24 maart 1804 te Garyp (Tietjerksteradeel) en op 6 april 1878 te Franekeradeel overleden,
*Albert Beekhuis, geboren op 17 februari 1806 te Garyp(Tietjerksteradeel) en op 20 augustus 1876 te Groningen overleden,
*Theodorus Beekhuis, geboren op 6 maart 1808 te Garyp (Tietjerksteradeel), trouwt op 25 april 1833 in Leeuwarderadeel met Grietje Sybes Sevenster, op 6 juli 1893 te Leeuwarden overleden,
*Helmerus Beekhuis, geboren op 5 mei 1811 te Garyp(Tietjerksteradeel), trouwt op 18 juni 1840 in Groningen met Dina Keizer, hij overlijdt op 10 mei 1878 te Leeuwarden,
*Christiaan Houdyn Beekhuis, geboren op 29 maart 1814 te Bergum (Tietjerksteradeel) en op 12 oktober 1885 te Leeuwarden overleden,

Janca Diderica Cloeck overlijdt op 7 mei 1856, 83 jaar oud, te Wirdum
Willem Beekhuis, predikant, overlijdt op 28 februari 1815, 49 jaar oud, te Garyp en is in de Petruskerk begraven (grafsteen).

*Lemke Schotanus - Cloeck (1797)       basis-schema

*Cornelia Antonia Cloeck, geboren op 23 januari 1780 in Beetsterzwaag, dochter van
*Zeger Cloeck en
*Macheltje Dijxtra trouwt op 3 september 1797, 17 jaar oud, met
*Hanso Henricus Schotanus Lemke, geboren op 26 december 1777 te Wier, zoon van
*Hobbo Hanszn Schotanus en
*Titia Johannes Haitsma,
Uit het huwelijk van Cornelia Antonia Cloek en Hanso Henricus Schotanus Lemke zijn zes kinderen bekend,

*Hobbe Lemke, geboren op 10 augustus 1798 in Boornbergum, trouwt op 18 november 1830 in Wonseradeel met Rika Maria van der Ley, hertrouwt op 11 februari 1864 in Rauwerderhem met Trijntje Pieters de Vries, overlijdt op 22 november 1885 te Rauwerd op 87 jarige leeftijd,
*Machteltje Lemke, geboren op 8 oktober 1799 in Boornbergum, trouwt op 24 augustus 1828 Rauwerderhem met Henderikus Reneman Idzerda, overlijdt op 15 juni 1884 te Rauwerd op 85 jarige leeftijd,
*Willem Lemke, geboren op 15 december 1801 in Boornbergum, trouwt op 20 juli 1823 in Rauwerderhem met Janneke Nauta, overlijdt op 15 januari 1882 te Irnsum op 81 jarige leeftijd,
*Titia Lemke, geboren op 16 januari 1804 in Roordahuizum, overlijdt op 11 mei 1830 te Idaarderadeel op 26 jarige leeftijd,
*Christina Houdina Lemke, geboren op 1 december 1815 in Roordahuizum, overlijdt op 8 juni 1826 te Roordahuizum op 11 jarige leeftijd,
*Michaël Anna Marius Willem Lemke, geboren op 17 december 1820 in Roordahuizum, overlijdt op 5 mei 1826 te Roordahuizum op 6 jarige leeftijd,

Cornelia Antonia Cloeck overlijdt op 7 juni 1863, 83 jaar oud in gemeente Rauwerderhem,
Hanso Henricus Schotanus Lemke overlijdt op 15 maart 1837, 65 jaar oud, in Roordahuizum.


XXII

*Cloeck Beekhuis - Posthuma (1824)       basis-schema

*Jan Steven Cloeck Beekhuis, geboren op 12 augustus 1797 in Garyp, zoon van
*Janca Diderica Cloeck en
*Willem Beekhuis trouwt omstreeks 1824, 27 jaar oud, met
*Klaaske Posthuma, geboren in 1805 te Beetsterzwaag, dochter van
*Fedde Tjeerds Posthuma en
*Antje Pieters Kroes,
Uit het huwelijk van Jan Steven Cloeck Beekhuis en Klaaske Posthuma zijn negen kinderen bekend,

*Willem Beekhuis, geboren op 5 oktober 1824 te Leeuwarden,
*Antje Beekhuis, geboren op 2 januari 1827 te Leeuwarden en op 20 april 1884 te Smallingerland overleden,
*Fedde Beekhuis , geboren op 20 november 1828 te Leeuwarden,
*Zeger Cloeck Beekhuis, geboren op 14 februari 1831 te Leeuwarden en op 24 maart 1879 overleden,
*Johannes Zanting Beekhuis, geboren op 21 maart 1833 te Leeuwarden,
*Pieter Beekhuis , geboren op 25 juli 1837 te Leeuwarden,
*Janke Dederika Beekhuis , geboren op 26 januari 1840 te Leeuwarden,
*Rinske Beekhuis , geboren op 26 januari 1840 te Leeuwarden,
*Hermannus Beekhuis, geboren op 6 januari 1842 te Harlingen,

Jan Steven Cloeck Beekhuis, meester schrijnwerker/kastenmaker overlijdt op 12 november 1890, 93 jaar oud, te Leeuwarden,
Klaaske Posthuma overlijdt op 8 oktober 1886, 81 jaar oud, te Leeuwarden.

*Hellema - Beekhuis (1827)       basis-schema

*Magdeltje Beekhuis, geboren op 24 maart 1804 in Garyp, dochter van
*Janca Diderica Cloeck en
*Willem Beekhuis trouwt op 2 september 1827, 23 jaar oud, te Franekeradeel met
*Hendrik Hellema, geboren in 1804 te Wirdum (Leeuwarderadeel), zoon van
*Doeke Wygers Hellema en
*Lijsbeth Hendriks,
Uit het huwelijk van Magdeltje Beekhuis en Hendrik Hellema zijn zeven kinderen bekend.

*Doeke Hellema , geboren op 27 juli 1828 te Franekeradeel,
*Janke Diderika Hellema, geboren op 6 maart 1830 te Franekeradeel en voor 1836 overleden,
*Willem Hellema, geboren op 30 november 1831 te Franekeradeel,
*Wyger Hellema, geboren op 25 september 1833 te Franekeradeel,
*Janke Diderika Hellema, geboren op 26 september 1836 te Franekeradeel,
*Lijsbeth Hellema, geboren op 8 februari 1839 te Franekeradeel,
*Jan Steven Cloeck Hellema, geboren op 22 april 1842 te Franekeradeel,


XXIII

*Zwaal - Beekhuis (1852)       basis-schema

*Antje Beekhuis, geboren op 2 januari 1827 te Leeuwarden, dochter van
*Jan Steven Cloeck Beekhuis en
*Klaaske Posthuma trouwt op 30 september 1852 te Harlingen, 25 jaar oud, met
*Wopke Zwaal, geboren op 25 februari 1830 te Harlingen, zoon van
*Schelte Zwaal en
*Trijntje Wopkes van der Stel
Uit het huwelijk van Antje Beekhuis en Wopke Zwaal zijn vijf kinderen bekend.

*Trijntje Zwaal, geboren op 15 februari 1853 te Harlingen,
*Klaaske Zwaal, geboren op 29 juli 1854 te Harlingen,
*Schelte Zwaal, geboren op 10 december 1857 te Opsterland en voor 1860 overleden,
*Schelte Zwaal, geboren op 11 november 1860 te Leeuwarden,
*Antje Zwaal, geboren op 6 maart 1862 te Leeuwarden,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 11 mei 1875.

*Cloeck Beekhuis - Oswald (1856)       basis-schema

*Zeger Cloeck Beekhuis, geboren op 14 februari 1831 te Leeuwarden, zoon van
*Jan Steven Cloeck Beekhuis en
*Klaaske Posthuma trouwt op 11 december 1856 te Harlingen, 25 jaar oud, met
*Johanna Oswald, geboren in 1833 te Harlingen, dochter van
*Johan Coenraad Oswald en
*Grietje Rinzes de Vries
Uit het huwelijk van Zeger Cloeck Beekhuis en Johanna Oswald zijn zeven kinderen bekend.

*Klaaske Beekhuis, geboren op 14 juni 1857 te Leeuwarden,
*Johan Coenraad Beekhuis, geboren op 25 december 1858 te Leeuwarden en op 17 februari 1912 overleden,
*Grietje Beekhuis, geboren op 16 februari 1860 te Leeuwarden,
*Jan Steven Beekhuis, geboren op 8 juli 1863 te Leeuwarden en op 23 juni 1890 overleden,
*Akke Beekhuis, geboren op 18 december 1864 te Leeuwarden,
*Johanna Hendrika Beekhuis, geboren op 24 juni 1868 te Leeuwarden en op 17 december 1941 te Zeist overleden,
*Antje Willemina Beekhuis, geboren op 6 november 1871 te Leeuwarden,

Zeger Cloeck Beekhuis, overlijdt op 25 maart 1879, 48 jaar oud, te Leeuwarden.

*Cloeck Hellema - Damsté (1868)       basis-schema

*Jan Steven Cloeck Hellema, geboren op 22 april 1842 in Franekeradeel, zoon van
*Magdeltje Beekhuis en
*Hendrik Hellema trouwt op 30 juni 1868, 26 jaar oud, te Hoogezand met
*Anna Aleida Damsté, geboren op 26 februari 1845 te Bellingwolde, dochter van
*Jan Sinninghe Damsté en
*Immina Smedes,
Uit het huwelijk van Magdeltje Beekhuis en Hendrik Hellema zijn tien kinderen bekend,

Magdeltje Hendrika Hellema, geboren in 1868 in Koekange (gemeente de Wijk),
Jan Pieter Cloeck Hellema, geboren op 23 Augustus 1870 te Utingeradeel en overleden op 8 juli 1871,
Immina Catharina Cloeck Hellema, geboren op 12 februari 1872 in Akkrum (Utingeradeel),
Janke Diderika Cloeck Hellema, geboren op 26 november 1874 te Utingeradeel en overleden op 15 juli 1875,
Jan Pieter Cloeck Hellema, geboren op 19 juni 1876 te Utingeradeel en overleden op 14 januari 1877,
Hendrik Willem Cloeck Hellema, geboren op 20 januari 1878 te Utingeradeel en overleden op 6 maart 1879,
Catharina Gezina Cloeck Hellema, geboren op 27 januari 1879 te Utingeradeel,
Lijsbeth Jacoba Cloeck Hellema, geboren op 27 juli 1880 in Akkrum (Utingeradeel),
Martha Christina Hellema, geboren in 1882 in Warfhuizen (Leens),
Jan Henderik Hellema, geboren in 1888 in Warfhuizen,

Jan Steven Cloeck Hellema, Predikant, overlijdt op 21 maart 1913 te Warfhuizen (Leens), op 71 jarige leeftijd,
Anna Aleida Damsté overlijdt op 4 januari 1928 te Bergen op Zoom op 83 jarige leeftijd,


XXIV

*van Dijk - Zwaal (1880)       basis-schema

*Klaaske Zwaal, geboren op 29 juli 1854 te Harlingen, dochter van
*Antje Beekhuis en
*Wopke Zwaal trouwt 24 april 1880, in Baarderadeel, 27 jaar oud, met
*Jan Tjisses van Dijk, geboren op 29 december 1846 te Engelum, zoon van
*Tjisse Tjisses van Dijk en
*Jantje Jans Miedema,
Uit het huwelijk van Klaaske Zwaal en Jan Tjisses van Dijk zijn vier kinderen bekend,

*Antje van Dijk, geboren op 22 mei 1882 te Smallingerland,
*Jan Steven Cloeck van Dijk, geboren op 19 augustus 1883 te Smallingerland,
*Sjoukje van Dijk, geboren op 19 juni 1887 te Smallingerland,
*Trijntje van Dijk, geboren op 27 juni 1891 te Smallingerland en op 17 november 1891 overleden,

*Beekhuis - van der Meulen (1894)       basis-schema

*Johan Coenraad Beekhuis, geboren op 25 december 1858 te Leeuwarden, zoon van
*Zeger Cloeck Beekhuis en
*Johanna Oswald trouwt op 26 juli 1894 te Franeker, 36 jaar oud, met
*Catharina Hendrika Geertruida van der Meulen, geboren op 10 december 1868 te Franeker, dochter van
*Berend van der Meulen en
*Helena Cunica Allegonda Noordhoff,
Uit het huwelijk van Johan Coenraad Beekhuis en Catharina Hendrika Geertruida van der Meulen zijn drie kinderen bekend.

*Berend Beekhuis, geboren op 26 mei 1895 te Leeuwarden,
*Johanna Beekhuis, geboren op 27 oktober 1896 te Leeuwarden,
*Zeger Cloeck Beekhuis, geboren op 30 april 1901 te Leeuwarden,

Johan Coenraad Beekhuis overlijdt op 17 februari 1912 te Leeuwarden op 54 jarige leeftijd,
Catharina Hendrika Geertruida van der Meulen overlijdt op 30 juli 1942 te Utingeradeel op 73 jarige leeftijd,

*Heijbroek - Cloeck Hellema (1906)       basis-schema

*Martha Christina Cloeck Hellema, geboren in 1882 in Warfhuizen (Leens), dochter van
*Jan Steven Cloeck Hellema en
*Anna Aleida Damsté, trouwt op 6 juni 1906, 24 jaar oud, te Leens met
*Kornelis Heijbroek, geboren in 1884 te 's Graveland, zoon van
*Willem Heijbroek en
*Cornelia Wilhelmina van de Vijsel,
Uit het huwelijk van Martha Christina Cloeck Hellema en Kornelis Heijbroek zijn geen kinderen bekend.


XXV

*Cloeck van Dijk - Uytenhoudt (1907)       basis-schema

*Jan Steven Cloeck van Dijk, geboren op 19 augustus 1883 te Drachten, zoon van
*Klaaske Zwaal en
*Jan Tjisses van Dijk, trouwt op 28 december 1907 in Smallingerland, 24 jaar oud, met
*Wilhelmina Gezina Anna Uytenhoudt, geboren in 1884 te Amsterdam, dochter van
*Maurits Uytenhoudt en
*Wilhelmina Gezina Anna Fransen,
Uit het huwelijk van Jan Steven Cloeck van Dijk en Wilhelmina Gezina Anna Uytenhoudt zijn geen kinderen bekend,

Wilhelmina Gezina Anna Uytenhoudt overlijdt op 9 november 1946 te Deventer op 62 jarige leeftijd.


Einde Tekst (laatst bewerkt op 2 februari 2017)
proclaimer