de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema II Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:


Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

Protocollen
1330 Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       schema II Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema II Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema II Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema II Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


X

Cloeck-Udel (1395)       schema II Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1395, circa 30 jaar oud met met Jutte Udel, geboren omstreeks 1370, circa 25 jaar oud.
Johan Cloeck woonde op de "ten Broicke" te Arnhem.
Van Johan Cloeck en Jutte Udel zijn twee kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395,
Rickwin Cloeck.

Johan Cloeck overlijdt in 1420, omstreeks 55 jaar oud.

Protocollen
1394 Ministerialiteit.
Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406.

1402 Leenregister Gelre en Zutphen.
Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402.

1410
Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De Sinte Nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den H.Bisschop Sinte Nicolaus ende die Apostelen, Sinte Catharina ende Sinte Lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, Johan ten Haeve, Arendt Vos ende Alert inden Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen.
"In 1410 bij de stichting van de St.Nicolaas vicarie is de eerste schenking o.a. vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't Baerse leengoed die Aldemaet.


XI

Cloeck-Duyckers (1435)       schema II Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395 en zoon van Johan Cloeck en Jutte Udel, trouwt omstreeks 1435, circa 40 jaar oud met met Agnes Duyckers, geboren omstreeks 1405, circa 30 jaar oud en dochter van Steven Duyckers van Lensenburg, bezitter van de Duckershoff aan de Heilweg in Westervoort
Johan Cloeck betrok na zijn huwelijk "de Lensenburg" te Westervoort.

Van Johan Cloeck en Agnes Duyckers is één kind bekend.

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435.

Johan Cloeck, overlijdt in 1470.


XII

Wychart Cloeck (1475)       schema II Liemers

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435 en zoon van Johan Cloeck en Agnes Duyckers
heeft zover bekend twee kinderen.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478, tijnsheer.

Wychart Cloeck is van 1501-1503 richter te Westervoort.

Protocollen
3 mei 1503 Huis Bergh.
Wychart Cloick, richter te Weistervoirt, schrijft aan Wessel van Armell, drost van het land van den Bergh, dat men ter plaatse bezorgd is voor overvallen door die van Heesshuyss en vraagt, hoe de verhouding met deze is.

8 mei 1503 Huis Bergh.
Wessel van Ermen, drost, antwoordt aan Wichart Kloick, richter, met inlichtingen over den toestand. Gescreven up Maendach neyst na den Sondach Jubilate anno 3de.


XIII

Cloeck-van den Poll (1515)       schema II Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475 en zoon van Wychart Cloeck, trouwt omstreeks 1515, circa 40 jaar oud met Margriet van den Poll, geboren omstreeks 1485 en circa 30 jaar oud

Van Johan Cloeck en Margriet van den Poll zijn vier kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, geboren in 1515.
Johan Cloeck, geboren in 1517 is de stamvader van de Arnhem-Genealogie.
meiske Cloeck, geboren in 1520.
Elisabeth Cloeck, geboren in 1522.

Johan Cloeck, is richter te Westervoort tussen 1518 en 1536.

Protocollen
1519 Huis Bergh.
Johan Kloeck, richter te Westervoort, oorkondt dat eenige inwoners van Isseloerde een getuigenis afleggen over de grenzen van het land van den Berghe aldaar, die in 1516 waren vastgesteld. Geschyet in den jair onss Heren doe men screeff duysent viifhondert ende negenthyen dess Frydages na den heyligen Paessdach.

5 juni 1523 Huis Bergh.
Johan Cloick, richter te Westervoort, oorkondt, dat eenige bejaarde personen getuigenis afleggen omtrent het weiderecht van schapen op de Cleyne Vockemaet te Westervoirt. Des Vrydaigs na den helligen Sacramentzdach anno dry ende twyntich.

4 januari 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick schrijft aan de raden Warnerus Elfferdynck en Henricus van Gruene, dat hij gaarne bij hen wil komen over de op te brengen gelden. Gescreven op Donredach post Gircumcissionis Domini anno XXXII.

15 oktober 1532 Huis Bergh.
Florys van Egmondt graaf tot Bueren etc. verzoekt aan Oistwalt, graaf tot den Berghe, om hulp voor zijn heraut Bueren tegen Jan Kloeck. Gescreven te Bueren den XVen Octobris anno XXXII.

16 oktober 1532 Huis Bergh.
Henricus Creeft, rentmeester te Graeff, schijft aan Daem van den Berghe, richter te Genderingen, dat Bueren, heraut van den graaf van Bueren, een geschil heeft met Johan Cloeck over land onder Boickholt, verzoekt dezen te willen helpen, en deelt eenig nieuws mede over den strijd tegen den Turcken. Gescreven met haist opten XVIen dach van October anno XXXII.

8 november 1532 Huis Bergh.
De graaf van den Bergh beveelt Johan Kloick, richter te Westervoirt, aan de geërfden aldaar het plan voor te leggen om een heffing te leggen op hun goederen voor de nieuwe sluis en bruggen in de Liemersch.

8 november 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoert, antwoordt aan Oyswalt, graaf them Berghe, dat er weinig genegenheid bestaat om de heffing toe te stemmen. Gescreven op Vrydach post Willebrordi anno etc. XXXII.

28 januari 1533 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoirt, oorkondt, dat enige personen een verklaring afleggen omtrent de grenzen van het land van den Berghe. Geschiet in den jaere ons Heren duisent vijffhondert drieendertich opten Dynxdage nae sinte Pauwelsdach Conversionis.

Frans Cloeck       schema II Liemers

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478 en zoon van Wychart Cloeck, blijft ongehuwd

Protocol
13 juli 1526 Huis Bergh.
Frans Kloick, tynsheer uit naam van de abdis van Elten, oorkondt, dat mr.Jacob ten Haeve, volgens procuratie van 1526, Juli 12, aan Jan Span, gemachtigde van den jonker van den Berg, zijn aandeel in het veer te Westervordt, tynsgoed van den hof te Eltinge, overdraagt. Actum up den Vrydag ipse Margareta anno XV XXV.


XIV

Cloeck - Wagensfelt (1550)       schema II Liemers

Johan Cloeck, geboren in 1517, zoon van Johan Cloeck en Margriet Poll, trouwt omstreeks 1550 met Margaretha Wagensfelt.
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, zijn vier kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550 en
Aletgen Cloeck,
Mary Cloeck,
Dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Pieck-Cloeck (1540)       schema II Liemers

meiske Cloeck, geboren in 1520 en dochter van Johan Cloeck en Margriet van den Poll, trouwt in 1540 te Beesd, 20 jaar oud met Arent Arends Pieck (heer van Sleewijk), en zoon van Arent Arends Pieck(heer van Beesd van Sleeburg) en Uda Johanse de Jode
Van meiske Cloeck en Arent Arends Pieck is één kind bekend.

Arent Arends Pieck

Arent Arends Pieck trouwde met Juliana Johanse Mom, dochter van Johan Frederiks Mom en Anna Jacobse Pieck,
met Agnes Johanse van Raesfeld. Zij is een dochter van Johan van Raesfeld en Enneken van Alstein (Vrouwe van Schadeburg),
met Sophia Hermanse van Wittenhorst. Sophia is geboren in Sleeburg, dochter van Herman van Wittenhorst (tot Sonsfeld) en Elisabeth van Leraadt.

Tengnagel-Cloeck (1545)       schema II Liemers

Elisabeth Cloeck, geboren in 1522 en dochter van Johan Cloeck en Margriet van den Poll, trouwt in Arnhem omstreeks 1545 met Raban Tengnagel, geboren omstreeks 1519 te Arnhem,
Van Elisabeth Cloeck en Raban Tengnagel is één kind bekend.

Anna van Tengnagel, geboren omstreeks 1545 te Arnhem.


XV

Cloeck-Wetters (1570)       schema II Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550, zoon van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, trouwt op 1 juni 1570, circa 20 jaar oud met Erntien Wetters
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Erntien Wetters zijn drie kinderen bekend.

Arndt Cloeck, geboren omstreeks 1570,
Henrich Cloeck, geboren omstreeks 1572 en
Werzel Cloeck, geboren omstreeks 1574.

Johan Cloeck overlijdt omstreeks 1593, circa 43 jaar oud.

Protocollen
20 juli 1584 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Johan Braekelman, Johan Cloeck, Herman van Berck, Cornelis Elberts en Herman Metseler vanwege Johan Wannerss en Henrisken, zijn vrouw, enerzijds en vanwege Derick Cloeck als man van Goessen Wannrss zijn vrouw, anderzijds richten een magescheid op over twee huizen in de Coninxstraett binnen Arnhem, daar zij thanss in wonen, hen beide magescheid d.d. 7 januari 1584 over de nalatenschap van hun moeder Styne, vrouw van Wanner van Seventer toegedeeld, waarbij zij de huizen krijgen waarin de ander woont en Johan Wanners aan Derick Cloeck 100 dalers zal uitkeren.

9 maart 1592 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Claes van Raettingen en Willem Gaymiss, magescheidsvrienden van wegen Johan Cloeck enerzijds en Cornelis Elbertss en Johan van Ryenen, Glaesenmaecker, magescheidsvrienden van wegen Hermanna Wetterse genandtt Straett, weduwe van Wyllem Appelss, Jan Roeloffss, als man van Heessken Gerritss, Hermen en Udo Stevenss, gebroeders, Gerrit Peutt als man van Sween to Boecop, Christoffel Palsterick als man van Liss Wetterss, allen erfgenamen zaliger Erntien Wetterss, vrouw van Jan Cloeck voornoemd anderzijde, richten een magescheid op, waarbij Johan Cloeck aan de erfgenamen van zijn vrouw zal uitkeren 2350 carolusgulden, waarvan hij reeds de helft heeft uitgekeerd, nl. een hof gelegen aan St.Anthonis buiten Arnhem, een heg te Reede, een morgen weiland in Fossenweyde in Arnhemmerbroeck, een obligatie van de vrouw van Middagten en 295 gulden, een rentebrief van 18 daalders 's jaars uit een ander pand te Reede, een Rentebrief van 3 daalder min een oort 's jaars, en enige schuldbekentenissen, terwijl hij de andere helft van dit bedrag zal betalen op mei 1592, 300 gulden, op kerstmis 1592, 300 gulden, en 494 gulden op pinksteren 1593, tevens zullen de erfgenamen alleen hebben alle kleren en gewaad, tot haar lijf behoord hebbende; het huis dat Johan Botter en zijn vrouw in lijftocht hebben, zullen Johan Cloeck en de erfgenamen van zijn vrouw na de dood van dit echtpaar half en half hebben, mits zij de 3 rijderguldens aan de wesen en de twee daalder aan die van Betaniën jaarkas zullen betalen; waartegen Johan Cloeck 't huis in de Torffstraet te Arnhem, waar hij woont, zal hebben, en een huis of schuur in de costersteege, alle goederen te Reess, die hij van z'n moeder heeft geerfd, de gehele winkel en alle gerede goederen.

24 augustus 1593 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Arnt van Briennen en Johan van Dams, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Straeth Wetters, weduwe van Willen Appel, Johan Roloffsen, Heesken Hermsen zijn vrouw, Herman en Udo Stevens, voor hen zelf en als mannen van hun huisvrouwen, Gerrit Peuth en Sween zijn huisvrouw, Lijs Stevens, weduwe van Christoffelt Palstorpf, erfgenamen van Eerntgen Wetters, hun zuster en tante, hebben verklaard dat Johan Cloick, weduwnaar van Eerntgen voornoemd, hen datgene hebben uitbetaald, dat hen bij de magescheid van 9 maart 1592 was toebedeeld.


XVI

Cloeck-Wolters (1610)       schema II Liemers

Arndt Cloeck, geboren omstreeks 1580, zoon van Johan Cloeck en Erntien Wetters trouwt in 1610, circa 31 jaar oud met Jutte Wolters.
Van Arndt Cloeck en Jutte Wolters zijn drie kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1610,
Neesken Cloeck, geboren omstreeks 1613 en
Gertgen Cloeck, geboren omstreeks 1615.


Protocol
22 april 1630, Zevenaar.
Henrich Cloick koopt hofstede te Groessen in de Hoesselt, t.e.z. Johan Otten van Arnhem, t.a.z. abdis Elten, h.e.e. ten Westen de Blas balck, h.a.e. ten Oosten de gemeente straat, ca 1 morgen, met huis en hof er op, denaamd "Des alden Johan Cloicken hofstadt", belast met 1 pond voor de kerk in Groessen, ½ pnd aan de kapel in Loo, spint gerst en haver aan de abdis van Elten tot tins.
Verkoper is Wessel Cluick en Neesz Derixen, voor 1/3 Evert Doncker en Grietgen Pauwels, Henrich en Jan Doncker, gebroeders voor 1/3 deel en Derck then Haeff en Jutte Wolters alsmede de kinderen van J.W bij overlijden Arndt Cloick, genaamd Johan(19), Neesken en Gertgen Cloick voor 1/3 deel.

Henrich Cloeck       schema II Liemers

Henrich Cloeck, geboren omstreeks 1582, zoon van Johan Cloeck en Erntien Wetters blijft ongehuwd.

Protocol
22 april 1630, Zevenaar.
Henrich Cloick koopt hofstede te Groessen in de Hoesselt, t.e.z. Johan Otten van Arnhem, t.a.z. abdis Elten, h.e.e. ten Westen de Blas balck, h.a.e. ten Oosten de gemeente straat, ca 1 morgen, met huis en hof er op, denaamd "Des alden Johan Cloicken hofstadt", belast met 1 pond voor de kerk in Groessen, ½ pnd aan de kapel in Loo, ¼ spint gerst en haver aan de abdis van Elten tot tins.
Verkoper is Wessel Cluick en Neesz Derixen, voor 1/3 Evert Doncker en Grietgen Pauwels, Henrich en Jan Doncker, gebroeders voor 1/3 deel en Derck then Haeff en Jutte Wolters alsmede de kinderen van J.W bij overlijden Arndt Cloick, genaamd Johan(19), Neesken en Gertgen Cloick voor 1/3 deel.

30 januari 1631, Zevenaar.
Jan Giesbertz en Grietgen van Lengell verbinden wegens schuld aan Henrich Cloeck voor 300 dlr holl. à 6% hun gehele hofstede en andere goederen. Zij kochten de helft hiervan, hofstede te Hoesselt door hem bewoond, ten Oosten Albert Untijt, ten Westen erven Derick Bawmann, h.e.e de Schraweide, h.a.e gemeente straat. Verkopers zijn Gerrit Cloeck, Henrick Cloeck, Derick de Beyer en Jacoba Cloeck, allen erven van Hermanus Cloek

Cloeck-Mechteld (1605)       schema II Liemers

Werzel Cloeck, geboren omstreeks 1584, zoon van Johan Cloeck en Erntien Wetters trouwt omstreeks 1605, circa 21 jaar oud met Mechteld.
Van Werzel Cloeck en Mechteld zijn vier kinderen bekend.

Wessel Cloeck, geboren omstreeks 1605,
Guert Cloeck, geboren omstreeks 1607 en
Jenneke Cloeck, geboren omstreeks 1609 en
Reintge Cloeck, geboren omstreeks 1611.

Protocol
10 oktober 1611, Zevenaar.
Werzel Clueck en Mecheld kopen 1/6 deel in bouwland "die Höemsz"(groessen in Huizeldt) van Johan Aelbertz(de oude) en Jenneken, dochte van Johan.


XVII START PARENTEEL

Cloeck Donckers - Godtschalcks (1640)       parenteel schema

Johan Cloeck Donckers, geboren omstreeks 1610, zoon van Arndt Cloeck en Jutte Wolters trouwt omstreeks 1640 met Wendela Godtschalcks
Van Johan Cloeck en Wendela Godtschalcks zijn zeven kinderen bekend.

Johan Cloeck Donckers, geboren in 1645,
Gerarda Cloeck Donckers, geboren in 1647 in Duiven of Lathum,
Willem Donckers, geboren omstreeks 1654, overleden voor 1774
Adelheid Donckers,
Wendelina Cloeck,
Joanne Cloeck,
Fredericus Cloeck,

Protocol
28 december 1671, Zevenaar.
Jhr.Armandt Elbert Schwaefken, drost en rigter van Didam verbindt wegens schuld aan Cloeck Doncker en Wendel Goselicks(=Godtschalcks) voor f. 1500,00 à 5% sjaar in pacht een wei te Duiven, genaamd "de Pieper".

Janssen - Cloeck (1638)       parenteel schema

Neesken Cloeck, geboren omstreeks 1613, dochter van Arndt Cloeck en Jutte Wolters trouwt omstreeks 1638 met Winolt Janssen
Van Neesken Cloeck en Winolt Janssen zijn vijf kinderen bekend.

Lentje Janssen, geboren omstreeks 1638,
Idtgen Janssen, geboren omstreeks 1640,
Grietje Janssen, geboren omstreeks 1642,
Herman Janssen, geboren omstreeks 1644,
Arndt Janssen, geboren omstreeks 1646.

Protocol
4 augustus 1654, Zevenaar.
Genoemd worden Winolt Janssen en Neesken Cloecken en hun kinderen, Lentje, Idtgen, Grietje, Herman en Arndt Winoltz, ook de drie voorkinderen, Jan, Grietgen en Willem Winoltz worden genoemd.

1654, Zevenaar.
Genoemd worden wijlen Winolt Janssen en Neesken Cloecken met een huis in de Grietsestraat te Zevenaar.


Cloeck Donckers - Bouwman (1672)       parenteel schema

Johan Cloeck Donckers, geboren omstreeks 1645, zoon van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt omstreeks 1672 met Helena Bouwman
Van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman zijn vier kinderen bekend.

Wendelina Donckers, geboren omstreeks 1673 te Lathum en op 15 november 1760 te Duiven overleden,
Gerharda Donckers, geboren omstreeks 1675 en op 9 maart 1770 te Doesburg overleden,
Aleyda Donckers, geboren omstreeks 1690 te Lathum,
Evert Donckers.


Kreyvenger - Donckers (1692)       parenteel schema

Wendelina Donckers, geboren omstreeks 1673 te Lathum, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman trouwt omstreeks 1692 met Jan Kreyvenger, geboren omstreeks 1675, zoon van Jan Craijvenger en Geertjen ten Holt,
Van Wendelina Donckers en Jan Kreyvenger is één kind bekend.

Johannes Creijvenger, geboren omstreeks 1693 en op 14 augustus 1778 te Vorden overleden,

Wendelina Donckers overlijdt op 15 november 1760 te Duiven.

Roelofsen - Donckers (1698)       parenteel schema

Wendelina Donckers, geboren omstreeks 1673 te Lathum, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman hertrouwt op 1 mei 1698 te Drempt met Willem Roelofsen, geboren omstreeks 1672 te Duiven,
Van Wendelina Donckers en Willem Roelofsen is één kind bekend.

Reynder Roelofsen, geboren omstreeks 1700 in Doornik en in 1741 te Baak overleden,

Wendelina Donckers overlijdt op 15 november 1760 te Duiven.


Creijvenger - Noortwick (1722)       parenteel schema

Johannes Creijvenger, geboren omstreeks 1693, zoon van Wendelina Donckers en Jan Kreyvenger trouwt op 17 juni 1722 te Wichmond met Joanna Noortwick, geboren op 11 oktober 1685, dochter van Wilhelmus Noortwick en Theadora te Giffel,
Van Johannes Creijvenger en Joanna Noortwick is één kind bekend.

Hemanus Wilhelmus Kraaijvanger, geboren op 20 april 1731 te Olburgen en op 17 december 1779 te Steenderen overleden,

Johannes Creijvenger overlijdt op 14 augustus 1778 te Vorden.


Kraaijvanger - Pelgrum (1767)       parenteel schema

Hemanus Wilhelmus Kraaijvanger, geboren op 20 april 1731 te Olburgen, zoon van Johannes Creijvenger en Joanna Noortwick trouwt op 23 april 1767 te Olbruggen met Joanna Pelgrum, geboren omstreeks 1745,
Van Hemanus Wilhelmus Kraaijvanger en Joanna Pelgrum is één kind bekend.

Johannes Reinerus Kraaijvanger, geboren op 11 mei 1774 te Steenderen en op 12 september 1831 te Steenderen overleden,

Hemanus Wilhelmus Kraaijvanger overlijdt op 17 december 1779 te Steenderen,
Joanna Pelgrum overlijdt op 21 september 1804 te Olbruggen.


Kraaijvanger - Nuijen (1798)       parenteel schema

Johannes Reinerus Kraaijvanger, geboren op 11 mei 1774 te Steenderen, zoon van Hemanus Wilhelmus Kraaijvanger en Joanna Pelgrum trouwt op 3 juli 1798 te Olbruggen met Cornelia Nuijen, geboren omstreeks 1775,
Van Johannes Reinerus Kraaijvanger en Cornelia Nuijen is één kind bekend.

Henricus Johannes Kraaijvanger, geboren op 11 februari 1804 te Olbruggen en op 26 september 1878 te Olbruggen overleden,

Johannes Reinerus Kraaijvanger overlijdt op 12 september 1831 te Steenderen,
Cornelia Nuijen overlijdt op 11 mei 1852 te Beers (Noord Brabant).


Kraaijvanger - Plekkenpol (1830)       parenteel schema

Henricus Johannes Kraaijvanger, geboren op 11 februari 1804 te Olbruggen, zoon van Johannes Reinerus Kraaijvanger en Cornelia Nuijen trouwt op 22 september 1830 met Johanna Plekkenpol, geboren op 16 december 1799 te Brummen,
Van Henricus Johannes Kraaijvanger en Johanna Plekkenpol is één kind bekend.

Johanna Reinira Kraaijvanger, geboren omstreeks 1834 te Steenderen en op 31 december 1897 te Hummelo overleden,

Henricus Johannes Kraaijvanger overlijdt op 26 september 1878 te Olbruggen.


Giesen - Kraaijvanger (1859)       parenteel schema

Johanna Reinira Kraaijvanger, geboren omstreeks 1834 te Steenderen, dochter van Henricus Johannes Kraaijvanger en Johanna Plekkenpol trouwt op 29 december 1859 te Hummelo met Hendrikus Giesen, geboren omstreeks 1832 te Eldrik (Gelderland), zoon van Theodorus Giesen en Antonia Toonk
Van Johanna Reinira Kraaijvanger en Hendrikus Giesen vier kinderen bekend.

Theodorus Johannes Giesen, geboren op 15 november 1860 te Eldrik (Gelderland),
Antonia Johanna Giesen, geboren op 21 april 1862 te Eldrik (Gelderland) en op 30 juni 1938 te Deil overleden,
Alowizius Jozephus Giesen, geboren op 27 juni 1873 te Eldrik (Gelderland)
Theodorus Josephus Giesen, geboren op 5 januari 1872 te Eldrik (Gelderland),

Johanna Reinira Kraaijvanger overlijdt op 31 december 1897 te Eldrik (Bronckhorst).
Hendrikus Giesen overlijdt op 5 april 1905 te Luur (Bronckhorst).


Derksen - Giesen (1889)       parenteel schema

Antonia Johanna Giesen, geboren op 21 april 1862 te Eldrik (Gelderland), dochter van Johanna Reinira Kraaijvanger en Hendrikus Giesen trouwt op 21 september 1889 te Hummelo met Wilhelmus Hendrikus Derksen, geboren omstreeks 1856 te Bemmel, zoon van Johan Derksen en Wilhelmina van Driel
Van Antonia Johanna Giesen en Wilhelmus Hendrikus Derksen zijn drie kinderen bekend.

Petrus Johannes Derksen, geboren op 13 november 1890 en op 9 april 1969 overleden,
Johanna Wilhelmina Derksen, geboren op 6 juli 1892 en op 13 november 1994 overleden,
Johannes Henricus Derksen, geboren op 2 februari 1895 te Elst en op 20 juni 1896 te Elst overleden,

Antonia Johanna Giesen overlijdt op 30 juni 1938 te Deil
Wilhelmus Hendrikus Derksen overlijdt op 13 juni 1919 te Elst


Roelofsen - Noortwijck (1737)       parenteel schema

Reynder Roelofsen, geboren omstreeks 1700 in Doornik, zoon van Wendelina Donckers en Willem Roelofsen trouwt op 5 oktober 1737 te Vorden met Hermina Christina Noordwijck, geboren in 1713 te Kranenburg, overleden op 2 juli 1790 te Vorden, dochter van Anthony Noortwijck en Aleida Ockhorst
Van Reynder Roelofsen en Hermina Christina Noordwijck is één kind bekend.

Antonius Bernardus Roeloffzen, geboren op 22 augustus 1740 te Heteren.


Roeloffzen - Schemming (1778)       parenteel schema

Antonius Bernardus Roeloffzen, geboren op 22 augustus 1740 te Heteren, zoon van Reynder Roelofsen en Hermina Christina Noordwijck trouwt op 28 september 1778 te Drempt met Constantia Catharina Schemming, geboren op 12 december 1757 te Doesburg,
Van Antonius Bernardus Roeloffzen en Constantia Catharina Schemming is één kind bekend.

Hendrika Theadora Jacoba Henrica Roeloffzen, geboren in 1781 te Vorden, overleden op 16 november 1845 te Haaksbergen.


Schaepman - Roeloffzen (1802)       parenteel schema

Hendrika Theadora Jacoba Henrica Roeloffzen, geboren in 1781 te Vorden, dochter van Antonius Bernardus Roeloffzen en Constantia Catharina Schemming trouwt op 1 maart 1802 te Vorden met Antonius Petrus Schaepman, geboren in 1775 te Zwolle, zoon van Herman Theodorus Schaepman en Johanna Sophia van Sanen
Van Hendrika Theadora Jacoba Henrica Roeloffzen en Antonius Petrus Schaepman is één kind bekend.

Christoffer Jacobus Josephus Schaepman, geboren op 14 september 1815 te Zwolle, overleden op 9 december 1891 te Zwolle,

Hendrika Theadora Jacoba Henrica Roeloffzen, overlijdt op 16 november 1845 te Haaksbergen


Schaepman - Hens (1841)       parenteel schema

Christoffer Jacobus Josephus Schaepman, geboren op 14 september 1815 te Zwolle, zoon van Hendrika Theadora Jacoba Henrica Roeloffzen en Antonius Petrus Schaepman trouwt op 11 november 1841 Zwolle met Annetta Willemina Cornelia Hens, geboren op 22 oktober 1819 te Zwolle, dochter van Petrus Antonius Hens en Johanna Elisabeth Kok
Van Christoffer Jacobus Josephus Schaepman en Annetta Willemina Cornelia Hens is één kind bekend.

Henrica Theadora Jacoba Schaepman, geboren op 23 mei 1844 te Zwolle, overleden op 1 mei 1892 te Nijmegen,

Christoffer Jacobus Josephus Schaepman, overlijdt op 9 december 1891 te Zwolle,


van Waijenburg - Schaepman (1868)       parenteel schema

Henrica Theadora Jacoba Schaepman, geboren op 23 mei 1844 te Zwolle, dochter van Christoffer Jacobus Josephus Schaepman en Annetta Willemina Cornelia Hens trouwt op 17 juni 1868 te Zwolle met Karel Maria van Waijenburg, geboren op 28 september 1838 te Amsterdam, zoon van Henricus van Waijenburg en Maria Joanna de Berset
Van Henrica Theadora Jacoba Schaepman en Karel Maria van Waijenburg zijn twee kinderen bekend.

Maria Cecilia van Waijenburg, geboren in juli 1871 te Beek (Limburg), overleden op 16 september 1871 te Beek (Limburg),
Maria Cecilia van Waijenburg, geboren op 21 juli 1872 te Beek (Limburg), overleden op 18 augustus 1934 te Nijmegen,

Henrica Theadora Jacoba Schaepman, overlijdt op 1 mei 1892 te Nijmegen,
Karel Maria van Waijenburg, steenfabrikant, overlijdt op 22 februari 1910.


Dobbelmann - van Waijenburg (1892)       parenteel schema

Maria Cecilia van Waijenburg, geboren op 21 juli 1872 te Beek (Limburg), dochter van Henrica Theadora Jacoba Schaepman en Karel Maria van Waijenburg trouwt op 13 juni 1892 te Nijmegen met Petrus Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann , geboren op 19 juni 1862 te Nijmegen, zoon van Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelmann en Elisabeth Paulina Apollonia Ketelaar
Van Maria Cecilia van Waijenburg en Petrus Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann zijn tien kinderrem bekend,

Franciscus Antonius Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 11 mei 1893 te Nijmegen,
Henriëtte Wilhelmina Hermina Maria Dobbelmann, geboren op 28 juni 1894 te Nijmegen,
Ludovica Josephina Maria Hubertina Dobbelmann, geboren op 14 augustus 1895 te Nijmegen,
Gustavus Wilhelmus Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 17 mei 1897 te Nijmegen en op 26 december 1905 te Nijmegen overleden,
Theresia Cecilia Hubertina Maria Dobbelmann, geboren op 22 november 1899 te Nijmegen en op 3 mei 1972 te Rome overleden,
Arnoldus Anthonius Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 12 mei 1901 te Nijmegen en op 2 februari 1958 te Berg en Dal overleden,
Reinerus Bernardus Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 14 augustus 1902 te Nijmegen en op 20 mei 1997 te Het Zoute (West-Vlaanderen) overleden,
Petrus Bernardus Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 8 juni 1904 te Nijmegen en op 18 november 1986 te Berg en Dal overleden,
Theodorus Anthonius Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 22 oktober 1906 te Nijmegen en op 7 september 1984 te Montalivet, (Aquitaine, Frankrijk) overleden,
Victor Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann, geboren op 19 augustus 1908 te Nijmegen,

Maria Cecilia van Waijenburg overlijdt op 18 augustus 1934 te Nijmegen,
Petrus Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann, zeepfabrikant, overlijdt op 15 augustus 1934 te Nijmegen.

Wikipedia


van Lamsweerde - Dobbelmann (1918)       parenteel schema

Henriëtte Wilhelmina Hermina Maria Dobbelmann, geboren op 28 juni 1894 te Nijmegen, dochter van Maria Cecilia van Waijenburg en Petrus Theodorus Hubertus Maria Dobbelmann trouwt op 3 april 1918 te Nijmegen met Alexander Federik Clemens Maurits Alphons Baron van Lamsweerde, geboren in 1894, zoon van Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius Baron van Lamsweerde en Eleonore Christine Herlova de Stiernholm
Van Henriëtte Wilhelmina Hermina Maria Dobbelmann en Alexander Federik Clemens Maurits Alphons Baron van Lamsweerde zijn geen kinderrem bekend,

Alexander Federik Clemens Maurits Alphons Baron van Lamsweerde, overlijdt op 14 april 1978 te Nijmegen.


Kraaijvanger - Donckers (1706)       parenteel schema

Gerharda Donckers, geboren omstreeks 1675, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman trouwt op 26 augustus 1706 te Ellecom met Reinder Kraaijvanger,
Van Gerharda Donckers en Reinder Kraaijvanger is één kind bekend.

Gerhardus Kraaijvanger, op 31 december 1778 te Doesburg overleden,


Kraaijvanger - Wigmans (1756)       parenteel schema

Gerhardus Kraaijvanger, zoon van Gerarda Donckers en Reinder Kraaijvanger trouwt op 23 juni 1756 te Spankeren en Ellecom met Wilhelmina Wigmans, geboren omstreeks 1731, dochter van Adolph Wigmans en Aleijda Tonissen Wolters
Van Gerhard Donckers en Wilhelmina Wigmans is één kind bekend.

Gerhardus Johannes Kraaijvanger, gedoopt op 20 december 1766 te Dieren en op 29 september 1841 te Dieren overleden,

Gerhardus Kraaijvanger overlijdt op 31 december 1778 te Doesburg,
Wilhelmina Wigmans overlijdt op 6 november 1815 te Doesburg.


Kraaijvanger - Nuijen (1810)       parenteel schema

Gerhardus Johannes Kraaijvanger, gedoopt op 20 december 1766 te Dieren, zoon van Gerharda Donckers en Reinder Kraaijvanger trouwt omstreeks 1810 te Ellecom met Geertruida Nuijen, geboren omstreeks 1782, dochter van Reijnerus Nuijen en Geertrude Wigmans
Van Gerhardus Johannes Kraaijvanger en Geertruida Nuijen is één kind bekend.

Reinerus Adolphus Kraaijvanger, geboren op 19 juli 1811 te Fraterwaard en op 7 maart 1865 te Dieren overleden,

Gerhardus Kraaijvanger overlijdt op 29 september 1841 te Dieren ,


Kraaijvanger - Vermeer (1842)       parenteel schema

Reinerus Adolphus Kraaijvanger, geboren op 19 juli 1811 te Fraterwaard , zoon van Gerhardus Johannes Kraaijvanger en Geertruida Nuijen trouwt op 10 september 1842 te Rheden met Constantia Frederika Anonetta Vermeer, geboren omstreeks 1817 te Brussel, dochter van Adolphus Johannes Adrianus Vermeer en Geertruida Maria Jacoba van Tetrode
Van Reinerus Adolphus Kraaijvanger en Constantia Frederika Anonetta Vermeer is één kind bekend.

Grada Johanna Kraaijvanger, geboren op 8 april 1854 te Rheden en op 9 april 1887 te Wehl overleden,

Constantia Frederika Anonetta Vermeer overlijdt op 26 augustus 1895 te Arnhem.


Sloot - Kraaijvanger (1876)       parenteel schema

Grada Johanna Kraaijvanger, geboren op 8 april 1854 te Rheden, dochter van Reinerus Adolphus Kraaijvanger en Constantia Frederika Anonetta Vermeer trouwt op 29 september 1876 te Wehl met Wilhelmus Bernardus Sloot, geboren op 22 maart 1819 te Steenderen, zoon van Reinerus Sloot en Anna Judith Giesen
Van Grada Johanna Kraaijvanger en Wilhelmus Bernardus Sloot zijkn vier kinderen bekend.

Reinerus Antonius Sloot, geboren in 1878 en op 6 februari 1927 in Didam overleden,
Anna Jacoba Sloot, geboren op 12 augustus 1879 te Wehl en op 12 januari 1938 te Gendt overleden,
Agatha Maria Sloot, geboren in 1881 en op 26 januari 1935 in Terborg overleden,
Constanta Maria Sloot, geboren in 1892 en op 30 oktober 1918 te Heidekant (Doetinchem) overleden,

Grada Johanna Kraaijvanger overlijdt op 9 april 1887 te Wehl,
Wilhelmus Bernardus Sloot overlijdt op 18 januari 1919 te Meerenbroek (Doetinchem).


Loeff - Sloot (1904)       parenteel schema

Anna Jacoba Sloot, geboren op 12 augustus 1879 te Wehl, dochter van Grada Johanna Kraaijvanger en Wilhelmus Bernardus Sloot trouwt op 9 febuari 1904 te Wehl met Stephanus Hendrikus Loeff, geboren op 22 juni 1862 te Doornenburg, zoon van Albertus Loeff en Helena Nuij
Van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff zijn negen kinderen bekend.

Helena Wilhelmina Martina Loeff, geboren op 30 januari 1905 te Doornenburg en op 17 oktober 2000 te Doornenburg overleden,
Gerharda Johanna Loeff, geboren op 10 november 1906 te Doornenburg en op 17 februari 2004 te Arnhem overleden,
Albertus Johannes Reinerus Loeff, geboren op 31 januari 1910 te Doornenburg en op 22 juli 2000 te Elden overleden,
Elisabeth Gerarda Josephina Loeff, geboren op 15 maart 1912 te Doornenburg en op 26 maart 2002 te Bemmel overleden,
Joseph Wilhelmus Johannes Loeff, geboren op 15 maart 1915 te Doornenburg en op 26 december 1971 te Gendt overleden,
Constantia Johanna Loeff, geboren op 15 maart 1915 te Doornenburg en in 1988 overleden,
Martina Hendrika Loeff, geboren omstreeks 1918 te Doornenburg en op 31 mei 1923 te Nijmegen overleden,
Agatha Ansfrida Josephina Loeff, geboren op 28 augustus 1919 en op 25 maart 1997 overleden,
Anna Hendrika Maria Loeff, geboren op 19 juli 1922 te Doornenburg en op 7 mei 2007 te Arnhem overleden,

Anna Jacoba Sloot overlijdt op 12 januari 1938 te Gendt
Stephanus Hendrikus Loeff overlijdt op 12 februari 1945 te Borculo.


Derksen - Loeff (1926)       parenteel schema

Helena Wilhelmina Martina Loeff, geboren op 30 januari 1905 te Doornenburg, dochter van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt op 2 juni 1926 met Wilhelmus Theodorus Derksen, geboren op 18 oktober 1894 te Doornenburg, zoon van Hendrikus Hermanus Derksen en Johanna Theadora Lenderink
Van Helena Wilhelmina Martina Loeff en Wilhelmus Theodorus Derksen zijn geen kinderen bekend.

Helena Wilhelmina Martina Loeff overlijdt op 17 oktober 2000 te Doornenburg
Wilhelmus Theodorus Derksen overlijdt op 22 augustus 1986 te Doornenburg

Cornelissen - Loeff ( )       parenteel schema

Gerharda Johanna Loeff, geboren op 10 november 1906 te Doornenburg, dochter van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Jozef Cornelis Cornelissen, geboren op 3 mei 1897 te Doornenburg, zoon van Wilhelmus Johannes Cornelissen en Johanna Maria Hermina Derksen
Van Gerharda Johanna Loeff en Jozef Cornelis Cornelissen zijn geen kinderen bekend.

Gerharda Johanna Loeff overlijdt op 17 februari 2004 te Arnhem,
Jozef Cornelis Cornelissen overlijdt op 12 maart 1959 te Arnhem.

Loeff - Reusken ( )       parenteel schema

Albertus Johannes Reinerus Loeff, geboren op 31 januari 1910 te Doornenburg, zoon van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Theadora Lena Reusken, geboren op 3 juni 1912 te Elden,
Van Albertus Johannes Reinerus Loeff en Theadora Lena Reusken zijn geen kinderen bekend.

Albertus Johannes Reinerus Loeff overlijdt op 22 juli 2000 te Elden,
Theadora Lena Reusken overlijdt op 7 mei 2003 te Arnhem.

Cornelissen - Loeff ( )      parenteel schema

Elisabeth Gerarda Josephina Loeff, geboren op 15 maart 1912 te Doornenburg, dochter van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Theodorus Alexander Laurentius Cornelissen, geboren op 28 april 1899 te Doornenburg, zoon van Wilhelmus Johannes Cornelissen en Johanna Maria Hermina Derksen
Van Elisabeth Gerarda Josephina Loeff en Theodorus Alexander Laurentius Cornelissen zijn geen kinderen bekend.

Elisabeth Gerarda Josephina Loeff overlijdt op 26 maart 2002 tet Bemmel,
Theodorus Alexander Laurentius Cornelissen overlijdt op 2 mei 1985 te Arnhem .

Loeff - Doeleman ( )      parenteel schema

Joseph Wilhelmus Johannes Loeff, geboren op 15 maart 1915 te Doornenburg, overleden op 26 december 1971 te Gendt, zoon van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Maartje Johanna Doeleman, geboren op 6 september 1922 te Huissen, dochter van Coendert Doeleman en Willemina Elings
Van Joseph Wilhelmus Johannes Loeff en Maartje Johanna Doeleman zijn geen kinderen bekend.

Joseph Wilhelmus Johannes Loeff overlijdt op 26 december 1971 te Gendt,
Maartje Johanna Doeleman overlijdt op 18 maart 2011 te Apeldoorn.

Vermeulen - Loeff ( )      parenteel schema

Constantia Johanna Loeff, geboren op 15 maart 1915 te Doornenburg, overleden in 1988, dochter van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Cornelis Vermeulen,
Van Constantia Johanna Loeff en Cornelis Vermeulen zijn geen kinderen bekend.

Constantia Johanna Loeff overlijdt in 1988.

van Driel - Loeff ( )      parenteel schema

Agatha Ansfrida Josephina Loeff, geboren op 28 augustus 1919, dochter van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Johannes Daniël van Driel, geboren op 5 januari 1921 te Gendt, zoon van Johannes Martinus van Driel en Antonia Hendrina Roelofs

Van Agatha Ansfrida Josephina Loeff en Johannes Daniël van Driel zijn geen kinderen bekend.

Agatha Ansfrida Josephina Loeff overlijdt op 25 maart 1997,
Johannes Daniël van Driel overlijdt op 8 november 1973 te Gendt.

Derksen - Loeff ( )      parenteel schema

Anna Hendrika Maria Loeff, geboren op 19 juli 1922 te Doorneburg, dochter van Anna Jacoba Sloot en Stephanus Hendrikus Loeff trouwt met Theodorus Gijsbertus Derksen, geboren op 11 juli 1921 te Horssen, zoon van Antonius Hermanus Theodorus Derksen en Theadora Peters

Van Anna Hendrika Maria Loeff en Theodorus Gijsbertus Derksen zijn geen kinderen bekend.

Anna Hendrika Maria Loeff overlijdt op 7 mei 2007 te Arnhem,
Theodorus Gijsbertus Derksen overlijdt op 15 november 2007 te Arnhem.


Heyendael - Donckers (1715)       parenteel schema

Aleyda Donckers, geboren omstreeks 1690 in Lathum, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman trouwt omstreeks 1715 met Rudolphus Engelbertus Heyendael, gedoopt op 18 mei 1692 te Groessen, zoon van Peter Heyendael en Bartina Vermeer.
Van Aleyda Donckers en Rudolph Heyendael zijn zeven kinderen bekend.

Petrus Heyendael, gedoopt op 3 april 1716 te Groessen,
Helena Heyendael, gedoopt op 5 september 1717 te Groessen,
Bertha Heyendael, gedoopt op 28 juli 1719 te Groessen,
Joannes Heyendael, gedoopt op 8 mei 1721 te Groessen,
Jacobus Philippus Heyendael, gedoopt op 4 mei 1723 te Groessen,
Wendelina Heyendael, gedoopt op 1 juni 1724 te Groessen en op 22 januari 1780 te Zevenaar overleden,
Wilhelmus Heyendael, gedoopt op 4 augustus 1726 te Groessen,
Reinerus Heyendael, gedoopt op 4 juni 1729 te Groessen en in 1730 overleden,

Aleyda Donckers overlijdt in juni 1729, na de geboorte van haar laatste kind

Protocol
15 september 1729, Regesten van voluntaire protocollen betreffende Huis Rijswijck.
Magescheid Groessen d.d. 15-09-1729 tussen Roeloff Heydendael weduwnaar van Aleida Donkers en kinderen Peter, Helena, Bartje, Jan, Jacob, Wendelina en Willem. Ooms Evert Donkers en Jan de Moll. Zilvergoed in 2 delen, lijfgoed is beschreven. Rest roerende boedel aan vader tegen inbreng, vader neemt alle schuld over. Vader krijgt wei Keppelmans en Doornikerslag (6½ morgen te Duiven) en bouwland Bloemendaal (4 hond te Groessen). De kinderen 2 stukken bouwland te Lathum, komende van grootmoeder weduwe Donkers; a) Kortemaat, b) Bongarse maat + 2 weiden onder Heteren a) helft van Groote Peerdweij (7 morgen geheel; de andere helft van vaders ooms Roelof en Jan Heyendaal) en b) Treubeweide (groot 5 morgen).

17 juli 1730, Regesten van voluntaire protocollen betreffende Huis Rijswijck.
Rudolph Heyendael is pachter van Ryswyck en laat op verzoek van de landheer erven luitenant generaal baron van Eck tot Nergena een akte registreren d.d. Zevenaar 17 juli 1730 tussen erven van Eck en dhr. von Rockelvinck. Op de gerichtsdag zijn verschenen Samuel van Eck van Overbeek en Derck van Eck van Nergena, van de zijde van Rockelvinck is niemand verschenen. De erven van Eck wordt Ryswyck gerichtelijk getransporteerd, met de vicarie St. Anthony, voor 9842 Rijksd. 23 st. en 4 d. als rest van de koopsom, die blijkbaar Van Rockelvinck niet wenste te aanvaarden.


Moerkens - Cloeck Donckers (1666)       parenteel schema

Gerarda Cloeck Donckers, geboren in 1647, dochter van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt omstreeks 1666 met Theodorus Moerkens, geboren omstreeks 1646 te Duiven, zoon van Derich Moerkens.
Van Gerarda Cloeck Donckers en Theodorus Moerkens zijn vier kinderen bekend.

Hendricus Moerkens, gedoopt op 22 november 1666 te Duiven, doopgetuigen Wilhelmis Gudden and Fredericus Cloeck,
Hendrica Moerkens, gedoopt op 1 augustus 1669 te Duiven, doopgetuigen Arnoldo Spaen and Wendelina Cloeck,
Frederica Moerkens, gedoopt op 26 februari 1672 te Duiven, doopgetuigen Joanne Cloeck and Gerarda Boddis,
Theodorus Moerkens, gedoopt op 31 december 1674 te Duiven, doopgetuigen Joanna van Munster en Joannes Duncker.

Gerarda Cloeck Donckers overlijdt op 25 februari 1724 in Duiven
Theodorus Moerkens was gemeenslid van Duiven, hij overlijdt op 22 maart 1711 in Duiven

Protocol
21 december 1690, Rechtelijke Protocollen.
Erffhuyijsverborging weduwe Moerkens.
Erschienen Derk Moerkens, Derk Kaeltjes noie uxoris Geesken Roelofts vor sig ende derato caverende vor sijn schwager Wilhel Budt noie uxoris Gerritje Roelofts, Albert Roelofts en sig sterck makende vor sijne brudern Jan en Hendricus Roelofts en suysteren Siren en Jenneken Roelofts en Jan Spaen vor sig ende mede vor sijne brudern Derck Gaerdt ende Henricus Spaens en Gauke Spaens, alle in forme egten erffgenamen van Jenneken Peckels, gewesene weduwe van Derck Moerkens en hebben denselve erffhuijse verburgt en onge.... stellende sig Derk Moerkens onder verbant van sijne persoon en goederen sig davor te bürge, dies hebben sij medecomparantenn vor sig en q.q. -houder bürge in alle te indemniserenen angelooft.


Boemer - Moerkens (1689)       parenteel schema

Hendrica Moerkens, gedoopt op 22 november 1666 te Duiven, dochter van Gerarda Cloeck Donckers en Theodorus Moerkens, trouwt omstreeks 1689 met Jacobus Boemer,
Van Hendrica Moerkens en Jacobus Boemer is één kind bekend.

Johanna Bomers, geboren omstreeks 1690.


Kummeling - Bomers (1725)       parenteel schema

Johanna Bomers, geboren omstreeks 1690, dochter van Hendrica Moerkens en Jacobus Boemer, trouwt omstreeks 1715 met Gerardus Kummeling, geboren omstreeks 1691, overleden omstreeks 1725, zoon van Jan Kummeling en Mechteld Kaeltjes
Van Johanna Bomers en Gerardus Kummeling is één kind bekend.

Michael Kummeling, geboren omstreeks 1716 te Zevenaar.


Kummeling - Berendsen (1746)       parenteel schema

Michael Kummeling, geboren omstreeks 1716 te Zevenaar, zoon van Johanna Bomers en Gerardus Kummeling, trouwt op 3 mei 1746 te Zevenaar met Aleida Berendsen, geboren omstreeks 1719 te Zevenaar,
Van Michael Kummeling en Aleida Berendsen is één kind bekend.

Johannes Kummeling, geboren omstreeks 1748 te Zevenaar, overleden op 1 november 1812 te Zevenaar.


Kummeling - Vissers (1782)       parenteel schema

Johannes Kummeling, geboren omstreeks 1748 te Zevenaar, zoon van Michael Kummeling en Aleida Berendsen, trouwt op 15 mei 1782 te Zevenaar met Berendina Vissers, geboren omstreeks 1759 te Zevenaar,
Van Johannes Kummeling en Berendina Vissers is één kind bekend.

Theodorus Kummeling, geboren omstreeks 1785 te Zevenaar, overleden op 17 juni 1847 te Angerlo,

Johannes Kummeling overlijdt op 1 november 1812 te Zevenaar.


Kummeling - Berendsen (1814)       parenteel schema

Theodorus Kummeling, geboren omstreeks 1785 te Zevenaar, zoon van Johannes Kummeling en Berendina Vissers, trouwt op 21 april 1814 te Zevenaar met Helena Berendsen, geboren omstreeks 1788,
Van Theodorus Kummeling en Helena Berendsen is één kind bekend.

Hendrik Kummeling, geboren op 17 augustus 1826 te Angerlo, overleden op 17 januari 1912 te Angerlo,

Theodorus Kummeling overlijdt op 17 juni 1847 te Angerlo,
Helena Berendsen overlijdt op 21 mei 1877 te Angerlo.


Kummeling - Boerboom (1862)       parenteel schema

Hendrik Kummeling, geboren op 17 augustus 1826 te Angerlo, zoon van Theodorus Kummeling en Helena Berendsen, trouwt op 5 mei 1862 te Angerlo met Johanna Boerboom, geboren op 6 juli 1834 te Angerlo, dochter van Jan Hendrik Boerboom en Hermina Wilhelmina Leenders
Van Hendrik Kummeling en Johanna Boerboom is één kind bekend.

Theodorus Kummeling, geboren op 20 juni 1868 te Angerlo, overleden op 8 juli 1949 te Didam,

Hendrik Kummeling overlijdt op 17 januari 1912 te Angerlo,
Johanna Boerboom overlijdt op 8 juli 1940 te Didam te Didam,


Kummeling - Damen (1898)       parenteel schema

Theodorus Kummeling, geboren op 20 juni 1868 te Angerlo, zoon van Hendrik Kummeling en Johanna Boerboom, trouwt op 7 juli 1898 te Angerlo met Anna Theodora Damen, geboren op 25 april 1872 te Didam, dochter van Franciscus Damen en Anna Maria Drijver
Van Theodorus Kummeling en Anna Theodora Damen is één kind bekend.

Anna Maria Kummeling, geboren op 10 juli 1899 te Didam, overleden op 17 februari 1970 te Angerlo,

Theodorus Kummeling overlijdt op 8 juli 1949 te Didam,
Anna Theodora Damen overlijdt op 4 maart 1944 te Didam,


Donckers - Peters (1684)       parenteel schema

Willem Donckers, geboren omstreeks 1654, zoon van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt op 27 januari 1684 met Kuijntje Peters
Van Johan Cloeck Donckers en Kuijntje Peters is één kind bekend.

Herman Donckers, geboren omstreeks 1698, overleden op 24 juni 1765 te Didam


Donckers - Teunissen (1745)       parenteel schema

Herman Donckers, geboren omstreeks 1698, zoon van Willem Donckers en Kuijntje Peters trouwt omstreeks 1745 met Maria Teunissen
Van Herman Donckers en Maria Teunissen is één kind bekend.

Antonius Donckers, geboren in 1746 te Didam,

Herman Donckers overlijdt op 24 juni 1765 te Didam.


Donckers - Heijting (1773)       parenteel schema

Antonius Donckers, geboren in 1746 te Didam, zoon van Herman Donckers en Maria Teunissen trouwt omstreeks 1773 met Hendrina Heijting
Van Antonius Donckers en Hendrina Heijting is één kind bekend.

Johannes Donckers, geboren omstreeks 1774 te Didam en op 17 september 1859 te Didam overleden.


Donckers - Lucassen (1802)       parenteel schema

Johannes Donckers, geboren omstreeks 1774 te Didam, zoon van Antonius Donckers en Hendrina Heijting trouwt omstreeks 1802 met Anna Catharina Lucassen, geboren op 12 februari 1775 te Didam, dochter vanJohan Lucassen en Johamma Gieling
Van Johannes Donckers en Anna Catharina Lucassen is één kind bekend.

Johannes Donkers, geboren op 8 december 1803 te Didam en op 18 november 1870 te Didam overleden.

Johannes Donckers overlijdt op 17 september 1859 te Didam,
Anna Catharina Lucassen overlijdt op 9 november 1848 te Didam.


Donkers - Jansen (1844)       parenteel schema

Johannes Donkers, geboren op 8 december 1803 te Didam, zoon van Johannes Donckers en Anna Catharina Lucassen trouwt op 25 juni 1844 te Elten met Hendrina Jansen, geboren omstreeks 1820 te Elten,
Van Johannes Donkers en Hendrina Jansen is één kind bekend.

Throdorus Donkers, geboren op 19 december 1850 te Didam en op 2 november 1931 te Didam overleden.

Johannes Donkers overlijdt op 18 november 1870 te Didam,
Hendrina Jansen overlijdt op 10 augustus 1899 te Didam.


Donkers - Loef (1898)       parenteel schema

Throdorus Donkers, geboren op 19 december 1850 te Didam, zoon van Johannes Donkers en Hendrina Jansen trouwt omstreeks 1898 met Elisabeth Loef, geboren op 2 december 1868 te Herwen, dochter van Willem Loef en Wilhelmina Engelen
Van Throdorus Donkers en Elisabeth Loef is één kind bekend.

Hendrikus Donkers, geboren op 18 januari 1899 te Loil (Gelderland) en op 24 juni 1999 te Angerlo (Gelderland) overleden.

Throdorus Donkers overlijdt op 2 november 1931 te Didam,
Elisabeth Loef overlijdt op 7 april 1928 te Didam.


Donkers - Kummeling ( )       parenteel schema

Hendrikus Donkers, geboren op 18 januari 1899 te Loil, zoon van Throdorus Donkers en Elisabeth Loef trouwt met Anna Maria Kummeling, geboren op 10 juli 1899 te Didam, dochter van Theodorus Kummeling en Anna Theodora Damen
Van Hendrikus Donkers en Anna Maria Kummeling zijn geen kinderen bekend.

Anna Maria Kummeling overlijdt op 17 februari 1970 te Angerlo,


Kraaijvanger - Donckers ( )       parenteel schema

Adelheid Donckers, dochter van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt met Geerling Kraaijvanger,
Van Adelheid Donckers en Geerling Kraaijvanger zijn twee kinderen bekend.

Anna Clara Kraaijvanger,
Gerlacus Kraaijvanger.


Matthijssen - Kraaijvanger (1738)       parenteel schema

Anna Clara Kraaijvanger, dochter van Adelheid Donckers en Geerling Kraaijvanger trouwt omstreeks 1738 met Johannes Matthijssen, geboren omstreeks 1690 te Valburg, zoon van Johannes Matthijssen en Maria Jansen
Van Anna Clara Kraaijvanger en Johannes Matthijssen is één kind bekend.

Fredericus Mattijssen, geboren omstreeks 1738, overleden omstreeks 1796


Mattijssen - Steenhof (1766)       parenteel schema

Fredericus Mattijssen, geboren omstreeks 1738, zoon van Anna Clara Kraaijvanger en Johannes Matthijssen trouwt op 31 augustus 1766 te Gendt met Henrica Steenhof, geboren omstreeks 1740 te Gendt, dochter van Joannes Steenhof en Joanna Rutjes
Van Fredericus Mattijssen en Henrica Steenhof is één kind bekend.

Gerardus Mattijssen, geboren omstreeks 1770 te Gendt, overleden op 18 februari 1838 te Gendt


Mattijssen - van Luenen (1809)       parenteel schema

Gerardus Mattijssen, geboren omstreeks 1770 te Gendt, zoon van Fredericus Mattijssen en Henrica Steenhof trouwt omstreeks 1809 met Johanna Catharina van Luenen, geboren te Zutphen, dochter van Hendrik van Luenen en Johanna Times
Van Gerardus Mattijssen en Johanna Catharina van Luenen zijn twee kinderen bekend.

Hendrikus Mattijssen, geboren op 20 juli 1810 te Gendt, overleden op 21 april 1885 te Gendt
Derk Mattijssen, geboren op 5 april 1813 te Gendt, overleden op 3 maart 1869 te Gendt

Gerardus Mattijssen overlijdt op 18 februari 1838 te Gendt,


Mattijssen - van der Heijden (1851)       parenteel schema

Hendrikus Mattijssen, geboren op 20 juli 1810 te Gendt, zoon van Gerardus Mattijssen en Johanna Catharina van Luenen trouwt op 10 januari 1851 te Gendt met Johanna van der Heijden, geboren op 3 juli 1824 te Didam, dochter van Berend van der Heijden en Aleida Raben
Van Hendrikus Mattijssen en Johanna van der Heijden zijn negen kinderen bekend.

Gerardus Bernardus Matthijssen, geboren op 30 oktober 1851 te Angeren,
Bernardus Fredericus Matthijssen, geboren op 2 oktober 1852 te Gendt, overleden op 18 februari 1918 te Bemmel
Johanna Aleida Mattijssen, geboren omstreeks 1853 te Gendt, overleden op 30 januari 1865 te Gendt
Fredericus Johannes Mattijssen, geboren omstreeks 1855 te Gendt, overleden op 17 april 1916 te Gendt
Johannes Hendrikus Mattijssen, geboren omstreeks 1857 te Gendt, overleden op 15 augustus 1920 te Duiven
Aleida Maria Mattijssen, geboren omstreeks 1859 te Gendt, overleden op 12 juni 1881 te Gendt
Hendrikus Mattijssen, geboren omstreeks 1861 te Gendt, overleden op 3 september 1935 te Didam
Albertus Mattijssen, geboren op 17 juli 1864 te Gendt, overleden op 16 januari 1940 te Bemmel
Maria Johanna Matthijssen, geboren omstreeks 1866 te Gendt, overleden op 10 mei 1888 te Gendt

Hendrikus Mattijssen overlijdt op 21 april 1885 te Gendt,


Mattijssen - Mattijssen (1883)       parenteel schema

Bernardus Fredericus Mattijssen, geboren op 2 oktober 1852 te Gendt, zoon van Hendrikus Mattijssen en Johanna van der Heijden trouwt op 10 mei 1883 te Gendt met Johanna Geertruijda Mattijssen, geboren op 22 november 1851 te Gendt, dochter van Derk Mattijssen en Geertruida Gepkens
Van Bernardus Fredericus Mattijssen en Johanna Geertruijda Mattijssen zijn vijf kinderen bekend.

Hendrikus Theodorus Mattijssen, geboren omstreeks 1885 te Doornenburg en op 6 oktober 1898 overleden,
Geertruijda Johanna Mattijssen, geboren omstreeks januari 1887 te Doornenburg, overleden op 16 april 1887 te Doornenburg
Theodorus Josephus Mattijssen, geboren omstreeks maart 1888 te Doornenburg, overleden op 23 juni 1888 te Doornenburg
Fredericus Johannes Mattijssen, geboren op 13 mei 1890 te Doornenburg, overleden op 28 september 1969,
Bernardus Fredericus Mattijssen, geboren op 8 mei 1895 te Doornenburg, overleden op 11 maart 1983,

Bernardus Fredericus Mattijssen overlijdt op 18 februari 1918 te Bemmel,
Johanna Geertruijda Mattijssen overlijdt op 14 april 1938 te Bemmel,


Mattijssen - van Gendt (1924)       parenteel schema

Bernardus Fredericus Mattijssen, geboren op 8 mei 1895 te Doornenburg, zoon van Bernardus Fredericus Mattijssen en Johanna Geertruijda Mattijssen trouwt omstreeks 1924 met Anna Maria Eugenia van Gendt, geboren op 3 februari 1898 te Pannerden, dochter van Willem Gerardus van Gendt en Bernardina Landrada Elisabeth Sliepenbeek
Van Bernardus Fredericus Mattijssen en Anna Maria Eugenia van Gendt zijn drie kinderen bekend.

Wilhelmus Mattijssen, geboren op 8 augustus 1925 en en op 21 februari 1946 overleden,
Hendrikus Theodorus Mattijssen, geboren op 9 mei 1930 en op 17 juni 1959 overleden,
Theodorus Johannes Mattijssen, geboren op 9 juni 1931 te Bemmel, overleden op 19 april 1999.

Bernardus Fredericus Mattijssen overlijdt op 11 maart 1983,


Mattijssen - Burgers (1892)       parenteel schema

Albertus Mattijssen, geboren op 17 juli 1864 te Gendt, zoon van Hendrikus Mattijssen en Johanna van der Heijden trouwt op 17 mei 1892 te Gendt met Maria Burgers, geboren op 12 juli 1869 te Gendt, dochter van Cornelis Burgers en Theodora Petrronella Bosman
Van Albertus Mattijssen en Maria Burgers zijn vijf kinderen bekend.

Theodora Grada Mattijssen, geboren op 2 november 1895 te Gendt en op 21 maart 1945 te Doetinchem overleden,
Antonius Bernardus Mattijssen, geboren in juni 1898 te Gendt en op 9 juli 1898 te Gendt overleden,
Gerarda Johanna Mattijssen, geboren in 1901 en op 31 januar i 1936 te Nijmegen overleden,
Albertus Gerardus Marie Mattijssen, geboren in september 1905 en op 11 januari 1906 te Gendt overleden,
Albertus Bernardus Johannes Mattijssen, geboren in februari 1909 en op 13 september 1909 te Gendt overleden,

Albertus Mattijssen is timmerman, hij overlijdt op 16 januari 1940 te Bemmel
Maria Burgers overlijdt op 10 oktober 1927 te Gendt,


Mattijssen - Gepkens (1851)       parenteel schema

Derk Mattijssen, geboren op 5 april 1813 te Gendt, zoon van Gerardus Mattijssen en Johanna Catharina van Luenen trouwt op 20 februari 1851 te Valburg met Geertruida Gepkens, geboren op 18 september 1826 te Andelst, dochter van Hendrik Gepkens en Geertruida Holleman,
Van Derk Mattijssen en Geertruida Gepkens zijn vijf kinderen bekend.

Johanna Geertruida Mattijssen, geboren op 23 november 1851 te Gendt, overleden op 14 april 1938 te Bemmel,
Gradus Hendrikus Mattijssen, geboren in 1854, overleden op 25 februari 1928 te Nijmegen.
Theodorus Frederikus Mattijssen, geboren in 1856, overleden op 1 juli 1859 te Gendt.
Theodorus Frederikus Mattijssen, geboren in 1863, overleden op 24 februari 1888 te Gendt.
Gradus Johannes Mattijssen,

Derk Mattijssen is smit, hij overlijdt op 3 maart 1869 te Gendt
Geertruida Gepkens overlijdt op 14 juli 1894 te Doorneburg (Langewaard)


Mattijssen - Roes (1886)       parenteel schema

Gradus Johannes Mattijssen, zoon van Derk Mattijssen en Geertruida Gepkens trouwt op 25 juni 1886 te Wijchen met Wilhelmina Margretha Roes, dochter van Bernardus Johannes Roes en Anna Lukassen,
Van Gradus Johannes Mattijssen en Wilhelmina Margreta Roes is één kind bekend.

Francina Geertruida Mattijssen, geboren op 10 februari 1887 te Beuningen en op 23 oktober 1942 te Heumen overleden,

Gradus Johannes Mattijssen is wagenmaker,
Wilhelmina Margretha Roes overlijdt op 21 april 1891 te Wijchen


Kraaijvanger - Remmeling (1749)       parenteel schema

Gerlacus Kraaijvanger, geboren omstreeks 1705, zoon van Adelheid Donckers en Geerling Kraaijvanger trouwt omstreeks 1749 met Hendrika Remmeling, geboren omstreeks 1705,
Van Gerlacus Kraaijvanger en Hendrika Remmeling is één kind bekend.

Hendrik Kraaijvanger, geboren omstreeks 1750,


Kraaijvanger - Vink (1775)       parenteel schema

Hendrik Kraaijvanger, geboren omstreeks 1750, zoon van Gerlacus Kraaijvanger en Hendrika Remmeling trouwt omstreeks 1775 met Hendrina Petronella Vink,
Van Hendrik Kraaijvanger en Hendrina Petronella Vink is één kind bekend.

Hendrik Petrus Kraaijvanger, geboren omstreeks 1776 te Duiven, overleden op 26 mei 1856 te Didam


Kraaijvanger - Berendsen (1827)       parenteel schema

Hendrik Petrus Kraaijvanger, geboren omstreeks 1776 te Duiven, zoon van Hendrik Kraaijvangetr en Hendrina Petronella Vink trouwt omstreeks 1827 met Anna Berendsen, geboren omstreeks 1787, overleden op 15 februari 1858,
Van Hendrik Kraaijvanger en Anna Berendsen is één kind bekend.

Theodorus Kraaijvanger, geboren omstreeks 1828, overleden op 29 augustus 1870 te Didam,

Hendrik Petrus Kraaijvanger overlijdt op 26 mei 1856 te Didam.


Kraaijvanger - Bolder (1859)       parenteel schema

Theodorus Kraaijvanger, geboren omstreeks 1828, zoon van Hendrik Petrus Kraaijvanger en Gerharda Berendsen trouwt op 9 juli 1859 te Didam met Reinira Bolder, geboren op 25 december 1837 te Didam, dochter van Hendrik Bolder en Maria Menting,
Van Theodorus Kraaijvanger en Reinira Bolder zijn zes kinderen bekend.

Hendrikus Petrus Kraaijvanger, geboren op 8 mei 1860 te Didam,
Maria Wilhelmina Kraaijvanger, geboren op 14 december 1861 te Didam,
Gerarda Wilhelmina Kraaijvanger, geboren op 20 mei 1863 te Didam,
Gerardus Wilhelmus Kraaijvanger, geboren op 14 september 1866 te Didam, overleden op 8 september 1868 te Didam,
Wilhelmina Gerarda Kraaijvanger, geboren op 4 mei 1865 te Didam, overleden op 22 maart 1868 te Didam,
Wilhelmina Gerarda Kraaijvanger, geboren in 1868, overleden op 31 mei 1869 te Didam,

Theodorus Kraaijvanger is landbouwer, hij overlijdt op 29 augustus 1870 te Didam,
Reinira Bolder overlijdt op 2 januari 1871 te Didam.


Kraaijvanger - Koster (1886)       parenteel schema

Hendrikus Petrus Kraaijvanger, geboren op 8 mei 1860 te Didam, zoon van Theodorus Kraaijvanger en Reinira Bolder trouwt op 18 februari 1886 te Didam met Berendina Hermina Koster, geboren op 20 augustus 1863 te Braamt (Montferland), dochter van Bernardus Koster en Johanna Winters
Van Hendrikus Petrus Kraaijvanger en Berendina Hermina Koster zijn vijftien kinderen bekend,

Theodorus Johannes Kraaijvanger, geboren op 14 januari 1887 te Didam,
Maria Reinira Kraaijvanger, geboren op 8 april 1888 te Didam,
Gerardus Wilhelmus Kraaijvanger, geboren op 9 maart 1890 te Didam,
Hermanus Arnoldus Kraaijvanger, geboren op 8 oktober 1891 te Didam, overleden op 16 februari 1974 te Veghel
Gerharda Kraaijvanger, geboren op 13 juli 1893 te Didam,
Anna Catharina Kraaijvanger, geboren op 15 april 1895, overleden op 19 oktober 1895 te Didam
Johannes Wilhelmus Kraaijvanger, geboren op 28 augustus 1896 te Didam,
Wilhelmus Johannes Kraaijvanger, geboren op 25 januari 1898 te Didam,
Antonius Joseph Kraaijvanger, geboren op 9 maart 1899 te Didam,
Johanna Maria Kraaijvanger, geboren op 29 september 1900 te Didam,
Franciscus Johannes Kraaijvanger, geboren op 4 mei 1902 te Didam,
Hermina Johanna Kraaijvanger, geboren op 14 november 1903, overleden op 3 augustus 1904 te Didam
Hermina Johanna Kraaijvanger, geboren op 27 maart 1905, te Didam
Bernardus Jacobus Kraaijvanger, geboren op 23 juli 1906, te Didam
Aloijsius Johannes Kraaijvanger, geboren op 26 juni 1908 te Didam

Hendrikus Petrus Kraaijvanger is landbouwer


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 20 december 2013).
proclaimer