F Kloek-Genealogie


Parenteelde Palude - Ploech

De families de Palude en Ploech staan aan de basis van de familie Cloeck, die haar oorsprong in de Liemers heeft. Beide families zijn uitgestorven, beide families, hadden nauwe banden met de familie Cloeck en een dominerende rol in Arnhem in de late Middeleeuwen.


de Palude - Groecen       schema I Liemers

Wernerus de Palude, zoon van N. de Paulde, schepen te Arnhem van 1274-1281, trouwt met N. de Groecen (zuster van Theodorius de Groecen),
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, waaronder Arnoldus Corthals, wonende op de Korteshove (=Corthalshoeve) in de buurt van de oude markt te Arnhem.

Riquines de Palude       schema I Liemers

Riquines de Palude, zoon van N. de Paulde, genoemd in 1306 is de vader van vier kinderen,

Yzenbela de Palude, overlijdt voor 1323,
Riquinus de Broke, trouwt met Golborgis de Seventer,
Ghisekinus de Broke,
Johannes de Broke, genoemd in 1281.


Riquines Ploech       schema I Liemers

Riquines Ploech, schepen van Arnhrm in 1263 is de vader van twee kinderen.

Godekinus dicto Ploych, genoemd van 1306 tot 1314,
Requines Ploech, schepen van Arnhrm in 1301 tot 1318.

1263
Oorkondeboek van de Graafschappen Gelre en Zutfen, Sloet.
Otto, graaf van Gelre en Zutfen, maakt op keizerlijk en koninklijk gezag het oppidum Nieuw Waegeningen tot eene civitas, met dezelfde rechten als Zutfen, de rechtspleging uitgezonderd.
Bij het opmaken van de akte was o.a. aanwezig Requino dicto Ploich (Burgerboek der Stadt Waegeningen, blz 1 in het archief aldaar), schepen te Arnhem.


Ploech - de Palude       schema I Liemers

Riquines Ploech, zoon van Requines Ploech, schepen van van 1301 tot 1318 in Arnhem, trouwt met Yzenbela de Palude, dochter van Requines de Palude,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend:

Catharina Ploech, trouwt met Requines Cloeck,
Reynold Ploech, canonicus, overlijdt in 1356,
Stephanus Ploech, kannunik van de Dom te Utrecht, genoemd in 1323 en 1325,
Requin Ploech, schepen te Arnhem in 1325 en 1330, beleend met het goed ten Broke in 1326.

1356
A.A.U.Tijdschrift, Archief voor geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht.
Genoemd wordt het overlijden van canonicus Reynoldus Ploech in 1356.


Cloeck - Ploech (1320)       schema I Liemers

Catharina Ploech

Requin Ploech       schema I Liemers

Requin Ploech, zoon van Riquines Ploech en Yzenbela de Palude, schepen te Arnhem, is de vader van drie kinderen,

Ryquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1375 en 1376, overlijdtr omstreeks 1392,
Stephanus Ploech, schepen te Arnhem van 1352-1392
Catharina Ploech, genoemd in 1385.

1326
Leenregister Kwartier Arnhem, blz 3 en 4.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330
Gemeentearchief Arnhem, regest 47.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


Ploech - van Doirnick       schema I Liemers

Ryquinus Ploech, zoon van Requin Ploech, schepen te Arnhem, trouwt met Lumme van Doirnick,

uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

1375
Gemeentearchief Arnhem, regest 302.
Riquinus Ploech schepen te Arnhem in 1375.

1392
Riquinus Ploegh vererfde de Corthalshoeve bij Arnhem op zijn (half)broer en zusters Wynand, Marie en Lysbet van Doornik, kinderen van Borro. Verder bestond er waarschijnlijk ook verwantschap met de Arnhemse schepenfamilie van den Broke.

1422 (1 december)
Gemeente Archief Elburg.
Lumme vrouw van Rijcquin Ploech na de dood van haar grootmoeder Hille, haar echtgenoot is hulder.

Ploech - van Arnhem       schema I Liemers

Stephanus Ploech, zoon van Requin Ploech, schepen te Arnhem, trouwt met Maria van Arnhem,

uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Derich Ploech, tussen 1401 en 1444, schepen en burgemeester van Arnhem
Riquin Ploech, in 1413 burgemeester van Arnhem, in 1412 en 1414 schepen,
Johanna Ploech,

1353
Gemeentearchief Arnhem, regest 139-400.
Stephanus Ploegh, schepen te Arnhem, 1353-1393.

1354-1355
Stadsrekeningen Arnhem, blz 27.
quando Wynandus Ridder et Stephanus Plogh equitaverunt ad civitates de Brabantia supra consilium ex parte domicelli nostri 11lb.

1357-1358
Stadsrekeningen Arnhem, blz 114.
dominus Stephanus, burgimagistri, Ghisebertus Sasse Scriver, Gosewinus Plogh, consumpserunt, 6lb. 13s. 4d.
Idem, blz 119
Dracoen fuit Zannebeec ad Gherardum de Leyenberg cum littera domini Stephani et Stephani Plogh supra diffedatione sua 24s.

1358-1359
Stadsrekeningen Arnhem, blz 127.
Hec sunt recepta Gerardi Gruters et Stephani Ploechs burgimagistrorum Arnhemensium, sub anno Domini millesimo trecentesimo quin-quagesimo octavo.
Idem, blz 129
dominus Theodericus, dominus Stephanus, Gruter, Ploech, Gerardus Arnhem in domo Gese Bersekens 2lb.

1393 (9 mei)
Gemeente Archief Elburg.
Wynant van Arnhem en Steven Ploech verklaren,dat Henric van den Werve ende Wenderlmoet, sijne vrouw, benevens Beatrix, sijne zuster, welgeboren sijn en gekomen uit verleende hofsteden. Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert dre ende tnegentich des Manendages nae Sente Jans dach, als men scrivet ante portam latinam.


Ploech - Woesic       schema I Liemers

Derich Ploech, zoon van Stephanus Ploech en Maria van Arnhem, schepen en burgemeester van Arnhem, trouwt met Johanna Woesic,

uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Steven Ploech,
Margarete Ploech.

1403
Leenregister Kwartier Arnhem, nr.3 blz.6
Een goet geheiten "Korteshove", in den Arnemmer kerspel gelegen, tot een Zutphens leen ontfinck Derich Ploech, anno 1403.

1403
Leenregister Gelre en Zutphen, uitheemse lenen blz.121.
Een thiende, in den kerspel van Sevenair, een vijff marcks leen, ontfinck Derich Ploech, anno 1403.

1408
Archief Arnhem, regest 5-15-707.
Dirk Ploegh, schepen te Arnhem (1408-1432).

1424
Leenregister Kwartier Arnhem, nr.3 blz.6.
Derich Ploech, ontfinck een goet ende erve geheiten dat Cordelsgoet, gelegen in den kerspel van Arnhem, tot Zutphenschen rechten, anno 1424.
Idem met Eenen thiende, in den kerspel van Sevenair.

Hackfort - Ploech       schema I Liemers

Johanna Ploech, dochter van Stephanus Ploech en Maria van Arnhem, trouwt met Jacob Hackfort,

uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Steven Hackfort,
Aleid Hackfort,
Maria Hackfort,
Berendje Hackfort,


Ploech - van Mekeren       schema I Liemers

Steven Ploech, zoon van Derich Ploech en Johanna Woesic, burgemeester in 1438, 1443, 1448, 1454, 1458, 1465, schepen tussen 1437 en 1466, trouwt met Agnes van Mekeren,

uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

1437
Gemeentearchief Arnhem, regest 724-924.
Steven Ploegh, genoemd als schepen te Arnhem (1437-1453)

1442
Leenregister Kwartier Arnhem, nr.3 blz 6.
Steven Ploech ontfinck een guetken Cortelshoeve, hoge ende lege, in natte ende drogen, tot Zutphenschen rechten anno 1444.

1442
Leenregister Gelre en Zutphen, uitheemse lenen, blz. 121,
Steven Ploech beleend anno 1442 met "Eene thiende in den kerspel van Sevenair".

1444
Leenregister Gelre en Zutphen, uitheemse lenen, blz. 121,
Steven Ploech tuchtigt sijn vrou Nese van Mekeren, an den thiende tot Sevener, woewael het een vijff marx leen is, nochthans met believen des heeren, anno 1444.

Ploech - van Brienen       schema I Liemers

Steven Ploech, zoon van Derich Ploech en Johanna Woesic, burgemeester in 1438, 1443, 1448, 1454, 1458, 1465, schepen tussen 1437 en 1466, hertrouwt met Griete van Brienen,

uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

1459
Leenregister Kwartier Arnhem, nr 3, blz 6.
Steven Ploech tuchtigt zijn vrou Griette an sijn husinge ende hofstede binnen Arnhem gelegen, geheiten die Cortehoeve, ende an 100 churfurster averlentsche Rhijnsche gulden sjaers die hij heur bewesen heeft na uutwijsen heurer beyder hijlixvorworden an 7 mergen lants, gelegen in Arnhemmerbroeck, der 3 mergen gelegen sijn achter den teeche-lavent ende 4 mergen in eenen camp achter Heyn Schaix huys, ende an sulcken lant in de Mersch, gelegen buten ende binnen dijx, dat Gerrit Wyrrick in pacht gehat heeft; item an een stuck lants gelegen op Arnhemerenck bij den Cattenpoel, dat Lubbert Everts in pacht heeft voor drie molder roggen sjaers ende 6 par hoener; item an een stuck lants gelegen in Maescamp van Mekeren, dat Maes in pacht heeft voor 1 molder roggen sjaers; item an een molder saetlants gelegen bij den goede te Gronde, dat verpacht is voor 5 schepel rogge sjaers ende een vette gans; item an een saetlants, gelegen an Daems camp van Delen, dat Johan van Kranenborch in pacht heeft voor een schepel roggen ende een par hoener sjaers; item an een hoeve holts an Arnhemerbosch ende sulcke gerven, als Steven heeft op Arnhemerenck, als dit lant holt, huysinge ende hofstede geheyten die Cortehoeve tsamen te leen ruert tot Zutphense rechten anno 1459. Steven Ploech vernijt eedt, anno 1465.

van Renesse - van Brienen       schema I Liemers

Griete van Brienen, weduwe van Steven Ploech hertrouwt met Frederick van Renesse,

uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johan van Renesse,
Vincent van Renesse,
Lijsbeth van Renesse.


van Camphuysen - Ploech      schema I Liemers

Margarete Ploech, dochter van Derich Ploech en Johanna Woesic, trouwt met Cracht van Camphuysen, zoon van Gijsbert Spaen van Camphuysen en Margaretha,

uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Menta van Camphuysen,
Derk van Camphuysen,
Cracht van Camphuysen,
Steven van Camphuysen.


Cloeck - van Camphuysen (1430)       schema I Liemers

Menta van Camphuysen,

van Camphuysen - ten Have

Derk van Camphuysen, zoon van Margarete Ploech en Cracht van Camphuysen, trouwt met Alheit ten Have,

uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Camphuysen - Smullingh       schema I Liemers

Cracht van Camphuysen, zoon van Margarete Ploech en Cracht van Camphuysen, trouwt met Geze Smullingh,

uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 30 april 2013).
proclaimer