de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereikenMr. Willem Anne baron van Spaen la Lecq

Bron:
Familiearchief van Spaen
Auteur: Suze M. van Zanten Jut, Hoge Raad van Adel,
Aanvullingen Spaansweerd: Marijke E.A.J.Spaan.


De familie Spaen is in de 13e en 14e eeuw al vrij uitgebreid over een groot gebied aanwezig, ook over de grens, en is uitgezworven over Gelderland. De bronnen van die periode staan helaas niet toe om de aansluiting van Pelgrim Spaen te vinden. Of Pelgrim dus een broer, een neef of een verre achterneef is van de Spaensweerd tak is dus niet vast te stellen. Hij hoeft dus niet van Spaensweerd te stammen, maar kan ook van een andere tak komen.


Bij diploma d.d. 25 Mei 1661 van Keizer Leopold I werd Alexander van Spaen, heer van Ringenberg, Moyland, Till enz. verheven tot des H.R.R. Rijksvrijheer. Bij decreet van Keizer Napoleon I d.d. 14 Mei 1812 werd een keizerlijke titel geautoriseerd voor Alexander Jacob baron van Spaen van Biljoen. Tevens werd bij decreet van Keizer Napoleon I de titel van baron de l'Empire geautoriseerd voor Alexander Willem Jacob baron van Spaen van Hardenstein, brigadegeneraal. Bij besluit van den Souvereinen Vorst d.d. 28 Augustus 1814, no. 14 werden Mr. Willem Anne van Spaen la Lecq en Gerrit Karel van Spaen tot Voorstonde benoemd in de Ridderschap van Gelderland. Bij hetzelfde besluit werden daarin benoemd Jan Frederik Willem van Spaen tot Biljoen en Frederik Adolf van Spaen tot Hulshorst. Bij besluit van den Souvereinen Vorst d.d. 5 September 1814, no. 29 werd voor alle wettige leden de titel van baron erkend.

Wapen: Gevierendeeld: I en IV in zilver drie roode schuinbalken; II en III in rood tien gouden ringen, 3-3-3-1 gerangschikt. En in een gouden hartschild een omgewende goudgekroonde zwarte adelaar met roode tong. Drie zwartgevoerde helmen, waarvan de rechtsche omgewend en gekroond, de middelste aanziend gesteld met goud-zwarte wrong en de linksche naar rechts gewend met rood-zilveren wrong. Drie helmteekens;
1" een aanziend-gestelde zwarte bere-benedenpoot, beladen met een rooden bol en met den klauw een zilveren kruis vasthoudende;
2" een goudgekroonde zwarte adelaarskop met hals en roode tong;
3" een kleine gouden ring tusschen een zilveren vlucht, waarvan de rechtervleugel beladen met een rooden schuinbalk, die weder beladen is met drie gouden ringen, de linkervleugel evenzoo beladen, doch hierop de schuinbalk als linkerschuinbalk. Helmkleeden: Rechts rood en zilver, midden goud en zwart, links goud en rood. Wapenspreuk in zwarte letters op een zilveren lint: "Vivit post funera virtus"


Het Geslacht Spaen tot de Spaensweerd (Cleefsland)

Wilhelmus Spaen (1295)       basis-schema

Wilhelmus Spaen, geboren omstreeks 1265, trouwt omstreeks 1295, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
Uit dit huwelijk is één zoon bekend,

Johannes Spaen, geboren omstreeks 1296,

Protocollen:
Regionaal Archief Zutphen, Vrouwenspittaal (354), 4 februari 1316,
Wilhelmus Spaen oorkondt dat Greta de Hesewolde zijn horige en haar kinderen met zijn toestemming aan Mila, bagijn in het hospitaal, een akker in Brunnesberghe hebben verkocht, waarna hij hem aan Mila opdraagt.

2 juli 1322,
Johannes, zoon van Wilhelmus genaamd Spaen oorkondt dat Wernekinus de Hesewolde aan Martinus Columbde de weide Hesewoldermaeth, Hesewoldercamp, de Akker genaamd Ywelant, gelegen in de parochie Wichmunde en een halve waar in de Mark Hesewolde voor een jaarlijkse tijns van 1 kleine penning heeft verkocht.

Wilhelmus Spaen overlijdt omstreeks 1325.


Johannes Spaen (1325)       basis-schema

Johannes Spaen, geboren omstreeks 1296, zoon van Wilhelmus Spaen, trouwt omstreeks 1325,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend:

Hendrik Spaen, geboren omstreeks 1326, overleden vòòr 1385,
Johannes Spaen, geboren omstreeks 1329,
Margaretha (Griete) Spaen, geboren omstreeks 1332 en trouwt met Dirck van Steenre,
Willem Spaen, geboren omstreeks 1335,
Aleydis Spaen, geboren omstreeks 1338 en trouwt met 1.Arnoldus Bolleken, 2.Arnoldus Brune,
Pelgrim Spaen, (aanname), geboren omstreeks 1341,

Protocollen:
Regionaal Archief Zutphen, Vrouwenspittaal (354), 2 juli 1322,
Johannes, zoon van Wilhelmus genaamd Spaen oorkondt dat Wernekinus de Hesewolde aan Martinus Columbde de weide Hesewoldermaeth, Hesewoldercamp, de Akker genaamd Ywelant, gelegen in de parochie Wichmunde en een halve waar in de Mark Hesewolde voor een jaarlijkse tijns van 1 kleine penning heeft verkocht,
Met het zegel van Johannes Spaen,

Hoge Raad van Adel. Archief Familie Spaen. W.A.van Spaen, 1326,
Johannes Spaen wordt door de Graaf van Gelre beleend met Spaensweerd (als een erfdienst zadelleen),

Gelders Archief Arnhem. Huize Spaensweerd,
Goederen leenroerig aan Spaensweerd:
- de Beijdelkamp bij Zutphen,
- het Goed Eernst tot Eerbeek,
- de Gouden Gespen, richterambt Steenderen,
- de Horsteler Camp, het Haverslag en Hofstede,
- het Goed Illinck tot Eerbeek, kerspel Halle,
- de Koemate gelegen in de Spaensweert,
- tienden over de goederen Hassinck, Roerdinck en Wacherinck in Vorden,
- het Goed Frouwinck in Overijssel, richterambt Merkeloe,
- het Goed Lacinck in Merkeloe,
- het Goed Lutteke Brummen,

Regionaal Archief Zutphen, Vrouwenspittaal (354), 16 mei 1336,
Johannes Spaen geeft toestemming tot de verkoop van een stukje land de Steeghacker bij Bruensberge door zijn eigen lieden Wernerus de Hezewolden en zijn vrouw Essela aan Egidius Albus tegen een erftijns van 1 Hollandse jaarlijks verkocht,
Met het enigszins geschonden zegel van Johannes Spaen,

Regionaal Archief Zutphen, Bornhof (83), 15 juni 1352,
Johannes ten Mersche en Johannes Spaen, schepenen van Zutphania, oorkonden, dat heer Arnoldus Pelegrimi, kanunnik van de kerk in Zutphania, zijn broeder Wilhelmus Pelegrimi en diens vrouw Oda aan de huisarmen een jaarrente van 9 pond, 10 schellingen kleine penningen hebben verkocht uit twee erven bij de Zoutmarkt, waarop het gebouw van de nieuwe kapel der armen verbrand is, en 20 schellingen kleine penningen uit het erf van wijlen heer Borro, kanunnik van de kerk van Zutphania, ook bij de Zoutmarkt gelegen,
Met het licht geschonden zegel van Johannes Spaen,

Regionaal Archief Zutphen. Inventaris van het Archief van de Proosdij van de St.Walburgiskerk (466),
Johannes Spaen is schout binnen en buiten Zutphen reeds vóór 1353,
28 maart 1353. Vermelding van Johannes Spaen als schepen van Zutphen,

Regionaal Archief Zutphen. Inventaris van het archief van het Kapittel St. Walburgis (325), 24 januari 1356,
Vermelding van Johannes Spaen als schepen van Zutphen,

Regionaal Archief Zutphen. Oude en Nieuwe Gasthuis (407), 8 februari 1358,
Johan Spaen oorkondt dat zijn neef Evert Spaen (zie parenteel Spaen Camphuysen), burger van Zutphen, de grove en smalle tiend van het goed Lutteke Veenhorstinch gelegen in het kerspel Vurden in Dellen, heeft opgedragen aan Henric Stuerman, burger van Zutphen, waarna hij deze er mede beleent,
Met het licht geschonden zegel van Johan Spaen,

28 april 1358,
Henric Stuerman verklaart dat de tiend van het goed Lutteke Veenhorstinck gelegen in Dellen in het kerspel Vurden, grof en smal, zoals hij ermede beleend is door Johan Spaen, voor de helft toebehoort aan zijn broeder Johannes Stuerman en dat hij de tiend ten behoeve van hen beiden in leen heeft ontvangen,

13 juli 1363,
Johan Spaen en zijn zoon Henric verklaren dat zij aan Henric Stuerman van Zutphen hun leengoed de tiend geheten Luttike Veynhorstinch, groot en klein, gelegen in het kerspel Vorden in de buurschap Dellen, als een edel eigen hebben verkocht en hem de manschap kwijtschelden,
Met het zegel van Johan Spaen,

Gelders Archief Arnhem. Huize Middachten, 24 februari 1362,
Herman van Styeenre, in ghene Weerde, die jonge, verklaart dat Evert zijn broer hem na zijn vaders dood gegeven heeft in rechter broederscheijding de volgende goederen,
1. het guijt toe Heijinc gelegen te Steenre, gedeeltelijk tinsguijt van de heren van Deventer,
2. een tiende toe Halle en toe Eertbeke,
3. het guijt toe Tegheldine, gelegen te Vorden en het tiendje toe Werninc dat daar in roert. Daar deze goederen leenen zijn zal Everde die in leen verzoeken van de betrokken leenheren en weder in leen aan hem geven, ten overstaan van Sweder van Vorden, Herman van Steenre Engelbertssoen, Willem van Baec en Johan Spaen als maghen,
Met het zegel van Herman van Steenre en Johan Spaen, de overige zijn verloren gegaan,

Regionaal Archief Zutphen. Oud Archief Zutphen (1), 9 november 1366,
Akte waarbij Willem, heer van Bronkhorst, bekent aan Johannes Spaen 88 "mutune" schuldig te zijn en bij niet-betaling "in leisting" te zullen gaan in Zutphen, terwijl hij als borgen Cerys Ceryszoon, Jacob van Swipe, Johan Sturmans en Gherloch Kempinch aanwijst,

Het Utrechts Archief. Familie de Malapert (204), 22 januari 1368,
Acte van overdracht van een schut op de Beechorst in het kerspel Steenderen aan Johan Spaen door Wytman to Westerbulren en Hadewich echtelieden en hun zoon Gerd ten overstaan van de Drost van Zutphen Johan van de Sande,

Het Utrechts Archief. Ridderlijke Duitsche Oude - Balije van Utrecht, 6 februari 1368,
Johan Spaen zegelt als gerichtsman in den Lande van Zutphen,

Inventaris van het Familiearchief van Spaen. S.M. van Zanten Jut, regestenlijst, 9 mei 1385,
Willem Spaen getuigt, dat hij een vergelijk heeft getroffen met Gisebert en Frederik van Bronckhorst, gebroeders, in zake alle twistzaken met hen of met hun vader, zodanig, dat hij Willem en zijn zuster Griete kwijtschelden aan Willem heer van Bronckhorst en aan Gisebert en Frederik zijn zonen alle schuld, die zij aan zijn vader Johan Spaen, zijn broeder Hendrik Spaen en hemzelf schuldig zijn,

Johannes Spaen overlijdt ná 1368.


Spaen - Christina (1359)       basis-schema

Johannes Spaen, geboren omstreeks 1329, zoon van Johannes Spaen, trouwt omstreeks 1359 met Christina (Stine),
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johan Spaen (de jonge), geboren omstreeks 1360,
Margaretha (Griete) Spaen, geboren omstreeks 1363, trouwt omstreeks 1383 Henric Vullinck. Uit dit huwelijk Gherit Vullinck,
Ermegard Spaen, geboren omstreeks 1366,
Gertrude (Trude) Spaen, geboren omstreeks 1369,

Protocollen:
Register op de leenen der bannerheerlijkheid Bahr en Lathum. J.S. van Veen,
Dat guet to Syberdinck in den kerspel van Lochem buurschap van Duchteren voor een pondig leen ter Zutphense rechten,
1356,
Johan Spaen van Zutphen dat guet to Syberdinck gelegen to Dochterink tho vijf Marcken,

Regionaal Archief Zutphen. Kapittel van Sint Walburgis (325), 4 mei 1356,
Fredericus Stienbicker en Johannes Stuerman, schepenen van Zutphania, oorkonden dat Johannes Spaen en zijn vrouw Christina aan Arnoldus Bolleken een jaarrente hebben verkocht van een pond kleine penningen, gaande uit het huis van wijlen Theodoricus Brune in de Barlheze (stadsdeel in Zutphen) bij het huis ofwel de toren van de stad, genaamd Apenstert (lag tussen de Rozengracht en de Kreynckstraat),
Aan dit stuk is gehecht een perkamenten strookje met een aantekening van 21 september 1369, inhoudende dat Aleydis Spaen (waarschijnlijk zuster van Johan Spaen) weduwe van Arnoldus Bollekyn en later van Arnoldus Brune, deze rente van 20 soldi bestemd heeft voor memoriediensten voor haar en haar tweede man,
Arnoldus Bolleken woonde op de hoek bij de Hospitaalpoort,

Regionaal Archief Zutphen. Particuliere charters (191), 23 maart 1357,
Johannes Stuerman, schepenen van Zutphania, oorkonden dat Margaretha (Griete) Spaens, zuster van Johannes Spaens, van haar broer Johannes en zijn vrouw Christina gekocht heeft een jaarlijkse opbrengst gedurende haar leven van 4 malder rogge, gaande uit het goed Hilverdinch (onder Neede),

Gelders Archief Arnhem. Archief Spaen van Biljoen, 25 november 1368,
Richter en Schepenen van Zutphen oorkonden dat Johan Spaen en zijn vrouw Stijne verkopen aan Gerrit Creyink de opbrengst van de pachten uit het veer Bollekens steghe, uit Heer Heynenwert en uit het huis Gelre in de Hofstrate, alles te Zutphen, door Edward hertog van Ghelre en Graaf van Zutphen aan de stad Zutphen verpacht,

Regionaal Archief Zutphen. Vrouwenspittaal (354), 22 bovember 1377,
Johan Spaen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt dat Trude, vrouw van Drineman aan de jonkvrouwen in het Hospitael een stuk land in het Boevenlant in de Buurschap Hesewoelde, Kerspel Wichmunde, heeft verkocht,
Met het zegel van Johan Spaen,

Regionaal Archief Zutphen. Oud Archief (001), 6 december 1383,
Gelis Yseren en Herman Herken, schepenen van Zutphen, oorkonden, dat Dirc van Horsen als voogd en Johan Spaen en anderen als verwanten van Steven van de Corenmerkede aan Johannes Tieselinc hebben overgedragen al het recht dat Steven had op de rente van 9 schilden, gelijk die beschreven staat in de brief (van 20 december 1381), waardoor deze is gestoken. (Gecancelleerd),

Archief Historisch Centrum Overijssel. Lijst van leenmannen van Zweder van Rechteren, 1390,
Stijn, Johan Spaens wijff holt van Zweder voirs tho lene dat guet geheten then Veltkampe tho Dochderden, then Sutphen rechten. Voir oer hevet gehuldet Johan Spaen oer echte man. (hetgeen in 1405 wordt overgedragen aan Belije Spaen, dochter van Evert Spaen (van Holthuisen) en Lise en daarna in 1424 aan Stijne, dochter van Johan Spaen en Griete Muys,

Gelders Archief Arnhem. Archief Spaen van Biljoen, 10 februari 1392,
Gelis Iseren en Andries Iseren, schepenen van Zutphen oorkonden dat Johan Spaen en zijn vrouw Stine aan hun kinderen afstaan de tiend te Mossele, kerspel Vorden, welke de ouders verpand hadden aan Willem van Swipe en door de kinderen was gelost,

Johannes Spaen overlijdt omstreeks 1393.

Spaen - van Dordt (1365)       basis-schema

Willem Spaen, geboren omstreeks 1335, zoon van Johannes Spaen, trouwt omstreeks 1365 met Geertruid van Dordt, dochter van Hendrik van Dorth en Arnolda van Keppel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johan Spaen, geboren omstreeks 1366,
Aleijda Spaen, geboren omstreeks 1369,
Johanna Spaen, geboren omstreeks 1372,
Arnolda Spaen, geboren omstreeks 1375,

Protocollen:
1375,
Willem Spaen ondertekent mede de Zutphense Landsvrede,
Inventaris van het familiearchief van Spaen. S.M. van Zanten Jut, regestenlijst, 9 mei 1385,
Willem Spaen getuigt dat hij een vergelijk heeft getroffen met Gisebert en Frederik van Bronckhorst (gebroeders) in zake alle twistzaken met hen of met hun vader, zodanig, dat hij Willem en zijn zuster Griete kwijtschelden aan Willem, heer van Bronckhorst en aan Gisebert en Frederik zijn zonen, alle schuld die zij aan zijn vader Johan Spaen, zijn broeder Hendrik Spaen en hemzelf schuldig zijn,
1378,
Willem Spaen wordt beleend met Spaensweert ten dienstmansrechten,

Landesarchive NRW. Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Gemen Urkunden, 24 januari 1391,
Der Ritter Gyselbert van Bronchurst und sein Bruder Frederx van Bronchurst geben dem Herrn Henricke van Ghemen ihre Schwester Katerinen zur Frau, die in vorhergehender Ehe mit + Henrix van Wyssche verheiratet war, wobei sie als Mitgift den Zehnt zu Ryngheberch, eine Rente aus der Herschat Wyssche oder aus der Lemersche oder aus der Herrschaft Bronchurst erhält und von ihrem Eheman als Leibzucht eine Rente aus dem Zehnt, dem, die Frau van Oerde besass, im Ksp. Bocholte und von Yserloe, aus dem Zehnt im Ksp. Rede Bs. Bungheren, aus dem Zehnt im Ksp. Raemsdorp Bs. Wesicke, aus dem Keppelhoef, dem Hedelinchhof, Beiderinchhof, Besekinchhof und Buninch im Ksp. Wesicke. Bürgen: Geysebert van Bronchurst, here to Borclo, Evert van Steenre gt. Uyt den Weerde, Evert van Wylp, Dirck van Bronchurst bastert, Dirck van Zinderen, Bernt van Vorden, Johan van Voorst, Willem Spaen, Geysebert Lanzinch., Arnt in der Emer, die Einlager in Gronlo versprechen,

Westphalische Geschichten. J.D. Steinen. Urkundenbuch Band II, 1400,
Johan Momm zu Kell belehnt Willem Spaen mit dem Emmer in Brummen bei Arnheim. (Was eerst in leen bij Ludeken Spaen (van Holthuisen)),

Gelders Archief Arnhem. Archief Spaen van Biljoen, 9 september 1401,
Johan Mom van Kell beleent zijn zwager Dirck van Steenre (gehuwd met Margaretha Spaen en zwager van Wilhelmus Spaen) met het goed in der Emmer, kerspel Brummen, welk leen door de dood van Willem Spaan bij gebrek aan mannelijke nakomelingen was opengevallen,

Willem Spaen overlijdt omstreeks 1400.

Pelgrim Spaen ( )       basis-schema

Pelgrim Spaen, geboren omstreeks 1341, zoon van Johannes Spaen (aanname), trouwt omstreeks 1370,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrick Spaen, geboren omstreeks 1371,
Rutger Spaen, geboren omstreeks 1373,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel. Archief Familie Spaen. W.A. van Spaen,
Pelgrim Spaen woont op een hoeve in het kerspel van Didam,

Pelgrim Spaen overlijdt vòòr 1405.


Spaen - Muys (1390)       basis-schema

Johannes Spaen, de jonge, geboren omstreeks 1360, zoon van Johannes Spaen en Christina, trouwt omstreeks 1390 met Griete Muys,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Christina (Stijne) Spaen, geboren omstreeks 1392,

Protocollen:
Collectie Van Spaen, 1411
Vermelding van Johan Spaen en Griete in de schatcedullen van de Liemers,

Gelders Archief Arnhem. Archief Spaen van Biljoen, 9 maart 1414,
Gerrit die Boese, drost des lands van Zutphen oorkondt dat Johan Spaen de jonge met zijn vrouw Griete en zijn zusters Ermegart en Trude Spaen en Henric Vullinck en zijn vrouw Griete Spaen en hun zoon Gherit Vullinck met zijn vrouw Alit aan Fenne Boelekens verkopen de halve tiend tot Mossel, grof en smal en de gehele goederen Nijenhuys en Olthuys,

Regionaal Archief Zutphen. Collectie Particuliere charters (191), 12 mei 1418,
Richter en schepenen van Zutphen oorkonden dat Johan Spaen en zijn vrouw Griete alsook zijn zusters Trude en Ermegart aan deken en kapittel van de St. Walburgiskerk een gaarde in de Nijestad aan de stadsmeer tussen de gaarden van Herman den Wilden en Aliden Splinter hebben opgedragen,
Met fragment van de zegel van Johan Spaen,

Door bovenstaande brief is gestoken de brief van 26 juni 1420,
26 juni 1420,
Deken en Kapittel van de St. Walburgiskerk te Zutphen verkopen aan Gryete Muys de gaarde zoals die beschreven staat in de brief waarin deze gestoken is,

Huisarchief Almelo. Leenrepatorium, 11 maart 1424,
Dat guet to Veltkampe, gelegen in het Kerspel van Lochem. Stijne, dochter van Johan Spaen wordt hiermede beleend, onder hulderschap van Willem Vullinck. Ernst van Myllyngen en Deric Bisscop zijn getuigen,

Johannes Spaen, de jonge, overlijdt vóór 1420.

Vullinck - Spaen ( )       basis-schema

Margaretha Spaen, geboren omstreeks 1363, dochter van Johannes Spaen en Christina, trouwt met Henric Vullinck,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Gherit Vullinck.


Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Aleyda Spaen, geboren omstreeks 1369, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dordt, trouwt omstreeks 1390 met Godert Cloeck, zoon van Rycquin Cloeck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Rycquin Cloeck, geboren omstreeks 1391, trouwt omstreeks 1441 met Margaretha Spaen van Camphuysen en is overleden ná 1456,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1393,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1396,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1399,

van Hueth - Spaen (1390)       basis-schema

Johanna Spaen, geboren omstreeks 1372, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dordt, trouwt omstreeks 1390 met Gerard van Hueth, zoon van Hueth en van Bingerden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Baeck - Spaen (1400)       basis-schema

Arnolda Spaen, geboren omstreeks 1375, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dordt, trouwt omstreeks 1400 met Jorden van Baeck, zoon van Willem van Baeck en van Wittenhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aleydis van Baeck, geboren omstreeks 1401, trouwt omstreeks 1425 met Hendrik van de Hoevelwick,
Willem van Baeck, geboren omstreeks 1404,

Jorden van Baeck, overlijdt omstreeks 1417.


Spaen - van Hagedoorn (1399)       basis-schema

Hendrick Spaen, geboren omstreeks 1371, zoon van Pelgrim Spaen, trouwt omstreeks 1399 met Elisabeth van Hagedoorn, weduwe van Arndt van den Berghe, dochter van Gerrit van Hagedoorn,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Aleide Spaen, geboren omstreeks 1400,
Gerrit Spaen, geboren omstreeks 1403,
Hendrik Spaen, geboren omstreeks 1406,
Stijne Spaen, geboren omstreeks 1409,
Johan Spaen, geboren omstreeks 1412,
Anna Maria Spaen, geboren omstreeks 1415,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel. Archief familie Spaen. W.A. van Spaen, 1399,
Hendrick Spaen wordt door Graaf Adolf van Cleve aangesteld als opperforster van het Cleefsche Wald om zijn trouwe diensten en omdat hij de raad van de Graaf heeft opgevolgd en in het Cleefsche Land is gaan wonen,

Die Lehnregister des Herzogtums Kleve. E.Dösseler en F.W.Oediger, 12 november 1404,
Henrick Spaen beleent met het goed Stenberg (waarschijnlijk Steinbergen) (W.A. van Spaen) onder voorbehoud van een "leibzucht" van Elisabeth van Hagedoorn. (het goed Steinberg behoorde eerst tot Arndt van den Berghe, de 1e man van Elisabeth van Hagedoorn),

Hoge Raad van Adel. Archief Familie Spaen. W.A. van Spaen, 1405,
Hendrick Spaen en zijn vrouw Elisabeth van Hagedoorn verkopen aan de de Heer Aernd van Boeswinkel, Pastoor van Angerlo een Tinsgoed van de Proost van Emmerik de Heer Wilhelm van Reenen in het kerspel van Didam gelegen met aan de ene zijde Gijbenbagh en aan de andere zijde Cuen Wegghen haus, heenkomende van zijn vader Pelgrim Spaen en waar zijn broeder Rutger Spaen de helft van heeft,
1414,
Hendrick Spaen is leengetuige van Graaf Adolf van Cleve,
1417,
Hendrick Spaen krijgt het pandschap Uedem, Uedemervelt en Kervenheim bij transport door zijn broer Rutger,
1418,
Hendrick Spaen zegelt als richter van Kervenheim en zegelt aldaar

Rutger Spaen       basis-schema

Rutger Spaen, geboren omstreeks 1373, zoon van Pelgrim Spaen, blijft ongehuwd,

Protocollen:
Hoge Raad van Adel. Het Archief van de Familie Spaen. W.A. van Spaen, 1396,
Rutger Spaen wordt door de Graaf van van Cleve bepand met het Richterambt in Uedem,
1411,
Rutger Spaen zegelt als Richter,
1417,
Rutger Spaen transporteert het pandschap Uedem, Uedemervelt en Kervenheim op zijn broer Hendrick Spaen,


Spaen - van Brienen ( )       basis-schema

Gerrit Spaen, heer van Cruisfoort, geboren omstreeks 1403, heer van Cruisfoort in 1430, zoon van Hendrick Spaen en Elisabeth van Hagedoorn, trouwt met Sophia van Brienen, dochter van Hendrik van Brienen, Gerrit Spaen overlijdt in 1484.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Spaen,
Dirck Spaen, overleden in Nederland omstreels 1489,
Thomas Spaen, overleden in Nederland omstreels 1489,
Gerhard Spaen,
Elisabeth Spaen,

Protocollen:
Richter van Cranenburg van 1447 tot 1484.

Holthuizen - Spaen ( )       basis-schema

Stijne Spaen, geboren omstreeks 1409, dochter van Hendrick Spaen en Elisabeth van Hagedoorn, trouwt met Arnt Holthuizen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elizabeth Holthuizen, zij trouwt met Loef van Egeren.

van der Capellen - Spaen ( )       basis-schema

Anna Maria Spaen, geboren omstreeks 1415, dochter van Hendrick Spaen en Elisabeth van Hagedoorn, trouwt met Hendrik van der Capellen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerlach van der Capellen.

Wikipedia: van der Capellen


Spaen - van Bueren ( )       basis-schema

Willem Spaen, heer van Cruisfoort, zoon van Gerrit Spaen en Sophia van Brienen, trouwt met Harmanna van Bueren, dochter van Johan van Bueren en Ida van Rechteren, Willem Spaen overlijdt in 1498,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johan Spaen,
Ludgard Spaen, zij is non geworden,
Arnolda Spaen,zij is non geworden,

Hetterscheidt - Spaen ( )       basis-schema

Elisabeth Spaen, dochter van Gerrit Spaen en Sophia van Brienen, trouwt met Oto Hetterscheidt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Diderich Hetterscheidt,
Lutken Hetterscheidt,

Oto Hetterscheidt overlijdt in 1499 en had na Elisabeth Spaen, nog vijf vrouwen, t.w. Bertradis von Elverick, Ida von Honnepel,, Elisabeth von Blitterwick, Gertrude Pieck en Elisabeth von Münster.

van Witten tot Cringelsdans - Spaen ( )      basis-schema

Elisabeth Spaen, dochter van Gerrit Spaen en Sophia van Brienen, hertrouwt met jongen van Witten tot Cringelsdans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Clara van Witten tot Cringelsdans.

van Holthe - Spaen ( )       basis-schema

Elisabeth Spaen, dochter van Gerrit Spaen en Sophia van Brienen, hertrouwt met Johan van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Spaen - van Gestelen ( )       basis-schema

Johan Spaen, heer van Cruisfoort, zoon van Willem Spaen en Harmanna van Bueren, trouwt met meiske van Gestelen,
Uit dit huwelijk is één kind geboren, waarvan geen naam bekend is.

Spaen - Angenendt tot Holthuyzen ( )       basis-schema

Johan Spaen
, heer van Cruisfoort, zoon van Willem Spaen en Harmanna van Bueren, hertrouwt met Christina Angenendt tot Holthuyzen,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Gerhardt Spaen,
Willem Spaen,
Adolf Spaen,
Otto Spaen,
Daye Spaen,
Johanna Spaen,
Harmanna Spaen,
Guida Spaen,
Sophia Spaen, zij is non geworden in Sonsbeek (Arnhem), overleden in 1557. Alexander Spaen is bij het familieonderzoek belandt in het klooster in Sonsbeek en vindt daar, 100 jaar later, een kussen met de wapens van Spaen, Angenendt, van Buren en van de moeder van Christina van Angenendt, geborduurd door Sophia. Alexander heeft dat kussen gekocht en heeft er een tekening van gemaakt. Het wapen van de moeder van Christina van Angenendt is een soort hanekop.

Protocollen:
op een riddercedul van Kleef, tot voor 1513.


Spaen - van Hamal van Elderen ( )       basis-schema

Gerhardt Spaen, heer van Cruisfoort, zoon van Johan Spaen en Christina Angenendt, trouwt met Lucia Hamal van Elderen, dochter van Arent Hamal van Elderen en Elisabeth van Fresigny, Gerhardt Spaen overlijdt in 1545,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Spaen,
Berndt Spaen,

Protocollen:
in de Kleefsche Ridderschap tot 1545.

Spaen - van Bingerden ( )       basis-schema

Otto Spaen, Heer van Bingerden en Holthuyzen, zoon van Johan Spaen en Christina Angenendt, trouwt met Anna van Bingerden, dochter van Johan van Bingerden en Elisabeth van Voorst,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Floris Spaen, hij heeft een dochter Anna Spaen, zij is moeder van Judith Elisabeth.

Spaen - van der Camp ( )       basis-schema

Daye Spaen, zoon van Johan Spaen en Christina Angenendt, trouwt met meiske van der Camp,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerhardt van der Camp.

van Beek van Kipshoven zu Bracht - Spaen ( )       basis-schema

Guida Spaen, dochter van Johan Spaen en Christina Angenendt, trouwt met Sijbert van Beek van Kipshoven zu Bracht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Spaen - de Rode van Heeckeren (1620)       basis-schema

Berndt Spaen, heer van Cruisfoort, zoon van Gerhardt Spaen en Lucia Hamal van Elderen, trouwt op 1 September 1620 met Catharina de Rode van Heeckeren, dochter van Wolter de Rode van Heeckeren, heer van Overlaer en Stollenberg en Emerentia van Ruimschottel, Berndt Spaen overlijdt op 1 september 1620,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Gerhardt Spaen,
Wolter Spaen,
Johan Spaen,
Lucia Spaen,
Emmerentia Spaen,
Maria Spaen,

Protocollen:
hopman, commandeur van Rijnberk, 13 December 1598.

Spaen - Schimmelpenninck van der Oye (1611)       basis-schema

Wolter Spaen, geboren in 1578, heer van Cruisfoort, geboren in 1578, zoon van Berndt Spaen en Catharina de Rode van Heeckeren, trouwt in 1611 met Agnes Schimmelpenninck van der Oye, geboren in 1587, dochter van Jacob Schimmelpenninck van der Oye, heer van Engelenburg en Walravia van Haeften,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Bernhardt Spaen, geboren op 24 augustus 1612, overleden in 1676, begraven in Cranenburg,
Walravine Spaen,
Jacob Spaen, geboren op 6 augustus 1615 in Zutphen, overleden op 16 oktober 1655 in Pruisen,
Joseph Spaen,
Gerrit Spaen, geboren op 21 januari 1618 in Cranenburg, sneuvelt in 1649 te Candia,
Alexander Spaen, geboren op 14 januari 1619 in Cranenburg,
Walrave Spaen, geboren op 16 mei 1620, overleden op 11 februari 1656 in Königsberg, begraven in Cranenburg,
Catharina Spaen, trouwt met Elbert van der Heyden, genaamd Rijnsch,
Walravine Spaen,Wolter Spaen, kapitein in Statendienst, beschreven in de Ridderschap van Kleef in 1610, kolonel en commandant van Gennep en Fort Genneperhuis aan de Maas op 14 September 1625, overleden op 14 september 1625 in Genneperhuis,
Agnes Schimmelpenninck van der Oye, overleden op 24 juni 1666 te Gennep.

Jacob Spaen

van Elderen - Spaen ( )       basis-schema

Maria Spaen, dochter van Berndt Spaen en Catharina de Roode, trouwt met Diederik van Elderen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


van Spaen - van Arnhem (1654)       basis-schema

Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Cruisfoort, Ringenberg, Moyland en Till, geboren op 14 januari 1619 in Cranenburg, zoon van Wolter Spaen en Agnes Schimmelpenninck van der Oye, trouwt op 24 februari 1654 in Cranenburg bij Kleef met Hendrina van Arnhem, vrouwe van Nederhagen en Hulshorst, gedoopt op 6 Maart 1625 in Arnhem, dochter van Zeger van Arnhem, heer van Nederhagen en Hulshorst en Judith van Oer tot Kaeckesbecke
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Wolter Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen,
Louise Rijksvrijvrouwe van Spaen,
Agnes Rijksvrijheer van Spaen,
Mechteld Rijksvrijvrouwe van Spaen,
Amalia Rijksvrijvrouwe van Spaen,
Fiorentina Rijksvrijvrouwe van Spaen,
Hendrina Rijksvrijvrouwe van Spaen,
Henriëtte Rijksvrijvrouwe van Spaen,
Friedrich Wilhelm Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, geboren op 28 februari 1667 te Kleef,
Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, geboren op 24 december 1669 te Kleef, overleden op 11 december 1745 te Kleef

Hendrina van Arnhem, overlijdt op 4 augustus 1671 te Moyland, begraven in Ringenberg.

van Spaen - Quadt van Wickeradt ( )       basis-schema

Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Cruisfoort, Ringenberg, Moyland en Till, geboren op 14 januari 1619 in Cranenburg, zoon van Wolter Spaen en Agnes Schimmelpenninck van der Oye, hertrouwt met Johanna Dorothea Quadt van Wickeradt, dochter van Willem Quadt van Wickeradt en Christina Barbara van Byland,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dorothea Rijksvrijvrouwe van Spaen,

Johanna Dorothea Quadt van Wickeradt, overlijdt op 4 september 1676.

van Spaen - von Flemming ( )       basis-schema

Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Cruisfoort, Ringenberg, Moyland en Till, geboren op 14 januari 1619 in Cranenburg, zoon van Wolter Spaen en Agnes Schimmelpenninck van der Oye, hertrouwt in 1687 met Dorothea von Flemming, dochter van Ewold Jochima von Flemming en Dorothea Agnes van Osten,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Henriëtte Rijksvrijvrouwe van Spaen,

Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, page van den Prins van Oranje, luitenant der Hollandsche gardes, overste in Franschen dienst onder Turenne, drost van den Ham 1652, Kleefsch-Marksch regeeringsraad, kamerheer van den Keurvorst van Brandenburg, generaal-veldtuigmeester 1688, generaal-veldmaarschalk van Brandenburg 1690 en Moyland, overlijdt op 25 oktober 1692 te Kleef,
Dorothea von Flemming, overlijdt in 1724 in Berlijn.


von Heyden - van Spaen (1678)       basis-schema

Louise Rijksvrouwe van Spaen, geboren op 2 februari 1657 te Königsberg, dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, trouwt in 1678 met Diederick Georg Vrijheer von Heyden, heer van Hofstadt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Rijksvrouwe van Spaen overlijdt in 1733,
Diederick Georg Vrijheer von Heyden overlijdt in 1706.

Sigismund von Pflug - van Spaen (1679)       basis-schema

Agnes Judith Rijksvrouwe van Spaen, geboren op 13 maart 1658 te Nederhage, dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, trouwt in 1679 met Daem Sigismund von Pflug,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Daem Sigismund von Pflug overlijst in 1683.

von Schwerin - van Spaen ( )       basis-schema

Agnes Judith Rijksvrouwe van Spaen, geboren op 13 maart 1658 te Nederhage, dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, hertrouwt met Felix von Schwerin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Felix von Schwerin sneuvelt in 1689 bij Bonn.

de Lostanges - van Spaen ( )       basis-schema

Agnes Judith Rijksvrouwe van Spaen, geboren op 13 maart 1658 te Nederhagen, dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, hertrouwt met Charles Graaf de Lostanges,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Agnes Judith Rijksvrouwe van Spaen overlijdt in 1731, begraven te Ringelheim,
Charles Graaf de Lostanges overlijdt in 1705.

Schomberg Mertola - van Spaen (1694)       basis-schema

Amalia Charlotte Rijksvrouwe van Spaen, geboren op 1 maart 1661m dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, trouwt op 25 april 1694 met met Frederik Graaf van Schomberg Mertola,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Amalia Charlotte Rijksvrouwe van Spaen overlijdt in 1731, begraven te Cranenburg,
Frederik Graaf van Schomberg Mertola overlijdt in 1702.

Wylich - van Spaen ( )       basis-schema

Fiorentina Rijksvrouwe van Spaen, dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, trouwt met Diederich Wylich,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Spaen - von der Reck zu Horst (1700)       basis-schema

Friedrich Wilhelm Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Cruisfoort, Moyland, Till, Biljoen (1696), Rosande (1698), Hulshorst, Over- en Nederhagen (1708) en Kemmena, geboren op 28 februari 1667 te Kleef, zoon van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, trouwt op 27 Maart 1700 met Johanna Elisabeth Adelheid Freiïn von der Reck zu Horst, dochter van Freiherr Herman Diederik zu Horst en Elisabeth von der Reck zu Untrop,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan van Spaen,
Alexander van Spaen, geboren op 27 juni 1710 te Velp,
Friedrich Wilhelm Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, landdrost te Cleve en drost van Orsoy 1685, Brandenburgsch krijgs- en commissariaatsraad 1692, Kleefsch-Marksch Justiz- en Hofgerichtsrath 1694, Kleefsch-Marksch geheimregeeringsraad 1696, verkoopt Moyland, in de Ridderschap van Veluwe, gecommiteerde ter Generaliteit 1717, lid Gedeputeerde Staten 1720, overlijsr op 19 februari 1735 te Biljoen,
Johanna Elisabeth Adelheid Freiïn von der Reck zu Horst, overlijsr op 19 oktober 1711, begraven te Velp.

van Spaen - van Laer (1799)       basis-schema

Alexander Bernhard Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Ringenberg en Haminkeln, geboren op 24 december 1669 te Kleef, zoon van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Hendrina van Arnhem, trouwt op 22 juli 1799 te Zutphen met Johanna van Laer, geboren op 1 Maart 1679 te Zutphen, dochter van Hendrik Reiniervan Laer, heer van Lichtenberg en Johanna Schimmelpenninck van der Oye.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrina Johanna Dorothea Rijksvrijvrouwe des H.R.R.van Spaen, geboren op 1 juni 1701, overleden op 17 maart 1737,
Alexander Sweder des H.R.R.Rijksvrijheer van Spaen, geboren op 15 november 1703, overleden op 2 november 1768 te Kleef, huize Bellevue,
Johan baron van Spaen,

Alexander Bernhard Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, commandant van Wintersheim, drost van Goch en Gennep 1706, Pruisisch generaal-majoor, overlijdt op 11 december 1745 te Kleef,
Johanna van Laer overlijdt te Ringenberg, begraven in Ravestein op 2 november 1705.

Walrave - van Spaen ( )       basis-schema

Henriëtte Henriëtte Rijksvrijvrouwe van Spaen, dochter van Alexander Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Dorothea Flemming, trouwt met Jacob Walrave,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


van Spaen - van Riebeek (1744)       basis-schema

Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Rosande, Biljoen, Hulshorst, Overen, Nederhagen, Ringenberg en Haminkeln, geboren op 27 juni 1710 te Velp, zoon van Friedrich Wilhelm Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Johanna Elisabeth Adelheid Freiïn von der Reck zu Horst, trouwt op 18 augustus 1744 in Delft met Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, geboren op 12 maart 1725, dochter van Johan van Riebeeck, heer van Bunschoten en Charlotta Maria Leydecker,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,
Elisabeth barones van Spaen,
Johan Frederik Willem baron van Spaen, geboren op 22 Mei 1746 te 's-Gravenhage, overleden op 18 november 1827 te Biljoen,
Alexander baron van Spaen,
Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, gedoopt op 5 oktober 1749 te Arnhem, overleden op 22 september 1793 te Arnhem
Charlotte barones van Spaen,
Gerardina barones van Spaen,
Gerrit Karel baron van Spaen, gedoopt op 24 oktober 1756 te Arnhem, overleden op 28 februari 1841 in Wenen,
Johanna barones van Spaen,
Charlotta Francina Diederica Beata barones van Spaen, gedoopt op 30 oktober 1763 te Arnhem, overleden op 25 Maart 1835 te Utrecht,

Protocollen:
In de Ridderschap van Veluwe, burgemeester van Wageningen, ordinaris-raad Hof van Gelderland 1739, gecommiteerde Raad van State 1762-1764.


van Spaen - van Hogendorp (1772)       basis-schema

Johan Frederik Willem baron van Spaen, heer van Ringenberg, Haminkeln, Rosande, Biljoen, Werfhorst en Over- en Nederhagen, geboren op 22 Mei 1746 te 's-Gravenhage, zoon van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt op 20 oktober 1772 in 's-Gravenhage met Sara Johanna Rijksgravin des H.R.R.van Hogendorp, geboren op 29 Juni 1755 Middelburg, dochter van Mr. Gijsbert Rijksgraaf des H.R.R.van Hogendorp en Maria Elisabeth Radermacher,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johanna barones van Spaen,
Gijsbertha Maria Carolina barones van Spaen, geboren op 5 september 1774 te Biljoen, overleden op 28 Mei 1846 te Arnhem,
Alexander Jacob baron van Spaen, geboren op 26 juli 1776 te Arnhem, overleden op 28 oktober 1848 te Biljoen,
Carel baron van Spaen,
Justine barones van Spaen, geboren op 10 augustus 1780 te Biljoen overleden op 28 februari 1853 te Velp, huize Overbeek,Protocollen:
gecommiteerde ter Generaliteit 1773, lid Raad van State, burgemeester van Arnhem 1785, jachtraad van Veluwe, gedeputeerde staat, eerste raad en rekenmeester van Gelderland 1791, curator der Academie van Harderwük, lid Wetgevend Lichaam 1807, lid 2e en 1e Kamer der Staten-Generaal.


van Regteren - van Spaen (1800)       basis-schema

Gijsbertha Maria Carolina barones van Spaen, geboren op 5 september 1774 te Biljoen, dochter van Johan Frederik Willem baron van Spaen en Sara Johanna Rijksgravin des H.R.R.van Hogendorp, trouwt op 10 oktober 1800 te Velp met Adolf Hendrik Rijksgraaf des H.R.R.van Rechteren, heer van Collendoorn, geboren 26 oktober 1738 in 's-Gravenhage, zoon van Reynhard Burchard Rutger Rijksgraaf des H.R.R.van Rechteren, heer van Gramsbergen en Collendoorn en Maria Louisa Rijksbarones des H.R.R.van Boetzelaer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gijsbertha Maria Carolina barones van Spaen overlijdt op 28 mei 1846 te Arnhem,
Adolf Hendrik Rijksgraaf des H.R.R. van Rechteren, luitenant-generaal bij de cavalerie, president van de Krijgsraad, hij overlijdt op 3 december 1805 te 's-Gravenhage.

van Spaen - Hartsinck (1803)       basis-schema

Alexander Jacob baron van Spaen, geboren op 26 juli 1776 te Arnhem, zoon van Johan Frederik Willem baron van Spaen en Sara Johanna Rijksgravin des H.R.R.van Hogendorp, trouwt op 18 december 1803 te Velp met Cecilia Hartsinck, geboren op 20 oktober 1762 te Amsterdam, dochter van Cornelis Hartsinck en Sara Maria Volkers van Rüneveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cecilia Hartsinck, overlijdt op 26 juni 1831 te Biljoen.

van Spaen - van Zuylen van Nyevelt (1841)       basis-schema

Alexander Jacob baron van Spaen, geboren op 26 juli 1776 te Arnhem, zoon van Johan Frederik Willem baron van Spaen en Sara Johanna Rijksgravin des H.R.R.van Hogendorp, hertrouwt op 15 september 1841 in Velp met Jeanne Marie Catherine barones van Zuylen van Nyevelt, geboren op 28 september 1786 in Kampen, dochter van Philip Julius Graaf van Zuylen van Nyevelt en Clara Helena de Wacker van Son.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alexander Jacob baron van Spaen, officier infanterie in Keizerlijke dienst tot 1803, overlijdt op 28 oktober 1848 te Biljoen,
Jeanne Marie Catherine barones van Zuylen van Nyevelt, overlijdt op 24 juli 1848 te Biljoen.

van Hardenbroek - van Spaen (1803)       basis-schema

Justine barones van Spaen, vrouwe van Biljoen, Over- en Nederhagen, geboren op 10 augustus 1780 te Biljoen, dochter van Johan Frederik Willem baron van Spaen en Sara Johanna Rijksgravin des H.R.R.van Hogendorp, trouwt op 15 september 1803 te Rheden met Govert Johan Adolph baron van Hardenbroek, gedoopt op 21 juni 1780 in Neerlangbroek, zoon van Johan Adolph baron van Hardenbroek, heer van Hardenbroek, Lockhorst, Bergestein, 's-Heeraartsberg, Bergambacht, Klein Ammers en de Kleine Lind en Susanne Civile d'Aumale
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Justine barones van Spaen, overlijdt op 28 februari 1853, huize Overbeek,
Govert Johan Adolph baron van Hardenbroek, lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, houtvester, kamerheer in buitengewone dienst, overlijdt op 6 februari 1830 in Velp, huize Neclerhagen.


van Spaen - van Heeckeren ( )       basis-schema

Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R. van Spaen, heer van Hulshorst en Schouwenburg, gedoopt op 5 oktober 1749 te Arnhem, zoon van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R. van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt met Charlotta Sophia van Heeckeren,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Wilhelmina baronesse van Spaen,
Alexander baron van Spaen,
Frederick Adolf baron van Spaen, geboren op 8 oktober 1781 in Breda, overleden op 5 december 1837 in Oldebroek, huize Schouwenburg,

Charlotta Sophia van Heeckeren, overlijdt voor 1778.

van Spaen - van Voërst (1778)       basis-schema

Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Hulshorst en Schouwenburg, gedoopt op 5 oktober 1749 te Arnhem, zoon van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, hertrouwt op 8 juni 1778 in Zwolle met Sophia Philippina van Voërst, geboren op 19 november 1756 in Heino, huize Alerdinck, dochter van Derk Freclerik van Voërst, heer van Alerdinck en Bergentheim en Adriana Josina van Haersolte,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, ambtsjonker van Ermelo in 1770, commandant van Arnhem, kolonel, overlijdt op 22 september 1793 in Arnhem,
Sophia Philippina van Voërst, overlijdt op 12 januari 1783 te Velp.

Tengnagel - van Spaen ( )       basis-schema

Charlotte barones van Spaen, dochter van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt met Carel Tengnagel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tengnagel - van Spaen ( )       basis-schema

Gerardina barones Spaen, dochter van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt met Alex Tengnagel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


van Spaen - King ( )       basis-schema

Alexander baron van Spaen, zoon van Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Charlotta Sophia van Heeckeren, trouwt met Louisa King,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Charlotte Spaen.

van Spaen - Falck (1804)       basis-schema

Frederick Adolf baron van Spaen, heer van Hulshorst en Schouwenburg, geboren op 8 oktober 1781 in Breda, zoon van Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Charlotta Sophia van Heeckeren, trouwt op 19 november 1804 in Kleef met Georgetta Jacoba Tamina Adriana Falck, geboren op 16 oktober 1784 in Kleef, dochter van Mr. Louis Carel Falck en Maria Agneta Helena Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louisa Adolphina Sophia Maria barones van Spaen, geboren op 22 september 1805 in Kleef, huize Bellevue, overleden op 14 maart 1888 te Donsbruggen,
Eleonore barones van Spaen, geboren op 6 januari 1808 te Kleef, overleden op 8 maart 1841 te Utrecht,

Georgetta Jacoba Tamina Adriana Falck overlijdt op 21 januari 1825 in Utrecht.

van Spaen - van Eck van Overbeek (1826)       basis-schema

Frederick Adolf baron van Spaen, heer van Hulshorst en Schouwenburg, geboren op 8 oktober 1781 in Breda, zoon van Adolf Peter Carel Rijksvrijheer des H.R. van Spaen en Charlotta Sophia van Heeckeren, hertrouwt op 8 juni 1826 in Rheden met Jacoba Louisa barones van Eck van Overbeek, geboren op 18 April 1808 in Arnhem, dochter van Samuël baron van Eck, heer van Overbeek en Nergena en Jacoba Louisa van Lynden, Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johan Frederik Wilhelm Alexander baron van Spaen, geboren op 15 Juni 1827 te Oldebroek, huize Schouwenburg, overleden op 5 november 1885 te Arnhem,

Frederick Adolf baron van Spaen, lid Provinciale Staten van Gelderland, kamerheer, overlijdt op 5 december 1837 in Oldebroek, huize Schouwenburg,
Jacoba Louisa barones van Eck van Overbeek overlijdt op 14 februari 1890 in Oldebroek, huize Zwaluwenburg.


van Spaen - van Heeckeren (1778)       basis-schema

Gerrit Karel baron van Spaen, gedoopt op 24 oktober 1756 te Arnhem, zoon van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt op 18 oktober 1778 in Arnhem (ondertrouw op 16 oktober 1778 in Hummelo met Juliana Wilhelmina Heilwich van Heeckeren, geboren op 8 februari 1757 in huize Enghuizen, dochter van Jacob Adolph van Heeckeren, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen en Charlotte Alexandrine van Westerholt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexander Diederik baron van Spaen, geboren op 30 juli 1779 in huize de Cloese, overledem op 1 december 1834 in Brummen, huize Voorstonden,
Jacob baron van Spaen,
Gerrit baron van Spaen,
Johan baron van Spaen,

Gerrit Karel baron van Spaen burgemeester van Hattem, gecommiteerde ter Generale rekenkamer in 1791, envoyé naar Portugal 1791, naar Wenen in 1802 en in 1814, buitengewoon gezant aldaar, overlijdt op 28 februari 1841 te Wenen,
Juliana Wilhelmina Heilwich van Heeckeren overlijdt op 28 maart 1795 in Parijs.

Neukirchen - van Spaen ( )       basis-schema

Johanna barones van Spaen, dochter van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt met Bernard Neukirchen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lynden - van Spaen (1794)       basis-schema

Charlotta Fransina Diederica Beata barones van Spaen, gedoopt te Arnhem op 30 oktober 1763, overleden op 25 Maart 1835 te Utrecht, dochter van Alexander Diederik Rijksvrijheer des H.R. van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck, trouwt op 30 april 1794 te Delft met Jhr. Jan Hendrik van Lynden, heer van Lunenburg, baron de l'Empire, geboren op 20 januari 1765 te Utrecht, zoon van Balthasar Constantün van Lynden, heer van Lunenburg en Johanna Antonia Strick van Linschoten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Charlotta Fransina Diederica Beata barones van Spaen, overlijdt op 25 Maart 1835 te Utrecht,
Jhr. Jan Hendrik van Lynden, hoofdschout van Wijk bij Duurstede, lid Gedel. Raden 1792, landdrost van Utrecht 1806-1811, lid Wetgevend Lichaam te Parijs, lid Provinciale Staten van Utrecht, lid Raad van State en 1e Kamer der Staten-Generaal, curator der Utrechtsche Hoogeschool.

Wikipedia: van Lynden

van Spaen - van Lennep (1814)       basis-schema

Alexander Diederik baron van Spaen, heer van Voorstonden, geboren op 30 juli 1779 in huize de Cloese, zoon van Gerrit Karel baron van Spaen en Juliana Wilhelmina Heilwich van Heeckeren, trouwt op 26 augustus 1814 in Zutphen met Christina Maria Catharina van Lennep, geboren op 8 februari 1775 in Amsterdam, dochter van David van Lennep en Judith Coster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alexander Diederik baron van Spaen, overlijdt op 1 december 1834 te Brummen huize Voorstonden,
Christina Maria Catharina van Lennep overlijdt op 23 maart 1857 Brummen huize Voorstonden.


van Spaen - de la Court (1747)       basis-schema

Alexander Sweder Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Ringenberg, Haminkeln en Hardenstein, geboren op 15 november 1703, zoon van Alexander Bernhard Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Johanna van Laer, trouwt op 10 februari 1747 met Adriana de la Court, geboren op 16 mei 1696, dochter van Pieter de la Court en Sara Poelsert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriana de la Court, overlijdt op 11 augustus 1748.

van Spaen - van Nassau la Lecq (1749)       basis-schema

Alexander Sweder Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, heer van Ringenberg, Haminkeln en Hardenstein, geboren op 15 november 1703, zoon van Alexander Bernhard Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Johanna van Laer, hertrouwt op 18 maart 1749 te 's-Gravenhage met Elisabeth Agnes Jacoba Rijksgravin des H.R.R.van Nassau la Lecq, gedoopt op 30 augustus 1724 te Namen, dochter van Willem Hendrik Rijksgraaf des H.R.R.van Nassau, heer van de Leck en Ouwerkerk en Jacoba Adriana Noirot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Anne baron van Spaen la Lecq, geboren op 26 december 1750 in 's-Gravenhage, overleden op 29 April 1817 te 's-Gravenhage,

Alexander Sweder Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, in Pruisischen dienst, later in Hollandschen dienst, generaal-majoor cavalarie, overlijdt op 2 november 1768 in Kleef, huize Bellevue,
Elisabeth Agnes Jacoba Rijksgravin des H.R.R.van Nassau la Lecq, overlijdt op 22 Juni 1798 te Hoorn.
van Spaen la Lecq - Bentinck tot Buckhorst(1773)       basis-schema

Mr. Willem Anne baron van Spaen, heer van de Leck en Hardenstein, geboren op 26 December 1750 te Arnhem, overleden op 29 April 1817 te 's-Gravenhage, beroemd geschiedenis outheidkenner, eerst beschreven in de ridderschap van Veluwe, daarna bij organiek besluit van 28 Augustus 1814, geadmitteerd in die van Gelderland, gepromoveerd in de rechten te Utrecht, burgemeester van Elburg (1769-1786 en 1789), ambtsjonker van Nijkerk (1771), gecommitteerde ter Staten-Generaal, extra-ordinaris raad in het Hof van Gelderland (1792), hoofdschout van Maastricht, lid van de admiraliteit te Amsterdam (1792-1795), president van het kanton Kleef (1803), grootmeester van wapenen in het Hoog Heraldiek College (1809-1810), lid der Notabelen (7 Maart 1814), president van den Hoogen Raad van Adel (1814), lid der Eerste Kamer (15 September 1815), zoon van Alexander Sweder baron van Spaen en Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq, trouwde 12 October 1773 Anna Bentinck tot Buckhorst.

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Willem Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, geboren op 5 juli 1774, overleden 5 oktober 1808 te 's Gravenhage,
Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, geboren op 15 mei 1775 te Kleef, overleden op 26 september 1811 te Kleef, huize Bellevue,
Zeno baron Spaen la Lecq,
Anna Henriëtta Wilhelmina Adelheid barones van Spaen la Lecq, geboren op 25 juni 1779 te Arnhem, overleden op 7 september 1853 Wageningen,
Anne Jan Floris Leopold baron van Spaen la Lecq, geboren in maart 1783, overleden op 11 april 1783,
Zenoble Arnoldine Emilie barones van Spaen la Lecq, geboren op 24 juli 1784, overleden op 8 april 1804 in huize Bellevue bij Kleef,
Caroline Emilie Jacoba Alexandrien barones van Spaen la Lecq, geboren op 5 maart 1786, overleden op 4 mei 1809 in huize Bellevue bij Kleef,
Wilhelmina Adolphine barones van Spaen la Lecq, geboren op 27 augustus 1787, overleden op 8 november 1804 in huize Bellevue bij Kleef,
Frederique barones van Spaen la Lecq, geboren in 1789,
Louise Frédérique barones van Spaen la Lecq, geboren op 3 Juni 1791 te Arnhem, overleden op 31 januari 1849 te Velp,
Francina Charlotta Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, gedoopt op 1 februari 1793 te Arnhem, overleden op 16 november 1861 te Utrecht,
Jan baron van Spaen la Lecq.

Francina Charlotta Gerhardina Maria barones van Spaen la Lecq, Zenoble Arnoldine Emilie barones van Spaen la Lecq


van Spaen - van Byland (1807)       basis-schema

Willem Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, geboren op 5 juli 1774, zoon van Mr. Willem Anne baron van Spaen la Lecq en Anna Bentinck tot Buckhorst, trouwt op 19 april 1807 te 's Gravenhage met Frederika Gravin van Byland, geboren op 25 november 1782 te Nijmegen, dochter van Otto Willem Hendrick Graaf van Byland, heer van Mariënweerd en Caroline van Wassenaer-Starrenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, overlijdt op 5 oktober 1808 te 's Gravenhage,
Frederika Gravin van Byland, overlijdt op 1 september 1859 te Neerlangbroek.

van Spaen - Neukirchen (1800)       basis-schema

Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, geboren op 15 mei 1775 te Kleef, zoon van Mr. Willem Anne baron van Spaen la Lecq en Anna Bentinck tot Buckhorst, trouwt op 9 september 1800 te Eck en Wiel met Seyna Adriana van Neukirchen, genaamd Nyvenheim, geboren op 20 november 1778 te Arnhem, dochter van Evert Johan van Neukirchen, heer van Eck en Wiel en de Voorst en Frederika Christina Henriette Bentinck.
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Wilhelmina barones van Spaen, geboren op 28 juli 1801 te Arnhem, overleden op 25 augustus 1836 te Utrecht,

Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen, brigade-majoor in 1794, luitenant-kolonel der cavalerie, kamerheer van den Koning van Holland en van Keizer Napoleon, overlijdt op 26 september 1811 in Kleef, huize Bellevue,
Seyna Adriana van Neukirchen, overlijdt op 10 november 1801 te Kleef.
Quarles de Quarles - van Spaen la Lecq (1800)       basis-schema

Anna Henriëtta Wilhelmina Adelheid barones van Spaen la Lecq, geboren op 25 juni 1779 te Arnhem, dochter van Mr. Willem Anne baron van Spaen la Lecq en Anna Bentinck tot Buckhorst, trouwt op 29 juni 1800 Materborn bij Kleef met Pierre Guillaume Louis baron Quarles de Quarles, heer van Tedingsweerd, geboren op 18 april 1758 te Voorburg, zoon van des H.R.R. Rijksbaron Mr. Willem Quarles de Quarles en Louise Henriette van Wijhe, vrouwe van Tedingsweerd,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Henriëtta Wilhelmina Adelheid barones van Spaen la Lecq, overlijdt op 7 september 1853 te Wageningen,
Pierre Guillaume Louis baron Quarles de Quarles, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1790, raad en schepen van Tiel in 1790, burgemeester aldaar in 1791 tot 1795, overlijdt op 28 december 1826 te Harderwijk.
van Lynden van Sandenburg - van Spaen (1823)       basis-schema

Anna Wilhelmina baronesse van Spaen, geboren op 28 juli 1801 te Arnhem, dochter van Alexander Willem Jacob Rijksvrijheer des H.R.R.van Spaen en Seyna Adriana van Neukirchen, trouwt op 16 april 1823 met Frederik August Alexander Carel baron van Lynden van Sandenburg, geboren op 18 oktober 1801 te Utrecht, zoon van Gijsbert Carel Cornelis Jan van Lynden van Sandenburg, en Berendina Maria de Beaufort.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Wilhelmina baronesse van Spaen, overlijdt op 25 augustus 1836 te Utrecht,
Frederik August Alexander Carel baron van Lynden van Sandenburg, vice-president gerechtshof te Utrecht, kamerheer in buitengewone dienst, overlijdt op 30 juni 1855 te Neerlangbroek (Sandenburg).

Wikipedia: van Lynden


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 20 oktober 2011).
proclaimer