de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
De Zeeland-Genealogie, stamt via Nijmegen van de Liemers (Zevenaar) en heeft een verbinding met de eerste in Nederland aanwezige Cloeken. De Genealogie eindigt bij het huwelijk Kloek-Booms in 1891.


verbonden families:
Booms, van Booven, Bos, Bredus, van Bronckhorst, Broodman, de Bruijne, Camphusen, Cappelle, Derricks, van Diemen, Engels, Gaanderse, Gast, Greyte, Groebe, ten Haaf, Hendrikse, Lippert, van Meeckeren, Mulock Houwer, Ochtman, Ploech, Simons, Soeters, Spaen, Tuijn, de Vos, van der Wek.


Arnhem


VIII

Cloeck - Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Cloeck - van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck - van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck - van Meeckeren (1468)       basis-schema

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476.

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck - Greyte (1554)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1554 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.


XV

Cloeck - Lippert (1577)       basis-schema

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.


XVI

Cloeck-Derricks (1622)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.


Nijmegen


XVII

Cloeck - Simons (1681)       basis-schema

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud Zevenaar, zoon van
Albert Cloeck en
Gerritje Derricks trouwt op 5 mei 1671 te oud Zevenaar circa 47 jaar oud met
Anna Simons,
Van Bartholomeus Cloeck en Anna Simons zijn acht kinderen bekend,

Johan Cloeck, geboren in 1671 te oud Zevenaar en voor 1682 overleden,
Jenneke Cloeck, geboren in 1673 te oud Zevenaar,
Jasper Cloeck, geboren in 1681 te Nijmegen,
Joannes Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 28 november 1682,
Christiana Maria Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 18 april 1685,
Theodorus Kloeck, gedoopt te Nijmegen op 16 november 1687,
Maria Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 6 september 1690 en
Fransiscus Bartholomeus Cloeck, gedoopt te Nijmegen op 22 juni 1693.

Bartholomeus Cloeck overlijdt voor 1701, circa 77 jaar oud.


Zierikzee


XVIII

Kloek - Engels (1712)       basis-schema

Theodorus Kloek, gedoopt te Nijmegen op 16 november 1687, zoon van
Bartel Kloek en
Anna Simons, trouwt op 7 januari 1712 te Zierikzee, 25 jaar oud met
Jobje Engels,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Engel Kloek, gedoopt te Zierikzee op 20 augustus 1713,
Anna Kloek, gedoopt te Zierikzee op 2 april 1715,
Tanna Kloek, gedoopt te Zierikzee op 26 november 1716 en voor 1728 overleden,
Bartelina Kloek, gedoopt te Zierikzee op 14 april 1718,
Huigje Kloek, gedoopt te Zierikzee op 21 mei 1719 en voor 1722 overleden,
Bartel Kloek, gedoopt te Zierikzee op 14 januari 1721 en voor 1723 overleden,
Huigje Kloek, gedoopt te Zierikzee op 24 februari 1722,
Bartel Kloek, gedoopt te Zierikzee op 1 juni 1723,
Hubrecht Kloek, gedoopt te Zierikzee op 19 oktober 1724,
Gerrit Kloek, gedoopt te Zierikzee op 10 juni 1726 en
Tanna Kloek, gedoopt te Zierikzee op 11 november 1728.

Theodorus Kloek is tezamen met zijn zoons Engel, Bartel en Hubrecht, poorter van Zierikzee en overlijdt op 13 december 1764 te Zierikzee op 77 jarige leeftijd.


XIX

Kloek - van Booven (1736)       basis-schema

Engel Kloek, gedoopt te Zierikzee op 20 augustus 1713, zoon van
Theodorus Kloek en
Jobje Engels, trouwt op 9 mei mei 1736 te Zierikzee, 22 jaar oud met
Cornelia van Booven, dochter van Cornelis van Booven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelia van Booven overlijdt in 1736 te Zierikzee.

Kloek - Soeters (1736)       basis-schema

Engel Kloek, gedoopt te Zierikzee op 20 augustus 1713, zoon van
Theodorus Kloek en
Jobje Engels, hertrouwt op 12 december 1736 te Zierikzee, 23 jaar oud met
Sijsje Soeters, dochter van Cornelis Soeters,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Barthel Kloek, gedoopt op 3 augustus 1738 te Zierikzee en jong overleden,
Cornelis Kloek, gedoopt op 3 augustus 1738 te Zierikzee en jong overleden,
Cornelis Kloek, gedoopt op 16 maart 1740 te Zierikzee,
Yoppa Kloek, geboren omstreeks 1742
Leendert Kloek, geboren omstreeks 1744

Sijsje Soeters overlijdt op 26 september 1745 te Zierikzee.

Kloek - Soeters (1746)       basis-schema

Engel Kloek, gedoopt te Zierikzee op 20 augustus 1713, zoon van
Theodorus Kloek en
Jobje Engels, hertrouwt op 2 maart 1746 te Zierikzee, 33 jaar oud met
Pieternella Soeters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Engel Kloek overlijdt op 13 januari 1780 te Zierikzee op 67 jarige leeftijd.

Hof - Kloek (1738)       basis-schema

Anna Kloek, gedoopt te Zierikzee op 2 april 1715, dochter van
Theodorus Kloek en
Jobje Engels, trouwt op 3 september 1738 te Zierikzee, 23 jaar oud met
Jacob Hof, zoon van Jan Hof
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

Kloek - Bos (1769)       basis-schema

Cornelis Kloek, gedoopt te Zierikzee op 16 maart 1740, zoon van
Engel Kloek en
Sijsje Soeters, trouwt op 10 mei 1769 te Zierikzee, 29 jaar oud met
Elisabeth Bos, geboren te Driewegen omstreeks 1736,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Engelina Kloek, gedoopt op 10 januari 1770 te Zierikzee,
Johanna Kloek, gedoopt op 8 januari 1771 te Zierikzee,
Seijsje Kloek, gedoopt op 12 maart 1773 te Zierikzee,
Johannes Kloek, gedoopt op 18 mei 1774 te Zierikzee en op 6 augustus 1774 overleden,
Johannes Kloek, gedoopt op 6 oktober 1776 te Zierikzee,
Cornelia Kloek gedoopt op 8 januari 1779 te Zierikzee en op 22 maart 1779 overleden.

Cornelis Kloek overlijdt in 1799, 59 jaar oud en wordt 28 januari 1799 te Zierikzee begraven,
Elisabeth Bos overlijdt in 1811 en wordt 28 februari 1811 te Zierikzee begraven.

van der Wek - Kloek (1776)       basis-schema

Yoppa Kloek, geboren te Zierikzee omstreeks 1742, dochter van
Engel Kloek en
Sijsje Soeters, trouwt op 22 mei 1776 te Zierikzee, met
Tonis Janse van der Wek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Bredus (1778)       basis-schema

Leendert Kloek , geboren te Zierikzee omstreeks 1744, zoon van
Engel Kloek en
Sijsje Soeters, trouwt op 6 mei 1778 te Vlissingen, met
Jacoba Bredus, dochter van Jan Bredus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Broodman - Kloek (1789)       basis-schema

Engelina Kloek, gedoopt op 10 januari 1770, dochter van
Cornelis Kloek en
Elisabeth Bos, trouwt 25 november 1789 te Zierikzee, 19 jaar oud, met
Jacob Broodman, gedoopt op 16 november 1763 te Zierikzee, 26 jaar oud, zoon van
Job Broodman en Maria van Boven,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Job Broodman, geboren op 17 november 1790 en op 9 januari 1858 te Zierikzee overleden,
Cornelis Broodman, geboren in 1792,
Johannis Broodman, geboren in 1802 en op 24 mei 1832 te Breskens overleden,
Maria Broodman, geboren op 5 juli 1811,
Allen geboren in Zierikzee,

Engelina Kloek overlijdt op 29 december 1851, 81 jaar oud,
Jacob Broodman, vleeshouwer, overlijdt op 6 november 1825, 62 jaar oud.

Tuijn - Kloek       basis-schema

Johanna Kloek, gedoopt op 8 januari 1771, dochter van
Cornelis Kloek en
Elisabeth Bos, trouwt met
Jan Tuijn, geboren in 1747,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Tuijn overlijdt op 2 juni 1813 te Zierikzee op 66 jarige leeftijd.

de Vos - Kloek (1794)       basis-schema

Seijsje Kloek, gedoopt op 12 maart 1773, dochter van
Cornelis Kloek en
Elisabeth Bos, trouwt op 22 oktober 1794 te Zierikzee, 21 jaar oud met
Cornelis de Vos, gedoopt op 4 augustus 1771 te Zierikzee, 23 jaar oud, zoon van
Baltum de Vos en
Lena van der Bijl,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Baltum de Vos, geboren in 1795 en op 19 oktober 1825 te Zierikzee overleden,
Elisabeth de Vos, geboren in 1796 en op 12 oktober 1840 te Rotterdam overleden en
Cornelia de Vos, geboren in 1800 en op 2 januari 1854 te Zierikzee overleden,
Alle kinderen zijn geboren in Zierikzee,

Cornelis de Vos overlijdt op 8 januari 1800, 29 jaar oud.

Cappelle - Kloek (1803)       basis-schema

Seijsje Kloek, gedoopt op 12 maart 1773, dochter van
Cornelis Kloek en
Elisabeth Bos, hertrouwt op 17 augustus 1803 te Zierikzee, 30 jaar oud met
Adriaan Cappelle, geboren te Dreischor op 11 november 1776, 27 jaar oud, zoon van
Bartel Cappelle en
Toontje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Hendrik Cappelle, geboren in 1806 en op 3 juli 1858 te Zierikzee overleden,
Cornelis Cappelle, eveneens geboren in 1806(tweeling) en op 1 januari 1819 te Zierikzee overleden,
Adrianus Johannis Cappelle, geboren op 18 december 1809,
Johan Cappelle, geboren op 27 mei 1811,
Marin Cappelle, geboren op 9 juli 1813, op 27 augustus 1813 te Zierikzee overleden,
Anthonij Cappelle, geboren op 18 oktober 1816, overleden op 24 oktober 1816 te Zierikzee,
Alle kinderen zijn geboren in Zierikzee.

Seijsje Kloek overlijdt op 16 mei 1838, 65 jaar oud.
Adriaan Cappelle overlijdt op 18 mei 1827, 51 jaar oud.

Kloek - Gaanderse (1803)       basis-schema

Johannes Kloek, gedoopt op 6 oktober 1776, zoon van
Cornelis Kloek en
Elisabeth Bos, trouwt op 19 oktober 1803 te Zierikzee, 27 jaar oud met
Adriana Gaanderse, geboren op 16 juni 1777 in Duivendijke, Zeeland, 26 jaar oud, dochter van
Daniël Gaanderse en
Lena de Glopper,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Kloek, gedoopt op 8 augustus 1804 te Zierikzee en
Cornelis Leendert Kloek, geboren op 4 oktober 1814 te Zierikzee.

Johannes Kloek overlijdt op 20 juli 1841, 65 jaar oud.
Adriana Gaanderse overlijdt op 9 mei 1832, 55 jaar oud.


XXII

Mulock Houwer - Kloek (1829)       basis-schema

Elisabeth Kloek, gedoopt op 8 augustus 1804, dochter van
Johannes Kloek en
Adriana Gaanderse, trouwt op 22 mei 1829 in Zierikzee, 25 jaar oud met
Jan Anthonij Mulock Houwer, geboren op 18 februari 1803 te Zierikzee, 26 jaar oud, zoon van
Hendrik Mulock Houwer en
Clara de Jonge, weduwnaar van Cornelia Jacoba Boom,
Uit dit huwelijk zij vijf kinderen bekend,

Adriana Clara Mulock Houwer, geboren op 26 juli 1830 en op 24 januari 1892 te Goes overleden,
Clara Johanna Elisabeth Mulock Houwer, geboren op 27 juli 1831 en op 12 augustus 1831 te Zierikzee overleden,
Clara Cornelia Mulock Houwer, geboren op 18 januari 1833 en op 6 januari 1892 te Zierikzee overleden,
Johannis Eliza Mulock Houwer, geboren op 11 december 1839 en op 23 april 1840 te Zierikzee overleden en
Johannis Eliza Mulock Houwer, geboren op vrijdag 10 september 1841.
Alle kinderen zijn geboren in Zierikzee.

Elisabeth Kloek overlijdt op 5 december 1875, 71 jaar oud.
Jan Anthonij Mulock Houwer, lid van de gemeenteraad van Zierikzee, was wijnkoopman en overlijdt op 19 september 1852, 49 jaar oud.

Kloek - de Bruijne (1845)       basis-schema

Cornelis Leendert Kloek, landbouwer, geboren op 4 oktober 1814, zoon van
Johannes Kloek en
Adriana Gaanderse, trouwt op 18 april 1845 in Renesse, 30 jaar oud met
Dina de Bruijne, geboren op op 18 juli 1822 te Renesse, Zeeland, 23 jaar oud, dochter van
Jan Stoffel de Bruijne en
Jannetje Hoogenboom,
Uit dit huwelijk zij tien kinderen bekend,

Jannetje Adriana Kloek, geboren op 30 maart 1846,
Johannes Jan Kloek, geboren op 17 oktober 1847,
Jan Adriaan Kloek, geboren op 13 april 1849 en op 1 juni 1932 te Ermelo overleden,
Adriaan Eliza Kloek, geboren op 18 oktober 1850 en op 22 april 1851 te Zierikzee overleden,
Elisabeth Adriana Kloek, geboren op 15 september 1852,
Jannetje Wilhelmina Kloek, geboren op 6 April 1854,
Adriana Johanna Kloek, geboren op 15 november 1855,
Willem Cornelis Kloek, geboren op 2 juni 1857 en op 1 juni 1932 te Ermelo overleden,
Adriaan Eliza Kloek, geboren op 29 oktober 1858, vertrekt in 1883 naar Transvaal, overleden op 10 mei 1891 in Transvaal(Zuid Afrika),
Dina Cornelia Kloek, geboren op 5 september 1860.
Allen geboren in Zierikzee.

Cornelis Leendert Kloek overlijdt op 7 mei 1885, 71 jaar oud.
Dina de Bruijne overlijdt op 2 maart 1896, 74 jaar oud.


XXIII

Kloek - Gast (1885)       basis-schema

Johannes Jan Kloek, landbouwer, geboren op 17 oktober 1847, zoon van
Cornelis Leendert Kloek en
Dina de Bruijne, trouwt op 11 september 1885 in Zierikzee, 38 jaar oud met
Krina Gast, geboren op 23 september 1855 in Zierikzee, 30 jaar oud, dochter van
Willem Gast en
Janna van der Stolpe,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dina Johanna Kloek, geboren op 1 september 1888 te Zierikzee,

Johannes Jan Kloek overlijdt op 12 maart 1915 te Zierikzee, op 67 jarige leeftijd,
Krina Gast overlijdt op 24 december 1891 te Zierikzee, op 36 jarige leeftijd.

Ochtman - Kloek (1876)       basis-schema

Elisabeth Adriana Kloek, geboren op 15 september 1852, dochter van
Cornelis Leendert Kloek en
Dina de Bruijne trouwt op 28 februari 1876 in Zierikzee, 24 jaar oud met
Jacob Pieter Ochtman, geboren op 28 augustus 1849 in Zierikzee, 27 jaar oud, zoon van
Johan Hendrik Ochtman en
Anna Adriana Borrendamme,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Hendrik Ochtman, geboren op 24 januari 1876 te Zierikzee,
Dina Cornelia Ochtman, geboren op 24 februari 1878 te Zierikzee, zij trouwt op 28 september 1903 te Zierikzee met Francois Tonis de Glopper,

Het huwelijk wordt voor arrondissementsrechtbank te Zierikzee op 11 december 1895 ontbonden,

Jacob Pieter Ochtman was belastinggaarder.
Elisabeth Adriana Kloek overlijdt op 11 augustus 1928 te Rotterdam op 75 jarige leeftijd.

Hendrikse-Kloek(1889)       basis-schema

Jannetje Wilhelmina Kloek, geboren op 6 April 1854, dochter van
Cornelis Leendert Kloek en
Dina de Bruijne, trouwt op 28 augustus 1889 in Zierikzee, 35 jaar oud met
Jacobus Johannes Hendrikse, stalhouder, geboren op 20 september 1836 in Middelburg, 53 jaar oud, zoon van
Hendrik Johannes Hendrikse en
Johanna Jacoba van Sorge,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Leendert Hendrikse, geboren op 31 oktober 1892 te Middelburg en op 22 juli 1893 te Middelburg overleden.
Jacobus Willem Hendrikse, geboren op 10 oktober 1894 te Middelburg.

Jannetje Wilhelmina Kloek overlijdt op 2 oktober 1923 te Nijmegen op 69 jarige leeftijd.

van Diemen - Kloek (1891)       basis-schema

Adriana Johanna Kloek, geboren op 15 november 1855, dochter van
Cornelis Leendert Kloek en
Dina de Bruijne, trouwt op 27 februari 1891 in Zierikzee, 36 jaar oud met
Karel Bernardus van Diemen, predikant, geboren op 1 maart 1836 in Amsterdam, 55 jaar oud, zoon van
Carel van Diemen en
Anna Gerardina Timmers, weduwnaar van Elisabeth Kool en Wilhelmina Maria Loneé,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Adriana Johanna Kloek overlijdt op 1 juli 1919 te Apeldoorn op 63 jarige leeftijd.
Karel Bernardus van Diemen overlijdt op 30 augustus 1913 te het Loo (Apeldoorn) op 77 jarige leeftijd.

Kloek - Booms (1891)       basis-schema

Jan Adriaan Kloek, geboren op 13 april 1849 , zoon van
Cornelis Leendert Kloek en
Dina de Bruijne, trouwt op 24 augustus 1891 in Breda, 42 jaar oud met
Henriete Elize Booms, geboren in 1862 te Padang op Sumatra, 29 jaar oud, dochter van
Adrianus Sebastianus Hendrikus Booms en
Georgette Diederika Dammers,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Henriette Johanna Kloek, geboren op 12 oktober 1892 te Nijmegen.

Groebe - Kloek (1895)       basis-schema

Dina Cornelia Kloek, geboren op 5 september 1860, dochter van
Cornelis Leendert Kloek en
Dina de Bruijne, trouwt op 24 april 1895 in Zierikzee, 35 jaar oud met
Jacob Groebe, commissaris van politie, geboren in 1853 te Utrecht, 42 jaar oud, zoon van
Dirk Jan Groebe en
Johanna Louise Christina van Laar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hélène Constance Henriëtte Groebe, geboren op 24 januari 1897 te Amersfoort.


XXIV

ten Haaf - Kloek (1909)       basis-schema

Dina Johanna Kloek, geboren in 1888 te Zierikzee, dochter van
Johannes Jan Kloek en
Krina Gast, trouwt op 22 oktober 1909 in Zierikzee, met
Johannes ten Haaf, geboren in 1887 in Zierikzee, zoon van
Leendert ten Haaf en
Pieternella van Poortvliet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Akte van naamsverbetering. Arr. Rechtb. Zierikzee d.d. 8 december 1908. Kloek dient te zijn Cloeck. Bewijs doopakte bet- bet- overgrootvader Theodorus (Dirck) Cloeck 16 november 1687 Nijmegen.


Fragmenten

Cloeck - van Oosten (1678)   

Pieter Pieterszoon Cloeck, trouwt op 4 mei 1678(ondertrouw 11 april 1678) te Kloetinge in Zeeland met Jacomijn van Oosten, dochter van Jan van Oosten.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Pieter Kloeck, gedoopt op 10 september 1679 te Kloetinge(Zeeland),
Janna Kloeck, gedoopt op 16 januari 1684 te Kloetinge(Zeeland),
Jan Kloeck, gedoopt op 26 januari 1687 te Kloetinge(Zeeland),
Josijntje Kloeck, gedoopt op 21 mei 1690 te Kloetinge(Zeeland),
Johannes Kloeck, gedoopt op 11 april 1694 te Kloetinge(Zeeland).

Pieter Kloeck gedoopt op 10 september 1679 heeft een dochter, Johanna Pieters Kloek (overleden op 15 januari 1798 te Kloetinge), zij trouwt op 8 maart 1747 te Krabbendijke met David Janse Witte(overleden voor 1767 te Krabbendijke). Uit dat huwelijk is één kind bekend: Maria Davidse Witte, geboren op 27 mei 1753.Walcheren (Fragmenten)


van Gulik-Kloek   

Pietnella Kloek trouwt met
Jan van Gulik,
Ze woonden in de Hoogstraat te Middelburg

Pietnella Kloek, overlijdt op 13 april 1768 te Middelburg en is aldaar begraven op 19 april 1768,
Jan van Gulik, overlijdt op 1 december 1742 te Middelburg en is aldaar begraven op 4 december 1742.

Vermaire-Kloek (1770)   

Losina Kloek, geboren omstreeks 1745, trouwt omstreeks 1770 met
Marinus Vermaire, geboren omstreeks 1740.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Matje Vermaire, geboren op 19 april 1770 te Baarsdorp en op 15 juli 1828 te 's Heer Arendskerke overleden.

Jan Kloek (1797)   

Jan Kloek, geboren in 1751 te Vlissingen, woont op 11 april 1797, tezamen met zijn zoon Casper Kloek, geboren in 1779 te Vlissingen en op 30 maart 1805 in Vlissingen begraven. Er is van Jan Kloek geen echtgenote bekend.

Kloek - Cassé (1800)   

Jan Kasparus Kloek, geboren in 1779 te Vlissingen, trouwt op 16 mei 1800 te Vlissingen met
Helena Cassé.

Jan Kasparus Kloek overlijdt voor 1832.
Helena Cassé, eigenaar van kadastrale aanduiding E100 in Vlissingen is winkelierster.

Steutel-Kloek(1794)   

Dina Kloek, geboren omstreeks 1769, trouwt omstreeks 1794 met
Arij Steutel, geboren omstreeks 1764.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Pieter Steutel, geboren op 1 juli 1795 in Goes,
Engel Steutel, geboren in 1798 te Goes en op 1 maart 1853 te Goes overleden en
Cornelia Steutel, geboren in 1802 te Goes,

van der Boon - Kloeck   

Pieternella Kloeck, geboren in 1737, woont op 11 april 1797 te Vlissingen.

Zij is winkelierster, weduwe van Jan van der Boon en overlijdt op 18 mei 1803, zij is begraven op het Middelkerkhof te Vlissingen,


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017).
proclaimer