de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Parenteel Riquinus Cloeck (1290),
Anna Helena Cloeck, Vrouwe tot de Spaensweert
Het stichtingsjaar van de Spaensweert is 1326.
Van 1326 tot 1415 is het goed in het bezit van van de familie Spaen, daarna vererft de havezate op de familie Cloeck.
De Spaensweert blijft dan bijna 250 jaar in hun bezit. In 1654 vererft de Spaensweert naar de familie van Löben.

Uit de voluntaire protocollen van Gelre en Zutphen blijkt dat het goed in 1378 is overgegaan van Jan Spaen naar Willem Spaen en Geertruid van Dorth, de ouders van Aleyd Spaen, die omstreeks 1390 in het huwelijk treedt met Godert Cloeck.


Protocollen:
De Spaensweert, ten Zutphenschen rechte heft Jan Spaen, anno 1326.

Willem Spaen, ontfengt 't goet geheiten Spaensweert, gelegen in den kerspel van Brummen, te dienstmansrechte anno 1378.

Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronckhorst in den kerspel van Brymmen gelegen, tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

Rycquyn Cloeck ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronckhorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijckse schilden sjaers, anno 1456.

Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, on den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronckhorst an d'een ende heer Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen perde te verhergewaden, 8 Oct. 1473.

Cracht Cloeck, erve sijnes vaders Rycquyns, anno 1476.

Cracht Cloeck, vernijt eedt, 5 Sept. 1481.

Cracht Cloeck, tuchtigt sijn vrouw Belye van Mekeren an huys ende hofstat met allen timmeringen ende huysraden op den Spaensweert, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenponden; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlyx.

Cracht Cloeck, vernijt eedt, 1493.

Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515, Gerard van Broeckhusen is hulder.

Henrick Cloeck, bij transport sijner moder, Belye, anno 1517.

Henrick Cloeck, vernijt eedt, anno 1538, 7 julii 1544.

Cracht Cloeck, erve sijnes vaders Henrix, 14 maii 1555.

Cracht Cloeck, vernijt eedt, 3 junii 1556.

Henrick Cloeck, erve sijnes vaders Crachts, 24 maii 1592.

Helena Cloeck, bij opdracht hares vaders Henricks beleent met een goet, geheiten Spaensweert, met huyse, have, beleende mannen ende vischerien ende alle anderen sijnen tobehoren, in Veluwesoom, in den kerspel van Brummen bij Bronckhorst gelegen tot Zutphenschen sadelleensrechten, dem vader sijn tucht daeran voorbeholden, 23 julii 1612.

Helena Cloeck, tucht haren man Herman van Heukelom, onvermindert des vaders tucht, 15 Aug. 1614.

Helena Cloeck, laat haren man eedt vernyen, 10 Sept. 1624.

Helena Cloeck, weduwe, laat eedt vernieuwen door Derck Dibbets, 16 Oct. 1629.

Hendric van Heukelum, bij opdracht sijnner moeder Helena Cloecks, voorbehouden de moeder de tucht oer leven lang, beleent 15 aprill 1646.

Helena Cloeck, erve haeres soons Henrick van Heuclum, beleent 22 Sept. 1654.

Ernst Valentijn van Loben, soon van Helena Cloeck, bij opdracht Helena voors. mits die tucht daeraen beholdende, beleent.

Ernst Valentijn van Loben, laet sijne dispositie approberen, 22 maert 1700.

Henrick Valentijn van Leuven, laet sijn bovenstaande dispositie openen en de orginele aen de lias hangen 5 Aug. 1702.

Henrick Valentijn van Leuven, uit kragt van bovenstaende dispositie, beleent.

Maurits Zels en Everdina Maria van Loeben, egteluiden, laten haer huwelijxvoorwaarden van 19 mei l.l. aproberen, 11 Dec. 1708.

Helena Catharina van Loben, erfgenaem haars broeder Henrick Valentijn, beleent, 8 januari 1709.

Johan Schrassert ende Helena Catharina van Loben, egteluyden, laten haer opene dispositie, approberen 21 Sept. 1711.

Elisabeth Agnes Schrasser en Erst van Loben Sels, onmundige kinderen van Helena Catharina en Everhardina Maria van Loben, respectivelijk, na dode van Helena Catharine van Loben uit kragt van derselver grootvaderlijke dispositie van 22 martii 1700, beleent, 28 Julii 1721.

Herman Jacob van Erkelens en Elisabet Agnes Schrassert, egteluiden, laten haer besloten dispositie, approberen, 24 maert 1725, dragen dit leen op aan Ernst van Loben Sels, die daer weder mede beleend is, 14 Nov. 1738.

Maurits Derk van Löben Sels, erfgenaam sijns vader Ernst, beleend, 10 Febr. 1778.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430, 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe,
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-van Meeckeren (1468)       schema I

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn acht kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Thoricus Cloeck,
Carijn Cloeck,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476,
Lutta Cloeck, geboren omstreeks 1478.


XIII

Cloeck-van Vorden (1510)       schema I

Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren trouwt omstreeks 1510, circa 38 jaar oud met Maria van Vorden, geboren omstreeks 1472 en circa 30 jaar oud.
Van Henrick Cloeck en Maria van Vorden zijn drie kinderen bekend.

Wibbolt Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1514.


XIV

Cloeck-van Meeckeren (1552)       schema I

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1512, zoon van Henrick Cloeck en Maria van Vorden trouwt omstreeks 1552, circa 40 jaar oud met Hille van Meeckeren, geboren omstreeks 1522, circa 30 jaar oud en dochter van Gijsbert van Meeckeren tot Westerburg en Anna Noording.
Van Cracht Cloeck en Hille van Meeckeren is één kind bekend.

Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1552.

Cracht Cloeck overlijdt voor 1592, circa 80 jaar oud.


XV

Cloeck-Ketel (1592)       schema I

Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1552, zoon van Cracht Cloeck en Hille van Meeckeren trouwt omstreeks 1592, circa 40 jaar oud met Catharina Ketel, geboren omstreeks 1552, circa 30 jaar oud en dochter van Gerrit Ketel en Cornelia van Zoelen.
Van Henrick Cloeck en Catharina Ketel zijn drie kinderen bekend.

Anna Helena Cloeck, geboren omstreeks 1592.
Sibylla Cloeck,
Cornelia Cloeck,


XVI Start Parenteel

van Heuckelum-Cloeck (1615)   

Anna Helena Cloeck, geboren omstreeks 1592, dochter van Henrick Cloeck en Catharina Ketel trouwt omstreeks 1615, circa 25 jaar oud met Herman van Heuckelum, zoon van Willem van Heuckelum en Mechtild van Spuelde.
Van Anna Helena Cloeck en Herman van Heuckelum zijn zeven kinderen bekend.

Hendrik van Heukelum, geboren omstreeks 1615, overlijdt op 3 juli 1653, circa 38 jaar oud,
Sweder van Heukelum, geboren omstreeks 1615, tweelingbroer van Hendrik van Heukelum, vaandrig, overlijdt zonder kinderen,
Catharina van Heukelum, geboren omstreeks 1620,
Willem van Heukelum, geboren omstreeks 1623, overlijdt in Nederlands Oost Indië,
Gertruid van Heukelum, geboren omstreeks 1625
Helena van Heukelum, geboren in 1627 en
Johan van Heukelum, overlijdt jong.

Herman van Heuckelum overlijdt in 1628.

van Löben-Cloeck (1630)       schema I

Anna Helena Cloeck, geboren omstreeks 1592, dochter van Henrick Cloeck en Catharina Ketel hertrouwt op 8 september 1630 met Jhr. Valentijn van Löben.
Van Anna Helena Cloeck en Jhr. Valentijn van Löben is één kind bekend.

Jhr. Ernst Valentijn van Löben, geboren in 1632, overleden in 1702 op 70 jarige leeftijd,Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1886,
8 september 1630 hertrouwt Helena Cloeck met Valentijn van Löben, gesproten uit een aanzienlijk Duitsch geslacht dat nog in Silezië en Oostenrijk voortleeft en waarvan de leden van dit geslacht reeds in 1642 tot barons des Heiligen Roomschen Rijk verheven zijn, terwijl zijne moeder tot het geslacht van Kotwitz behoorde.

On September 8, 1630 Helena Cloeck remarries Valentijn van Löben, from a distinguished family still represented in Silesia and Austria, of wich some of its members were created barons of the Holy Roman Empire, while his mother belonged to the von Kotwitz family.XVII

van Löben-van Houss tot de Rees       schema I

Jhr. Ernst Valentijn van Löben, geboren in 1632, zoon van Jhr. Valentijn van Löben en Anna Helena Cloeck trouwt met Elisabeth Agnes van Houss tot de Rees,
Van Jhr. Ernst Valentijn van Löben en Elisabeth Agnes van Houss tot de Rees zijn drie kinderen bekend.

Jkvr. Helena Catharina van Löben, overleden in 1709,
Jhr. Henrick Valentijn van Löben,
Jkvr. Everdina Maria van Löben, geboren in Bronkhorst (Huize Spaensweert),

Jhr. Ernst Valentijn van Löben overlijdt in 1702, omstreeks 70 jaar oud.


XVIII

Schrassert-van Löben (1704)       schema I

Jkvr. Helena Catharina van Löben, dochter van Jhr. Ernst Valentijn van Löben en Elisabeth Agnes van Houss tot de Rees trouwt omstreeks 1704 met Johan Schrassert.
Van Helena Catharina van Löben en Johan Schrassert zijn vijf kinderen bekend,

Charlotte Agnes Schrassert,
Nicolaas Schrassert,
Ernst Jan Schrassert,
Ernst Jan Schrassert,
Elisabeth Agnes Schrassert, geboren in 1704.


XIX

Erckelens-Schrassert (1739)       schema I

Elisabeth Agnes Schrassert, geboren in 1704, dochter van Johan Schrassert en Jkvr. Helena Catharina van Löben trouwt omstreeks 1739 met Herman Jacob Erckelens, geboren in 1684, zoon Joost van Erckelens en Elisabeth van Hoeckelum,
Van Elisabeth Agnes Schrassert en Herman Jacob Erckelens zijn negen kinderen bekend,

Helena Catharina van Erckelens,
Elisabeth Anna van Erckelens,
Maria Catharina van Erckelens,
Dibbelt Arent Winant van Erckelens,
Johanna Josina Charlotta van Erckelens,
Everdina Maria van Erckelens,
Dibbelt Arent van Erckelens,
Charlotte van Erckelens,
Johan van Erckelens, gedoopt op 31 mei 1739 te Elburg,

Elisabeth Agnes Schrassert overlijdt in 1760, 56 jaar oud,
Herman Jacob Erckelens overlijdt in 1771, 87 jaar oud.


XX

van Erckelens-Haag (1784)       schema I

Johan van Erckelens, geboren in 1739, zoon van Herman Jacob Erckelens en Elisabeth Agnes Schrassert trouwt omstreeks 1784 met Guillemette Charlotte Haag, geboren in 1748 in Haarlem,
Van Johan van Erckelens en Guillemette Charlotte Haag zijn vier kinderen bekend.

Johan David Christiaan Haag van Erckelens, geboren in 1784 in Harderwijk,
Carolina van Erckelens, geboren in 1787 in Harderwijk,
Willemina Charlotte van Erckelens, geboren in 1790 in Elburg en op 19 april 1865 in Elburg overleden,
Elisabeth Anna van Erckelens, geboren op 24 juli 1792 in Elburg

Johan van Erckelens overlijdt op 13 januari 1812 in Amsterdam, 72 jaar oud,
Guillemette Charlotte Haag overlijdt in 1823, 75 jaar oud.


XXI

Haag van Erckelens-Eijgen       schema I

Johan David Christiaan Haag van Erckelens, geboren op 26 december 1783 in Harderwijk, zoon van Johan van Erckelens en Guillemette Charlotte Haag trouwt met Immetje van Eijgen.
Van Johan David Christiaan Haag van Erckelens en Immetje van Eijgen zijn geen kinderen bekend.

Immetje van Eijgen, overlijdt in 1866 in Kampen.

Haag van Erckelens-van den Berg (1816)       schema I

Johan David Christiaan Haag van Erckelens, geboren op 26 december 1783 in Harderwijk, zoon van Johan van Erckelens en Guillemette Charlotte Haag hertrouwt op 20 maart 1816 in ´s-Hertogenbosch met Anna Cornelia van den Berg, geboren op 19 oktober 1780 te Driel, dochter van Engelbertus van den Berg en Elisabeth van Steenbergen,
Van Johan David Christiaan Haag van Erckelens en Anna Cornelia van den Berg zijn geen kinderen bekend,

Johan David Christiaan Haag van Erckelens, tweede luitenant, overlijdt op 10 januari 1844 in Arnhem, 60 jaar oud.

Adema-van Erckelens       schema I

Carolina van Erckelens, geboren in 1787 in Harderwijk, dochter van Johan van Erckelens en Guillemette Charlotte Haag trouwt op 10 december 1837 in Leeuwarden met Rinze Dirks Adema geboren in 1809.
Van Carolina van Erckelens en Rinze Dirks Adema zijn geen kinderen bekend.

Carolina van Erckelens, overlijdt op 19 juli 1868 in Harderwijk, 80 of 81 jaar oud,
Rinze Dirks Adema, overlijdt op 11 september 1863 in Leeuwarden, 53 of 54 jaar oud.

Moolenijzer-van Erckelens (1819)       schema I

Elisabeth Anna van Erckelens, geboren op 24 juli 1792 in Elburg, dochter van Johan van Erckelens en Guillemette Charlotte Haag trouwt omstreeks 1819 met Hendrik Moolenijzer, geboren op 1 augustus 1793 in Amsterdam, zoon van Hendrik Moolenijzer en Dirkje Kreuger.
Van Elisabeth Anna van Erckelens en Hendrik Moolenijzer is één kind bekend.

Johan Coenraad Moolenijzer, geboren op 21 mei 1819 in Amsterdam,

Elisabeth Anna van Erckelens overlijdt op 18 april 1866 in Amsterdam, 73 jaar oud,
Hendrik Moolenijzer overlijdt op 14 juni 1872, 78 jaar oud.


XXII

Moolenijzer-Scheringa (1845)       schema I

Johan Coenraad Moolenijzer, geboren op 21 mei 1819, zoon van Hendrik Moolenijzer en Elisabeth Anna van Erckelens trouwt op 30 mei 1845 in de Beemster met Trijntje Scheringa, geboren in 1818 in de Beemster, dochter van Reindert Scheringa en Grietje Pos.
Van Johan Coenraad Moolenijzer en Trijntje Scheringa zijn vier kinderen bekend.

Elizabeth Anna Moolenijzer, geboren in 1846,
Hendrik Willem Moolenijzer, geboren in 1851 in de Beemster,
Margaretha Wilhelmina Moolenijzer, geboren in 1853,
Johan Jacob Moolenijzer, geboren in 1855 in de Beemster,


XXIII

de Wit-Moolenijzer (1867)       schema I

Elizabeth Anna Moolenijzer, geboren in 1846, dochter van Johan Coenraad Moolenijzer en Trijntje Scheringa trouwt op 12 mei 1867 met Hendrik de Wit, geboren in 1845 in de Beemster, zoon van Klaas de Wit en Antje Meijer,
Van Elizabeth Anna Moolenijzer en Hendrik de Wit zijn drie kinderen bekend.

Klaas de Wit, geboren in 1868 in de Beemster,
Dirk de Wit, geboren in 1874 in de Beemster,
Trijntje de Wit, geboren in 1879 in de Beemster,


XXIV

de Wit-Kuiper (1894)       schema I

Klaas de Wit, geboren in 1868, zoon van Hendrik de Wit en Elizabeth Anna Moolenijzer trouwt op 19 juli 1894 in de Rijp met Dirkje Kuiper, geboren in 1869 in Graft, dochter van Albert Kuiper en Magdalena IJspeerd,
Van Klaas de Wit en Dirkje Kuiper zijn geen kinderen bekend,

Klaas de Wit is machinist.

de Wit-Wolbers (1909)       schema I

Dirk de Wit, geboren in 1874, zoon van Hendrik de Wit en Elizabeth Anna Moolenijzer trouwt op 20 januari 1909 in de Beemster met Dorine Wolbers, geboren in 1883 in Groningen, dochter van Cornellis Hillebrandus Wolbers en Anna Cornelia Bekker,
Van Dirk de Wit en Dorine Wolbers zijn geen kinderen bekend,

Dirk de Wit is fabrikant en overlijdt op 8 juni 1945 in Voorburg, 70 of 71 jaar oud.

Veen-de Wit (1901)       schema I

Trijntje de Wit, geboren in 1879, dochter van Hendrik de Wit en Elizabeth Anna Moolenijzer trouwt op 26 mei 1901 in de Beemster met Nicolaas Johan Veen, geboren in 1877 in Hoorn, zoon van Klaas Veen en Trijntje de Wit,
Van Trijntje de Wit en Nicolaas Johan Veen zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Moolenijzer-Kluun (1874)       schema I

Hendrik Willem Moolenijzer, geboren in 1851 in de Beemster, zoon van Johan Coenraad Moolenijzer en Trijntje Scheringa trouwt omstreeks 1874 met Cornelia Kluun, geboren in 1852 in de Beemster, dochter van Jan Kluun en Neeltje Lakeman,
Van Hendrik Willem Moolenijzer en Cornelia Kluun zijn twee kinderen bekend.

Catharina Cornelia Moolenijzer, geboren in 1874 in de Beemster en op 30 december 1943 in De Bilt overleden,
Neeltje Moolenijzer, geboren in 1877 in de Beemster en op 30 januari 1929 in Apeldoorn overleden.

Kluun-Moolenijzer (1877)       schema I

Margaretha Wilhelmina Moolenijzer, geboren in 1853, dochter van Johan Coenraad Moolenijzer en Trijntje Scheringa trouwt op 1 juli 1877 in de Beemster met Jan Kluun, geboren in 1850 in de Beemster, zoon van Jan Kluun en Neeltje Lakeman,
Van Margaretha Wilhelmina Moolenijzer en Jan Kluun is één kind bekend.

Johanna Geertruida Kluun, geboren in 1887 in de Beemster,

Jan Kluun is stucadoor.


XXIV

de Waal-Kluun       schema I

Johanna Geertruida Kluun, geboren in 1887, dochter van Jan Kluun en Margaretha Wilhelmina Moolenijzer trouwt met Maarten de Waal, geboren in 1888 in de Wormer, zoon van Cornelis Waal en Neeltje Langenberg,
Van Johanna Geertruida Kluun en Maarten de Waal zijn geen kinderen bekend,

Maarten de Waal is plaatsnijder.


XXIII

Moolenijzer-Suidema (1878)       schema I

Johan Jacob Moolenijzer, geboren in 1855, zoon van Johan Coenraad Moolenijzer en Trijntje Scheringa trouwt 8 december 1878 in de Beemster met Neeltje Suidema, geboren in 1854 in Edam, dochter van Jan George Suidema en Stijntje van Leijen,
Van Johan Jacob Moolenijzer en Neeltje Suidema is één kind bekend.

Johan Coenraad Moolenijzer, geboren in 1885 in Purmerend.

Johan Jacob Moolenijzer is koopman.


XXIV

Moolenijzer-Brouwer (1911)       schema I

Johan Coenraad Moolenijzer, geboren in 1885, zoon van Johan Jacob Moolenijzer en Neeltje Suidema trouwt op 27 januari 1911 in Sloten met Jannetje Jacoba Henrica Brouwer, geboren in 1891 in Sloten, dochter van Leendert Brouwer en Henrica Joanna Gelens,
Van Johan Coenraad Moolenijzer en Jannetje Jacoba Henrica Brouwer zijn geen kinderen bekend.


XVIII

Sels-van Löben (1708)       schema II

Jkvr. Everdina Maria van Löben, dochter van Jhr. Ernst Valentijn van Löben en Elisabeth Agnes tot de Rees trouwt op 19 mei 1708 met Maurits Sels, geboren in 1668 te Zutphen, zoon van Johan Sels en Anna Christina Muntz.
Van Everdina Maria van Löben en Maurits Sels is één kind bekend.

Ernst van Löben Sels, geboren op 29 maart 1709 te Doetinchem,

Jkvr. Everdina Maria van Löben overlijdt op 29 mei 1709 te Doetinchem,
Maurits Sels overlijdt in 1745 te Zutphen, 77 jaar oud.

Maurits Sels hertrouwt met Hermanna Lucretia Verhuell (1663-) en met Alida Schaep (1672-1728).


XIX

van Löben Sels-op ten Noort (1728)       schema II


Ernst van Löben Sels, geboren op 29 maart 1709 te Doetinchem, zoon van Jkvr. Everdina Maria van Löben en Maurits Sels trouwt op 29 augustus 1728 in Zutphen met Petronella Cunira op ten Noort, gedoopt op 28 januari 1706 te Zutphen, dochter van Mr. Johan op ten Noort en Naleken Verstegen, Van Ernst van Löben Sels en Petronella Cunira op ten Noort zijn twee kinderen bekend.

Maurits Dirk van Löben Sels, gedoopt op 7 september 1729 in Zutphen,
Jan Reinier Arnold van Löben Sels, gedoopt op 30 november 1732 in Zutphen en op 1 mei 1751 op Curaçao overleden,

Ernst van Löben Sels overlijdt op 22 juli 1777 in Zuthpen, 78 jaar oud
Petronella Cunira op ten Noort overlijdt op 10 december 1772 in Zutphen, 66 jaar oud.


XX

van Löben Sels-Brantsen       schema II

Mr. Maurits Dirk van Löben Sels, gedoopt op 7 september 1729, zoon van Ernst van Löben Sels en Petronella Cunira op ten Noort trouwt met Wilhelmina Elisabeth Brantsen, gedoopt op 29 oktober 1736 in Arnhem, dochter van Mr. Johan Brantsen en Hester Henriette de Vree,
Van Maurits Dirk van Löben Sels en Wilhelmina Elisabeth Brantsen zijn geen kinderen bekend.

Wilhelmina Elisabeth Brantsen overlijdt op 26 mei 1756 in Arnhem, 19 jaar oud.

van Löben Sels-van der Muelen (1760)       schema II


Mr. Maurits Dirk van Löben Sels, gedoopt op 7 september 1729, zoon van Ernst van Löben Sels en Petronella Cunira op ten Noort hertrouwt op 14 januari 1760 in Zutphen met Jacqueline Cornelia van der Muelen, gedoopt op 10 januari 1740 te Zutphen, dochter van Jan Andre van der Muelen en Charlotte de Geer,
Van Maurits Dirk van Löben Sels en Jacqueline Cornelia van der Muelen zijn zeven kinderen bekend.

Ernst Peter van Löben Sels, gedoopt op 16 november 1760 in Zutphen en op 4 november 1824 in Nijmegen overleden,
Wilhelmina Carolina van Löben Sels, gedoopt op 7 oktober 1761 in Zutphen,
Charlotte van Löben Sels, gedoopt op 18 oktober 1762 in Zutphen en op 8 augustus 1846 in Zutphen overleden,
Jan Andre van Löben Sels, gedoopt op 31 maart 1764 in Zutphen en op 3 maart 1784 overleden,
Everdina Maria van Löben Sels, gedoopt op 4 oktober 1765 in Zutphen,
Maurits Johan van Löben Sels, gedoopt op 29 april 1770 in Zutphen,
Jan Carel Jacob van Löben Sels, geboren op 21 november 1775 te Zutphen,

Mr. Maurits Dirk van Löben Sels overlijdt op 24 april 1804 in Zutphen, 74 jaar oud,
Jacqueline Cornelia van der Muelen overlijdt op 27 januari 1817 in Zutphen, 77 jaar oud.


XXI

Brantsen-van Löben Sels (1786)       schema II

Wilhelmina Carolina van Löben Sels, gedoopt op 7 oktober 1761, dochter van Mr. Maurits Dirk van Löben Sels en Jacqueline Cornelia van der Muelen trouwt op 11 april 1786 in Rheden met Mr. Johan Brantsen, gedoopt op 14 augustus 1749 in Arnhem, zoon van Everhard Jacob Brantsen en Johanna Beatrix Tulleken
Van Wilhelmina Carolina van Löben Sels en Johan Brantsen zijn geen kinderen bekend.

Mr. Johan Brantsen overlijdt op 4 april 1788 in Nijmegen, 39 jaar oud,

Wikipedia: Brantsen

van Balveren-van Löben Sels (1789)       schema II


Wilhelmina Carolina van Löben Sels, gedoopt op 7 oktober 1761, dochter van Mr. Maurits Dirk van Löben Sels en Jacqueline Cornelia van der Muelen hertrouwt op 6 maart 1789 in Hees met Gerrit Willem baron van Balveren, Heer van Weurt en Hoekelum, gedoopt op 21 juli 1747 in Tiel, zoon van Gerrit Willem baron van Balveren en Jacoba Johanna van Bassem,
Van Wilhelmina Carolina van Löben Sels en Gerrit Willem van Balveren zijn drie kinderen bekend.

Jacqueline Cornelie barones van Balveren, gedoopt op 7 augustus 1792 in Nijmegen,
Walraven baron van Balveren, gedoopt op 28 september 1794 in Zutphen en op 1 november 1813 in Neustadt aan de Orla overleden,
Gerrit Willem baron van Balveren, gedoopt op 15 december 1795 in Nijmegen en op 26 januari 1817 in Leiden overleden,

Wilhelmina Carolina van Löben Sels overlijdt op 11 juli 1829 in Nijmegen, 67 jaar oud,
Gerrit Willem baron van Balveren overlijdt op 2 december 1798 in Nijmegen, 51 jaar oud.

Wikipedia: van Balveren


XXII

van Wassenaer-van Balveren (1819)       schema II

Jacqueline Cornelie barones van Balveren, gedoopt op 7 augustus 1792, dochter van Gerrit Willem baron van Balveren en Wilhelmina Carolina van Löben Sels trouwt op 19 mei 1819 in Weurt met Otto baron van Wassenaer, gedoopt op 12 december 1795 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer en Johanna Judith van Isselmuden,
Van Otto van Wassenaer en Jacqueline Cornelie van Balveren zijn vier kinderen bekend.

Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer, geboren op 12 mei 1820 in Nijmegen,
Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, geboren op 31 januari 1822 in Nijmegen,
Arend Jacob Unico baron van Wassenaer, geboren op 26 september 1825 in Nijmegen,
Walraven Elias Johan baron van Wassenaer, geboren op 26 mei 1827 in Nijmegen,

Jacqueline Cornelie barones van Balveren overlijdt op 11 januari 1858 in Arnhem, 65 jaar oud,
Otto baron van Wassenaer overlijdt op 25 februari 1858 in Arnhem, 62 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIII

van Wassenaer-van Rechteren (1848)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer, geboren op 12 mei 1820, zoon van Otto baron van Wassenaer en Jacqueline Cornelie barones van Balveren trouwt op 13 oktober 1848 in ´s-Gravenhage met Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren, geboren op 21 februari 1828 in Arnhem, dochter van Jan Derk graaf van Rechteren tot Ahnem en Civile Susanne Jeanne Adolphine barones van Hardenbroek,
Van Willem Frederik Hendrik van Wassenaer en Justine Goverdine Jeanne Adolphine van Rechteren zijn zeven kinderen bekend.

Civile Jacqueline Caroline barones van Wassenaer, geboren op 30 mei 1850 in Arnhem,
Jan Derk baron van Wassenaer, geboren op 7 juli 1851 in Bennekom,
Elize Martha barones van Wassenaer, geboren op 20 juli 1855 in Bennekom,
Otto Jacob Eiffelanus baron van Wassenaer, geboren op 26 december 1856 in Bennekom,
Justine barones van Wassenaer, geboren op 22 december 1857 in Bennekom,
Ernestine Theodora Johanna barones van Wassenaer, geboren op 11 maart 1861 in Barneveld,
Ernst Willem baron van Wassenaer, geboren op 24 mei 1863 in Barneveld (Huize den Briellaard),

Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer overlijdt op 6 april 1892 in Ermelo, 71 jaar oud,
Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren overlijdt op 11 oktober 1892 in Ermelo, 64 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIV

van Heemstra-van Wassenaer (1874)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Civile Jacqueline Caroline barones van Wassenaer, geboren op 30 mei 1850, dochter van Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer en Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren trouwt op 23 april 1874 in ´s-Gravenhage met Philip Jacob baron van Heemstra, geboren op 8 mei 1845 in Irnsum, zoon van Mr.Frans Julius Johan van Heemstra en Henriette Philippine Jacoba barones van Pallandt,
Van Philip Jacob van Heemstra en Civile Jacqueline Caroline van Wassenaer is één kind bekend.

Henriette Philippina Jacoba Civile barones van Heemstra, geboren op 14 december 1874 in Haarlem en op 4 juni 1875 in Hattem overleden,

Civile Jacqueline Caroline barones van Wassenaer overlijdt op 20 januari 1875 in Hattem, 24 jaar oud.

van Wassenaer-Sypesteyn (1882)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Jan Derk baron van Wassenaer, heer van Rosande, geboren op 7 juli 1851, zoon van Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer en Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren trouwt omstreeks 1882 met Jkvr. Maria Adriana van Sypesteyn, geboren op 24 februari 1854 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Willem van Sypesteyn en Jkvr. Adriana Wilhelmina van Vredenburch,
Van Jan Derk van Wassenaer en Maria Adriana van Sypesteyn zijn twee kinderen bekend,

Adriana Justine Civele barones van Wassenaer, geboren op 5 oktober 1882 in ´s-Gravenhage,
Anna Cornelia barones van Wassenaer, geboren op 4 november 1883 in ´s-Gravenhage,

Jan Derk baron van Wassenaer overlijdt op 23 juni 1914 in ´s-Gravenhage, 62 jaar oud,
Jkvr. Maria Adriana van Sypesteyn overlijdt 16 februari 1941 in ´s-Gravenhage, 86 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXV

van Karnebeek-van Wassenaer (1903)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Adriana Justine Civele barones van Wassenaer, geboren op 5 oktober 1882, dochter van Jan Derk baron van Wassenaer en Jkvr. Maria Adriana van Sypesteyn trouwt omstreeks 1903 met Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek, geboren op 21 augustus 1874 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Abraham Pieter Cornelissen van Karnebeek en Maria Petronella Rochussen,
Van Adriana Justine Civele van Wassenaer en Herman Adriaan van Karnebeek zijn vier kinderen bekend.

Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek, geboren op 11 november 1903 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Jan Derk van Karnebeek, geboren op 22-?-1905 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Abraham Pieter Cornelis van Karnebeek, geboren op 15 februari 1905 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Maurits Peter Marie van Karnebeek, geboren op 08 december 1908 in ´s-Gravenhage,

Adriana Justine Civele barones van Wassenaer overlijdt op 14 november 1944 in ´s-Gravenhage, 62 jaar oud,
Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek overlijdt op 29 maart 1942 in ´s-Gravenhage, 67 jaar oud.


XXVI

van Karnebeek-Pauw van Wieldrecht (1939)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek, geboren op 11 november 1903, zoon van Jan Derk baron van Wassenaer en Jkvr. Maria Adriana van Sypesteyn trouwt omstreeks 1939 met Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht, geboren op 18-10-1907 in Zeist, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht, Heer van Heesbeen en Johanna Elisabeth Boussevain,
Van Herman Adriaan van Karnebeek en Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht is één kind bekend.

Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek, geboren op 12 februari 1939 in Batavia,

Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek overlijdt op 13 juli 1989 in ´s-Gravenhage, 85 jaar oud,
Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht overlijdt op 21 september 1989 in ´s-Gravenhage, 81 jaar oud.


XXVII

van Karnebeek-Roijen (1967)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek, geboren op 12 februari 1939, zoon van Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek en Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht trouwt omstreeks 1967 met Digna Anna van Roijen, geboren op 24 februari 1939 in Tokio, dochter van Dr. Mr. Herman van Roijen en Jkvr. Anne Snouck Hurgronje,
Van Jan Derck Cornelis van Karnebeek en Digna Anna van Roijen zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Jan Derck van Karnebeek, geboren op 12 april 1967 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Emilie Thelma van Karnebeek, geboren op 7 maart 1969 in Velp,
Jkvr. Clara Digna Malout van Karnebeek, geboren op 26 september 1972 in Zwolle.


XXVIII

Pit-van Karnebeek (1995)       schema II Rechteren Sypesteyn-tak

Jkvr. Emilie Thelma van Karnebeek, geboren op 7 maart 1969, dochter van Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek en Jkvr. Anne Snouck Hurgronje trouwt omstreeks 1995 met Jeroen Pit,
Van Emilie Thelma van Karnebeek en Jeroen Pit zijn drie kinderen bekend.

Isabelle Pit,
Olivier Pit,
Roemer Alexander Pit, geboren op 15 juni 2003 in Amsterdam.


XXIV

van Heemstra-van Wassenaer (1878)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Elize Martha barones van Wassenaer, geboren op 20 juli 1855, dochter van Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer en Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren trouwt omstreeks 1878 met Philip Jacob baron van Heemstra, geboren op 8 mei 1845 in Irnsum, zoon van Mr.Frans Julius Johan van Heemstra en Henriette Philippine Jacoba barones van Pallandt,
Van Philip Jacob van Heemstra en Elize Martha van Wassenaer zijn vijf kinderen bekend.

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 27 oktober 1878 in Hattem,
Cornelie Martha barones van Heemstra, geboren op 9 augustus 1880 in Sassenheim en op 16 januari 1927 in ´s-Gravenhage overleden,
Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra, geboren op 21 oktober 1886 in Hattem,
Justine Govaerdina Jeanna Adolphine barones van Heemstra, geboren op 2 april 1889 in Hattem en op 11 februari 1945 in Ermelo overleden,
Philip Jacob baron van Heemstra, geboren op 7 oktober 1892 in Hattem en op 20 juli 1908 in Hattem overleden,

Philip Jacob baron van Heemstra weduwnaar van barones Civile Jacqueline Caroline van Wassenaer overlijdt op 23 mei 1926 in Hattem, 81 jaar oud.
Elize Martha barones van Wassenaer overlijdt op 17 maart 1941 in ´s-Gravenhage, 85 jaar oud.


XXV

van Heemstra-van der Borch tot Verwolde (1907)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 27 oktober 1878 in Hattem, zoon van Philip Jacob baron van Heemstra en barones Elize Martha van Wassenaer trouwt omstreeks 1907 met Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde, geboren op 4 december 1883 in Vorden (kasteel Vorden), dochter van Paulus Anthonij baron van der Borch tot Verwolde en Johanna Maria barones van Nagell.
Van Frans Julius Johan van Heemstra en Nicoline Adrienne Sophia van der Borch tot Verwolde zijn drie kinderen bekend.

Elise Martha barones van Heemstra, geboren op 29 november 1907 in Amersfoort,
Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 16 maart 1909 in Haarlem,
Johanna Maria barones van Heemstra, geboren op 17 augustus 1915 in Eefde,

Frans Julius Johan baron van Heemstra overlijdt op 28 april 1958 in Bilthoven, 79 jaar oud,
Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde overlijdt op 30 maart 1921 in Eefde, 37 jaar oud.


XXVI

van Santen-van Heemstra (1941)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Elise Martha barones van Heemstra, geboren 29 november 1907, dochter van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde trouwt omstreeks 1941 met Pieter Hendrik van Santen, geboren op 1 oktober 1893 in Amsterdam, zoon van Marinus Johannes Pieter van Santen en Anna Geertruida Vieweg.
Van Elise Martha van Heemstra en Pieter Hendrik van Santen zijn twee kinderen bekend.

Elize Charlotte van Santen, geboren op 19 juni 1941 in Haarlem,
Peter Nicolaas Marius van Santen, geboren op 21 maart 1944 in Bloemendaal,

Pieter Hendrik van Santen overlijdt op 30 september 1977 in Haarlem, 83 jaar oud.


XXVII

Röell-van Santen (1969)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Elize Charlotte van Santen, geboren 19 juni 1941, dochter van Pieter Hendrik van Santen en Elise Martha barones van Heemstra trouwt omstreeks 1969 met Jhr.Herman Hendrik Alexander Röell, geboren op 11 april 1934 in Medan (Nederlands Oostindië), zoon van Jhr.Frederic Francois Röell en Jkvr.Dorine Aleida Maria Ludovica van der Goes.
Van Elize Charlotte van Santen en Herman Hendrik Alexander Röell zijn twee kinderen bekend.

Jkvr.Sophie Elize Dorine Röell, geboren op 28 maart 1969 in Oldenzaal,
Jhr.Joris Frederik Alexander Röell, geboren op 29 april 1972 in Enschede.

Wikipedia: Röell


XXVI

van Heemstra-Thiele (1936)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren 16 maart 1909 in Haarlem, zoon van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde trouwt omstreeks 1936 met Carolina Augusta Thiele, geboren op 23 oktober 1908 in Rotterdam, dochter van Johan Friedrich Thiele en Hendrica Wilhelmina van Vliet.
Van Frans Julius Johan van Heemstra en Carolina Augusta Thiele is één kind bekend.

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 25 november 1936 in Nieuweramstel en op 26 november 1936 overleden,

Carolina Augusta Thiele overlijdt op 20 april 1968 in Utrecht 59 jaar oud.

van Heemstra-Gatsonides       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren 16 maart 1909 in Haarlem, zoon van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde hertrouwt met Willy Theodora Gatsonides, geboren op 14 april 1925 in Soerakarta (Nederlands Oostindie), dochter van Maurits Gatsonides en Leonora van der Spil.
Van Frans Julius Johan van Heemstra en Willy Theodora Gatsonides zijn geen kinderen bekend.

van Heemstra-Monhemius       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren 16 maart 1909 in Haarlem, zoon van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde hertrouwt met Catharina Barbara Monhemius, geboren op 19 oktober 1907 in ´s-Gravenhage, dochter van Jan Willem Eliza Monhemius en Maria Helena Boom.
Van Frans Julius Johan van Heemstra en Catharina Barbara Monhemius zijn geen kinderen bekend,

Frans Julius Johan baron van Heemstra overlijdt op 25 maart 1988 in Vinaroz (Spanje), 79 jaar oud.
Catharina Barbara Monhemius overlijdt op 15 december 1980 in Rotterdam, 73 jaar oud.

van Dishoeck-van Heemstra (1940)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Johanna Maria barones van Heemstra, geboren 17 augustus 1915 in Eefde, dochter van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Nicoline Adrienne Sophia barones van der Borch tot Verwolde trouwt omstreeks 1940 met Anthonie Ewout van Dishoeck, geboren op 19 mei 1912 in Den Helder, zoon van Anthonie Ewout van Dishoeck en Jacoba Wilhelmina Klaassen
Van Johanna Maria van Heemstra en Anthonie Ewout van Dishoeck zijn twee kinderen bekend.

Anthonie Ewout van Dishoeck, geboren op 29 augustus 1940 in Arnhem,
Frederick Jan van Dishoeck, geboren op 11 mei 1946 in Bergen op Zoom,

Anthonie Ewout van Dishoeck is brigade-generaal.


XXV

Beeck Calkoen-van Heemstra       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Cornelia Martha barones van Heemstra, geboren op 9 augustus 1880 in Sassenheim, dochter van Philip Jacob baron van Heemstra en Elize Martha barones van Wassenaer trouwt met Mr. Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen, geboren op 10 oktober 1874 in Utrecht, zoon van Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen en Jkvr. Pauline Albertine Ram.
Van Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen en Cornelia Martha van Heemstra zijn geen kinderen bekend.

Cornelia Martha barones van Heemstra overlijdt op 16 januari 1927 in ´s-Gravenhage, 46 jaar oud,
Mr. Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen overlijdt op 12 juli 1949 in Driebergen, 74 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

van Haersolte tot Haerst-van Heemstra (1908)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra, geboren op 21 oktober 1886 in Hattem, dochter van Philip Jacob baron van Heemstra en Elize Martha barones van Wassenaer trouwt op 18 juni 1908 met Ir. Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 26 september 1873 in Amsterdam, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en barones Hermanna Elisabeth de Vos van Steenwijk.
Van Ernestine Theodora Johanna van Heemstra en Johan Christiaan van Haersolte tot Haerst is één kind bekend.

Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte geboren op 9 maart 1909 in Arnhem,

Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra overlijdt op 26 juli 1969 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Ir. Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst overlijdt op 30 september 1932 in Kreuzlingen (Turgau), 59 jaar oud,

Het huwelijk wordt in 1920 ontbonden door echtscheiding.


XXVI

van Haersolte-van Haersolte van Haerst (1937)       schema II Rechteren Wassenaer-tak

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem, zoon van Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra en baron Ir. Johan Christiaan van Haersolte tot Haerst trouwt op 29 april 1937 met Simonette Marie barones van Haersolte van Haerst, geboren op 8 oktober 1914 in ´s-Gravenhage , dochter van Joan Walrave baron van Haersolte van Haerst en Anne Wilhelmina Gravesande Guicherit,
Van Coenraad Willem Antoni van Haersolte en Simonette Marie van Haersolte van Haerst is één kind bekend.

Anna Christina barones van Haersolte geboren op 27 maart 1938 in Stockholm,

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte overlijdt op 14 juli 1974 in Wassenaar, 65 jaar oud,
Simonette Marie barones van Haersolte van Haerst overlijdt op 30 januari 1990 in Utrecht, 75 jaar oud,

Het huwelijk wordt op 21 september 1941 ontbonden door echtscheiding.


XXIV

van Wassenaer-van Boetzelaer (1894)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Mr.Dr.Otto Jacob Eiffelanus baron van Wassenaar, geboren op 26 december 1856, zoon van Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer en Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren trouwt omstreeks 1894 met Cornelia barones van Boetzelaer, geboren op 22 januari 1868 in De Bilt (Huize ´t Klooster), dochter van Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer en Jkvr. Johanna Charlotte van Schuylenburch,
Van Otto Jacob Eiffelanus van Wassenaar en Cornelia van Boetzelaer is één kind bekend.

Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaar, geboren op 27 september 1894 in Hattem,

Mr.Dr.Otto Jacob Eiffelanus baron van Wassenaar overlijdt op 6 november 1939 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Cornelia barones van Boetzelaer overlijdt op 16 juli 1916 in Arnhem, 48 jaar oud

Wikipedia: van Wassenaer


XXV

van Wassenaer-van Lennep (1930)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaar, geboren op 27 september 1894, zoon van Mr.Dr.Otto Jacob Eiffelanus baron van Wassenaar en Cornelia barones van Boetzelaer trouwt omstreeks 1930 met Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep,
Van Godfried Hendrik Leonard van Wassenaar en Sylvia Augusta van Lennep is één kind bekend.

Arent Jacob Otto baron van Wassenaar, geboren op 2 december 1930 in ´s-Gravenhage,

Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaar overlijdt op 11 december 1954 in Voorburg, 60 jaar oud,

Wikipedia: van Wassenaer


XXVI

van Wassenaer-Wiarda (1954)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaar, geboren op 2 december 1930, zoon van Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaar en Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep trouwt op 6 maart 1954 in 's-Gravenhage met Louise Wiarda, geboren op 14 januari 1933 in Amsterdam, dochter van Mr.Gerardus Johannes Wiarda en Alexandra Moltzer,
Van Arent Jacob Otto van Wassenaar en Louise Wiarda zijn vier kinderen bekend,

Arent Godfried Jan baron van Wassenaer, geboren op 6 maart 1956 in den Helder,
Diederik Constantijn baron van Wassenaer, geboren op 7 augustus 1957 in Beverwijk,
Alexander Philips Willem baron van Wassenaer, geboren op 23 juni 1959 in Velsen,
Geertruid Meilende barones van Wassenaar, geboren op 19 mei 1962 in ´s-Gravenhage.

Wikipedia: van Wassenaer


XXVII

van Wassenaer-Leemhuis (1983)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Mr. Arent Godfried Jan baron van Wassenaar, geboren op 6 maart 1956 in den Helder, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaar en Louise Wiarda trouwt op 3 juni 1983 in Veendam met Aleida Geertruid Leemhuis, geboren op 13 mei 1959 in Veendam, dochter van Robert Hendrik Leemhuis en Grietje Nieske Postma,
Van Arent Godfried Jan van Wassenaar en Aleida Geertruid Leemhuis zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Wassenaer

van Wassenaer-Westgeest (1987)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Mr. Diederik Constantijn baron van Wassenaar, geboren op 7 augustus 1957 in Beverwijk, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaar en Louise Wiarda trouwt op 29 mei 1987 te Wassenaar met Mr. Theresia Maria Westgeest, geboren op 10 mei 1959 in Leiden, dochter van Adrianus Johannes Westgeest en Hendrika Cornelia Maria van Eeden,
Van Diederik Constantijn van Wassenaar en Theresia Maria Westgeest zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Wassenaer

Tilanus-van Wassenaer (1991)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Mr. Geertruid Meilende barones van Wassenaar, geboren op 19 mei 1962, dochter van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaar en Louise Wiarda trouwt omstreeks 1991 met Constantijn Cyril Tilanus, geboren op 2 april 1961, zoon van Prof. Dr. Christiaan Bernard Tilanus en Henriette Breen,
Van Geertruid Meilende van Wassenaar en Constantijn Cyril Tilanus zijn drie kinderen bekend.

Clara Saskia Tilanus, geboren op 30 september 1991 in Utrecht
Caecilie Ottolien Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem,
Diede Constance Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem.

Kagenaar-van Wassenaer (2003)       schema II Rechteren Boetzelaer-tak

Mr. Geertruid Meilende barones van Wassenaar, geboren op 19 mei 1962, dochter van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaar en Louise Wiarda hertrouwt op 23 augusrus 2003 in Heemstede met Lycke Barbara Kagenaar, geboren op 25 oktober 1961 in Willemstad (Curacao), zoon van Wilhelmus Jacobus Kagenaar en Theadora Maria Verheijen.
Van Geertruid Meilende van Wassenaar en Lycke Barbara Kagenaar zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Wassenaer-van Kretschmar van Veen (1896)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Ernst Willem van baron van Wassenaar, Heer van Nederhemert, geboren op 24 mei 1863 in Barneveld, zoon van Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer en Justine Goverdine Jeanne Adolphine gravin van Rechteren trouwt op 8 september 1896 in Nederhemert met Jkvr. Anne Maurice Adrienne van Kretschmar van Veen, geboren op 29 juni 1861 te Ellecom, dochter van Alette Elisabeth Antoinette Bosch Reitz en Jhr. Constant Leopold Charles van Kretschmar
Van Ernst Willem van van Wassenaar en Anne Maurice Adrienne van Kretschmar van Veen zijn geen kinderen bekend.

Ernst Willem van baron van Wassenaar overlijdt op 10 januari 1954 in ´s-Gravenhage, 90 jaar oud,
Jkvr. Anne Maurice Adrienne van Kretschmar van Veen overlijdt op 24 maart 1920 te Arnhem, 59 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIII

van Wassenaer-van Zuylen van Nijevelt (1850)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, geboren op 31 januari 1822, zoon van Otto baron van Wassenaer en Jacqueline Cornelie barones van Balveren trouwt omstreeks 1850 met Maria Hugonia barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 25 juni 1818 in Keppel, dochter van Arnout baron van Zuylen van Nijevelt, Heer van de Heeze en Maria Arnoudina Repelaer,
Van Karel Gerrit Willem van Wassenaer en Maria Hugonia van Zuylen van Nijevelt zijn drie kinderen bekend.

Otto baron van Wassenaer, geboren op 11 september 1850 in Almen (Huize Ehze),
Marie Arnoudina Francoise barones de Wassenaer, geboren op 25 augustus 1853 in Gorssel,
Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 10 januari 1858 in Dordrecht,

Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer overlijdt op 26 juni 1870 in ´s-Gravenhage, 48 jaar oud.
Maria Hugonia barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 17 juni 1885 in Almen (Huize Ehze), 66 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIV

van Wassenaer-Martini (1887)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Otto baron van Wassenaer, geboren op 11 september 1850, zoon van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Maria Hugonia barones van Zuylen van Nijevelt trouwt omstreeks 1887 met Jkvr. Anna Ernestina Martini, geboren op 18 februari 1861 in Oisterwijk,
Van Otto van Wassenaer en Anna Ernestina Martini is één kind bekend.

Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, geboren op 6 januari 1887 in Almen,

Otto baron van Wassenaer overlijdt op 9 december 1911 in Almen (Huize Hoogenkamp), 61 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXV

van Wassenaer-Lucipara (1920)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Otto baron van Wassenaer, geboren op 6 januari 1887, zoon van Otto vvan Wassenaer en Jkvr. Anna Ernestina Martini trouwt omstreeks 1920 met Jacoba Wolthera Lucipara, geboren op 29 juni 1890 in Utrecht,
Van Otto van Wassenaer en Jacoba Wolthera Lucipara is één kind bekend.

Jacqueline Anna barones van Wassenaer, geboren op 31 mei 1920 in Zutphen,

Otto baron van Wassenaer overlijdt op 22 januari 1947 in Gent, 60 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXVI

van Weede-van Wassenaer       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jacqueline Anna barones van Wassenaer, geboren op 31 mei 1920, dochter van Otto baron van Wassenaer en Jacoba Wolthera Lucipara trouwt met Jhr. Mr. Henrick Everard van Weede, geboren op 22 november 1918 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede en barones Ada van Hardenbroek van Lockhorst
Van Jacqueline Anna van Wassenaer en Henrick Everard van Weede zijn geen kinderen bekend.

Jacqueline Anna barones van Wassenaer overlijdt op 4 juni 2002, 82 jaar oud
Jhr. Mr. Henrick Everard van Weede overlijdt op 13 februari 1968 in Leiden, 49 jaar oud.


XXIV

van der Borch van Verwolde-van Wassenaer (1872)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Marie Arnoudina Francoise barones van Wassenaer, geboren op 25 augustus 1853 in Gorssel, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Maria Hugonia barones van Zuylen van Nijevelt trouwt op 31 oktober 1872 in Gorssel met Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, geboren op 1 februari 1842 in Oosterhout, zoon van Willem Francois Emilie baron van der Borch van Verwolde en Jkvr. Henrica Paulina van der Heim,
Van Marie Arnoudina Francoise van Wassenaer en Allard Philip Reinier Carel Borch van Verwolde zijn drie kinderen bekend.

Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde, geboren op 6 september 1873 in Gorssel,
Sophia Juliana barones van der Borch van Verwolde, geboren op 25 oktober 1874 in Gorssel,
Henrica Paulina barones van der Borch van Verwolde, geboren op 26 september 1876 in Gorssel en op 4 november 1957 in Breda overleden,

Marie Arnoudina Francoise barones van Wassenaer overlijdt op 11 oktober 1876 in Eefde, 23 jaar oud,
Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, burgemeester, overlijdt op 11 mei 1919 in Huize Verwolde, 77 jaar oud.


XXV

Calkoen-van der Borch van Verwolde (1901)    schema II Balveren van Zuylen-tak   

Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde, geboren op 6 september 1873 in Gorssel, dochter van Marie Arnoudina Francoise barones van Wassenaer en Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde trouwt omstreeks 1901 met Jhr. Nicolaas Jan Calkoen,
Van Maria Hugonia van der Borch van Verwolde en Nicolaas Jan Calkoen zijn twee kinderen bekend.

Jkvr. Helena Florentina Calkoen, geboren op 1 januari 1902 in Arnhem,
Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, geboren op 21 mei 1905 in Nijmegen,

Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde overlijdt 14 november 1952 in ´s-Gravenhage, 79 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVI

van Muijden-Calkoen (1936)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jkvr. Helena Florentina Calkoen, geboren op 1 januari 1902 in Arnhem, dochter van Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde en Jhr. Nicolaas Jan Calkoen trouwt op 9 november 1936 in Spa/Luik met Frederik Karel van Muijden, geboren op 31 mei 1885 in ´s-Gravenhage, zoon van Karel Willem van Muijden en Louise Anna van Haastert,
Van Helena Florentina Calkoen en Frederik Karel van Muijden is één kind bekend.

Karel Nicolaas van Muijden, geboren op 2 maart 1938 in ´s-Gravenhage.

Calkoen-de Vries (1940)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, geboren op 21 mei 1905 in Nijmegen, zoon van Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde en Jhr. Nicolaas Jan Calkoen trouwt op 23 december 1940 in ´s-Gravenhage met Margaretha Johanna Louisse de Vries, geboren op 23 april 1906 in Meppel, dochter van Bartus de Vries en Johanna Frederika Ansink,
Van Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Margaretha Johanna Louisse de Vries zijn twee kinderen bekend.

Jhr. Godert Theodoor Allard Calkoen, geboren op 10 februari 1942 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Jan Frederik Floris Calkoen, geboren op 2 oktober 1943 in Amersfoort ,

Margaretha Johanna Louisse de Vries overlijdt 15 februari 1949 in ´s-Gravenhage, 42 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

Calkoen-de Jonge (1953)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, geboren op 21 mei 1905 in Nijmegen, zoon van Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde en Jhr. Nicolaas Jan Calkoen hertrouwt op 14 juli 1953 in Vlissingen met Tine de Jonge, geboren op 19 juli 1918 in den Helder, dochter van Gerard Johan de Jonge en Martine Helene Kwant,
Van Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Tine de Jonge zijn twee kinderen bekend.

Jhr. Alexander Diederik Menno Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Gerard Johan Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen overlijdt 21 november 1989 in ´s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVII

Calkoen-van der Wolf (1982)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jhr. Gerard Johan Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Tine de Jonge trouwt op 11 november 1982 met Elisabetha Johanna Julia van der Wolf, geboren op 7 december 1955 in Reeuwijk, dochter van Dirk van der Wolf en Johanna Julia Vlasveld,
Van Gerard Johan Calkoen en Elisabetha Johanna Julia van der Wolf is één kind bekend.

Jhr. Gerard Reinier Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in ´s-Gravenhage, achternaam na scheiding ouders gewijzigd in van der Wolf.

Wikipedia: Calkoen


XXV

Defrance-van der Borch van Verwolde (1901)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Sophia Juliana barones van der Borch van Verwolde, geboren op 25 oktober 1874 in Gorssel, dochter van Marie Arnoudina Francoise barones van Wassenaer en Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde trouwt op 2 september 1901 met Frederic Defrance, geboren op 21 januari 1878 in Antwerpen, zoon van Carolus Ludovicus Defrance en Thora Andrea Floor,
Van Sophia Juliana van der Borch van Verwolde en Frederic Defrance zijn geen kinderen bekend.

Sophia Juliana barones van der Borch van Verwolde overlijdt 14 februari 1939 in Draguignan, 64 jaar oud,
Frederic Defrance overlijdt 25 november 1956 in Antwerpen, 78 jaar oud,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding.


XXIV

van de Poll-van Wassenaer (1895)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 10 januari 1858 in Dordrecht, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Maria Hugonia barones van Zuylen van Nijevelt trouwt omstreeks 1895 met Jhr. Willem Gerrit van de Poll,
Van Jacqueline Cornelie van Wassenaer en Willem Gerrit van de Poll is één kind bekend.

Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll, geboren op 28 mei 1895 in ´s-Gravenhage,

Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer overlijdt op 31 juli 1930 in Lausanne, 72 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXV

van Welderen Rengers-van de Poll (1920)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll, geboren op 28 mei 1895 in ´s-Gravenhage, dochter van Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer en Jhr. Willem Gerrit van de Poll trouwt op 20 april 1920 ´s-Gravenhage met Mr. Sjuck Gerrold baron van Welderen Rengers, geboren op 02-04-1879 in ´s-Gravenhage, zoon van Willem Carel Gerard baron van Welderen Rengers en Auguste Caroline Isabelle Worbert gravin van Wassenaer Starrenburg,
Van Marie Arnoudine Francoise van de Poll en Sjuck Gerrold van Welderen Rengers zijn drie kinderen bekend,

Jacqueline Cornelie Caroline barones van Welderen Rengers, geboren op 5 mei 1921 in ´s-Gravenhage,
Ditmaer Willem Lodewijk barones van Welderen Rengers, geboren op 23 juli 1923 in Baden-Baden en op 28 december 1926 in Saanen (Zwitserland) overleden,
Caroline Auguste Isabelle barones van Welderen Rengers, geboren op 27 december 1928 in Wiesbaden en op 18 maart 1937 in Wiesbaden overleden,

Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll overlijdt op 18 november 1976 in Gorssel, 81 jaar oud,
Mr. Sjuck Gerrold baron van Welderen Rengers overlijdt op 16 augustus 1952 in Ommen, 73 jaar oud.


XXV

van der Planken-van Welderen Rengers (1953)       schema II Balveren van Zuylen-tak

Jacqueline Cornelie Caroline barones van Welderen Rengers, geboren op 5 mei 1921 in ´s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll en Mr. Sjuck Gerrold baron van Welderen Rengers trouwt op 29 juni 1953 met Mr. Willy Honore Camille Angeline Marie van der Planken, geboren op 2 juni 1923 in Terhagen (Antwerpen), zoon van Jean Camille van der Planken en Elvire Louise de Meyer,
Van Jacqueline Cornelie Caroline van Welderen Rengers en Willy Honore Camille Angeline Marie van der Planken zijn geen kinderen bekend,

Mr. Willy Honore Camille Angeline Marie van der Planken overlijdt op 29 oktober 1970 in Bujumbura (Boeroendi), 47 jaar oud,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1969.


XXIII

van Wassenaer-Brantsen (1855)       schema II Balveren Brantsen-tak

Arend Jacob Unico baron van Wassenaer, geboren op 26 september 1825, zoon van Otto baron van Wassenaer en Jacqueline Cornelie barones van Balveren trouwt omstreeks 1855 met Jkvr. Gerardina Andrea Helena Brantsen, geboren op 9 september 1828 in Arnhem, dochter van Derk Willem Gerard Johan Hendrik baron Brantsen en Jacoba Charlotte Juliana barones van Heeckeren van Kell,
Van Arend Jacob Unico van Wassenaer en Gerardina Andrea Helena Brantsen zijn vier kinderen bekend.

Ottovier baron van Wassenaer, geboren op 26 november 1855 in Driebergen,
Derk Willem Gerhard Johan Hendrik baron van Wassenaer, geboren op 20 oktober 1857 in Driebergen rn op 18 maart 1881 in Driebergen overleden,
Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 30 december 1859 in Driebergen op 6 mei 1934 in Meran (Tirol) overleden,
Jacob Pieter Johan Theodore baron van Wassenaer, geboren op 26 februari 1863 in Driebergen en op 11 april 1927 in Meran (Tirol) overleden,

Arend Jacob Unico baron van Wassenaer overlijdt op 18 januari 1876 in Driebergen, 50 jaar oud,
Jkvr. Gerardina Andrea Helena Brantsen overlijdt op 26 september 1882 in Driebergen, 54 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIV

van Wassenaer-Steppe (1888)       schema II Balveren Brantsen-tak

Ottovier baron van Wassenaer, geboren op 26 november 1855, zoon van Arend Jacob Unico baron van Wassenaer en Jkvr. Gerardina Andrea Helena Brantsen trouwt omstreeks 1888 met Mimie Therese Steppe, geboren op 14 november 1860 in Utrecht, dochter van Henry Gery Steppe en Christina Petersen,
Van Ottovier van Wassenaer en Mimie Therese Steppe zijn vijf kinderen bekend.

Christine barones van Wassenaer, geboren op 10 juni 1888 in Utrecht,
Helena Arendina barones van Wassenaer, geboren op 6 april 1892 in Utrecht,
Derk Willem Gerrit Johan Hendrik baron van Wassenaer, geboren op 13 februari 1897 in Utrecht en op 03 juni 1907 in Baarn overleden,
Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 14 november 1899 in Utrecht,
Otto baron van Wassenaer, geboren op 6 augustus 1904 in Utrecht en op 12 maart 1950 in Woudenberg overleden ,

Ottovier baron van Wassenaer overlijdt op 17 september 1929 in Utrecht, 73 jaar oud,
Mimie Therese Steppe overlijdt op 27 januari 1930 in Utrecht, 69 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXV

Quix-van Wassenaer       schema II Balveren Brantsen-tak

Christine barones van Wassenaer, geboren op 10 juni 1888, dochter van Ottovier baron van Wassenaer en Henry Gery Steppe trouwt met Dr. Franciscus Hubertus Quix, geboren op 9 juli 1874 in Bonn, zoon Joannes Wilhelmus Theodorus Quix en Petronella Sebilla Francisca Hubertina Heijligers
Van Christine van Wassenaer en Franciscus Hubertus Quix zijn geen kinderen bekend.

Christine barones van Wassenaer overlijdt op 25 mei 1945 in Utrecht, 56 jaar oud,
Dr. Franciscus Hubertus Quix overlijdt op 28 mei 1946 in Utrecht, 71 jaar oud.

van Hemert tot Dingshof-van Wassenaer (1913)       schema II Balveren Brantsen-tak

Helena Arendina barones van Wassenaer, geboren op 6 april 1892, dochter van Ottovier baron van Wassenaer en Henry Gery Steppe trouwt omstreeks 1913 met Gustaaf Vincent Willem baron van Hemert tot Dingshof, geboren op 9 juli 1876 in ´s-Gravenhage, zoon Gustaaf Adolf Willem Carel baron van Hemert tot Dingshof en Cornelia barones van Hemert tot Dingshof
Van Helena Arendina van Wassenaer en Gustaaf Vincent Willem van Hemert tot Dingshof is één kind bekend.

Cornelia Magteld barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 12 februari 1913 in Haastrecht en op 14 juni 1936 in Gouda overleden,

Helena Arendina barones van Wassenaer overlijdt op 16 november 1959 in Schoonhoven, 67 jaar oud,
Gustaaf Vincent Willem baron van Hemert tot Dingshof overlijdt op 24 oktober 1951 in Schoonhoven, 75 jaar oud.

van Voorthuijsen du Marchie-van Wassenaer       schema II Balveren Brantsen-tak

Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 14 november 1899, dochter van Ottovier baron van Wassenaer en Henry Gery Steppe trouwt met Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 9 maart 1889 in Utrecht, zoon Gerrard Johan E. du Marchie van Voorthuijsen en Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen,
Van Jacqueline Cornelie van Wassenaer en Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen zijn geen kinderen bekend.

Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer overlijdt op 21 december 1973 in Zeist, 74 jaar oud,
Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen overlijdt op 8 september 1969 in Utrecht, 80 jaar oud.


XXIII

van Wassenaer-van Balveren (1858)       schema II Balveren Balveren-tak

Walraven Elias Johan baron van Wassenaer, geboren op 26 mei 1827 in Nijmegen, zoon van Otto baron van Wassenaer en barones Jacqueline Cornelie van Balveren trouwt op 24 september 1858 te Echteld met Carolina Adriana Albertina Jacoba barones van Balveren, geboren op 23 februari 1824 in Gent, dochter van Walraven Elias Johan baron van Balveren, Heer van Echteld en Leur en Anna Henrietta Elisabeth van Wassenaer, Vrouwe van Echteld,
Van Walraven Elias Johan van Wassenaer en Carolina Adriana Albertina Jacoba van Balveren zijn vier kinderen bekend,

Jacoba Cornelia barones van Wassenaer, geboren op 4 augustus 1860 in Bennekom (kasteel Hoekelum),
Walravina Johanna Elisa barones van Wassenaer, geboren op 18 oktober 1861 in Bennekom (kasteel Hoekelum),
Hendrik Anne baron van Wassenaer, geboren op 17 november 1862 in Bennekoom (Kasteel Heukelum) en op 10 december 1881 in Bennekom (kasteel Hoekelum) overleden,
Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, geboren op 13 september 1864 in Bennekom (kasteel Hoekelum),

Walraven Elias Johan baron van Wassenaer overlijdt op 29 december 1905 in Bennekom (kasteel Hoekelum), 78 jaar oud,
Carolina Adriana Albertina barones Jacoba van Balveren overlijdt op 21 april 1912 in Bennekom (kasteel Hoekelum), 88 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIV

Schimmelpenninck-van Wassenaer (1897)       schema II Balveren Balveren-tak

Walravina Johanna Elisa barones van Wassenaer, geboren op 18 oktober 1861 in Bennekom, dochter van Walraven Elias Johan baron van Wassenaer en Carolina Adriana Albertina Jacoba barones van Balveren trouwt op 24 februari 1897 te Ede met Jonkheer Johan Carel Willem Schimmelpenninck, geboren op 8 juni 1861 in Rhenen, zoon van Ernst Frederik Herman Adriaan Schimmelpenninck en Maria Jacoba Fabricius,
Van Walravina Johanna Elisa van Wassenaer en Jonkheer Johan Carel Willem Schimmelpenninck zijn geen kinderen bekend,

Walravina Johanna Elisa barones van Wassenaer overlijdt op 29 december 1932 in Arnhem, 71 jaar oud,
Jonkheer Johan Carel Willem Schimmelpenninck overlijdt op 25 december 1928 in Arnhem (Huize Rhijnstein), 67 jaar oud.

Wikipedia: Schimmelpenninck

van Wassenaer-van Lynden (1910)       schema II Balveren Balveren-tak

Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, geboren op 13 september 1864 in Bennekom, zoon van Walraven Elias Johan baron van Wassenaer en Carolina Adriana Albertina Jacoba barones van Balveren trouwt omstreeks 1910 met Machtella barones van Lynden, geboren op 18 september 1880 in Haarlem, dochter van Francis Marius baron van Lynden en Jkvr. Joanna Teding van Berkhout,
Van Karel Gerrit Willem van Wassenaer en Machtella van Lynden zijn drie kinderen bekend,

Carolina Adriana barones van Wassenaer, geboren op 6 januari 1911 in Haarlem,
Francis Marius barones van Wassenaer, geboren op 30 november 1912 in Bennekom (kasteel Hoekelum),
Jacoba Cornelia barones van Wassenaer, geboren op 9 oktober 1918 in Bennekom (kasteel Hoekelum),

Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer overlijdt op 6 juli 1946 in Driebergen, 81 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXV

de Stuers-van Wassenaer (1933)       schema II Balveren Balveren-tak

Carolina Adriana barones van Wassenaer, geboren op 6 januari 1911 in Haarlem, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Machtella barones van Lynden trouwt op 31 juli 1933 met Jhr. Eugene Hendrik Eduard de Stuers, geboren op 16 november 1907 in Hilversum, zoon van Jhr. Eugene de Stuers en Susanna Teding van Berkhout,
Van Carolina Adriana van Wassenaer en Eugene Hendrik Eduard de Stuers zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Eugene de Stuers, geboren op 14 juli 1934 in Bir el Mellah (Morocco),
Jkvr. Virginie de Stuers, geboren op 11 maart 1937 in Meknes (Morocco),

Jhr. Eugene Hendrik Eduard de Stuers overlijdt op 14 juli 1953 in Casablanca (Morocco), 45 jaar oud,

Het huwelijk wordt op 28 juli 1948 door echtscheiding ontbonden.

Seux-van Wassenaer ( )       schema II Balveren Balveren-tak

Carolina Adriana barones van Wassenaer, geboren op 6 januari 1911 in Haarlem, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Machtella barones van Lynden hertrouwt met Georges Alphonse Marie Seux, geboren op 19 mei 1912 in Parijs, zoon van Achille Joseph Seux en Marthe Gayet,
Van Carolina Adriana van Wassenaer en Georges Alphonse Marie Seux zijn geen kinderen bekend.


XXI

Staring-van Löben Sels       schema II


Everdina Maria van Löben Sels, gedoopt op 4 oktober 1765, dochter van Mr. Maurits Dirk van Löben Sels en Jacqueline Cornelia van der Muelen trouwt met Mr. Antonie Christiaan Winand Staring, heer van den Wildenborch, geboren op 24 januari 1767 in Gendringen, zoon van Damiaan Hugo Staring en Sophia Wijnanda Verhuell,
Van Everdina Maria van Löben Sels en Antonie Christiaan Winand Staring zijn geen kinderen bekend.

Everdina Maria van Löben Sels overlijdt op 13 augustus 1794 in Vorden (huize den Wildenborch), 28 jaar oud,
Mr.Antonie Christiaan Winand Staring, Burgemeester van Laren (Gelderland), Lid van Provinciale Staten van Gelderland, landbouwkundige, letterkundige en dichter, overlijdt op 18 augustus 1840 in Vorden (huize de Wildenborch, 73 jaar oud.

van Löben Sels-Wilbrenninck (1795)       schema III


Maurits Johan van Löben Sels, gedoopt op 29 april 1770, zoon van Mr. Maurits Dirk van Löben Sels en Jacqueline Cornelia van der Muelen trouwt omstreeks 1795 met Catharina Swanida Wilbrenninck, geboren op 12 oktober 1774 in Zutphen, dochter van Mr. Johan van Wilbrenninck en Mechteld Geertruid van Hasselt,
Van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck zijn acht kinderen bekend.

Maurits Jacob van Löben Sels, geboren op 23 september 1795 in Zutphen,
Johan Gerard van Löben Sels, geboren op 12 april 1798 in Zutphen en op 6 januari 1872 in Zutphen overleden,
Ernst van Löben Sels, geboren op 12 oktober 1800 in Zutphen,
Diederik Johan Evert van Löben Sels, geboren op 20 december 1804 in Zutphen en op 25 augustus 1879 in Zutphen overleden,
Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels, geboren op 22 mei 1807 in Zutphen,
Wilhelmine Caroline van Löben Sels, geboren in 1810 in Zutphen,
Johan Alexander van Löben Sels, geboren op 8 november 1812 in Zutphen,
Carel Constantijn van Löben Sels, geboren op 22 januari 1814 in Zutphen en op 19 april 1838 in A/b Korvet Ajax, overleden,

Maurits Johan van Löben Sels is rechter en overlijdt op 6 juli 1819 in Ellecom (Huize Bergstein), 49 jaar oud,
Catharina Swanida Wilbrenninck overlijdt op 25 februari 1830 in Zutphen, 55 jaar oud.

Maurits Johan van Löben Sels, heer van Spaensweert;
Personalia: geboren in Zutphen op 29 april 1770 (huis Bergstein), gedoopt in Ellecom; zoon van Mauritz Dirk, schepen van Zutphen, gecommitteerde bij de Staten-Generaal (in 1795 uit zijn ambten gezet), en Jacqueline Cornelia van der Muelen; trouwt in 1794 met Catharina Zwanida Wilbrenninck, dochter van mr. Johannes;
Loopbaan: studie rechten Utrecht (promotie 1792); reeds voor de aanvang van zijn rechtenstudie rentmeester van de bezittingen van twee voormalige kloosters te Zutphen, van 1795-1803 vanwege zijn oranjegezindheid geen ambten bekleed, vanaf 1802 richter en landschrijver van Bahr en Lathum, tot zijn dood rechter bij de rechtbank in Zutphen;
Opgave 1810: verklaarde geen groot vermogen te bezitten; was toen gehuwd en had zes kinderen.


XXII

van Löben Sels-Swaving (1822)       schema III Brants-tak

Mr. Maurits Jacob van Löben Sels, geboren op 23 september 1795, zoon van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck trouwt op 27 juni 1822 in Zutphen met Christina Elisabeth Swaving, geboren op 24 oktober 1803 in Kolonie Rio De Berbice (Guyana), dochter van Dr.Pieter Justus Swaving en Johanna Christina Heytmeyer,
Van Maurits Jacob van Löben Sels en Christina Elisabeth Swaving zijn vier kinderen bekend.

Maurits Justus van Löben Sels, geboren op 3 januari 1829 in Zutphen en op 6 september 1851 in Zutphen overleden,
Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels, geboren op 24 juni 1826 in Zutphen,
Johan Ernst van Löben Sels, geboren op 11 januari 1831 in Zutphen en op 18 oktober 1885 in Endenich (bij Bonn) overleden,
Christine Justine Louise Philippine Henriette van Löben Sels, geboren op 3 april 1834 in Zutphen en op 13 augustus 1910 in Warnsveld overleden,

Christina Elisabeth Swaving overlijdt op 13 augustus 1910 in Warnsveld, 76 jaar oud.

van Löben Sels-Swaving (1837)       schema III

Mr. Maurits Jacob van Löben Sels, geboren op 23 september 1795, zoon van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck hertrouwt op 19 juli 1837 in Zutphen met Marie Louise Swaving, geboren op 19 mei 1806 in Haarlem, dochter van Dr.Pieter Justus Swaving en Johanna Christina Heytmeyer,
Van Maurits Jacob van Löben Sels en Marie Louise Swaving zijn vier kinderen bekend.

Justine Christine van Löben Sels, geboren op 13 december 1842 in Zutphen en op 05 februari 1876 in Gorssel (Huize Veelzicht) overleden,
Constant Maurits Ernst van Löben Sels, geboren op 3 oktober 1846 in Zutphen,
Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels , geboren op 25 november 1847 in Zutphen,
Pieter Justus van Löben Sels, geboren op 20 januari 1851 in Zutphen,

Mr. Maurits Jacob van Löben Sels is procureur en overlijdt op 25 november 1863 in Zutphen, 68 jaar oud,
Marie Louise Swaving overlijdt op 10 april 1871 in Zuthpen, 64 jaar oud.


XXIII

Brants-van Löben Sels (1847)       schema III Brants-tak

Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels, geboren op 24 juni 1826, dochter van Mr. Maurits Jacob van Löben Sels en Christina Elisabeth Swaving trouwt op 10 juli 1847 te Zutphen met Mr. Jan Isaac Brants, geboren op 7 mei 1821 in Eefde (Huize Rijsselt), heer van Wildenboch en 't Overlaar, zoon van Jan Brants en Winanda Mathilda Staring,
Van Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels en Jan Isaac Brants zijn zes kinderen bekend.

Mathilde Christine Louize Brants, geboren op 6 april 1848 in Vorden (huize de Wildenborch),
Johanna Maria Brants, geboren op 19 mei 1849 in Vorden (huize de Wildenborch),
Jan Maurits Brants, geboren op 23 juli 1850 in Vorden (huize de Wildenborch,
Mathilde Caroline Brants, geboren op 29 april 1852 in Vorden (huize de Wildenborch),
Maurits Antonie Brants, geboren op 11 juni 1853 in Vorden (huize de Wildenborch),
>, geboren op 9 september 1856 in Vorden (huize de Wildenborch).

Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels overlijdt op 27 november 1906 in Vorden (huize de Wildenborch), 80 jaar oud,
Mr. Jan Isaac Brants overlijdt op 13 augustus 1901 in Vorden (huize de Wildenborch), 80 jaar oud.


XXIV

Temminck-Brants (1869)       schema III Brants-tak

Mathilde Christine Louize Brants, geboren op 6 april 1848 in Vorden (huize de Wildenborch), dochter van Mr. Jan Isaac Brants, Heer van den Wildenborch en Overlaer en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 24 september 1869 met Marinus Temminck, geboren op 9 juni 1839 in Lisse (huize Wildlust), zoon van Coenraad Jacob Temminck en Anna Agnita Smissaert,
Van Mathilde Christine Louize Brants en Marinus Temminck zijn drie kinderen bekend,

Anna Agneta Temminck, geboren op 10 oktober 1870 in Lisse (huize Wildlust),
Jan Isaak Temminck, geboren op 31 oktober 1871 in Lisse, assuradeur, lid van de firma A.D. Beerends & Veeren. Op 7 juli 1943 in Amersfoort overleden. Van hem is één zoon bekend: Johan Adolf Marinus Temminck, geboren op 16 mei 1897 te Banjoewangi.
Louise Mathilde Christine Temminck, geboren op 11 december 1872 in Rijswijk (huize Leeuwendaal),

Mathilde Christine Louize Brants overlijdt op 16 december 1872 in Rijswijk (huize Leeuwendaal), 24 jaar oud.
Marinus Temminck, overlijdt op 14 maart 1918 in Prilly (Zwitserland).


XXV

Bierens de Haan - Temminck (1896)       schema III Brants-tak

Anna Agneta Temminck, geboren op 10 oktober 1870 in Lisse (huize Wildlust), dochter van Marinus Temminck en Mathilde Christine Louize Brants, trouwt op 28 april 1896 in Arnhem met Abraham Bierens de Haan, geboren op 17 maart 1865 in Amsterdam, zoon van Jan Bierens de Haan en Louise Leonore van Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Leonore Mathilde Bierens de Haan, geboren op 20 maart 1897 in Amsterdam,
Anna Agneta Bierens de Haan, geboren op 13 april 1900 in Haarlem.


XXIV

Cordes-Brants (1880)       schema III Brants-tak

Johanna Maria Brants, geboren op 19 mei 1849 in Vorden (huize de Wildenborch), dochter van Mr. Jan Isaac Brants, Heer van den Wildenborch en Overlaer en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 2 juni 1880 te Vorden met Ds. Jan Herman Cordes, Nederlands Hervormd predikant, geboren op 5 juni 1839 te Amsterdam, zoon van Christiaan Hendrik Cordes en Hendrika Bloemers,
Van Johanna Maria Brants en Jan Herman Cordes zijn vijf kinderen bekend,

Christiaan Hendrik Cordes, geboren op 16 april 1881 te Vorden,
Jan Isaac Cordes, geboren op 18 oktober 1884 te Vorden,
Conrad George Frederik Cordes, geboren op 15 september 1885 te Vorden en op 11 juli 1923 te Heemstede overleden,
Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes geboren op 24 april 1887 te Vorden,
Henriette Maria Cordes geboren op 12 februari 1889 te Vorden.


XXV

Cordes-Jansen (1907)       schema III Brants-tak

Christiaan Hendrik Cordes, geboren op 16 april 1881 te Vorden, zoon van Johanna Maria Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 11 april 1907 met Hendrika Agnes Johanna Jansen, geboren op 7 oktober 1886 te Doesburg, dochter van Hendrik Willebrord Jansen en Albina Hendrica Petronella Boerbooms,
Van Christiaan Hendrik Cordes en Hendrika Agnes Johanna Jansen zijn drie kinderen bekend,

Albine Cordes, geboren op 21 september 1907 te Utrecht,
Jeanne Hermance Cordes , geboren op 7 december 1908 te Utrecht,
Jeanne Sophie Cordes, geboren op 5 augustus 1910 te Utrecht,

Het huwelijk wordt op 8 februari 1928 door echtscheiding ontbonden.

Cordes-Westerbeek (1934)       schema III Brants-tak

Christiaan Hendrik Cordes, geboren op 16 april 1881 te Vorden, zoon van Johanna Maria Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels hertrouwt op 1 februari 1934 te Deventer met Geertje Westerbeek, geboren op 25 november 1906 te den Haag, dochter van Geert Westerbeek en Marretje Bakkers,
Van Christiaan Hendrik Cordes en Geertje Westerbeek zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van der Walle-Cordes (1932)       schema III Brants-tak

Albine Cordes, geboren op 21 september 1907 te Utrecht, dochter van Christiaan Hendrik Cordes en Hendrika Agnes Johanna Jansen trouwt op 9 maart 1932 te Amsterdam met Albertus van de Walle, geboren op 15 mei 1906 te den Haag, zoon van Frederik van de Walle en Geziena Wilhelmina van Eykelenburg,
Van Albine Cordes en Albertus van de Walle zijn geen kinderen bekend,

Albertus van de Walle, overlijdt in 1995.

Jüngeling-Cordes (1932)       schema III Brants-tak

Jeanne Hermance Cordes, geboren op 7 december 1908 te Utrecht, dochter van Christiaan Hendrik Cordes en Hendrika Agnes Johanna Jansen trouwt op 25 augustus 1932 te Blaricum met Johan Jüngeling, geboren op 8 april 1909 te Amsterdam, zoon van Johannes Jüngeling en Geertruida Elisabetr Wilhelmina van den Berg,
Van Jeanne Hermance Cordes en Johan Jüngeling zijn kinderen,

Het huwelijk wordt op 3 oktober 1935 te Amsterdam door echtscheiding ontbonden.

Dalhuijsen-Cordes (1939)       schema III Brants-tak

Jeanne Hermance Cordes, geboren op 7 december 1908 te Utrecht, dochter van Christiaan Hendrik Cordes en Hendrika Agnes Johanna Jansen hertrouwt op 13 maart 1939 te Hilversum met Anthonius Johannes Dalhuijsen, geboren op9 maart 1909 te Warnswerd, zoon van Hendrik Dalhuijsen en Jacoba Tijsma,
Van Jeanne Hermance Cordes en Anthonius Johannes Dalhuijsen zijn geen kinderen.


XXV

Cordes-Royer (1910)       schema III Brants-tak

Jan Isaac Cordes, geboren op 18 oktober 1884 te Vorden, zoon van Johanna Maria Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 12 mei 1910 te Zwolle met Reiniera Johanna Royer, geboren op 16 oktober 1887, dochter van Carel Berend Hendrik Royer en Louise Christina Egbertina Francoise Nonhebel,
Van Jan Isaac Cordes en Reiniera Johanna Royer zijn twee kinderen bekend,

Johanna Maria Cordes,
Louise Christine Egbertine Cordes, geboren op 24 oktober 1915 te Ouder Amstel.


XXVI

Wiersum-Cordes (1937)       schema III Brants-tak

Johanna Maria Cordes, dochter van Jan Isaac Cordes en Reiniera Johanna Royer trouwt op 15 november 1937 te Hoog Keppel met Kroeno Albertus Wiersum, accountant, geboren op 20 juni 1902 te Arnhem, zoon van Egge Wiersum en Hendrika Smit,
Van Johanna Maria Cordes en Kroeno Albertus Wiersum zijn vier kinderen bekend,

Johanna Louise Wiersum, geboren op 10 januari 1939 te 's-Gravenhage,
Egge Wiersum, geboren op 3 augustus 1940 te 's-Gravenhage,
Frederik Jan Wiersum, geboren omstreeks 1942,
Maarten Rudolph Wiersum, geboren op 1 februari 1944.


XXVII

Bicker Caarten-Wiersum (1963)       schema III Brants-tak

Johanna Louise Wiersum, geboren op 10 januari 1939 te 's-Gravenhage, dochter van Johanna Maria Cordes en Kroeno Albertus Wiersum trouwt op 26 oktober 1963 te Amsterdam met Robert Bicker Caarten, geboren op 10 mei 1930 te Bussum,
Van Johanna Louise Wiersum en Robert Bicker Caarten zijn twee kinderen bekend,

Renée Louise Bicker Caarten, geboren 30 oktober 1964,
Daniëlle Magdalena Bicker Caarten, geboren op 11 juli 1966 te Santpoort,


XXVIII

Lenterman-Bicker Caarten ( )       schema III Brants-tak

Daniëlle Magdalena Bicker Caarten, geboren op 11 juli 1966 te Santpoort, dochter van Johanna Louise Wiersem en Robert Bicker Caarten heeft een relatie met Robert Paul Lenterman, geboren op 5 september 1964 te Yokohama,
Van Daniëlle Magdalena Bicker Caarten en Robert Paul Lenterman zijn kinderen.


XXVII

Wiersum-Tanis (1966)       schema III Brants-tak

Egge Wiersum, geboren op 3 augustus 1940 te 's-Gravenhage, zoon van Johanna Maria Cordes en Kroeno Albertus Wiersum trouwt omstreeks 1966 met Irene Tanis, geboren op 5 mei 1945,
Van Egge Wiersum en Irene Tanis zijn twee kinderen bekend,

Nicole Irene Wiersum, geboren 15 september 1967 te Wormerveer,
Marjolein Wiersum, geboren op 23 april 1970 te 's-Gravenhage.


XXVIII

Bout-Wiersum ( )       schema III Brants-tak

Marjolein Wiersum, geboren op 23 april 1970 te 's-Gravenhage, dochter van Egge Wiersum en Irene Tanis trouwt met Lodewijk Jeroen Bout, geboren op 17 oktober 1968 te Jutphaas,
Van Marjolein Wiersum en Lodewijk Jeroen Bout zijn twee kinderen bekend,

Charlotte Bout,
Julie Anna Bout, geboren op 20 juni 2004.


XXVII

Wiersum-Boer ( )       schema III Brants-tak

Maarten Rudolph Wiersum, geboren op 1 februari 1944, zoon van Johanna Maria Cordes en Kroeno Albertus Wiersum heeft een relatie met Aleid Boer,
Van Maarten Rudolph Wiersum en Aleid Boer zijn twee kinderen bekend,

Derk Egge Wiersum, geboren in 1975, heeft een zoon Klaas
Jorien Wiersum.


XXVI

van Poeteren-Cordes (1940)       schema III Brants-tak

Louise Christine Egbertine Cordes, geboren op 24 oktober 1915 te Ouder Amstel, dochter van Jan Isaac Cordes en Reiniera Johanna Royer trouwt op 26 september 1940 te Hoog Keppel met Ir. Johannes Nicolaas Adrianus van Poeteren, geboren op 19 januari 1918 te Wageningen, zoon van Nicolaas van Poeteren en Cornelia van Goor,
Van Louise Christine Egbertine Cordes en Johannes Nicolaas Adrianus van Poeteren zijn twee kinderen bekend,

Gustaaf Gerard van Poeteren, geboren op 17 januari 1946 te Soest,
Erik van Poeteren, geboren op 28 maart 1947 te 's-Gravenhage.


XXVII

van Poeteren-Waalwijk (1974)       schema III Brants-tak

Erik van Poeteren, geboren op 28 maart 1947 te 's-Gravenhage, zoon van Louise Christine Egbertine Cordes en Ir. Johannes Nicolaas Adrianus van Poeteren trouwt omstreeks 1974 met Marianne Waalwijk, geboren op 15 juni 1951 te 's-Gravenhage,
Van Erik van Poeteren en Marianne Waalwijk zijn twee kinderen bekend,

Sander van Poeteren, geboren op 17 december 1975 te 's-Gravenhage,
Nicole van Poeteren, geboren op 22 maart 1979 te 's-Gravenhage.


XXV

van Heeckeren van Molecaten-Cordes (1915)       schema III Brants-tak

Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes, geboren op 24 april 1887 te Vorden, dochter van Johanna Maria Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 18 maart 1915 te Bandoeng met Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 6 juni 1881 te Padang, ritmeester,
Van Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes en Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten zijn twee kinderen bekend,

Walravine barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 25 mei 1916 te Sakaboemi, West Java,
Wajella Emillie Marie barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 18 oktober 1917 te Oakland, Califonia, USA,

Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten, overlijdt op 6 november 1953 te Concord (California,USA)).


XXVII

Shanley-van Heeckeren van Molecaten (1943)       schema III Brants-tak

Walravine barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 25 mei 1916 te Sakaboemi, West Java, dochter van Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes en Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten trouwt op 1 mei 1943 te New York met Edmund Michael Shanley, geboren op 15 juli 1910 te Chicago, civiel ingenieur, zoon van John Charles Shanley en Elisabeth Higgens
Van Walravine barones van Heeckeren van Molecaten en Edmund Michael Shanley zijn geen kinderen bekend.

Clark-van Heeckeren van Molecaten ( )       schema III Brants-tak

Wajella Emillie Marie barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 18 oktober 1917 te Oakland, Califonia, USA, dochter van Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes en Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten trouwt met Daniël E.Clark, geboren op 27 april 1915 te Oregon, USA, public relations officer,
Van Wajella Emillie Marie barones van Heeckeren van Molecaten en Daniël E.Clark zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 10 juli 1955 te Honolulu (Hawaiď) door echtscheiding ontbonden,

Daniël E.Clark, overlijdt op 25 mei 1970 te San Fransisco.

Jewitt-van Heeckeren van Molecaten (1962)       schema III Brants-tak

Wajella Emillie Marie barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 18 oktober 1917 te Oakland, Califonia, USA, dochter van Catharina Zwanida Johanna Mathilde Cordes en Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten hertrouwt op 11 augustus 1962 te San Fransisco met John J.Jewitt,
Van Wajella Emillie Marie barones van Heeckeren van Molecaten en John J.Jewitt zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in november 1973 te San Fransisco door echtscheiding ontbonden,

Wajella Emillie Marie barones van Heeckeren van Molecaten, overlijdt op 5 april 1978 te St.Rafaël (California).


XXV

Bredius-Cordes (1931)       schema III Brants-tak

Henriette Marie Cordes, geboren op 12 februari 1889 te Vorden, dochter van Johanna Maria Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 11 maart 1931 te Bussum met Cornelis Johannes Gerardus Bredius, geboren op 28 juni 1883 te Amsterdam,
Van Henriette Marie Cordes en Cornelis Johannes Gerardus Bredius is één kind bekend,

Arend Bredius, geboren op 6 maart 1932.


XXIV

Asch van Wijck-Brants (1878)       schema III Brants-tak

Mathilde Caroline Brants, geboren op 29 april 1852, dochter van Mr. Jan Isaac Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 29 juli 1877 te Vorden met Jhr. Jan Jacobus Asch van Wijck, geboren op 25 februari 1851 te Utrecht, directeur Utrechtse Credietbank, zoon van Jhr. Mr. Mathias Margarethus Asch van Wijck en Contantia Margaretha Maria van de Poll,
Van Mathilde Caroline Brants en Jan Jacobus Asch van Wijck zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Jan Margarethus Asch van Wijck, geboren op 12 april 1878 in Utrecht,
Jhr. Matthias Margarethus Asch van Wijck, geboren op 23 november 1880,
Jhr. Hendrik Jacob Zeger Asch van Wijck, geboren op 15 april 1888 in Utrecht en op 23 september 1905 in Utrecht overleden.

Mathilde Caroline Brants overlijdt op 26 februari 1932 in Lausanne, 79 jaar oud,
Jhr. Jan Jacobus Asch van Wijck overlijdt op 17 augustus 1913 in St.Bursinel, Zwitserland.


XXV

Asch van Wijck-Thissen (1909)       schema III Brants-tak

Jhr. Jan Margarethus Asch van Wijck, geboren op 12 april 1878, zoon van Jhr. Jan Jacobus Asch van Wijck en Mathilde Caroline Brants trouwt op 19 mei 1909 in den Haag met Henriette Diederica Thissen geboren op 29 september 1882 in Maarsseveen, dochter van Maximiliaan Louis Hubert Thissen en Henriette Diederica Beuker
Van Jan Margarethus Asch van Wijck en Henriette Diederica Thissen zijn twee kinderen bekend.

Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne Asch van Wijck, geboren op 15 september 1910 in ´s-Gravenhage.
Jhr. Zeger Henric Maximiliaan Asch van Wijck, geboren op 2 augustus 1913 in Doesburg,

Het huwelijk wordt op 30 september 1927 in den Haag door echtscheiding ontbonden,

Henriette Diederica Thissen overlijdt op 4 april 1974 in Bergen (NH),

Asch van Wijck-Matowski (1934)       schema III Brants-tak

Jhr. Jan Margarethus Asch van Wijck, geboren op 12 april 1878, zoon van Jhr. Jan Jacobus Asch van Wijck en Mathilde Caroline Brants hertrouwt op 7augustus 1934 in den Haag met Anna Maria Matowski geboren op 9 mei 1899 in Bydgoszez (Polen),
Van Jan Margarethus Asch van Wijck en Anna Maria Matowski zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jan Margarethus Asch van Wijck overlijdt op 28 april 1950 in Amsterdam, 72 jaar oud,
Anna Maria Matowski overlijdt op 14 januari 1983 in Amsterdam,


XXVI

Gischler-Asch van Wijck (1939)       schema III Brants-tak

Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne Asch van Wijck, geboren op 15 september 1910, docher van Jhr. Jan Margarethus Asch van Wijck en Henriette Diederica Thissen trouwt op 5 augustus 1939 te Perros-Guirec, Cote du Nord, Frankrijk met Paul Gischler geboren op 30 maart 1900 in Rotterdam, zoon van Ir. Johan Chistiaan Gischler en Johanna Susanna Rink,
Van Yvonne Ghislaine Jeanne Asch van Wijck en Paul Gischler is één kind bekend,

Zeger Paul Gischler, geboren op 31 maart 1940 te Gauderan (Frankrijk),

Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne Asch van Wijck overlijdt op 6 juli 2004 in Bergen (Noord-Holland), 93 jaar oud,
Paul Gischler overlijdt op 6 januari 1956 in Bordeaux, 55 jaar oud.


XXVII

Gischler-Hoogendoorn (1965)       schema III Brants-tak

Zeger Paul Gischler, geboren op 31 maart 1940 te Gauderan (Frankrijk), zoon van Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne Asch van Wijck en Paul Gischler trouwt omstreeks 1965 met Janninka Hedwig Hoogendoorn geboren op 1 oktober 1947 in Heusden,
Van Zeger Paul Gischler en Janninka Hedwig Hoogendoorn zijn twee kinderen bekend,

Sara Louise Marijn Gischler, geboren op 4 december 1966 te Alkmaar,
Melvin Zeger Nicolai Gischler, geboren op 22 mei 1970 in Bergen (NH),


XXVIII

van den Bosch-Gischler ( )       schema III Brants-tak

Sara Louise Marijn Gischler, geboren op 4 december 1966 te Alkmaar, dochter van Zeger Paul Gischler en Janninka Hedwig Hoogendoorn heeft een relatie met Johan Bernard Simon van den Bosch geboren in Bergen (NH),
Van Sara Louise Marijn Gischler en Johan Bernard Simon van den Bosch is één kind bekend,

Lewis van den Bosch.

Gischler-Roos (1998)       schema III Brants-tak

Melvin Zeger Nicolai Gischler, geboren op 22 mei 1970 te Bergen (NH), zoon van Zeger Paul Gischler en Janninka Hedwig Hoogendoorn heeft een relatie met Sofia Catharina Margaretha Roos geboren op 4 april 1970 in Alkmaar,
Van Melvin Zeger Nicolai Gischler en Sofia Catharina Margaretha Roos zijn twee kinderen bekend,

Sjoerd Pepijn Nicolai Gischler, geboren op 22 juli 1999 te Bergen (NH),
Manou Barbera Marijn Gischler, geboren op 5 juni 2003 in Alkmaar.


XXVI

van Asch van Wijck - Verschoof (1946)       schema III Brants-tak

Jhr. Zeger Henric Maximiliaan Asch van Wijck, geboren op 2 augustus 1913, zoon van Jhr. Jan Margarethus Asch van Wijck en Henriette Diederica Thissen trouwt op 3 juli 1946 in Haarlem met Cornelia Hendrika Verschoof geboren op 31 mei 1922 in Soerabaja, dochter van Jelis Verschoof en Johanna Maria Oudakker,
Van Zeger Henric Maximiliaan Asch van Wijck en Cornelia Hendrika Verschoof zijn twee kinderen bekend.

Jhr. Zeger Jan Jelis van Asch van Wijck, geboren op 9 april 1947 te Haarlem,
Jhr. Maximiliaan Jelis Henric van Asch van Wijck, geboren op 22 juni 1951 te Binjei (Oost Sumatra),

Jhr. Zeger Henric Maximiliaan Asch van Wijck overlijdt op 30 augustus 1973 in Tilburg, 60 jaar oud,


XXVII

van Asch van Wijck - Hartong (1970)       schema III Brants-tak

Jhr. Zeger Jan Jelis van Asch van Wijck, geboren op 9 april 1947 te Haarlem, zoon van Jhr. Zeger Henric Maximiliaan Asch van Wijck en Cornelia Hendrika Verschoof trouwt op 18 juli 1970 in Alphen aan de Rijn met Theresia Gertrude Petronella Maria Hartong geboren op 4 maart 1948 in Arnhem, dochter van Georg Hermanus Maria Hartong en Maria Nijenhuis,
Van Zeger Jan Jelis van Asch van Wijck en Theresia Gertrude Petronella Maria Hartong zijn vier kinderen bekend.

Jhr. Zeger Georg Ferdinand van Asch van Wijck, geboren op 8 mei 1971 in den Helder,
Jkvr. Cornelia Titia Ingeborg van Asch van Wijck, geboren op 14 oktober 1972 in den Helder,
Jkvr. Irmgard Hester Lisette van Asch van Wijck, geboren op 16 augustus 1975 in den Helder,
Jhr. Justine Therese Ariana van Asch van Wijck, geboren op 11 augustus 1986 in Naarden.


XXVIII

van Asch van Wijck - Metz (2004)       schema III Brants-tak

Jhr. Zeger Georg Ferdinand van Asch van Wijck, geboren op 8 mei 1971 in den Helder, zoon van Jhr. Zeger Jan Jelis van Asch van Wijck en Theresia Gertrude Petronella Maria Hartong trouwt op 16 augustus 2004 in Voorburg met Emilie Cornelie Metz geboren op 20 april 1976 in Voorburg, dochter van Dr. Eric Metz en Janita Bleuland van Oordt,
Van Zeger Georg Ferdinand van Asch van Wijck en Emilie Cornelie Metz zijn geen kinderen bekend.

Reumpol-van Asch van Wijck (2000)       schema III Brants-tak

Jkvr. Cornelie Titia Ingeborg van Asch van Wijck, geboren op 14 oktober 1972 in den Helder, dochter van Jhr. Zeger Jan Jelis van Asch van Wijck en Theresia Gertrude Petronella Maria Hartong trouwt op 2 september 2000 in Naarden met Joost Bastiann Reumpol geboren op 20 maart 1970 in Breukelen,
Van Cornelie Titia Ingeborg van Asch van Wijck en Joost Bastiann Reumpol zijn twee kinderen bekend,

Evelijne Reumpol,
Ariana Charlotte Reumpol, geboren op 26 juli 2003 in Haarlem,

Naudine ten Cate-van Asch van Wijck (2003)       schema III Brants-tak

Jkvr. Irmgard Hester van Asch van Wijck, geboren op 16 augustus 1975 in den Helder, dochter van Jhr. Zeger Jan Jelis van Asch van Wijck en Theresia Gertrude Petronella Maria Hartong trouwt op 29 november 2003 in den Haag met Dennis Naudine ten Cate,
Van Irmgard Hester van Asch van Wijck en Dennis Naudine ten Cate zijn twee kinderen bekend,

Pepijn Frederik Jelis Naudine ten Cate, geboren op 23 september 2004 in den Haag,
Felix Zeger Naudine ten Cate, geboren op 5 december 2006 te Rotterdam.


XXVII

van Asch van Wijck - Buisink (1975)       schema III Brants-tak

Jhr. Maximiliaan Jelis Henric van Asch van Wijck, geboren op 9 april 1947 te Haarlem, zoon van Jhr. Zeger Henric Maximiliaan Asch van Wijck en Cornelia Hendrika Verschoof trouwt op 27 september 1975 in Amerongen met Simone Helene Leonie Buisink geboren op 6 mei 1971 in Amersfoort,
Van Zeger Henric Maximiliaan van Asch van Wijck en Simone Helene Leonie Buisink zijn vier kinderen bekend.

Jkvr. Phillipine Henriette Louise van Asch van Wijck, geboren op 15 september 1977 in Schagen,
Jkvr. Victoria Caroline Simone van Asch van Wijck, geboren op 20 maart 1979 in Schagen ,
Jkvr. Juliette Leonore Marie-Therese van Asch van Wijck, geboren op 15 november 1981,
Jkvr. Dieudonne Maxine Yvonne van Asch van Wijck, geboren op 27 september 1985 in Schagen.


XXV

Asch van Wijck-op ten Noort (1909)       schema III Brants-tak

Jhr. Matthias Margarethus Asch van Wijck, geboren op 23 november 1880 in Utrecht, zoon van Jhr. Jan Jacobus Asch van Wijck en Mathilde Caroline Brants trouwt op 21 mei 1909 in Amsterdam met Laurence Marie op ten Noort geboren op 20 juni 1880 in Amsterdam, dochter van Laurens Pieter Dignus op ten Noort en Jkvr. Caroline Henriette von Weiler
Van Matthias Margarethus Asch van Wijck en Laurence Marie op ten Noort zijn twee kinderen bekend.

Jkvr. Caroline Henriette Asch van Wijck, geboren op 28 februari 1910 in Amsterdam.
Jkvr. Mathilde Caroline Asch van Wijck, geboren op 16 november 1912,

Het huwelijk wordt op 13 april 1938 in Palo Alto (California) door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Matthias Margarethus Asch van Wijck overlijdt op 19 juni in Palo Alto (California),


XXVI

Pfeiffer Merner-Asch van Wijck (1948)       schema III Brants-tak

Jkvr. Mathilde Caroline Asch van Wijck, geboren op 16 november 1912, dochter van Jhr. Matthias Margarethus Asch van Wijck en Laurence Marie op ten Noort trouwt op 9 oktober 1948 in Reno (Nevada,USA) met Paul Marcus Pfeiffer Merner geboren op 23 oktober 1894 in Cedar Falls (Iowa, USA), zoon van David C.Merner en Amalia Louise Pfeiffer
Van Mathilde Caroline Asch van Wijck en Paul Marcus Pfeiffer Merner zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Brants-van Andringa de Kempenaer(1883)       schema III Brants-tak

Dr. Maurits Antonie Brants, geboren op 11 juni 1853 in Vorden (huize de Wildenborch), zoon van Mr. Jan Isaac Brants, Heer van den Wildenborch en Overlaer en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt op 29 maart 1883 te Leeuwarden met Jkvr. Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer, geboren op 9 april 1853 te Leeuwarden, dochter van jhr. Tjaard Anna Marius van Andringa de Kempenaer en Amelia Gerhardina de Schepper,
Van Maurits Antonie Brants en Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer zijn twee kinderen bekend,

Jan Isaac Brants, geboren op 15 mei 1884,
Amelia Gerhardina Brants, geboren in 1887.


XXV

Brants-Cochrane (1912)       schema III Brants-tak

Jan Isaac Brants, geboren op 15 mei 1884, zoon van Dr. Maurits Antonie Brants en Jkvr. Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer trouwt op 21 feruari 1912 te Londen met Jean Cochrane, geboren op 20 oktober 1879,
Van Jan Isaac Brants en Jean Cochrane is één kind bekend,

Rowena Brants, geboren in 1914 en in 1924 overleden.


XXIV

Brants-Ram       schema III Brants-tak

Ernst Richard Egbert Brants, geboren in 1857, zoon van Mr. Jan Isaac Brants en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels trouwt met Johanna Louisa Charlotte Ram, geboren in 1857 in Utrecht, dochter van Jhr. Albert Laurens Elisa Ram en Louise Charlotte Luden,
Van Jan Isaac Brants en Johanna Louisa Charlotte Ram zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van Löben Sels-van Hasselt (1880)       schema III

Constant Maurits Ernst van Löben Sels, Heer van Spaensweerd, geboren op 3 oktober 1846, zoon van Mr. Maurits Jacob van Löben Sels en Marie Louise Swaving trouwt op 10 juli 1880 in Zutphen met Cornelia Philippina van Hasselt, geboren op 26 januari 1854 in Zutphen, dochter van Mr. Johan Francois Barthold van Hasselt en Margaretha Livina Hoeufft,
Van Constant Maurits van Löben Sels en Cornelia Philippina van Hasselt zijn zes kinderen bekend.
Anna van Löben Sels, geboren op 1 april 1881 in Zutphen,
Louise Maria van Löben Sels, geboren op 22 mei 1882 in Bergen op Zoom en op 25 december 1955 in Apeldoorn overleden, 73 jaar oud,
Levina Margaretha van Löben Sels, geboren op 18 december 1883 in Woerden,
Justine Christine van Löben Sels, geboren op 27 novermber 1884 in Woerden,
Marie Judith Catharina van Löben Sels, geboren op 10 oktober 1890 in ´s-Gravenhage en op 15 april 1932 in Wattenscheid (Duitsland) overleden,
Maurits Ernst Constant van Löben Sels, geboren op 30 september 1893 in ´s-Gravenhage.

Constant Maurits Ernst van Löben Sels, overlijdt op 18 maart 1923 in Auerbach (Hessen), 76 jaar oud,
Cornelia Philippina van Hasselt overlijdt op 31 december 1905 in ´s-Gravenhage, 51 jaar oud.


Zelfbewuste officier die zowel Tweede- als Eerste Kamerlid was voor de ARP. Kwam na een loopbaan bij artillerie in 1888 voor het district Ede in de Tweede Kamer. Was zowel daar als later in de Eerste Kamer voor alles defensiespecialist. Doorliep de officiersrangen tot die van generaal-majoor.

ARP, antirevolutionair in de periode 1888-1914: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer,

personalia:
geboren in Zutphen, 3 oktober 1846

overleden in Auerbach (Dld.), 18 maart 1923

levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd (opgevoed)
Gereformeerd, vanaf 1886

partij/stroming:
Takkiaan, 1894

partij:
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

loopbaan:
tweede luitenant regiment vestingartillerie, van 1866 tot 1868
luitenant der rijdende artillerie, van 1868 tot 1872
eerste luitenant der artillerie, van 25 april 1872 tot oktober 1883
kapitein der artillerie, van 6 oktober 1883 tot juli 1895 (op non-actief tijdens Kamerlidmaatschap)
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Ede, van 10 juli 1888 tot 20 maart 1894
luitenant-kolonel staf vierde regiment vestingartillerie te Den Helder, van 1900 tot 1903
kolonel-commandant zesde artillerie-commandement te 's-Gravenhage, van 1903 tot 1906
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van 6 december 1905 tot 1 november 1906
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van 5 december 1906 tot 24 juli 1914

officiersrangen:
tweede luitenant der artillerie, van 2 juli 1866 tot 25 april 1872
eerste luitenant der artillerie, van 25 april 1872 tot oktober 1883
kapitein der artillerie, van 6 oktober 1883 tot juli 1895
majoor der artillerie, van juli 1895 tot 8 november 1900
luitenant-kolonel der artillerie, van 9 november 1900 tot mei 1903
kolonel der artillerie, van mei 1903 tot november 1906
generaal-majoor der artillerie b.d., vanaf 1 november 1906

partijpolitieke functies:
lid Centraal Comité van de ARP, vanaf 1887

nevenfuncties:
lid College van directeuren Vereeniging voor hooger onderwijs op Gereformeerde grondslag (Vrije Universiteit), omstreeks 1901

opleiding:
gymnasium
hoger beroepsonderwijs:
officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, tot juli 1866

activiteiten als parlementariër:
Sprak in beide Kamers vooral over militaire aangelegenheden

wetenswaardigheden algemeen:
Werd op 18 oktober 1905 tot Eerste Kamerlid gekozen, nadat de eerder gekozen Ae. baron Mackay zijn benoeming niet had aangenomen
Verliet in 1914 de Eerste Kamer vanwege een ongeneeslijke ziekte

uit de privésfeer:
Zijn vader was notaris (1833-1863), wethouder van Zutphen en van lid van Provinciale Staten van Gelderland

verkiezingen:
Versloeg in 1888 bij naverkiezingen in het district Ede C.J.E. graaf van Bylandt (lib.). Werd gekozen, nadat L.W.Ch. Keuchenius zijn benoeming niet had aangenomen vanwege zijn benoeming tot minister.
Versloeg in 1891 jhr. A.W. van Borselle (lib.) Werd in 1894 in het district Ede na herstemming verslagen door jhr. A.W. van Borselle (lib.)
en in het district Bodegraven door A. Knijff (lib.), eveneens na herstemming.

woonplaatsen:
Voorburg, omstreeks 1909 en nog in 1911

ridderorden:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

bezit van heerlijkheden:
heer van Spaensweerd

familie/gezin:
gehuwd te Zutphen, 10 juni 1880

echtgenote:
Cornélie Philippine van Hasselt,

vader:
Mr. Maurits Jacob van Löben Sels,
geboren:
Zutphen, 23 september 1795

moeder:
Maria Louise Swaving, (tweede echtgenote van vader)
geboren:
Haarlem, 19 mei 1806

familierelaties:
Zwager van M.A. Brants, Tweede-Kamerlid
Oom van A.D.P.V. van Löben Sels, Tweede-Kamerlid
Kleinzoon van M.J. van Löben Sels, lid Notabelenvergadering.


XXIV

van Schelven-van Löben Sels (1909)       schema III


Anna van Löben Sels, geboren op 1 april 1881, dochter van Constant Maurits van Löben Sels, Heer van Spaensweert en Cornelia Philippina van Hasselt trouwt op 4 mei 1909 in Voorburg met Mr. Arnout Jacob van Schelven, geboren op 19 september 1882 in Haarlem, zoon van Bastiaan van Schelven en Louise Diederika van Teylingen,
Van Anna van Löben Sels en Arnout Jacob van Schelven zijn zeven kinderen bekend.

Bastiaan Diederik van Schelven, geboren op 20 september 1910 in Rotterdam,
Constant Maurits Ernst van Schelven, geboren op 20 december 1911 in Rotterdam,
Arnout Lodewijk van Schelven, geboren op 26 december 1913 in Rotterdam,
Cornelie Philippine van Schelven, geboren op 17 april 1916 in Rotterdam,
Aart Vrerick van Schelven, geboren op 23 november 1918 en op 24 december 1918 in Rotterdam overleden,
Louisa Stephania van Schelven, geboren op 4 mei 1921 in Rotterdam,
Marianne Renata van Schelven, geboren op 24 juni 1927 in Rotterdam,

Mr. Arnout Jacob van Schelven, advocaat en procureur, kantonrechter, laatst te 's-Gravenhage, secretaris van de Voogdijraad, Rotterdam, overlijdt op 30 juni 1932 in Rotterdam, 49 jaar oud,

De site voor meer informatie over de familie van Schelven
van Schelven website

van Beeck Calkoen-van Löben Sels (1941)    schema III   

Anna van Löben Sels, geboren op 1 april 1881, dochter van Constant Maurits van Löben Sels (heer van Spaensweert) en Cornelia Philippina van Hasselt hertrouwt op 15 juli 1941 in 's-Gravenhage met Mr. Albert van Beeck Calkoen, geboren op 10 oktober 1874 in Utrecht, zoon van Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen en Jkvr. Pauline Albertine Ram,
Van Anna van Löben Sels en Albert van Beeck Calkoen zijn geen kinderen.

Anna van Löben Sels overlijdt op 21 februari 1977 in Amersfoort, 95 jaar oud,
Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen overlijdt op 12 juli 1949 in Driebergen, 74 jaar oud,

Wikipedia:
Calkoen


XXV

van Schelven-Bentinck (1938)       schema III Hasselt Bentinck-tak

Ir. Bastiaan Diederik van Schelven, geboren op 20 september 1910, zoon van Mr. Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels trouwt op 4 mei 1938 in Maarn met Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck, geboren op 20 september 1910 in Princenhage, dochter van Rudolph Floris Carel baron Bentinck en Elle Henriette van Eeghen,
Van Bastiaan Diederik van Schelven en Olga Catharina Antoinetta Bentinck zijn vijf kinderen bekend.

Ella Stephania van Schelven, geboren op 4 april 1939 in Bunnik,
Anna Elisabeth van Schelven, geboren op 3 september 1941 in Bunnik,
Arnout Aart van Schelven, geboren op 11 februari 1944 in Bunnik,
Barbara Olga van Schelven, geboren op 19 augustus 1946 in Markelo,
Rudolphine Agnes van Schelven, geboren op 28-06-1948 in Markelo en op 25 oktober 1949 in Weldam overleden.

Ir. Bastiaan Diederik van Schelven overlijdt op 13 mei 1976 in Amersfoort, 65 jaar oud,


XXVI

Scholten-van Schelven       schema III Hasselt Bentinck-tak

Ella Stephania van Schelven, geboren op 4 april 1939, dochter van Ir. Bastiaan Diederik van Schelven en Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck trouwt met Mr. Paulus Scholten, geboren op 5 juli 1939 in ´s-Gravenhage, zoon van Gerbert Johan Scholten en Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland,
Van Ella Stephania van Schelven en Paulus Scholten zijn geen kinderen bekend.

Dufour-van Schelven       schema III Hasselt Bentinck-tak

Anna Elisabeth van Schelven, geboren op 3 september 1941, dochter van Ir. Bastiaan Diederik van Schelven en Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck trouwt met Mr. Johan Bernard Dufour, geboren op 15 juni 1942 in Velsen, zoon van Ir. Raymond Dufour en Hester van Hall,
Van Anna Elisabeth van Schelven en Johan Bernard Dufour zijn geen kinderen bekend.

van Schelven-de Josselin de Jong (1972)       schema III Hasselt Bentinck-tak

Arnout Aart van Schelven, geboren op 11 februari 1944, zoon van Ir. Bastiaan Diederik van Schelven en Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck trouwt omstreeks 1972 met Albertina Dominica de Josselin de Jong, geboren op 15 november 1947 in Calcutta, dochter van Pieter de Josselin de Jong en Jkvr. Margaretha Albertina Dominica Laman Trip,
Van Arnout Aart van Schelven en Albertina Dominica de Josselin de Jong zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Olga van Schelven, geboren op 13 februari 1973 in Bussum,
Bastiaan Daniel van Schelven, geboren op 8 februari 1975 in Bussum,
David Pieter Willem van Schelven, geboren op 3 december 1977 in Amersfoort.

Schorer-van Schelven (1972)       schema III Hasselt Bentinck-tak

Barbara Olga van Schelven, geboren op 19 augustus 1946, dochter van Ir. Bastiaan Diederik van Schelven en Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck trouwt op 15 december 1972 in Amersfoort met Jhr. Mr. Karel Frederik Hugo Schorer, geboren op 5 juni 1946 in Middelburg, zoon van Jhr. Mr. Tjalling Aedo Willem Schorer en Jkvr. Henriette Sophia Francisca Teding van Berkhout,
Van Barbara Olga van Schelven en Karel Frederik Hugo Schorer zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Johan Willem Diederik Schorer, geboren op 1 oktober 1973 in Leiden,
Jhr. Arnout Frederik Hugo Schorer, geboren op 12 november 1977 in Leiden,
Jhr. Floris Felix Cornelis Schorer, geboren op 12 maart 1981 in Leiden,


XXV

van Schelven-Porret (1950)       schema III Hasselt Porret-tak

Constant Maurits Ernst van Schelven, geboren op 20 december 1911, zoon van Mr. Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels trouwt omstreeks 1950 met Renee Elise Porret, geboren op 10 september 1915 in Lausanne, dochter van James Louis Porret en Louise Aline Cachin,
Van Constant Maurits Ernst van Schelven en Renee Elise Porret zijn vier kinderen bekend.

Arnout James van Schelven, geboren op 20 januari 1951 in Utrecht,
Constant Maurits Ernst van Schelven, geboren op 19 juni 1952 in Djakarta,
Rene van Schelven, geboren op 13 januari 1956 in Maarn (Utrecht),
Cornelie Philippine van Schelven, geboren op 8 maart 1957 in ´s-Gravenhage.


XXVI

van Schelven-Biegel (1985)       schema III Hasselt Porret-tak

Arnout James van Schelven, geboren op 20 januari 1951, zoon van Constant Maurits Ernst van Schelven en Renee Elise Porret trouwt omstreeks 1985 met Maria Adriana Helena Wilhelmina Biegel, geboren op 7 november 1953 in ´s-Gravenhage, dochter van Josef Biegel en Helena Adriana Houweling,
Van Arnout James van Schelven en Maria Adriana Helena Wilhelmina Biegel is één kind bekend.

Bas Arnout van Schelven, geboren op 24 december 1985 in Maassluis.

van Schelven-Tuynenburg (1990)       schema III Hasselt Porret-tak

Arnout James van Schelven, geboren op 20 januari 1951, zoon van Constant Maurits Ernst van Schelven en Renee Elise Porret hertrouwt omstreeks 1990 met Bedwig Tuynenburg, geboren op 8 mei 1957 in Gouda, dochter van Christiaan George Frederik Tuynenburg en Elly Maarteveld,
Van Arnout James van Schelven en Bedwig Tuynenburg is één kind bekend.

Jan Willem Arnout Christiaan Schelven, geboren op 24 september 1990 in Breda,

Bedwig Tuynenburg overlijdt op 16 november 1995 in Breda, 38 jaar oud.

van Schelven-van den Berg (1992)       schema III Hasselt Porret-tak

Constant Maurits Ernst van Schelven, geboren op 19 juni 1952, zoon van Constant Maurits Ernst van Schelven en Renee Elise Porret trouwt omstreeks 1992 met Carolien van den Berg,
Van Constant Maurits Ernst van Schelven en Carolien van den Berg zijn twee kinderen bekend.

Constant Maurits Ernst van Schelven, geboren op 29 september 1992 in Bergambacht,
Ole Johan Boudewijn Schelven, geboren op 8 juni 1994 in Bergambacht.

van Schelven-Zandvliet (1989)       schema III Hasselt Porret-tak

Rene van Schelven, geboren op 13 januari 1956, zoon van Constant Maurits Ernst van Schelven en Renee Elise Porret trouwt omstreeks 1989 met Blandine Jaqueline Zandvliet, geboren op 30 maart 1954 in ´s-Gravenhage, dochter van Hendrik Zandvliet en Anne Ellen Dora Leyh,
Van Rene van Schelven en Blandine Jaqueline Zandvliet zijn twee kinderen bekend.

Mathijs Bastiaan van Schelven, geboren op 3 april 1989 in Den Haag,
Joost Hendrik Maurits van Schelven, geboren op 21 september 1991 in Den Haag.

Brouwer-van Schelven       schema III Hasselt Porret-tak

Cornelie Philippine van Schelven, geboren op 8 maart 1957, dochter van Constant Maurits Ernst van Schelven en Renee Elise Porret trouwt met Ir. Willem Brouwer, geboren op 22 augustus 1957 in ´s-Gravenhage, zoon van Pieter Theunis Brouwer en Geertruida Maria Constantia Beekhuizen,
Van Cornelie Philippine van Schelven en Willem Brouwer zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Schelven-van Nierop (1948)       schema III Hasselt Nierop-tak

Dr. Arnout Lodewijk van Schelven, geboren op 26 december 1913, zoon van Mr. Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels trouwt omstreeks 1948 met Carla Adrienne van Nierop, geboren op 5 mei 1917 in Amsterdam, dochter van Lodewijk Bernard van Nierop en Nannette Catherina Hartogh,
Van Arnout Lodewijk van Schelven en Carla Adrienne van Nierop zijn vier kinderen bekend.

Arnout Jacob van Schelven, geboren op 4 januari 1948 in Rotterdam,
Annette Catherine van Schelven, geboren op 25 januari 1949 in Rotterdam,
Anna Louise van Schelven, geboren op 3 september 1951 in Hengelo,
Frederike Anke Cornelie van Schelven, geboren op 7 mei 1954 in Hengelo,

Dr. Arnout Lodewijk van Schelven, is lector aan de Universiteit van Twente.


XXVI

van Schelven-Holtmaat (1981)       schema III Hasselt Nierop-tak

Ir. Arnout Jacob van Schelven, geboren op 4 januari 1948, zoon van Dr. Arnout Lodewijk van Schelven en Carla Adrienne van Nierop trouwt omstreeks 1981 met Mr. Hendrika Maria Theresia Holtmaat, geboren op 14 januari 1952 in Raalte, dochter van Anton Johannes Holtmaat en Gerritdina Antonia Mol,
Van Arnout Jacob van Schelven en Hendrika Maria Theresia Holtmaat zijn twee kinderen bekend.

Klaas Arnout van Schelven, geboren op 24 december 1981 in Leidschendam,
Schelven, Anna Gerdien van Schelven, geboren op 1 april 1984 in Leiden.

Oorthuys-van Schelven       schema III Hasselt Nierop-tak

Annette Catherine van Schelven, geboren op 25 januari 1949, dochter van Dr. Arnout Lodewijk van Schelven en Carla Adrienne van Nierop trouwt met Cornelis Willem Oorthuys, geboren op 9 november 1941 in ´s-Gravenhage, zoon van Caspar Bernard Oorthuys en Henriette de Bie,
Van Annette Catherine van Schelven en Cornelis Willem Oorthuys zijn geen kinderen bekend.

Korbeeck-van Schelven       schema III Hasselt Nierop-tak

Anna Louise van Schelven, geboren op 3 september 1951, dochter van Dr. Arnout Lodewijk van Schelven en Carla Adrienne van Nierop trouwt met Bernardus Hendrik Johannes Korbeeck, geboren op 17 december 1948 in Nijmegen, zoon van Hendrikus Johannes Korbeeck en Aaltje Antonia Woets,
Van Anna Louise van Schelven en Bernardus Hendrik Johannes Korbeeck zijn geen kinderen bekend.


XXV

Beckeringh van Rhijn-van Schelven (1951)       schema III Hasselt Nierop-tak

Louisa Stephania van Schelven, geboren op 4 mei 1921 in Rotterdam, dochter van Mr. Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels trouwt op 15 september 1951 in Amersfoort met Auke Antonie Beckeringh van Rhijn, geboren op 26 april 1920 in Sneek, zoon van Cornelis Hendrikus van Beckeringh van Rhijn en Anthonia Beckering Lankhorst,
Van Louisa Stephania van Schelven en Auke Antonie Beckeringh van Rhijn zijn geen kinderen bekend.

Struik-van Schelven (1957)       schema III Hasselt Nierop-tak

Mr. Marianne Renata van Schelven, geboren op 24 juni 1927, dochter van Mr. Arnout Jacob van Schelven en Anna van Löben Sels trouwt op 26 januari 1957 in Amsterdam met Albert Samuel Abraham Struik, geboren op 23 maart 1926 in Deventer, zoon van Hendrik Struik en Johanna Hendrika van der Woude,
Van Marianne Renata van Schelven en Albert Samuel Abraham Struik zijn geen kinderen bekend,

Mr. Marianne Renata van Schelven, is advocaat/procureur.


XXIV

Levina van Löben Sels       schema III

Levina Margaretha van Löben Sels geboren op 18 december 1883, dochter van Constant Maurits van Löben Sels, Heer van Spaensweert en Cornelia Philippina van Hasselt heeft een dochter uit een niet bekende relatie,

Ingeborg van Löben Sels, geboren op 28 maart 1918 in Auernach (Duitsland)


XXV

Malcomson-van Löben Sels       schema III

Ingeborg van Löben Sels geboren op 28 maart 1918, dochter van Levina Margaretha van Löben Sels trouwt met Oliver Malcomson,

Van Ingeborg van Löben Sels en Oliver Malcomson zijn geen kinderen bekend,

Ingeborg van Löben Sels overlijdt op 2 mei 1992, 74 jaar oud.


XXIV

van Amstel-van Löben Sels       schema III

Justine Christine van Löben Sels, geboren op 27 november 1884, dochter van Constant Maurits van Löben Sels, Heer van Spaensweert en Cornelia Philippina van Hasselt trouwt op 12 november 1919 Zeist Abraham van Amstel, geboren op 11 juli 1876 in Amstelveen, zoon van Abraham van Amstel en Elisabeth Catharina Kerrebijn,
Van Justine Christine van Löben Sels en Abraham van Amstel zijn geen kinderen bekend.

Justine Christine van Löben Sels overlijdt op 29 juli 1961 in Apeldoorn, 76 jaar oud,
Abraham van Amstel overlijdt op 30 juni 1962 in Apeldoorn, 85 jaar oud,

Pumplun-van Löben Sels (1918)       schema III

Marie Judith Catharina van Löben Sels, geboren op 10 oktober 1890 in ´s-Gravenhage, dochter van Constant Maurits van Löben Sels, Heer van Spaensweert en Cornelia Philippina van Hasselt trouwt op 13 september 1918 in Bunde (Westfalen) met Dr. Hans Pumplun, geboren op 29 juni 1884 in Schlowe (Mecklenburg), zoon van August Pumplun en Gertrude Comolle,
Van Marie Judith Catharina van Löben Sels en Hans Pumplun zijn geen kinderen bekend.

Marie Judith Catharina van Löben Sels overlijdt op 15 april 1932 in Wattenscheid (Duitsland), 42 jaar oud,
Dr. Hans Pumplun overlijdt op 15 april 1932 in Wattenscheid (Duitsland), 48 jaar oud.


XXIII

van Löben Sels-Andringa de Kempenaer (1873)       schema III

Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 25 november 1847, zoon van Mr. Maurits Jacob van Löben Sels en Marie Louise Swaving trouwt op 29 mei 1873 te Leeuwarden met Jkvr.Henriette Jacoba Andringa de Kempenaer, geboren op 2 oktober 1847 in St. Anna Parochie, dochter van Jhr. Tiaard Anne Marius Albert Andringa de Kempenaer en Amelia Gerardina de Schepper,


Van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Henriette Jacoba Andringa de Kempenaer zijn vier kinderen bekend.

Amelia Catharina van Löben Sels, geboren op 25 januari1874 in Meppen (Hannover) op 29 juni 1895 in Zwolle overleden,
Maurits Jacob van Löben Sels, geboren op 1 mei 1876 in Meppen (Hannover),
Louise Justine van Löben Sels, geboren op 23 september 1877 in Meppen (Hannover) en op 16 maart 1964 in Arnhem overleden, 86 jaar oud,
Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels, geboren op 6 juni 1879 in Meppen (Hannover),

Jkvr.Henriette Jacoba Andringa de Kempenaer overlijdt op 15 september 1889 in ´s-Gravenhage, 41 jaar oud.

van Löben Sels-van Buma (1896)       schema III

Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 25 november 1847, zoon van Mr. Maurits Jacob van Löben Sels en Marie Louise Swaving hertrouwt op 3 september 1896 te Utrecht met Maria Wijts Buma, geboren in 1846 in Leeuwarden, dochter van Mr. Wiardus Willem van Buma en Maria de With,
Van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Maria Wijts Buma zijn geen kinderen bekend,

Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels overlijdt op 4 augustus 1938 in Arnhem, 90 jaar oud,
Maria Wijts Buma overlijdt op 1 juni 1919 in Arnhem, 73 jaar oud,


Personalia,
Antirevolutionair Tweede Kamerlid uit een orthodox-protestants milieu. Zoon van een Arnhemse notaris en wethouder. Na een waterstaatkundige functie werd hij inspecteur van de arbeid. Volgde 1901 in het district Sliedrecht Kuyper op als Kamerlid toen die minister werd. Sprak enkele keren over arbeidsaangelegenheden. Vanaf 1904 27 jaar gedeputeerde van Gelderland. Deskundige op waterstaatkundig gebied, die beter tot zijn recht kwam als provinciebestuurder dan als Kamerlid,

ARP,
in de periode 1901-1905: lid Tweede Kamer,

geboren te Zutphen, 25 november 1847,
overleden te Arnhem, 4 augustus 1938,

levensbeschouwing:
Nederlands Hervormd: orthodox (gedoopt),
Nederlands Hervormd (Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk),

loopbaan:
ingenieur Kruppsche Spoorwegmaatschap te Essen (Duitsland), van 1872 tot 1873,
ingenieur bij kanaalaanleg in het Duitse veengebied, van 1873 tot 1882,
ingenieur bij het waterschap De Berkel, van 1882 tot februari 1890,
inspecteur van de arbeid, zevende inspectie (Gelderland) te Zutphen, van 15 februari 1890 tot 1904 (sinds 1901 op non-actief),
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Sliedrecht, van 17 september 1901 tot 19 september 1905,
lid Provinciale Staten van Gelderland, van 13 mei 1902 tot 7 juli 1931 (1902-1919 voor het kiesdistrict Ruurlo) lid Gedeputeerde Staten (belast met waterstaat) van Gelderland, van 6 juli 1904 tot 7 juli 1931,

nevenfuncties:
plaatsvervangend lid commissie van advies voor spoorwegdienstregelingen,
commissaris van het bestuur van de N.V. PGEM (Provinciale Gelderse Electriteits Maatschappij),
lid Raad van Toezicht N.V. PGEM (Provinciale Gelderse Electriteits Maatschappij),
lid commissie van onderzoek inzake de wenselijkheid van ophoging van de Beerse Overlaat,
lid bestuur Vereeniging "Talitha Kumi", Protestantse Vereeniging voor verwaarloosde en verlaten meisjes, omstreeks 1890 en nog in 1907,
voorzitter Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Arnhem,

opleiding:
academische studie,
ingenieursopleiding polytechnische school te Hannover, tot 1870,

activiteiten als parlementariër:
Voerde in de Tweede Kamer vooral het woord over arbeidszaken. Sprak vrij zelden in de Tweede Kamer; in 1904/1905 in het geheel niet,

wetenswaardigheden uit de privésfeer:
Zijn vader was notaris (1833-1863), wethouder van Zutphen en lid van Provinciale Staten van Gelderland,
Zijn zoon Maurits Jacob nam in 1908 als schermer deel aan de Olympische Spelen van Londen,

verkiezingen:
Was in 1897 a.r.-kandidaat in het district Arnhem,
Versloeg in 1901 B.H. Heldt (vdb). Werd gekozen, nadat Kuyper zijn benoeming niet had aangenomen vanwege zijn ministerschap,
Was in 1905 geen kandidaat meer,

ridderorden:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 augustus 1931,
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 25 november 1937 (t.g.v. 90ste verjaardag),

publicaties/bronnen:
literatuur/documentatie "Het Vaderland", 4 augustus 1939,
Onze Afgevaardigden, 1901,
Ned. Patriciaat, 1966,

gezin:,
gehuwd te Leeuwarden, 29 mei 1873 (echtgenote overleden 15 september 1889),
gehuwd (tweede huwelijk) te Utrecht, 3 september 1896,

1e echtgenote:
Jkvr. Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer,

2e echtgenote:
Maria Wijts Buma,

kinderen:
2 zoons en 2 dochters (uit eerste huwelijk),

vader:
Mr. Maurits Jacob van Löben Sels,
geboren te Zutphen, 23 september 1795,

moeder:
Maria Louise Swaving, (tweede echtgenote van vader),
geboren te Haarlem, 19 mei 1806,

familierelaties:
Broer van C.M.E. van Löben Sels, Tweede- en Eerste-Kamerlid,
Zwager van M.A. Brants, Tweede-Kamerlid,
Schoonzoon van Jhr. Tj.A.M.A. van Andringa de Kempenaer, Eerste-Kamerlid,
Kleinzoon van M.J. van Löben Sels, lid Notabelenvergadering.


XXIV

van Löben Sels-van Doornick (1903)       schema III Andringa Doorninck-tak

Maurits Jacob van Löben Sels, geboren op 1 mei 1876, zoon van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Jkvr.Henriette Jacoba Andringa de Kempenaer trouwt omstreeks 1903 met Anna Maria van Doorninck, geboren op 6 juli 1879 in Deventer,
Van Maurits Jacob van Löben Sels en Anna Maria van Doorninck zijn drie kinderen bekend.

Anna Maria van Loben Sels, geboren op 17 april 1903 in Assen en op 15 juli 1933 in Makasser (Nederlands Oostindië) overleden,
Tjaard Maurits Adam van Löben Sels, geboren op 5 mei 1905 in Assen,
Henriette Jacoba van Löben Sels, geboren op 16 juli 1915 in Nijmegen,

Maurits Jacob van Löben Sels overlijdt op 4 oktober 1944 in Velp, 68 jaar oud.


Wikipedia: Maurits Jacob van Löben Sels


XXV

Pfeiffer - van Löben Sels (1930)       schema III Andringa Doorninck-tak

Anna Maria van Löben Sels, geboren op 17 april 1903 in Assen, dochter van Maurits Jacob van Löben Sels en Anna Maria van Doorninck trouwt op 2 september 1930 in de Steeg met Ir. Kaspar Kurt Pfeiffer, geboren op 9 maart 1904 in Mols (Zwitserland), zoon van Albert Pfeiffer en Bertha Selma Girtanner,
Van Anna Maria van Löben Sels en Kaspar Kurt Pfeiffer zijn geen kinderen bekend,

Anna Maria van Löben Sels, overlijdt op 15 juli 1933 in Makasser (Nederlands Oostindië), 30 jaar oud.

van Löben Sels-Wurfbain (1930)       schema III Andringa Doorninck-tak

Tjaard Maurits Adam van Löben Sels, geboren op 5 mei 1905, zoon van Maurits Jacob van Löben Sels en Anna Maria van Doorninck trouwt omstreeks 1930 met Mariette Caroline Wurfbain, geboren op 16 augustus 1908 in Arnhem,
Van Tjaard Maurits Adam van Loben Sels en Mariette Caroline Wurfbain zijn drie kinderen bekend.

Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 15 oktober 1930 in Medan (Nederlands Oostindie),
Elisabeth Catharina van Löben Sels, geboren op 13 april 1933 in Medan (Nederlands Oostindie),
Henriette Maria van Löben Sels, geboren op 14 november 1948 in Velp,


XXVI

van Löben Sels-Proost (1958)       schema III Andringa Doorninck-tak

Mr.Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 15 oktober 1930, zoon van Tjaard Maurits Adam van Löben Sels en Mariette Caroline Wurfbain trouwt omstreeks 1958 met Anna Cornelia Proost, geboren op 7 mei 1930 in Rotterdam, dochter van Dr. Karel Frederik Proost en Dr. Johanna Cornelia Thoden van Velzen,

Van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben en Anna Cornelia Proost zijn drie kinderen bekend.

Tjaard Maurits Alexander van Löben Sels, geboren op 12 juli 1958 in Amsterdam,
Johannes Karel van Löben Sels, geboren op 5 mei 1960 in Amsterdam,
Joost Paul van Löben Sels, geboren op 10 november 1961 in Amsterdam.


XXVII

van Löben Sels-Wakanno (1989)       schema III Andringa Doorninck-tak

Ir. Johannes Karel van Löben Sels, geboren op 5 mei 1960 in Amsterdam, zoon van Mr.Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Anna Cornelia Proost trouwt in 1989 met Shirley Wakanno,

Van Johannes Karel van Löben Sels en Shirley Wakanno zijn twee kinderen bekend,

Mees van Löben Sels, geboren op 24 januari 1997,
Indira van Löben Sels, geboren op 15 april 2000.

van Löben Sels-Keuning (2010)       schema III Andringa Doorninck-tak

Joost Paul van Löben Sels, geboren op 10 november 1961 in Amsterdam, zoon van Mr.Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Anna Cornelia Proost trouwt op 12 augustus 2010 met Corianne Keuning,

Van Joost Paul van Löben Sels en Corianne Keuning is één kind bekend,

Anne Coba Cornelia van Löben Sels, geboren op 8 december 2010.


XXVI

Binsbergen-van Löben Sels       schema III Andringa Doorninck-tak

Elisabeth Catharina van Löben Sels, geboren op 13 april 1933, dochter van Tjaard Maurits Adam van Löben Sels en Mariette Caroline Wurfbain trouwt met Frederik Lambertus Binsbergen, geboren op 4 december 1933 in Makasser (Nederlands Oostindië), zoon van Pieter Adriaan Binsbergen en Johanna Albertine Colenbrander,

Van Elisabeth Catharina van Löben Sels en Frederik Lambertus Binsbergen zijn twee kinderen bekend,

Antoinette Pauline Binsbergen,
Mariette Caroline Binsbergen.

Damsma-van Löben Sels (1971)       schema III Andringa Doorninck-tak

Henriëtte Maria van Löben Sels, geboren op 14 november 1948 in Velp, dochter van Tjaard Maurits Adam van Löben Sels en Mariette Caroline Wurfbain trouwt in 1972 met Simon Damsma, geboren op 12 april 1951 in Leeuwarden,

Van Henriëtte Maria van Löben Sels en Simon Damsma zijn drie kinderen bekend,

Wiebren Harm Damsma, geboren op 28 januari 1977,
Meike Caroline Damsma, geboren op 5 november 1979,
Gerke Elizabeth, geboren op 13 augustus 1982.


XXV

Blanson Henkemans-van Löben Sels       schema III Andringa Doorninck-tak

Henriette Jacoba van Löben Sels, geboren op 16 juli 1915, dochter van Maurits Jacob van Löben Sels en Anna Maria van Doorninck trouwt met Ds. Abraham Blanson Henkemans, geboren op 22 februari 1895 in Wolvega, zoon van Leendert Jacobus Blanson Henkemans en Maria Christina Moeton,
Van Henriette Jacoba van Löben Sels en Abraham Blanson Henkemans zijn geen kinderen bekend,

Ds. Abraham Blanson Henkemans overlijdt op 25 juli 1964 in Velp, 69 jaar oud,


XXIV

van Löben Sels-Lucardie (1913)       schema III Andringa Lucardie-tak

Mr.Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels, geboren op 6 juni 1879, zoon van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Jkvr.Henriette Jacoba Andringa de Kempenaer trouwt omstreeks 1913 met Agatha Lucardie, geboren op 28 december 1879 in Rotterdam, dochter van Georg Frederik Lucardie en Adeliva Suzanna Daum,
Van Tjaard Anne Marius Albert Löben Sels en Agatha Lucardie zijn drie kinderen bekend.

Henriette Jacoba Maria van Löben Sels, geboren op 5 september 1913 in Roermond,
Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 18 maart 1916 in Roermond,
George Frederik van Löben Sels, geboren op 13 mri 1917 in Roermond en op 2 december 1939 in Rotterdam overleden.

Agatha Lucardie overlijdt op 18 februari 1952 in Heemstede, 72 jaar oud,


XXV

Muller-van Löben Sels (1951)       schema III Andringa Lucardie-tak

Henriette Jacoba Maria van Löben Sels, geboren op 5 september 1913, dochter van Mr.Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels en Agatha Lucardie trouwt met Johann Heinrich Cornelis Muller, geboren op 22 juli 1906 in Delft, zoon van Ir.Johann Heinrich Muller en Christina Adriana Worp,
Van Henriette Jacoba Maria van Löben Sels en Johann Heinrich Cornelis Muller is één kind bekend,

George Frederik Muller, geboren op 23 september 1951 in Haarlem.

van Löben Sels-van den Bosch (1947)       schema III Andringa Lucardie-tak

Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels, geboren op 18 maart 1916, zoon van Mr.Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels en Agatha Lucardie trouwt op 11 oktober 1947 in Leersum met Jkvr.Ellisabeth Jacqueline van den Bosch, geboren op 4 mei 1922 in Leersum, dochter van Jhr. Jan Hendrik van den Bosch en Cornelie Henriette barones Taets van Amerongen,
Van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Ellisabeth Jacqueline van den Bosch zijn vier kinderen bekend,

Cornelie Henriette van Löben Sels, geboren op 1 november 1948 in Haarlem,
Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels, geboren op 19 februari 1950 in Haarlem,
Agatha Alexandra van Löben Sels, geboren op 12 juni 1952 in Haarlem,
Maurits Rudolf van Löben Sels.


XXVI

van Steennis-van Löben Sels       schema III Andringa Lucardie-tak

Cornelie Henriette van Loben Sels, geboren op 1 november 1948, dochter van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Jkvr.Ellisabeth Jacqueline van den Bosch trouwt met Ir. Hendrik Albert van Steennis,
Van Cornelie Henriette van Löben Sels en Hendrik Albert van Steennis zijn drie kinderen bekend,

Claire Elisabeth van Steennis,
Hendrik Otto Valentijn van Steennis,
Julia Albertine van Steennis,

Cornelie Henriette van Loben Sels overlijdt op 19 november 2000 in Naarden, 52 jaar oud.

van Löben Sels-Francken (1977)       schema III Andringa Lucardie-tak

Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels, geboren op 19 februari 1950, zoon van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Jkvr.Ellisabeth Jacqueline van den Bosch trouwt op 20 augustus 1977 in Heemstede met Ingrid Theresia Paulina Francken,
Van Tjaard Anne Marius Albert van Löben Sels en Ingrid Theresia Paulina Francken zijn drie kinderen bekend,

Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels,
Marlie Elisabeth van Löben Sels,
Stephanie Merceline van Löben Sels,

Steins Bisschop-van Löben Sels       schema III Andringa Lucardie-tak

Agatha Alexandra van Löben Sels, geboren op 12 juni 1952, dochter van Alexander Dirk Peter Valentijn van Löben Sels en Jkvr.Ellisabeth Jacqueline van den Bosch trouwt met Wouter Maria Steins Bisschop,
Van Agatha Alexandra van Löben Sels en Wouter Maria Steins Bisschop is één kind bekend,

Pieter Alexander Marie Steins Bisschop,


XXIII

van Löben Sels-Fremery (1878)       schema IV

Pieter Justus van Löben Sels, geboren op 20 januari 1851, zoon van Mr. Maurits Jacob van Löben Sels en Marie Louise Swaving trouwt op 2 november 1878 in San Francisco met Adele Virginie de Fremery, geboren op 8 februari 1857 in San Francisco (USA), dochter van Jacobus de Fremery en Virginia Theresa Herckenrath,
Van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery zijn vijf kinderen bekend.

Ernst Diederik van Löben Sels, geboren op 30 september 1879 in Oakland (California),
Maurits Carel Constantijn van Löben Sels, geboren op 26 juli 1881 in Oakland (California),
James Florent van Löben Sels, geboren op 26 november 1882 in Oakland (California),
Virginie Therese van Löben Sels, geboren op 27 november 1885 in Oakland (California),
Justus Jan van Löben Sels, geboren op 31 juli 1887 in Oakland (California),

Pieter Justus van Löben Sels overlijdt op 3 maart 1927 in Oakland (California), 76 jaar,
Adele Virginie de Fremery overlijdt op 17 maart 1913 in Oakland (California), 56 jaar oud.


XXIV

van Löben Sels-Slate (1909)       schema IV

Ernst Diederik van Löben Sels, geboren op 30 september 1879, zoon van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery trouwt in 1909 met Sarah Eleanor Slate, geboren op 21 juni 1885 in Berkeley (California), dochter van Frederick Slate, Professor of Physics aan de Universiteit van Berkeley en Ella de Wolfe,
Van Ernst Diederik van Löben Sels en Sarah Eleanor Slate zijn geen kinderen bekend,


BIOGRAPHY: Ernst van Löben Sels

The Foundation was created by the will of Ernst van Löben Sels who died in Oakland in 1965. Ernst van Löben Sels was born in Oakland in 1879, the eldest child of Pieter Justus van Löben Sels, born in Holland, and Adele Virginie de Frémery van Löben Sels, whose parents were born in Holland.

Ernst studied engineering at the University of California, Berkeley, and at Cornell University. In 1909 Ernst married Sarah Eleanor Slate, daughter of Frederick Slate, Professor of Physics at U.C. Berkeley, and Ella de Wolfe Slate. Ernst and Eleanor had no children. In 1917 Ernst was commissioned Captain in the U.S. Army, assigned to the Army Engineers, and served at St. Mihiel and the Argonne Forest.

After the war Ernst worked at various engineering jobs until the death of his father in 1927. He then spent eight or ten years in joint farming ventures in the Sacramento-San Joaquin delta. He concluded that farming was not for him and turned to investing.

Ernst devoted his full time to his investments and managed them himself. Over time he specialized and became an astute and successful investor in railroad stocks. He became Chairman of the Bangor and Aroostock Railroad and served as Chairman of the Bangor Punta Alegre Sugar Corporation after the merger of the Bangor Railroad and Punta Alegre.

Beginning early in his investment career, Ernst found great satisfaction in personal philanthropy. He enabled many college students to complete their educations by providing financial support. Ernst's interest in philanthropy was shared by Eleanor who, for example, had a long interest in the Berkeley Day Care Nursery, an early model for helping working mothers and their children.

Ernst and Eleanor were very active in entertaining soldiers on leave in World War II, and they came to know a number of young men with whom they kept in touch. One of these young men was John M. Burnett who later became Ernst's personal attorney. Mr. Burnett organized the Foundation and, after the death of Ernst, acted as the Foundation's president for six years until his death in 1971.

van Löben Sels-Ellsworth (1905)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Maurits Carel Constantijn van Löben Sels, geboren op 26 juli 1881, zoon van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery trouwt op 31 mei 1905 in New Hartford met Helen Adelaide Ellsworth, geboren op 13 april 1882 in Yonkers (New York),
Van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth zijn zeven kinderen bekend,

Helen Adele Elizabeth van Löben Sels, geboren op 19 april 1906 in Oakland (California),
Lucy Lois van Löben Sels, geboren op 16 maart 1908 in Oakland (California),
Maurits Justus van Löben Sels, geboren op 24 november 1910 in Vorden Ranch (h. Amistad),
Peter Jan van Löben Sels, geboren op 21 augustus 1913 in Vorden Ranch (h. Amistad),
Adele Virginie van Löben Sels, geboren op 14 mei 1916 in Sacramento (California) en op 8 januari 1952 in El Monte (California) overleden,
Ernst Carel Dirk van Löben Sels, geboren op 19 september 1918 in San Francisco,
William Ellsworth van Löben Sels, geboren op 26 mei 1922 in San Francisco.


XXV

Chamberlin-van Löben Sels (1935)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Helen Adele Elizabeth van Löben Sels, geboren op 19 april 1906, dochter van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt op 7 maart 1935 met Theodore Chamberlin, geboren op 30 november 1902 in Concord (Massachuchets),
Van Helen Adele Elizabeth van Löben Sels en Theodore Chamberlin zijn acht kinderen bekend,

Anne Bixby Chamberlin, geboren op 1 januari 1936 en in 1937 overleden, 10 maanden oud,
Helen Chamberlin, geboren op 1 oktober 1937.
Fred Chamberlin,
Willy Chamberlin,
Debi Chamberlin,
Mike Chamberlin,
Sarah Chamberlin,
Maurits Chamberlin,Helen Adele Elizabeth van Löben Sels overlijdt op 16 augustus 2008 in Los Olivos (California),102 jaar oud,
Theodore Chamberlin overlijdt 28 juli 1978, 76 jaar oud.


Tryon-van Löben Sels (1941)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Lucy Lois van Löben Sels, geboren op 16 maart 1908, dochter van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt op 14 juni 1941 in Amistad/Sacramento met Walter Tryon, geboren op 16 februari 1909 in Angels Camp (California), zoon van John Benjamin Tryon en Julia Corcoran,
Van Lucy Lois van Löben Sels en Walter Tryon zijn geen kinderen bekend.

van Löben Sels-Sutherland (1937)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Maurits Justus van Löben Sels, geboren op 24 november 1910, zoon van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt op 6 mei 1937 in Montreal met Amy Elizabeth Sutherland, geboren op 17 mei 1911 in Montreal (Canada),
Van Maurits Justus van Löben Sels en Amy Elizabeth Sutherland zijn drie kinderen bekend,

Lois Elizabeth van Löben Sels, geboren op 14 januari 1940 in Portland (Oregon) ,
Dorothy Yale van Löben Sels, geboren op 12 maart 1943 in Tacoma (Washington),
Margaret Louise van Löben Sels, geboren op 30 juli 1952 in Palo Alto (California),

Maurits Justus van Löben Sels overlijdt in 1994, 82 of 83 jaar oud.


XXVI

Bunse-van Löben Sels       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Lois Elizabeth van Löben Sels, geboren op 14 januari 1940, dochter van Maurits Justus van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt met Dale Laverne Bunse, geboren op 4 februari 1939 in Scobey (Montana),
Van Lois Elizabeth van Löben Sels en Dale Laverne Bunse zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Löben Sels-Smith (1936)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Peter Jan van Löben Sels, geboren op 21 augustus 1913, zoon van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt op 21 augustus 1936 in Clairmont/Montana met Roberta Smith, geboren op 28 maart 1913 in New York,
Van Peter Jan van Löben Sels en Roberta Smith zijn drie kinderen bekend,

Robin Elsworth van Löben Sels, geboren op 24 maart 1938 in Hayward (Wisconsin),
Peter Dirk van Löben Sels, geboren op 14 augustus1941 in Pomona (California),
Shelly Silvia van Löben Sels, geboren op 24 oktober 1946 in Covina (California).

van Löben Sels-Coffin (1940)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

Ernst Carel Dirk van Löben Sels, geboren op 19 september 1918, zoon van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt op 15 juni 1940 in San Rafael/California met Elizabeth Ann Coffin, geboren op 26 november 1918 in San Francisco,
Van Ernst Carel Dirk van Löben Sels en Elizabeth Ann Coffin zijn vijf kinderen bekend,

Carel Dirk van Löben Sels, geboren op 17 maart 1942 in Palo Alto (California),
Russel Ellsworth van Löben Sels, geboren op 26 maart 1944 in Palo Alto (California),
Elizabeth Anne van Löben Sels, geboren op 2 april 1946 in Ross (California),
Laurie Anne van Löben Sels, geboren op 6 mei 1950 in Sacramento (California),
Helen Yale van Löben Sels, geboren op 31 maart 1954 in Sacramento (California).

van Löben Sels-Coffin (1942)       schema IV Fremery Ellsworth-tak

William Ellsworth van Löben Sels, geboren op 26 mei 1922, zoon van Maurits Carel Constantijn van Löben Sels en Helen Adelaide Ellsworth trouwt op 2 mei 1942 in San Rafael/California met Constance Coffin, geboren op 14 juli 1921 in San Francisco,
Van William Ellsworth van Löben Sels en Constance Coffin zijn twee kinderen bekend,

William Ellsworth van Löben Sels, geboren op 17 mei 1943 in Ross (California),
Frederick William van Löben Sels, geboren op 4 oktober 1946 in Ross (California).


XXVI

van Löben Sels-Sheeny       schema IV Fremery Ellsworth-tak

William Ellsworth van Löben Sels, geboren op 17 mei 1943, zoon van William Ellsworth van Löben Sels en Constance Coffin trouwt met Sandra Sheeney,
Van William Ellsworth van Löben Sels en Sandra Sheeney zijn geen kinderen bekend,

van Löben Sels-Brasfield       schema IV Fremery Ellsworth-tak

William Ellsworth van Löben Sels, geboren op 17 mei 1943, zoon van William Ellsworth van Löben Sels en Constance Coffin hertrouwt met Jennifer Brasfield,
Van William Ellsworth van Löben Sels en Jennifer Brasfield zijn drie kinderen bekend,

Christine Karen McConnell van Löben Sels,
Elise Anna van Löben Sels,
Nathan Webster van Löben Sels.


XXIV

van Löben Sels-Page (1911)       schema IV Fremery Page-tak

James Florent van Löben Sels, geboren op 26 november 1882, zoon van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery trouwt omstreeks 1911 met Edith Anita Page, geboren op 18 oktober 1885 in Cotati (California),
Van James Florent van Löben Sels en Edith Anita Page zijn drie kinderen bekend,

Elizabeth van Löben Sels, geboren op 20 september 1911 in Oakland (California),
James Page van Löben Sels, geboren op 4 januari 1913 in Oakland (California),
Wilfred Ernst van Löben Sels, geboren op 29 juli 1915 in Oakland (California).


XXV

van Wijck-van Löben Sels       schema IV Fremery Page-tak

Elizabeth van Löben Sels, geboren op 20 september 1911, dochter van James Florent van Löben Sels en Edith Anita Page trouwt met Jack van Wijck, geboren op 13 mei 1913 in Berkely(California),
Van Elizabeth van Löben Sels en Jack van Wijck zijn geen kinderen bekend,

Elizabeth van Löben Sels overlijdt op 16 september 1947 in Santa Barbara (California), 35 jaar oud.

van Löben Sels-Manuel (1935)       schema IV Fremery Page-tak

James Page van Löben Sels, geboren op 4 januari 1913, zoon van James Florent van Löben Sels en Edith Anita Page trouwt omstreeks 1935 met Phyllis Manuel, geboren op 28 november 1913 in Oakland (California),
Van James Page van Löben Sels en Phyllis Manuel zijn twee kinderen bekend,

James Warren van Löben Sels, geboren op 10 oktober 1935 in Oakland (California),
Christina van Löben Sels, geboren op 12 maart 1938 in Chico (California),

Phyllis Manuel overlijdt op 1 augustus 1963 in Oakland (California), 49 jaar oud.


XXVI

van Löben Sels-Pisco (1963)       schema IV Fremery Page-tak

James Warren van Löben Sels, geboren op 10 oktober 1935, zoon van James Page van Löben Sels en Phyllis Manuel trouwt omstreeks 1963 met Joan Alice Pisco, geboren op 7 september 1935 in Camden (New Yersey),
Van James Warren van Löben Sels en Joan Alice Pisco zijn twee kinderen bekend,

James Allen van Löben Sels, geboren op 9 juli 1963 in Eglin Air Base (Florida),
John David van Löben Sels, geboren op 6 ovember 1964 in Fairborn (Ohio).Major General James Warren van Löben Sels, P.E.

Highlights
Commanded three divisions in the U.S. Army Corps of Engineers
Director, California Department of Transportation
A professional engineer who was “Principal in Charge” for the design of the longest cable-stayed bridge in North America located in Charleston, SC.

Biography
With more than 48 years experience managing military, transportation and water resources planning, engineering, and construction, Major General (U.S. Army Retired) James W. van Loben Sels brings a wealth of experience to Dawson & Associates.

He commanded three divisions of the US Army Corps of Engineers: the North Pacific (1981-1984), Europe (1984-1985), and North Atlantic (1988-1989). In these assignments, General van Loben Sels gained significant expertise in water resources, coastal engineering, hydroelectric power, and environmental regulation.

He also commanded Fort Leonard Wood (1985-l988), now home of the Army Corps of Engineer School and retired in l991as Deputy Commanding General, US Army Training and Doctrine Command.

In 1991, the Governor of California appointed General van Loben Sels the Director of the California Department of Transportation (Caltrans). For the next seven years, he managed more than 20,000 employees while streamlining transportation planning, design and construction.

Under his leadership, CALTRANS oversaw the swift recovery of state freeways following the Northridge Earthquake.

From 1999 to 2008, he was a senior vice president of Parsons Brinckerhoff, a major engineering firm. He was also the firm’s Principal in Charge for the design of the longest cable-stayed bridge in North America, located in Charleston, SC.

General van Loben Sels is a 1959 graduate of West Point and a Professional Engineer, licensed in Virginia and South Carolina (retired).

Other Achievements
Chairman of the Executive Committee of the Transportation Research Board, an independent research and advisory body to the federal government and others on transportation-related issues (1996)
National Associate of the National Academies (2001)
Holds a Master of Science in Space Physics from the US Air Force Institute of Technology
Elected there to the national engineering honor society, Tau Beta Pi.

van Löben Sels-McEuen       schema IV Fremery Page-tak

Christina van Löben Sels, geboren op 12 maart 1938, dochter van James Page van Löben Sels en Phyllis Manuel trouwt met Robert McEuen, geboren op 16 oktober 1936 in San Francisco,
Van Christina van Löben Sels en Robert McEuen zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Löben Sels-Kleeberger (1941)       schema IV Fremery Page-tak

Wilfred Ernst van Löben Sels, geboren op 29 juli 1915, zoon van James Florent van Löben Sels en Edith Anita Page trouwt omstreeks 1941 met Jean Kleeberger, geboren op 19 november 1917 in Berkely (California),
Van Wilfred Ernst van Löben Sels en Jean Kleeberger zijn drie kinderen bekend,

Judith van Löben Sels, geboren op 18 februari 1941 in Stockton (California),
Elizabeth van Löben Sels, geboren op 21 maart 1942 in Stockton (California),
Wilfred Page van Löben Sels, geboren op 29 december 1943 in Lodi (California).XXVI

Mirrer-van Löben Sels       schema IV Fremery Page-tak

Judith van Löben Sels, geboren op 18 februari 1941, dochter van Wilfred Ernst van Löben Sels en Jean Kleeberger trouwt met Eugene Mirrer, geboren op 25 juni 1937 in Brooklyn (New York),
Van Judith van Löben Sels en Eugene Mirrer zijn geen kinderen bekend.

Stupak-van Löben Sels       schema IV Fremery Page-tak

Elizabeth van Löben Sels, geboren op 21 maart 1942, dochter van Wilfred Ernst van Löben Sels en Jean Kleeberger trouwt met Stephen Andrew Stupak, geboren op 1 december 1940 in Cleveland (Ohio),
Van Elizabeth van Löben Sels en Stephen Andrew Stupak zijn geen kinderen bekend.

van Löben Sels - Dwyer (1968)       schema IV Fremery Page-tak

Wilfred Page van Löben Sels, geboren op 29 december 1943 in Lodi (California), zoon van Wilfred Ernst van Löben Sels en Jean Kleeberger trouwt omstreeks 1968 met Diane Dwyer, geboren in 1946,
Van Wilfred Page van Löben Sels en Diane Dwyer zijn twee kinderen bekend,

Chrisopher Page van Löben Sels, geboren in 1969,
Carla van Löben Sels, geboren in 1972.


XXVII

van Löben Sels - Hall (2000)       schema IV Fremery Page-tak

Chrisopher Page van Löben Sels, geboren in 1969, zoon van Wilfred Page van Löben Sels en Diane Dwyer trouwt omstreeks 2000 met Laurie Hall, geboren in 1968,
Van Chrisopher Page van Löben Sels en Laurie Hall zijn twee kinderen bekend,

John Tjaard van Löben Sels, geboren in 2001,
Sören Page van Löben Sels, geboren in 2005.

Feely - van Löben Sels (2002)       schema IV Fremery Page-tak

Carla van Löben Sels, geboren in 1972, dochter van Wilfred Page van Löben Sels en Diane Dwyer trouwt omstreeks 2002 met Patrick Anthony Feely, geboren in 1974,
Van Carla van Löben Sels en Patrick Anthony Feely zijn twee kinderen bekend,

Patrick Christopher Feely , geboren in 2003,
Cayden Page Feely, geboren in 2006.


XXIV

Matthias-van Löben Sels       schema IV

Virginie Therese van Löben Sels, geboren op 27 november 1885, dochter van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery trouwt met John Otto Matthias, geboren op 16 juni 1888 in New York,
Van Virginie Therese van Löben Sels en John Otto Matthias zijn geen kinderen bekend.

Booker-van Löben Sels       schema IV

Virginie Therese van Löben Sels, geboren op 27 november 1885, dochter van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery hertrouwt met George Murbel Booker, geboren op 13 augustus 1872 in Grand Forks (North Dakota),
Van Virginie Therese van Löben Sels en George Murbel Booker zijn geen kinderen bekend,

Virginie Therese van Löben Sels overlijdt op 27 juli 1957 in Berkeley (California), 71 jaar oud.

van Löben Sels-Mathews (1913)       schema IV Fremery Matthews-tak

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 31 juli 1887, zoon van Pieter Justus van Löben Sels en Adele Virginie de Fremery trouwt omstreeks 1913 met Mariana Alma Mathews, geboren op 31 maart 1887 in Berkely (California),
Van Justus Jan van Löben Sels en Mariana Alma Mathews zijn twee kinderen bekend,

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 24 februari 1913 in Berkely (California),
Mariana van Löben Sels, geboren op 9 oktober 1918 in San Francisco.


XXV

van Löben Sels-Reisenberg (1944)       schema IV Fremery Matthews-tak

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 24 februari 1913, zoon van Justus Jan van Löben Sels en Mariana Alma Mathews trouwt omstreeks 1944 met Peggy Reisenberg, geboren op 18 januari 1920 in New York,
Van Justus Jan van Löben Sels en Peggy Reisenberg zijn drie kinderen bekend,

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 5 juli 1944 in San Jose (California),
Richard Conroy van Löben Sels, geboren op 1 mei 1946 in San Jose (California),
Kenneth Mattews van Löben Sels, geboren op 28 mei 1948 in San Jose (California).

van Löben Sels-Branch       schema IV Fremery Matthews-tak

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 24 februari 1913, zoon van Justus Jan van Löben Sels en Mariana Alma Mathews hertrouwt met Frances Branch, geboren op 6 september 1911 in Stockton (California),
Van Justus Jan van Löben Sels en Frances Branch zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Löben Sels-Kendall (1965)       schema IV Fremery Matthews-tak

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 5 juli 1944 in San Jose (California), zoon van Justus Jan van Löben Sels en Peggy Reisenberg trouwt in september 1965 met Bobbie J. Kendall, geboren in september 1943
Van Justus Jan van Löben Sels en Bobbie J. Kendall zijn twee kinderen bekend,

James Cooke van Löben Sels, geboren op 1 maart 1966,
Michelle Deann van Löben Sels, geboren op 17 april 1968,

Het huwelijk wordt in 1998 door echtscheiding ontbonden.

van Löben Sels-Whitehead (2000)       schema IV Fremery Matthews-tak

Justus Jan van Löben Sels, geboren op 5 juli 1944 in San Jose (California), zoon van Justus Jan van Löben Sels en Peggy Reisenberg hertrouwt op 20 maart 2000 met Sharon L. Whitehead, geboren in Philadelphia
Van Justus Jan van Löben Sels en Sharon L. Whitehead zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Löben Sels-Mielke (1996)       schema IV Fremery Matthews-tak

James Cooke van Löben Sels, geboren op 1 maart 1966, zoon van Justus Jan van Löben Sels en Bobbie J. Kendall trouwt op 7 februari 1996 met Kristina Rae Mielke, geboren 28 april 1970
Van James Cooke van Löben Sels en Kristina Rae Mielke zijn drie kinderen bekend,

Jack Hanson Cooke van Löben Sels, geboren op 15 januari 2003,
Carl James van Löben Sels, geboren op 27 Juni 2006,
Katherine Rae van Löben Sels, geboren op 4 september 2008.


XXVI

van Löben Sels-Peabody (1969)       schema IV Fremery Matthews-tak

Richard Conroy van Löben Sels, geboren op 1 mei 1946 in San Jose (California), zoon van Justus Jan van Löben Sels en Peggy Reisenberg trouwt op 14 september 1969 met Joyce Peabody, geboren op 5 oktober 1947
Van Richard Conroy van Löben Sels en Joyce Peabody is één kind bekend,

Rose Anna van Löben Sels, geboren op 15 april 1985.


XXVII

Limberg-van Löben Sels (2006)       schema IV Fremery Matthews-tak

Rose Anna van Löben Sels, geboren op 15 april 1985, dochter van Richard Conroy van Löben Sels en Joyce Peabody trouwt op 30 september 2006 met Alex Limberg,
Van Rose Anna van Löben Sels en Alex Limberg zijn geen kinderen bekend,

Alex Limberg heeft de naam van Löben Sels aangenomen.


XXVI

van Löben Sels-Oeland (1971)       schema IV Fremery Matthews-tak

Kenneth Mattews van Löben Sels, geboren op 28 mei 1948 in San Jose (California), zoon van Justus Jan van Löben Sels en Peggy Reisenberg trouwt op 19 Juni 1971 met Patricia Jay Oeland,
Van Kenneth Mattews van Löben Sels en Patricia Jay Oeland zijn twee kinderen bekend,

Michael van Löben Sels, geboren op 8 juli 1974,
Tom van Löben Sels, geboren op 4 juni 1976.


XXVII

van Löben Sels-Areias (2002)       schema IV Fremery Matthews-tak

Michael van Löben Sels, geboren op 8 juli 1974, zoon van Kenneth Mattews van Löben Sels en Patricia Jay Oeland trouwt op 25 januari 2002 met Sarah Beth Areias,
Van Michael van Löben Sels en Sarah Beth Areias zijn drie kinderen bekend,

Emma Leigh van Löben Sels, geboren op 21 september 2004,
Jared James van Löben Sels, geboren op 25 Juli 2006,
Sophie Elizabeth van Löben Sels, geboren op 24 Januari 2008.

van Löben Sels-Roberts (2002)       schema IV Fremery Matthews-tak

Tom van Löben Sels, geboren op 4 juni 1976, zoon van Kenneth Mattews van Löben Sels en Patricia Jay Oeland trouwt op 25 mei 2002 met Meredith Roberts, geboren op 13 april 1978
Van Tom van Löben Sels en Meredith Roberts zijn twee kinderen bekend,

Owen Thomas van Löben Sels, geboren op 18 maart 2006,
Bailee Reese van Löben Sels, geboren op 1 maart 2008.


XXV

Harding-van Löben Sels       schema IV Fremery Matthews-tak

Mariana van Löben Sels, geboren op 9 oktober 1918, dochter van Justus Jan van Löben Sels en Mariana Alma Mathews trouwt met William Tempeton Harding, geboren op 1 februari 1916 in Sacramento (California),
Van Mariana van Löben Sels en William Tempeton Harding zijn geen kinderen bekend.


XXII

van Löben Sels-Swaving (1834)       schema V

Ernst van Loben Sels, geboren op 12 oktober 1800, zoon van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck trouwt in 1834 met Henrietta Sandrina Swaving, geboren op 1 januari 1805 in Bennebroek, dochter van Dr. Pieter Justus Swaving en Johanna Christina Heytmeyer,
Van Ernst van Loben Sels en Henrietta Sandrina Swaving zijn geen kinderen bekend.

Ernst van Loben Sels overlijdt op 27 december 1863 in Ellecom (Huize Bergstein), 63 jaar oud,
Marie Louise Swaving overlijdt op 7 juli 1889 in Ellecom (Huize Bergstein), 84 jaar oud.

Ernst van Löben Sels, te Zutphen geboren den 12den October 1800, gehuwd in 1834 met Mejuffrouw Swaving, is den 27sten December 1863, te Ellekom kinderloos overleden; Den 13den Augustus 1815, werd hij Kadet aan de artillerie- en genieschool te Delft. Den 17den Junij 1818, 2de Luitenant bij het 2de Bataillon veldartillerie. Den 18den Julij 1824, 1ste Luitenant. Den 4den October 1836, Kapitein. Den 2den Mei 1842, Majoor (bij keuze). Den 17den Maart 1853, Luitenant Kolonel. Den 30sten April 1855, Kolonel, en Den 29sten Maart 1858, Generaal Majoor; hij woonde de veldtochten van 1830-1834 bij; werd den 29sten September 1830 krijgsgevangen te Mons; was eenigen tijd Adjudant bij den Generaal Trip, lange jaren Adjudant bij Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden, en werd den 29sten Maart 1858 buitengewoon Adjudant des Konings. Hij is buitengewoon lid geweest van het Comité der artillerie en van het Comité van defensie. Hij was versierd met een aantal ridderorders; behalven het Metalen Kruis had hij ontvangen: Den 31sten Augustus 1831, de Willems-orde, 4de Klasse. Den 28sten Februarij 1842, de orde van den Nederlandschen Leeuw, 3de Klasse (deze onderscheiding ontving hij voor zijn werk: de Krijgsgeschiedenis van Napoleon Bonaparte). Den 30sten December 1843, de Roode Adelaar van Pruissen, 3de Klasse, en de Guelphen-Orde van Hannover, 3de Klasse. Den 13den Julij 1850, de Zwaard-Orde van Zweden, 4de Klasse. Den 21sten December 1850, de S. Anna-Orde van Rusland, 2de Klasse. Den 21sten December 1851, de S. Olaf-Orde van Zweden, 3de Klasse. Den 15den November 1853, de S. Anna-Orde van Rusland, 2de Klasse met diamanten. Den 9den Maart 1856, de Roode Adelaar van Pruissen, 2de Klasse. Den 31sten Augustus 1859, de S. Olaf-Orde van Zweden, 2de Klasse; en Den 29sten November 1859, de S. Olaf-Orde van Zweden, 1ste Klasse.

Staring-van Löben Sels (1841)       schema V

Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels, geboren op 22 mei 1807, dochter van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck trouwt omstreeks 1841 met Dr.Wijnand Carel Hugo Staring
Van Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels en Wijnand Carel Hugo Staring zijn xxxx kinderen bekend.

Maurits Lodewijk Christiaan Staring, geboren op 12 november 1840 in Lochem,
Hugo Maurits Winand Willem Staring, geboren op 11 juni 1842 in Lochem en op 11 juni 1916 te Lochem overleden,
Winand Arnold Staring, geboren op 11 juni 1842 in Lochem en op 8 juni 1868 te Batavia overleden,
Johanna Catharina Staring, geboren op 12 augustusa 1845 in Lochem en op 30 december 1913 in Eerbeek overleden,
Willem Constantijn Staring, geboren op 16 juni 1847 in Laren (Gelderland)(Huize De Boekhorst),
Johan Alexander Staring, geboren op 8 november 1859 in Laren (Gelderland).

Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels overlijdt op 28 september 1876 in Ellecom (Huize Bergstein), 69 jaar oud,


XXIII

Staring-Blusse (1875)       schema V Staring-tak

Maurits Lodewijk Christiaan Staring, geboren op 12 november 1840 te Lochem, zoon van Dr. Wijnand Carel Hugo Staring en Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels trouwt op 26 mei 1875 in Dordrecht met Johanna Houkjen Blusse, geboren op 11 december 1844 te Dordrecht, dochter van Adolph Blusse en Willemina Cornelia Soek,
Van Maurits Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blusse zijn vijf kinderen bekend,

Winanda Arnoldine Staring, geboren op 19 maart 1876 in Gorinchem en op 15 juli 1938 te Velp overleden,
Willemina Cornelia Staring, geboren op 17 mei 1878 in Gorinchem,
Geertruida Maria Staring, geboren 30 september 1881 te Bergen op Zoom,
Winand Hugo Staring, geboren 16 maart 1884 te Bergen op Zoom,
Adolph Staring, geboren op 2 oktober 1890 in Dordrecht,

Maurits Lodewijk Christiaan Staring overlijdt op 20 augustus 1914 in Dordrecht, 74 jaar oud,
Johanna Houkjen Blusse overlijdt op 21 augustus 1932 in Dordrecht, 88 jaar oud.


XXIV

Dronsberg van der Linden-Staring(1897)       schema V Staring-tak

Winanda Arnoldine Staring, geboren in 1876 in Gorinchem, dochter van Maurits Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blusse trouwt op 4 augustus 1897 in Dordrecht met Jan Rudolph Dronsberg van der Linden, geboren op 20 sugustus 1870 in Dordrecht, zoon van Adrianus Floris van der Linden en Christina Hendrina Dronsberg,
Van Winanda Arnoldine Staring en Jan Rudolph Dronsberg van der Linden zijn geen kinderen bekend,

Blusse van Oud Alblas-Staring(1901)       schema V Staring-tak

Willemina Cornelia Staring, geboren op 17 mei 1878 in Gorinchem, dochter van Maurits Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blusse trouwt op 6 juni 1901 in Dordrecht met Pieter Blusse van Oud Alblas, geboren op 7 augustus 1874 in Dordrecht, zoon van Adolph Blusse van Oud Alblas en Adriana Cornelia Crena de Jongh,
Van Willemina Cornelia Staring en Pieter Blusse van Oud Alblas zijn geen kinderen bekend.

Vriesendorp-Staring(1907)       schema V Staring-tak

Geertruida Maria Staring, geboren op 30 september 1881 te Zutphen, dochter van Maurits Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blusse trouwt op 29 mei 1907 in Dordrecht met Willem Vriesendorp, geboren op 20 mei 1881 in Dordrecht, zoon van David Antoine Nicolas Vriesendorp en Maria Coralie van Nievervaart,
Van Geertruida Maria Staring en Willem Vriesendorp zijn geen kinderen bekend,

Geertruida Maria Staring overlijdt op 2 februari 1937 in Bilthoven, 56 jaar oud.

Staring-van Bergen (1913)       schema V Staring-tak

Winand Hugo Staring, geboren op 16 maart 1884 te Bergen op Zoom, zoon van Maurits Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blusse trouwt op 29 april 1913 in Breda met Emelia Petronella van Bergen, geboren op 26 juni 1890 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Lodewijk Adriaan van Bergen en Catharina Helena Roelanda de Bergh,
Van Winand Hugo Staring en Emelia Petronella van Bergen zijn drie kinderen bekend,

Damiaan Maurits Winand Staring, geboren op 1 maart 1914 te Dordrecht (huize Crabbehof),
Catharina Emelia Staring, geboren op 21 augustus 1915 te Dordrecht (huize Crabbehof),
Caecile Louise Staring, geboren op 23 juni 1919 te Dordrecht (huize Crabbehof).

Winand Hugo Staring overlijdt op 6 juli 1960 in Zutphen, 76 jaar oud.

Staring-de Mol van Otterloo(1928)       schema V Staring-tak

Mr. Adolph Staring, heer van den Wildenborch, geboren 2 oktober 1890 in Dordrecht, zoon van Maurits Lodewijk Christiaan Staring en Johanna Houkjen Blusse trouwt op 10 september 1928 den Haag met Jacoba Henriette Magdalena de Mol van Otterloo, geboren op 11 mei 1901 in ´s-Gravenhage, dochter van Ir. Hendrik de Mol van Otterloo en Jkvr. Susanna Soophia Röell,
Van Adolph Staring en Jacoba Henriette Magdalena de Mol van Otterloo zijn geen kinderen bekend,


Staring-Valken (1941)       schema V Staring-tak

Damiaan Maurits Winand Staring, geboren op 1 maart 1914 te Dordrecht , zoon van Winand Hugo Staring en Emelia Petronella van Bergen trouwt op 25 maart 1941 te Haarlem met Elise Margaretha Valken, geboren op 29 september te Haarlem, dochter van Dr. Karel Cornelis Valken en Petronella Anne Elise Hijner,
Van Damiaan Maurits Winand Staring en Elise Margaretha Valken zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Staring-Stemberg (1887)       schema V Staring Tilanus-tak

Willem Constantijn Staring, geboren op 16 juni 1847, zoon van Dr.Wijnand Carel Hugo Staring en Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels trouwt omstreeks 1887 met Albertine Johanna Stemberg, geboren op 19 april 1858 in Hoorn, dochter van Johan Stemberg en Henriette Adriana Antonia de Kock,
Van Willem Constantijn Staring en Albertine Johanna Stemberg is één kind bekend.

Cecile Henriette Staring, geboren op 25 april 1887 in Arnhem,

Willem Constantijn Staring overlijdt op 17 juni 1916 in Zutphen, 69 jaar oud,
Albertine Johanna Stemberg overlijdt op 6 mei 1914 in Apeldoorn, 56 jaar oud.


XXIV

Tilanus-Staring (1907)       schema V Staring Tilanus-tak

Cecile Henriette Staring, geboren op 25 april 1887, dochter van Willem Constantijn Staring en Albertine Johanna Stemberg trouwt omstreeks 1907 met Christiaan Bernard Tilanus, geboren op 23 februari 1882 in Vriezenveen,
Van Cecile Henriette Staring en Christiaan Bernard Tilanus zijn drie kinderen bekend.

Johannes Leonard Lodewijk Tilanus, geboren op 1 juli 1907 in Vriezenveen,
Willem Constantijn Tilanus, geboren op 24 augustus 1910 in Vriezenveen,
Hugo Wijnand Tilanus, geboren op 20 maart 1914 in Vriezenveen,

Cecile Henriette Staring overlijdt op 10 maart 1917 in Almelo, 29 jaar oud.


XXV

Tilanus-Doermer (1936)       schema V Staring Tilanus-tak

Willem Constantijn Tilanus, geboren op 24 augustus 1910, zoon van Christiaan Bernard Tilanus en Cecile Henriette Staring trouwt omstreeks 1936 met Gudrun Doermer, geboren op 9 februari 1911 in Elberfeld,
Van Willem Constantijn Tilanus en Gudrun Doermer zijn zes kinderen bekend.

Christiaan Bernard Tilanus, geboren op 28 april 1936 in Almelo ,
Angrid Tilanus, geboren op 10 april 1938 in Wierden (Kaap-provincie),
Cecile Henriette Tilanus, geboren op 28 augustus 1939 in Wierden (Kaapprovincie),
Christiane Anna Romelia Tilanus, geboren op 16 augustus 1941 in Wierden,
Romelia Ellegonda Duranda Tilanus, geboren op 28 januari 1948 in Wierden,
Gudrun Willemien Tilanus, geboren op 25 september 1950 in Wierden.


XXVI

Tilanus-Breen (1961)       schema V Staring Tilanus-tak

Prof. Dr. Christiaan Bernard Tilanus, geboren op 28 april 1936, zoon van Willem Constantijn Tilanus en Gudrun Doermer trouwt omstreeks 1961 met Henriette Breen, geboren op 5 juni 1936 in Zwolle,
Van Christiaan Bernard Tilanus en Henriette Breen zijn twee kinderen bekend.

Constantijn Cyril Tilanus, geboren op 2 april 1961 in Amsterdam,
Jacoba Roberta Tilanus, geboren op 24 juli 1962 in Dordrecht.


XXVII

Tilanus-Meilende (1991)       schema V Staring Tilanus-tak

Constantijn Cyril Tilanus, geboren op 2 april 1961, zoon van Prof. Dr. Christiaan Bernard Tilanus en Henriette Breen trouwt omstreeks 1991 met Geertruid Meilende barones van Wassenaar, geboren op 19 mei 1962, dochter van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaar en Louise Wiarda,
Van Constantijn Cyril Tilanus en Geertruid Meilende zijn drie kinderen bekend.

Clara Saskia Tilanus, geboren op 30 september 1991 in Utrecht
Caecilie Ottolien Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem,
Diede Constance Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem.


XXIII

Staring-Reerink       schema V Staring Tilanus-tak

Johan Alexander Staring, geboren in 1851, zoon van Dr.Wijnand Carel Hugo Staring en Catharina Arnoldina Christina van Löben Sels trouwt met Margaretha Hermina Reerink, geboren in 1851 in Lochem, dochter van Jan Reerink en Margaretha Harmina van Heek.
Van Johan Alexander Staring en Margaretha Hermina Reerink zijn geen kinderen bekend.


XXII

Swaving-van Löben Sels (1843)       schema V

Wilhelmine Caroline van Löben Sels, geboren in 1810, dochter van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck trouwt omstreeks 1843 met Willem Hustus Swaving, geboren in 1802 in Kolonie Rio De Berbice (Guyana), zoon van, dr. Pieter Justus Swaving en Johanna Christina Heytmeyer,
Van Wilhelmine Caroline van Löben Sels en Willem Hustus Swaving zijn twee kinderen bekend,

Johanna Christina Swaving, geboren op 25 februari 1841 in Zutphen en op 23 juli 1842 in Brummen overleden,
Pieter Justus Swaving, geboren op 2 september 1843 in Brummen.


XXIII

Swaving-Taijlor Kraaij       schema V

Pieter Justus Swaving, geboren 2 september 1843, zoon van Wilhelmine Caroline van Löben Sels en Willem Hustus Swaving trouwt met Johanna Elisabeth Taijlor Kraaij, geboren op 27 oktober 1858 in Middelburg, dochter van, Nicolaas Taijlor Kraaij en Christina Tollenaar,
Van Pieter Justus Swaving en Johanna Elisabeth Taijlor Kraaij zijn geen kinderen bekend,


XXII

van Löben Sels-van Loon       schema V

Johan Alexander van Löben Sels, geboren 8 november 1812, zoon van Maurits Johan van Löben Sels en Catharina Swanida Wilbrenninck trouwt met Jkvr. Anna Louise van Loon, geboren op 1 juli 1822 in Amsterdam, dochter van Willem van Loon en Philippine Henriette Constance van Loon,
Van Johan Alexander van Löben Sels en Anna, Louise van Loon zijn geen kinderen bekend,

Johan Alexander van Löben Sels, overlijdt op 20 september 1895 in Arnhem, 82 jaar oud.
Jkvr. Anna Louise van Loon, overlijdt op 23 juni 1888 in Arnhem, 65 jaar oud.


XXI

van Löben Sels-Malapert (1799)       schema VI

Mr. Jan Carel Jacob van Löben Sels, geboren op 21 november 1775 te Zutphen, zoon van Mr. Maurits Dirk van Löben Sels en Jacqueline Cornelia van der Muelen trouwt in 1799 met Jacqueline de Malapert, gedoopt op 1 april 1780 in Zutphen, dochter van Mr. Jan Jacob de Malapert en Isabella Sophia van der Muelen,
Van Jan Carel Jacob van Löben Sels en Jacqueline de Malapert zijn twee kinderen bekend.

Isabella Sophia van Löben Sels, geboren op 29 maart 1804 in Zutphen,
Charlotte van Löben Sels, geboren op 30 november 1805 in Zutphen,

Mr. Jan Carel Jacob van Löben Sels is statenlid en overlijdt op 23 juli 1850 in Laren (huize Velhorst), 74 jaar oud,
Jacqueline de Malapert overlijdt op 24 januari 1858 in Laren (huize Velhorst), 77 jaar oud.


XXII

van Rappard-van Löben Sels (1824)       schema VI

Isabella Sophia van Löben Sels, dochter van Mr. Jan Carel Jacob van Löben Sels en Jacqueline de Malapert trouwt in 1824 met Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard, geboren op 27 juli 1796 in Arnhem, zoon van Mr. Hendrik Anton van Rappard en Johanna Benjamina van Thije Hannes,
Van Isabella Sophia van Löben Sels en Johan Abraham Anne Christiaan van Rappard zijn zeven kinderen bekend.

Jkvr. Johanna Benjamina van Rappard, geboren op 4 augustus 1825 in Maastricht,
Louis Ridder van Rappard, geboren in 1826 in Laren en op 18 november 1902 in Rheden overleden,
Jkvr. Caroline Jacqueline Charlotte van Rappard, geboren op 24 oktober 1828 in Laren (huize Velhorst),
Hendrik Anton Ridder van Rappard, geboren in 1831 in Zutphen en op 15 maart 1877 overleden,
Jkvr. Adelaide Albertine van Rappard, geboren in 1833 in Naarden,
Willem Louis Frederik Christiaan Ridder van Rappard, geboren in 1835 in Zutphen,
Jan Carel Jacob Ridder van Rappard, geboren op 29 januari 1837 in ´s-Hertogenbosch,

Isabella Sophia van Löben Sels overlijdt op 9 juni 1890 in Laren (Klein Dochteren; huize Velhorst), 86 jaar oud,
Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard is kolonel en overlijdt op 31 juli 1883 in Laren (Klein Dochteren; huize Velhorst), 87 jaar oud.


XXIII

Martens-van Rappard (1848)       schema VI Malapert Rappard-tak

Jkvr. Johanna Benjamina van Rappard, geboren op 4 augustus 1825, dochter van Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard en Isabella Sophia van Löben Sels trouwt in 1848 met Jhr. Mr. Jan Louis Anne Martens, geboren op 22 december 1823 in Utrecht, zoon van Jan Hendrik Martin Martens en Susanna Aurelia Testas,
Van Johanna Benjamina van Rappard en Jan Louis Anne Martens is één kind bekend.

Jhr. Jan Hendrik Jacob Constantijn Martens, geboren op 1 augustus 1850 in Utrecht,

Jkvr. Johanna Benjamina van Rappard overlijdt 27 augustus 1893 in Utrecht, 68 jaar oud.


XXIV

Martens-Collot d'Escury (1879)       schema VI Malapert Rappard-tak

Jhr. Jan Hendrik Jacob Constantijn Martens, geboren op 1 augustus 1850, zoon van Jhr. Mr. Jan Louis Anne Martens en Jkvr. Johanna Benjamina van Rappard trouwt omstreeks 1879 met Adele Antoinette barones Collot d´Escury, geboren op 4 december 1853 in ´s-Gravenhage, dochter van Mr. Hendrik baron Collot d´Escury
Van Hendrik Jacob Constantijn Martens en Adele Antoinette Collot d´Escury zijn vijf kinderen bekend.

Jhr. Jan Louis Anne Martens, geboren op 20 augustus 1879 in Zutphen,
Jhr. Anthony Henrik, geboren op 4 oktober 1880 in Zutphen en op 8 augustus 1952 in Laren (Gelderland) overleden, 71 jaar oud,
Jkvr. Johanna Benjamina, geboren op 11 augustus 1883 in Zutphen en op 17 juli 1956 in Laren (Gelderland) overleden, 72 jaar oud,
Jkvr. Anna Maria, geboren op 20 juni 1885 in Zutphen en op 11 september 1964 in Laren (Gelderland) overleden, 79 jaar oud,
Jhr. Jacob Constantijn, geboren op 29 oktober 1889 in Zutphen en op 31 oktober 1972 in Utrecht overleden, 83 jaar oud,

Jhr. Jan Hendrik Jacob Constantijn Martens overlijdt 12 maart 1923 in Laren (huize Velhorst), 72 jaar oud,
Adele Antoinette barones Collot d´Escury overlijdt 12 december 1916 in Laren (Gelderland), 63 jaar oud.


XXV

Martens-van Bergen       schema VI Malapert Rappard-tak

Jhr. Jan Louis Anne Martens, geboren op 20 augustus 1879, zoon van Jhr. Jan Hendrik Jacob Constantijn Martens en Adele Antoinette barones Collot d´Escury trouwt met Elise Anne van Bergen, geboren op 28 oktober 1881 in Batavia,
Van Jan Louis Anne Martens en Elise Anne van Bergen zijn geen kinderen bekend.

Jhr. Jan Louis Anne Martens overlijdt 9 februari 1952 in Utrecht, 72 jaar oud,


XXIII

de Jonge-van Rappard       schema VI Malapert Rappard-tak

Jkvr. Caroline Jacqueline Charlotte van Rappard, geboren op 24 oktober 1828, dochter van Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard en Isabella Sophia van Löben Sels trouwt met Jhr. Mr. Willem Francois de Jonge, geboren op 20 oktober 1831 in Middelburg, zoon van Jhr. Prof. Dr. Bonifacius de Jonge en Cornelia Henrietta Lantsheer,
Van Caroline Jacqueline Charlotte van Rappard en Willem Francois de Jonge zijn geen kinderen bekend.

Jkvr. Caroline Jacqueline Charlotte van Rappard overlijdt 30 november 1893 in Utrecht, 65 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Francois de Jonge overlijdt 24 maart 1900 in Utrecht, 68 jaar oud.

Kymmell-van Rappard       schema VI Malapert Rappard-tak

Jkvr. Adelaide Albertine van Rappard, geboren in 1833, dochter van Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard en Isabella Sophia van Löben Sels trouwt met Jan Wilmsonn Kymmell, geboren in 1836 in Leeuwarden, zoon van Jan Kymmell en Catharina Elisabeth Mulier,
Van Adelaide Albertine van Rappard en Jan Wilmsonn Kymmell is één kind bekend.

Christine Sophie Kymmell, geboren in 1869 in Laren en op 5 februari 1949 in Roden overleden,

Jkvr. Adelaide Albertine van Rappard overlijdt op 7 maart 1906 in Utrecht, 73 jaar oud.

van Rappard-Brongeest       schema VI Malapert Brongeest-tak

Willem Louis Frederik Christiaan Ridder van Rappard, geboren in 1835, zoon van Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard en Isabella Sophia van Löben Sels trouwt met Agatha Eleonora Brongeest, geboren in 1837 in ´s-Gravenhage, dochter van Martinus Gerardus Brongeest en Pauline Brunet,
Van Willem Louis Frederik Christiaan van Rappard en Agatha Eleonora Brongeest zijn geen kinderen bekend.

van Rappard-Snouckaert (1867)       schema VI Malapert Snouckaert-tak

Jan Carel Jacob Ridder van Rappard, geboren op 29 januari 1837, zoon van Johan Abraham Anne Christiaan Ridder van Rappard en Isabella Sophia van Löben Sels trouwt omstreeks 1867 met Marguerite Jeannette Caroline barones Snouckaert, geboren op 13 november 1840 in Utrecht, dochter van Willem Carel baron Snouckaert van Schauburg en Jkvr. Margaretha Laurence Johanna van Gheel Roell,
Van Jan Carel Jacob van Rappard en Marguerite Jeannette Caroline Snouckaert zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmina Carolina Digna van Rappard, geboren op 23 januari 1867 in Zutphen en op 21 september 1872 in Hoorn overleden,
Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard, geboren op 21 augustus 1869 in Zutphen,
Carel Ridder van Rappard, geboren op 19 oktober 1874 in Assen en op 19 augustus 1939 in Buckeburg (Lippe) overleden,

Jan Carel Jacob Ridder van Rappard overlijdt 15 maart 1915 in ´s-Gravenhage, 78 jaar oud,
Marguerite Jeannette Caroline barones Snouckaert overlijdt 20 april 1888 in ´s-Gravenhage, 47 jaar oud.


XXIV

Hooft Graafland-van Rappard (1890)       schema VI Malapert Snouckaert-tak

Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard, geboren op 21 augustus 1869, dochter van Jan Carel Jacob Ridder van Rappard en Marguerite Jeannette Caroline barones Snouckaert trouwt omstreeks 1890 met Jhr. Mr. Dr. Jacob Petrus Hooft Graafland,
Van Isabelle Sophie van Rappard en Jacob Petrus Hooft Graafland zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Carel Hooft Graafland, geboren op 14 augustus 1891 in Amsterdam,
Jkvr. Marquerite Jeannette Caroline Hooft Graafland, geboren op 23 oktober 1894 in ´s Graveland,

Jkvr. Isabelle Sophie van Rappard overlijdt 18 augustus 1947 in Warnsveld, 77 jaar oud,


XXII

van Thije Hannes-van Löben Sels       schema VI Malapert Snouckaert-tak

Charlotte van Löben Sels, dochter van Mr. Jan Carel Jacob van Löben Sels en Jacqueline de Malapert trouwt omstreeks 1834 met Jhr. Mr. Hendrik Antoon van Thije Hannes, geboren op 27 oktober 1804 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Jhr. Willem Hendrik van Thije Hannes en Jkvr. Louise Gertruda Carolina von Rappard,
Van Charlotte van Löben Sels en Hendrik Antoon van Thije Hannes zijn twee kinderen bekend.

Willem van Thije Hannes, geboren op 18 juli 1835 en op 9 december 1854 in ´s-Hertogenbosch overleden,
Jacqueline van Thije Hannes, geboren op 27 januari 1838 in ´s-Hertogenbosch en op 20 juni 1856 in Laren (Velhorst) overleden,

Charlotte van Löben Sels overlijdt op 18 maart 1856 in ´s-Hertogenbosch, 50 jaar oud,
Jhr. Mr. Hendrik Antoon van Thije Hannes overlijdt op 8 april 1856 in ´s-Hertogenbosch, 51 jaar oud.


Einde Tekst, laatst bijgewerkt op 1 december 2012.
proclaimer