de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijks-index te bereiken
De Wijk bij Duurstede genealogie heeft haar oorsprong in de Liemers, het splitsinggebied van Rijn en IJssel. Begin 1700 maakt Jan Cloeck de oversteek van Emmerich naar Wijk bij Duurstede en neemt de naam Kloek aan, waarna de familie daar bijna 200 jaar blijft wonen en zich omstreeks 1850 in drie takken splitst, waarvan de Aleidius-tak zich in Culemborg en later in Vianen vestigt.
Jan Cloeck, de jongste zoon uit een familie met vijf kinderen komt in Emmerich op de wereld, zijn zuster en broers zijn allen in Zevenaar geboren. De vader van Jan Cloeck, die ook Jan Cloeck heette, maakte deel uit van een gezin van vier kinderen, die allemaal uit Zevenaar wegtrokken en de basis vormden van de Betuwe-, de Maartensdijk-, de Nijmegen-, de Wijk bij Duurstede- en de Zeeland-genealogie. De Maartensdijk-genealogie is een afsplitsing van Wijk bij Duurstede.
Zoals in bijna alle Kloek-genealogieen komt ook de Wijk bij Duurstede-genealogie voort uit de Spaensweerd-Cloecken. Daar waren zij nog Jonkers, maar die titel verdwijnt langzaam maar zeker en komt nergens meer voor. Bij Riquinus Cloeck die met Anna van Bronckhorst trouwde is de aansluiting op Karel de Grote gevonden, er lopen minstens 40 lijnen naar hem toe en dat geeft deze genealogie iets speciaals.Verbonden families:
Arts, van Bern, van den Boogaart, Borgsteijn, van Bronckhorst, Buschmeier, Buter, Camphusen, Cleut, van Coeverden, Derricks, van Doorn, Gooijer, Gort, Greyte, van Haarlem, den Hartog, van Hattum, Hendriks, Hoff, Jans, Jenssen, de Jong, Kosterman, Lakens, van de Leemkolk, van Leeuwenstein, Lippert, van Meeckeren, van der Meer, van Neerijnen, Oorthuizen, Ploech, van Rhijn, van Rijn, de Rooij, van Rossum, de Ruijter, Sailer, Scholman, Schouten, van der Schouw, Smit, Spaen, van der Velde, Velders, Vermeulen, Vogelpoel, van Zeijl.

V i d e o s:
Wijk bij Duursrede 1
Wijk bij Duursrede 2


Arnhem


VIII

Cloeck - Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Cloeck - van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck - van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck - van Meeckeren (1468)       basis-schema

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476.

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck - Greyte (1554)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1554 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.


XV

Cloeck - Lippert (1577)       basis-schema

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.


XVI

Cloeck - Derricks (1622)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.


XVII

Cloeck - Jans (1672)       basis-schema

Joannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 zoon van Albert Cloeck en Gerritje Derricks trouwt op 24 april 1672 te oud Zevenaar, circa 38 jaar oud met Engeltien Jans.
Van Joannes Cloeck en Engeltien Jans zijn vijf kinderen bekend.

Anna Cloeck, gedoopt op 22 januari 1672 te oud Zevenaar,
Albertus Cloeck, gedoopt op 23 juli 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, gedoopt op 28 oktober 1675 te oud Zevenaar,
Laurius Cloeck, gedoopt op 7 augustus 1677 te oud Zevenaar en
Joannes Cloeck, geboren in 1680 te Emmerich.


Wijk bij Duurstede


XVIII

Jan Kloek (1712)       basis-schema

Jan(Joannes) Kloek(Cloeck), geboren in 1680 te Emmerich, zoon van Joannes Cloeck en Engeltien Jans, is de jongste uit een gezin van vijf kinderen, welk gezin in Zevenaar woonde en omstreeks 1679 naar Emmerich is verhuisde. Jan is omstreeks 1712 in het huwelijk getreden; de naam van zijn echtgenote is evenals de locatie van zijn huwelijk niet bekend. Zijn jongste zoon Gerrid is in Emmerich geboren, waarna het gezin zich in Wijk bij Duurstede heeft gevestigd.

De familie Kloek komt omstreeks 1737 vanuit Emmerich naar Wijk bij Duurstede, waarschijnlijk via de Rijn waar beide plaatsen aan liggen en vestigen zich aan de Neerdijk te Wijk bij Duurstede. De moeder is waarschijnlijk na de geboorte van het vijfde kind in 1721 overleden.

Het gezin van Jan Kloek omvat vijf kinderen.
Berdina Kloek, geboren in 1713,
Bernarda Kloek, geboren in 1715,
Wilhelmina Kloek, geboren in 1717,
Henricus Kloek, geboren in 1719 en
Gerrid Kloek, geboren in 1721.


XIX

Cleut - Kloek (1737)       basis-schema

De eerste vermelding in de kerkelijke archieven dateert uit 1737 als
Berdina Kloek, de oudste dochter van Jan Kloek, gedoopt in 1713 en 24 jaar oud, in 1737 trouwt met Peter Cleut, gedoopt op 27 juli 1715 te Wijk bij Duurstede en zoon van Gerrit Cleuting en Ariaantje van Amerongen.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend, dat op 1 mei 1738 is gedoopt en
Adriana is genoemd, [ document], zij is ten doop gehouden door Henricus Kloek de oudste broer van Berdina.
Zij vestigen zich aan de Neerdijk.

van Haerlem - Kloek (1739)       basis-schema

Bernarda Kloek, de tweede dochter van Jan Kloek, gedoopt in 1715, trouwt op 21 april 1739 [document], 24 jaar oud met Martinus van Haerlem.

Uit dit huwelijk is ook slechts 1 kind bekend, dat
Jacoba is genoemd en op 18 april 1740, ten is doop gehouden door Wilhelmina Kloek, de jongste dochter van Jan Kloek [document].
Zij vestigen zich aan de Weykersloot ten noorden van Wijk bij Duurstede.

Martinus van Haerlem, neemt uit zijn eerste huwelijk met Jacoba de Wit drie kinderen mee, Johannes gedoopt op 10 september 1735(3 jaar), Anna gedoopt op 27 oktober 1736(2 jaar) en Sibilla gedoopt op 19 november 1738 en nog geen jaar.

Wilhelmina Kloek       basis-schema

Wilhelmina, de derde dochter van Jan Kloek blijft ongehuwd.

Kloek - van Hattum (1745)       basis-schema

Van de jongens trouwt,
Henricus Kloek, gedoopt in 1719, trouwt op 2 mei 1745 op 26 jarige leeftijd met Gerarde van Hattum, gedoopt op 20 augustus 1719 te Wijk bij Duurstede, eveneens 26 jaar oud [document], dochter van Anteunis van Hattum en Cornelia de Heus, zij is een nazaat van de adellijke familie van Hattum uit Gelderland.
Het echtpaar vestigt zich in Dweersdijk, het huidige Dwarsdijk, een dorp dat halverwege Wijk bij Duurstede en Schalkwijk ligt.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,
Joannes Kloek, vernoemd naar zijn grootvader, gedoopt op 29 oktober 1745 [document], ten doop gehouden door zijn tante Berdina,
Antonius Kloek gedoopt op 29 augustus 1747 [document] en
Aleidis Kloek, gedoopt op 19 december 1749 [document], ten doop gehouden door haar tante Bernarda.

Kloek - van Zeijl (1751)       basis-schema

Op 29 juli 1751 trouwt Henricus Kloek voor de tweede maal, zodat mag worden aangenomen dat Gerarde van Hattum na de geboorte van haar derde kind is overleden.

De tweede echtgenote van
Henricus Kloek is Johanna van Zeijl, [document], Henricus verhuist naar de Noort aan de rand van Wijk bij Duurstede.

Uit dit huwelijk komen eveneens drie kinderen voort,
Cornelia Kloek, gedoopt op 27 maart 1752, [document],
Joanna Kloek gedoopt op 3 februari 1754, [document], ten doop gehouden door haar tante Berdina en
Hubertus Kloek gedoopt op 23 november 1756 [document].

Henricus Kloek overlijdt op 4 januari 1810 in Wijk bij Duurstede op 91 jarige leeftijd.


XX

Kloek - van Vogelpoel (1771)       basis-schema

Johannes Kloek, de oudste zoon van Henricus Kloek, van huis uit katholiek trouwt op 20 juni 1771, 26 jaar oud, met Alida van Vogelpoel die nederlands hervormd is, een gemengd huwelijk met alle problemen die daarbij horen. Alida van Vogelpoel is geboren op 21 februari 1745, eveneens 26 jaar oud en dochter van Jacobus van Vogelpoel en Gijsbertje van Dam

In een moeilijke tijd sticht Johannes zijn eigen gezin, het worden bijna allemaal jongens, t.w.
Jacobus Kloek, gedoopt op 8 maart 1772 en begin 1790, 18 jaar oud, overleden en op 18 januari 1790 begraven
Christiaan Arnoldus Kloek, gedoopt op 18 januari 1774,
Gijsbertus Kloek, gedoopt op 21 september 1775 en
Jan Kloek, geboren op 6 oktober 1777 en nog dezelfde dag overleden.

Het gezin verlaat Wijk bij Duurstede na het begraven van hun laatste zoon in 1777 en vestigt zich in Ravenstein(Noord Brabant) waar de laatste vier kinderen zijn geboren.

Hermanus Kloek, gedoopt op 26 oktober 1780 en voor 1783 overleden,
Hermanus Kloek, gedoopt op 8 januari 1783,
Gijsberdina Elisabetha Kloek, gedoopt op 5 juni 1785 en jong overleden
Hendricus Bernardus Kloek, gedoopt op 6 juni 1789,

Het gezin komt na, het overlijden van Johannes Kloek in 1789 terug naar Wijk bij Duurstede.

Haar oudste zoon, Jacobus, vernoemd naar haar vader is in 1790 in de Hervormde Kerk van Wijk bij Duurstede begraven, zodat er vier jongens zijn te verzorgen, de oudste is dan 15 jaar en de jongste 1 jaar.

Alida van Vogelpoel hertrouwt in 1798 in Wijk bij Duurstede,

Johannes Kloek overlijdt in 1789 te Ravenstein op 44 jarige leeftijd.

Alida van Vogelpoel overlijdt op 20 november 1819 te Wijk bij Duurstede op 75 jarige leeftijd.


XXI

Kloek - van Bern (1809)       basis-schema

Van de twee jongste jongens van Johannes Kloek en Alida van Vogelpoel, Hermanus en Hendrikus Bernardus zijn huwelijksakten gevonden. Aangenomen is dat Christiaan en Gijsbertus nog voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 zijn overleden, daar van hen geen overlijdensakten zijn aangetroffen.

Op 25 november 1809 (ondertrouw 8 november 1809) treden Hermanus en zijn jongere broer Hendricus Bernardus op dezelfde dag in het huwelijk.
Hermanus Kloek met Cornelia van Bern, [document], [ akte], gedoopt op 29 november 1782, 27 jaar oud, dochter van Henricus van Berne en Anna Maria Paijmans en
Hendricus Bernardus Kloek met Johanna van de Leemkolk, [akte], gedoopt op 23 juni 1788, 21 jaar oud en dochter van Bastiaan van de Leemkolk en Cornelia van Vegten.

Hermanus start een schoenmakerij en Hendricus Bernardus een juwelierswinkel. Het startkapitaal voor beide bedrijfjes is uit Amersfoort overgemaakt door Notaris C.Vogelesangh in opdracht van Hermanus Kloek uit Alkmaar. Hoe de relatie tot het regentengeslacht Kloek uit Alkmaar precies in elkaar steekt zal een moeilijk te achterhalen zaak blijven.Het nu gerestaureerde pand Peperstraat 15 waar Hermanus Kloek begin 1800 zijn schoenmakerij had. Op de benedenverdieping had hij zijn bedrijf, boven zijn woonhuis.


Opvallend is dat Henricus Kloek (negentiende generatie) met Gerarde van Hattum (adel uit Gelderland), Hermanus Kloek met een van Bern (Schepen te Wijk bij Duurstede) en Hendricus Bernardus Kloek met een van de Leemkolk (een familie van Schout en Schepenen) zijn getrouwd.

Vanaf 1811 worden alle geboorten, overlijden en huwelijken geregistreerd in een bevolkingsregister.

Van de negen kinderen die Hermanus Kloek en Cornelia van Bern [ akte] kregen is alleen de oudste niet in het bevolkingsregister opgenomen.

Dat de nieuwbakken ambtenaren er iets moois van wilde maken blijkt uit de aktetekst bij de aangifte van Johannes in 1811. 'Heden den Zestiende July Achttienhonderd Elf, compareerden voor ons maire der stad Wijk bij Duurstede, Hermanus Kloek, schoenmaker, wonende in deze gemeente en verklaarde de comparant dat zijn echtgenote Cornelia van Bern heden in den morgenstond was verlost van een zoon den welke den namen zal worden gegeven van Johannes enz. enz.

Hermanus start met vijf jongens, hij wist niet beter, want in zijn ouderlijk huis hadden ze alleen maar jongens,
Gerardus, gedoopt op 28 januari 1810 en op 28 december 1841 te Wijk bij Duurstede (akte 41) overleden,
Johannes, geboren op 16 juli 1811 (akte 18) en op 19 februari 1820 te Wijk bij Duurstede (akte 6) overleden,
Hendrikus, geboren op 5 maart 1813 (akte 13) en op 20 december 1880 in Amsterdam overleden,
Jacobus, geboren op 19 september 1814 (akte 46) en op 18 oktober 1900 te Wijk bij Duurstede (akte 83) overleden,
Aleidius, geboren op 23 februari 1816 (akte 15),
en dan eindelijk
Anna Maria, geboren op 19 december 1817, (akte 54), wrang maar op 2 maart 1818 (akte 9) overleed ze.
Dan,
Gijsbertus, geboren op 30 juni 1819 (akte 33), en op 2 juli 1819 te Wijk bij Duurstede (akte 28) overleden,
Johannes, geboren op 18 mei 1821, (akte 38) en op 13 oktober 1857 te Wijk bij Duurstede (akte 59) overleden, die alleen maar Johannes kon heten omdat de eerste Johannes op 19 februari 1820 was overleden en tenslotte,
Alida, geboren op 2 juni in 1825 (akte 29) en op 30 juni 1899 te Wijk bij Duurstede (akte 44) overleden.

Hetgeen normaal niet veel voorkwam, gebeurde bij de kinderen van Hermanus Kloek wel, ze trouwden allemaal.
Gerardus Kloek met Christina Scholman (akte 7)
Hendrikus Kloek met Sophia van der Schouw (akte 23),
Jacobus Kloek met Christina Arts (akte 2),
Aleidius Kloek met Jenneke de Jong (akte 17),
Johannes Kloek met Theodora van Coeverden (akte 19),
Alida Kloek met Jan Smit (akte 6) en
Alida Kloek met Aart van Rijn (akte 2).

Ze moesten allemaal een vak leren. Gerardus werd schoenmaker zodat hij de zaak van zijn vader kon overnemen. Hendrikus werd metselaar. Jacobus werd schilder. Aleidius werd wagenmaker en Johannes werd timmerman.

Hermanus Kloek wordt 80 jaar en overlijdt op 8 juli 1863 in Wijk bij Duurstede, (akte 36),
Cornelia van Bern wordt 75 jaar en overlijdt op 19 augustus 1858 eveneens in Wijk bij Duurstede, (akte 56).


XXII

Kloek - Scholman (1838)       basis-schema

Gerardus Kloek gedoopt op 28 januari 1810 te Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern, trouwt op 27 november 1838 in Cothen, (akte 7), 28 jaar oud met
Christina Scholman, gedoopt 27 januari 1808, 30 jaar oud, dochter van
Cornelis Scholman en
Hendrina Sweers,

Uit dit huwelijk wordt op 21 oktober 1839 (akte 56),
Cornelia Kloek geboren, ze wordt 4 maanden oud en overlijdt op 22 februari 1840, (akte 7),

Gerardus Kloek overlijdt op 28 december 1841, te Wijk bij Duurstede (akte 65), 31 jaar oud en
Christina Scholman overlijdt op 15 februari 1842, te Cothen (akte 2), 34 jaar oud.

Kloek - van der Schouw (1842)       basis-schema

Hendrikus Kloek geboren op 5 maart 1813 te Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern, trouwt op 27 oktober 1842 te Wijk bij Duurstede, (akte 23), 29 jaar oud met
Sophia Jacoba van der Schouw, geboren op 6 april 1814 te Wijk bij Duurstede, 28 jaar oud, dochter van
Johannes van der Schouw en
Alida van Leur,

Uit dit huwelijk wordt op 5 december 1842 (akte 77),
Hermanus Johannes Kloek geboren, hij wordt bijna twee jaar oud en overlijdt op 22 oktober 1844 te Wijk bij Duurstede, (akte 54).

Sophia van der Schouw overlijdt op 13 mei 1848 te Wijk bij Duurstede, (akte 42), ze is dan 34 jaar,
Hendrikus Kloek overlijdt op 20 december 1880 te Amsterdam, hij maakte deel uit van de Nationale Militie.

Kloek - Arts (1849)       schema I (Jacobus-tak)

Jacobus Kloek, geboren op 19 september 1814 te Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern, treedt op 19 mei 1849, (akte 2), op 35 jarige leeftijd in Wijk bij Duurstedehet in huwelijk met
Christina Arts, geboren op 18 februari 1825 te Wijk bij Duurstede, 24 jaar oud, dochter van
Willem Arts en
Cornelia Lens,
Uit dit huwelijk komen zeven kinderen voort,

Cornelia Alijda Kloek, geboren op 28 november 1850 te Wijk bij Duurstede, (akte 74), ze overlijdt op 15 februari 1932 te Wijk bij Duurstede,
Cornelia Wilhelmina Kloek, geboren op 13 december 1851 te Wijk bij Duurstede (akte 79) en op 13 september 1852 te Wijk bij Duurstede (akte 71) overleden,
Wilhelmus Gerardus Kloek, geboren op 3 januari 1853 te Wijk bij Duurstede (akte 2) en op 20 oktober 1891 te Wijk bij Duurstede (akte 66) overleden,
Hermanus Hendrikus Kloek, geboren op 20 november 1854 te Wijk bij Duurstede (akte 75) en op 8 december 1916 te Wijk bij Duurstede (akte 70) overleden,
Cornelis Gosewinus Kloek, geboren op 4 februari 1856 te Wijk bij Duurstede (akte 12) en op 24 augustus 1856 te Wijk bij Duurstede (akte 38) overleden,
Hendricus Bernardus Kloek, geboren op 22 februari 1857 te Wijk bij Duurstede (akte 13) en op 12 september 1857 te Wijk bij Duurstede (akte 53) overleden,
Cornelis Gosewinus Kloek, geboren op 30 mei 1858 te Wijk bij Duurstede (akte 44) en op 25 november 1858 te Wijk bij Duurstede (akte 74) overleden,

Jacobus Kloek wordt 80 jaar en overlijdt op 18 oktober 1900 te Wijk bij Duurstede, (akte 83)
Christina Arts overlijdt drie maanden na de geboorte van haar laatste kind op 12 augustus 1858 te Wijk bij Duurstede (akte 54) op 33 jarige leeftijd, het oudste kind is dan acht jaar en groeit samen met haar broers en zussen zonder moeder op.


XXIII

Kloek - Hendriks (1882)       schema I (Jacobus-tak)

Hermanus Hendrikus Kloek, geboren op 20 november 1854 te Wijk bij Duurstede, zoon van
Jacobus Kloek en
Christina Arts, trouwt op 20 april 1882 met
Wilhelmina Maria Huberta Hendriks geboren in 1858, 24 jaar oud, dochter van
Johannes Hendrikus Hendriks en
Margaretha Mens,
Uit het huwelijk van Hermanus Hendrikus Kloek en Wilhelmina Maria Huberta Hendriks (akte 5) komen tien kinderen voort, zes meisjes en vier jongens,

Jacobus Johannes Ferdinandus Kloek is de oudste, hij wordt op 21 januari 1883 geboren, (akte 9), dan volgen
Johannes Hendrikus Kloek op 2 april 1884 (akte 27),
Margaretha Maria Kloek op 27 november 1886 (akte 109),
Christina Cornelia Kloek op 18 mei 1888 (akte 43),
Johannes Cornelis Kloek op 19 augustus 1890 (akte 58) en op 20 oktober 1892 overleden,
Johanna Cornelia Kloek op 8 augustus 1893 (akte 66),
Wilhelmus Gerardus Kloek op 4 juni 1895 (akte 47), tezamen met zijn tweelingzus
Maria Antonia Kloek (akte 48), die op 23 maart 1897 overlijdt,
Maria Antonia Kloek op 30 mei 1898 (akte 55),en
Wilhelmina Maria Kloek op 23 april 1901 (akte 32).

Hermanus Hendrikus Kloek leert het schildersvak en begint tezamen met zijn neef Hermanus Gerardus Kloek, (zoon van Johannes Kloek, een broer van zijn vader) een schildersbedrijf. De twee Manussen runnen dit bedrijf tot aan het einde van de 19e eeuw.

Hermanus Hendrikus Kloek overlijdt op 8 december 1916 op 62 jarige leeftijd.
Wilhelmina Maria H Hendriks overlijdt op 8 juli 1936 op 78 jarige leeftijd.


XXIV

Kloek - Kosterman (1909)       schema I (Jacobus-tak)

Jacobus Johannes Ferdinandus Kloek, geboren op 21 januari 1883 in Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Hendrikus Kloek en Wilhelmina Maria Huberta Hendriks trouwt, 25 jaar oud, op 5 augustus 1909 in Wijk bij Duurstede met
Paulina Cornelia Kosterman, geboren op 25 november 1882 in Wijk bij Duurstede, 26 jaar oud, dochter van
Gerardus Kosterman en
Henriette Theodora van Schaik,
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend,

Wilhelmina Henriette Hubertina Kloek, geboren op 13 juni 1910 en op 16 april 1941 op 30 jarige leeftijd overleden,

Paulina Cornelia Kosterman, overlijdt op 4 december 1948 te Wijk bij Duurstede op 66 jarige leeftijd.


XXV

Hoff - Kloek (1933)       schema I (Jacobus-tak)

Wilhelmina Henriette Hubertina Kloek, geboren op 13 juni 1910 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Jacobus Johannes Ferdinandus Kloek en Paulina Cornelia Kosterman trouwt, 25 jaar oud, op 23 november 1933 in Wijk bij Duurstede met
Hendrik Joseph van den Hoff, geboren in 1903 te Druten, 30 jaar oud, zoon van
Marinus van den Hoff en
Theodora Dekkers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIV

van Doorn - Kloek (1910)   

Margaretha Maria Kloek, geboren op 27 november 1886 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Hermanus Hendrikus Kloek en
Wilhelmina Maria Huberta Hendriks trouwt, 24 jaar oud, op 7 januari 1910 in Wijk bij Duurstede met
Dirk van Doorn, geboren in 1888 te Culemborg, 22 jaar oud, zoon van Johannes van Doorn en
Catharina van Rossum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk van Doorn overlijdt op 2 april 1947 te Veenendaal, 59 jaar oud.

Gort - Kloek (1914)       schema I (Jacobus-tak)

Christina Cornelia Kloek, geboren op 18 mei 1888 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Hermanus Hendrikus Kloek en
Wilhelmina Maria Huberta Hendriks trouwt, 26 jaar oud, op 24 juni 1914 in Wijk bij Duurstede met
Baltasar Willem Gort, geboren in 1890 te Rotterdam, 24 jaar oud, zoon van
Adriaan Jacobus Gort en
Adriana Steenman,
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend,

Wilhelmina Maria Huberta Gort, geboren in 1916 te Rotterdam en op 11 maart 1956 op 40 jarige leeftijd te Rotterdam overleden, zij was getrouwd met David Costima.

van der Velde - Kloek (1931)       schema I (Jacobus-tak)

Johanna Cornelia Kloek, geboren op 8 augustus 1893 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Hermanus Hendrikus Kloek en
Wilhelmina Maria Huberta Hendriks trouwt, 31 jaar oud, in 1931 met
Marinus Hendrikus van der Velde, geboren in 1898 te Tiel, 33 jaar oud, zoon van
Peter van de Velde en
Maria van Eck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - de Rooij (1922)       schema I (Jacobus-tak)

Wilhelmus Gerardus Kloek, geboren op 4 juni 1895 in Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Hendrikus Kloek en
Wilhelmina Maria Huberta Hendriks trouwt, 27 jaar oud, op 19 oktober 1922 in Wijk bij Duurstede met
Steintje Adriana de Rooij, geboren op 2 mei 1900 te Wijk bij Duurstede, 22 jaar oud, dochter van
Johan de Rooij en
Gerritje van Eck,
Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren.


XXII

Kloek - de Jong (1839)       schema II (Aleidius-tak)

Aleidius Kloek geboren op 23 februari 1816 in Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern, trouwt op 9 augustus 1839 in Culemborg, (akte 17), 24 jaar oud met
Jenneke de Jong, geboren in 1818 te Beesd, 21 jaar oud, dochter van
Peter de Jong en
Elisabeth van Limburg,
Uit dit huwelijk zijn 16 kinderen bekend,

Elizabeth Maria Kloek, geboren in juli 1841 te Culemborg en op 24 november 1841 te Vianen overleden,
Cornelia Aleijda Kloek, geboren begin 1842 te Culemborg en op 15 april 1929 in Wijk bij Duurstede overleden,
Petrus Gerardus Kloek, geboren op 23 december 1842 te Vianen en op 6 maart 1921 te Vianen overleden,
Hermanus Kloek, geboren op 17 juni 1844 te Vianen en op 4 februari 1845 te Vianen overleden,
Hermanus Kloek, geboren op 31 oktober 1845 te Vianen en voor 1846 overleden,
Hermanus Kloek, geboren op 14 november 1846 te Vianen en op 1 mei 1848 te Vianen overleden,
Gerardus Kloek, geboren op 25 maart 1848 te Vianen en op 23 oktober 1926 te Vianen overleden,
Elizabeth Helena Kloek, geboren op 3 december 1849 te Vianen en op 9 maart 1850 te Vianen overleden,
Hermanus Kloek, geboren op 12 juli 1851 te Vianen en op 14 juli 1852 te Vianen overleden,
Elizabeth Helena Kloek, geboren op 10 oktober 1852 te Vianen,
Helena Elisabeth Kloek, geboren op 18 december 1854 te Vianen en op 9 april 1855 te Vianen overleden,
Hermanus Alijdius Kloek, geboren op 27 juni 1856 te Vianen en op 9 augustus 1856 te Vianen overleden,
Johanna Elisabeth Kloek, geboren op 5 november 1857 te Vianen en op 30 september 1944 te Jutphaas overleden,
Alijdius Johannis Kloek, geboren op 15 december 1858 te Vianen en op 20 januari 1940 te Vianen overleden,
Helena Cornelia Kloek, geboren op 23 december 1859 te Vianen en op 24 maart 1860 te Vianen overleden en
Cornelis Kloek, geboren op 17 februari 1861 te Vianen en op 1 februari 1871 te Vianen overleden.

Aleidius Kloek overlijdt op 4 november 1905 te Vianen op 90 jarige leeftijd,
Jenneke de Jong overlijdt op 20 mei 1883 te Vianen op 65 jarige leeftijd.


XXIII

Kloek - Schouten (1869)       schema II (Aleidius-tak)

Petrus Gerardus Kloek, geboren op 23 december 1842 in Vianen, zoon van
Aleidius Kloek en
Jenneke de Jong, trouwt op 13 mei 1869 met
Susanna Catharina Schouten geboren in 1844, 25 jaar oud, dochter van
Hendrik Schouten en
Johanna van den Akker,
Uit het huwelijk van Petrus Gerardus Kloek en Susanna Catharina Schouten zijn geen kinderen bekend,

Petrus Gerardus Kloek, overlijdt op 6 maart 1921 te Vianen op 79 jarige leeftijd.
Susanna Catharina Schouten, overlijdt op 15 juni 1914 te Vianen op 70 jarige leeftijd.

den Hartog - Kloek (1883)       schema II (Aleidius-tak)

Johanna Elisabeth Kloek, geboren op 5 november 1857 in Vianen, dochter van
Aleidius Kloek en
Jenneke de Jong, trouwt op 27 november 1883 te Vianen, met
Hendrikus den Hartog, geboren in 1856, zoon van
Johanna Wilhelmina den Hartog,
Uit het huwelijk van Johanna Elisabeth Kloek en Hendrikus den Hartog is 1 kind bekend,

Wilhelmina Johanna Cornelia den Hartog, geboren op 3 januari 1885 te Vianen, zij trouwt op 27 april 1910 te Vianen met Theodorus Hendrikcus van den Hout en is op 14 december 1949 te Jutphaas overleden,

Johanna Elisabeth Kloek, overlijdt op 30 september 1944 te Jutphaas op 87 jarige leeftijd.
Hendrikus den Hartog, overlijdt op 4 maart 1926 te Vianen op 70 jarige leeftijd.

Kloek - van Neerijnen (1896)       schema II (Aleidius-tak)

Alijdius Johannes Kloek geboren op 15 december 1858 in Vianen, zoon van
Aleidius Kloek en
Jenneke de Jong, trouwt op 25 mei 1896 met
Elisabeth van Neerijnen, geboren in 1868, dochter van
Bernardus van Neerijnen en
Anna Maria Theresia de Groot,
Uit het huwelijk van Alijdius Johannes Kloek en Elisabeth van Neerijnen zijn geen kinderen bekend,

Alijdius Johannes Kloek, overlijdt op 20 januari 1940 te Vianen op 82 jarige leeftijd,
Elisabeth van Neerijnen, overlijdt op 30 oktober 1931 te Vianen op 63 jarige leeftijd.


XXII

Kloek - van Coeverden (1854)       schema III (Johannes-tak)

Johannes Kloek, geboren op 18 mei 1821 in Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern, trouwt op 26 oktober 1854 in Wijk bij Duurstede met
Theodora van Coeverden geboren in 1818 te Avezaath, Noord Brabant, dochter van
Anthonius van Coeverden en
Geertruida van Weel, (akte 19),
Uit dit huwelijk, twee kinderen,

Geertruida Cornelia Kloek geboren op 21 januari 1855 (akte 4) en op 19 juni 1859 te Wijk bij Duurstede (akte 31) overleden en
Hermanus Gerardus Kloek, geboren op 14 september 1857 (akte 67) en op 4 januari 1896 te Wijk bij Duurstede (akte 3) overleden,
kinderen die hun vader niet hebben gekend.

Johannes Kloek wordt 36 jaar en overlijdt op 13 oktober 1857 te Wijk bij Duurstede (akte 59) op 36 jariger leeftijd,
Dirkje van Coeverden overlijdt op 22 september 1878 te Wijk bij Duurstede (akte 52) op 60 jarige leeftijd.


XXIII

Kloek - de Ruijter (1883)       schema III (Johannes-tak)

Vijf jaar na het overlijden van zijn moeder trouwt
Hermanus Gerardus Kloek, geboren op 14 september 1857 in Wijk bij Duurstede, zoon van
Johannes Kloek en
Theodora van Coeverden trouwt met
Alijda Christina de Ruijter, het is dan 19 april 1883, (akte 6),
Hermanus Gerardus Kloek is 26 jaar en
Alijda Christina de Ruijter, geboren op 23 oktober 1852, 31 jaar, dochter van
Petrus de Ruijter en
Alida van Nintel,

Alijda Christina de Ruijter

Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren(1 levenloos), waarvan er drie voor de eeuwwisseling overlijden.
De oudste, Johannes Petrus Kloek, geboren op 24 augustus 1884 (akte 57) is geestelijk gehandicapt en wordt in Noordwijkerhout verpleegd.
Petrus Hermanus Kloek, (Piet voor bekenden) en geboren op 20 november 1886, (akte 107) studeert in Utrecht, verlaat Wijk bij Duurstede en vestigt zich voorlopig in Rotterdam.
Alijda Johanna Kloek, (Betje) geboren op 20 januari 1888, (akte 8) trouwt op zesentwintig jarige leeftijd te Amsterdam met Cornelis Borgsteijn en vestigt zich in de Bilt.
Henricus Christianus Kloek (24-12-1888/27-08-1894) (akte 96),
Gerardus Johannes Kloek (01-08-1891/27-03-1895) (akte 67) en
Christiaan Adriaan Kloek (17-10-1893/29-04-1895) (akte 93) completeren het gezin.

De periode tussen 1894 en 1896 is een tijd van tegenspoed. Alijda Christina de Ruijter verliest in die periode drie kinderen en haar echtgenoot; zelf wordt ze 67 jaar en overlijdt in 1919.

Hermanus Gerardus Kloek leert het schildersvak en begint tezamen met zijn neef Hermanus Hendrikus Kloek, (zoon van Jacobus Kloek, een broer van zijn vader) een schildersbedrijf. De twee Manussen runnen dit bedrijf tot aan het einde van de 19e eeuw.


XXIV

Kloek - Lakens (1910)       schema III (Johannes-tak)

Mr. Petrus Hermanus Kloek, geboren op 20 november 1886 in Wijk bij Duurstede, zoon van
Hermanus Gerardus Kloek en
Alijda Christina de Ruijter, trouwt op 2 februari 1910 op 24 jarige leeftijd in Rotterdam met
Jannetje Lakens, geboren 13 mei 1886 in Rotterdam, 24 jaar oud, dochter van
Anthonius Lucius Lakens en
Wilhelmina Catharina Maria Schuuring,

Jannetje Lakens en Petrus Hermanus Kloek.

Uit dit huwelijk komen vier kinderen voort.
Alijda Christina Kloek (Leida), geboren op 2 februari 1911 in Rotterdam en overleden op 2 december 1996 te Amstelveen,
Anthonius Lucius Kloek (Anton), geboren op 4 juli 1912 in den Haag en overleden op 28 april 1944 te Amsterdam,
Wilhelmina Kloek (Wil) geboren op 20 september 1917 in den Haag en overleden op 4 april 2004 te Eindhoven en
Jeanette Kloek (Sjaan) geboren op 4 december 1920 in Amsterdam en overleden op 18 februari 2003 te Schoonhoven.


Leida Kloek                                                  Anton Kloek


Wil Kloek                                         Jaenette KloekMr. Petrus Hermanus Kloek overlijdt op 35 jarige leeftijd in december 1921 in Amsterdam en wordt op 14 december 1921 op de Ooster-begraafplaats begraven, zijn oudste dochter, Leida, is dan bijna 11 jaar, zijn jongste dochter, Sjaantje, net één jaar.
Jannetje Lakens overlijdt op 70 jarige leeftijd op 28 mei 1956 en wordt op 31 mei 1956 bij Petrus Hermanus Kloek en hun zoon Antonius Lucius Kloek begraven,


XXV

van den Boogaart - Kloek (1934)       schema III (Johannes-tak)

Alijda Christina Kloek, geboren op 2 februari 1911 in Rotterdam, dochter van
Mr. Petrus Hermanus Kloek en
Jannetje Lakens trouwt op 11 oktober 1934 op 23 jarige leeftijd in Amsterdam met
Adelbert Marinus van den Boogaart, geboren op 4 september 1909 te Amsterdam, 25 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Kloek - Buschmeier (1937)       schema III (Johannes-tak)

Antonius Lucius Kloek, geboren op 4 juli 1912 in den Haag, zoon van
Mr. Petrus Hermanus Kloek en
Jannetje Lakens trouwt op 7 juli 1937 op 25 jarige leeftijd in Amsterdam met
Hildegard Buschmeier, geboren op 16 maart 1916 te Brunssum, 21 jaar oud, dochter van Heinrich Emil Buschmeier en Theresia Johanna Frieda Rathmann,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Antonius Hermanus Kloek, geboren op 3 april 1937 in Amsterdam,
Rudolf Kloek, geboren op 27 november 1939 in Amsterdam,

Antonius Lucius Kloek zat in het verzet, Hildegard Buschmeier haar familie was Duits, een broer van Hildegard diende bij het waffen SS, zodat het huwelijk in 1943 door echtscheiding is ontbonden, de kinderen zijn, nadat zij door Hildegard in 1941 zijn verlaten (4 en 1 jaar oud), door de rechtbank in Amsterdam aan Antonius Lucius Kloek toegewezen.


XXVI

Kloek - Buter (1960)       schema III (Johannes-tak)

Antonius Hermanus Kloek, geboren op 3 april 1937 in Amsterdam, zoon van
Antonius Lucius Kloek en
Hildegard Buschmeier trouwt op 12 februari 1960 in Amsterdam met
Clasina Maria Buter, geboren op 25 november 1938 te Amsterdam, dochter van Dirk Buter en Francisca van den Bosch,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Marianne Kloek, geboren op 13 november 1960 in Amsterdam,
Astrid Kloek, geboren op 4 augustus 1962 in Amsterdam,
Michel Kloek, geboren op 29 augustus 1966 in Amsterdam,
Norbert Lucius Kloek, geboren op 8 juni 1972 in Nederhorst den Berg

Het huwelijk is in 1980 ontbonden door echtscheiding.


XXVII

Velders - Kloek (1986)       schema III (Johannes-tak)

Marianne Kloek, geboren op 13 november 1960 in Amsterdam, dochter van
Antonius Hermanus Kloek en
Clasina Maria Buter trouwt op 21 februari 1986 in Lelystad met
Martin Velders, geboren op 18 januari 1952 te Ridderkerk,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Jeffrey Dirk Velders, geboren op 8 juli 1986 in Lelystad,
Daniëlle Marcha Velders, geboren op 10 juni 1990 in Lelystad.

Het huwelijk is in 2017 ontbonden door echtscheiding.

Gooijer - Kloek (1988)       schema III (Johannes-tak)

Astrid Kloek, geboren op 4 augustus 1962 in Amsterdam, dochter van
Antonius Hermanus Kloek en
Clasina Maria Buter trouwt op 3 juni 1988 in Lelystad met
Petrus Jacobus Gooijer, geboren op 16 december 1960 te Amsterdam, zoon van Bertus Gooijer en Geertruida Louise van den Bosch

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Melinda Gooijer, geboren op 12 juni 1990 in Lelystad,
Tessa Gooijer, geboren op 10 augustus 1993 in Lelystad,
Stefan Gooijer, geboren op 26 augustus 2000 in Lelystad.

Kloek - Jenssen (2005)       schema III (Johannes-tak)

Norbert Lucius Kloek, geboren op 8 juni 1972 in Nederhorst den Berg, zoon van
Antonius Hermanus Kloek en
Clasina Maria Buter heeft een relatie met Kristine Jenssen

Uit deze relatie zijn twee kinderen bekend.
Daniël Lucius Kloek, geboren op 27 september 2005 in Larvik (Noorwegen),
Morgan Andreas Kloek, geboren op 11 augustus 2007 in Larvik (Noorwegen),

De relatie is verbroken

Kloek - Sailer (2014)       schema III (Johannes-tak)

Norbert Lucius Kloek, geboren op 8 juni 1972 in Nederhorst den Berg, zoon van
Antonius Hermanus Kloek en
Clasina Maria Buter heeft een relatie met Kristina Sailer

Uit deze relatie is één kind bekend.
Leander Richard Kloek, geboren op 11 december 2014 in Kungsbacka (Zweden),


XXV

van der Meer - Kloek (1939)       schema III (Johannes-tak)

Wilhelmina Kloek, geboren op 20 september 1917 in den Haag, dochter van
Mr. Petrus Hermanus Kloek en
Jannetje Lakens trouwt op 2 februari 1939 op 22 jarige leeftijd in Amsterdam met
Petrus Alfonsus Maria van der Meer, geboren op 14 februari 1914 te Amsterdam, 25 jaar oud, zoon van
Petrus Jacobus Bernardus van der Meer en
Helena Schaefers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Oorthuizen - Kloek (1947)       schema III (Johannes-tak)

Jeanette Kloek, geboren op 4 december 1920 in Amsterdam, dochter van
Mr. Petrus Hermanus Kloek en
Jannetje Lakens trouwt op 6 maart 1947 op 27 jarige leeftijd in Amsterdam met
Antoon Oorthuizen, geboren op 4 maart 1922 te Amsterdam, 25 jaar oud, zoon van
Petrus Johannes Maria Oorthuizen en
Anneke Camp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.


XXIV

Borgsteijn - Kloek (1914)       schema III (Johannes-tak)

Alijda Johanna Kloek, geboren op 20 januari 1888 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Hermanus Gerardus Kloek en
Alijda Christina de Ruijter, trouwt op 14 mei 1914 te Amsterdam, op 26 jarige leeftijd, met
Cornelis Borgsteijn, geboren in 1886 te Tiel, zoon van
Petrus Albertus Borgsteijn en
Jacoba Cornelia van Gilst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Borgsteijn, geboren op 20 juli 1920 in de Bilt en dezelfde dag overleden,
Maria Theresia Borgsteijn, geboren in mei 1929 te Leiden en op 8 april 1930 te Leiden overleden,

Alijda Johanna Kloek overlijdt op 5 januari 1959 te Utrecht op 70 jarige leeftijd,
Cornelis Borgsteijn overlijdt op 31 januari 1957 te Utrecht op 70 jarige leeftijd.


XXII

Smit - Kloek (1860)       basis-schema

Alida Kloek, geboren op 2 juni in 1825 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern, trouwt op 19 april 1860 (akte 6) met
Jan Matthijs Smit, zoon van
Willem Smit en
Geerbanda Dirksen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hermanus Wilhelmus Smit, geboren op 14 januari 1861 te Wijk bij Duurstede (akte 3) en op 8 november 1949 te Wijk bij Duurstede overleden,
Wilhelmus Gerardus Smit, geboren 15 januari 1863 te Wijk bij Duurstede (akte 3) en een week later op 21 januari 1863 te Wijk bij Duurstede (akte 7) overleden,
Cornelis Johannes Smit eveneens op 15 januari 1863 geboren (akte 4) en eveneens op 21 januari 1863 (akte 9) overleden en tenslotte
Cornelia Smit, geboren op 20 maart 1865 te Wijk bioj Duurstede (akte 23) en op 1 september van datzelfde jaar (akte 51) te Wijk bij Duurstede overleden.

Johannes Matthijs Smit overlijdt op 26 februari 1866 op 41 jarige leeftijd.

van Rijn - Kloek (1869)       basis-schema

Alida Kloek, geboren op 2 juni in 1825 in Wijk bij Duurstede, dochter van
Hermanus Kloek en
Cornelia van Bern hertrouwt op 13 mei 1869 (akte 2) met
Aart van Rijn, geboren in 1831, 38 jaar oud, zoon van
Hendrik van Rijn en
Joanna van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Alida Kloek wordt 74 jaar en overlijdt op 30 juni 1899 (akte 44),
Arend van Rijn overlijdt op 16 oktober 1888 op 57 jarige leeftijd.


XXI

Kloek - van de Leemkolk (1809)       basis-schema

Uit het huwelijk van
Hendricus Bernardus Kloek en Johanna van de Leemkolk, [document], [akte], worden twee meisjes geboren,

Alida Henrica op 2 augustus 1810 te Wijk bij Duurstede en op 23 maart 1856 te Wijk bij Duurstede (akte 17) overleden, en
Cornelia Johanna op 2 augustus 1812 (akte 40) te Wijk bij Duurstede en op 16 mei 1892 (akte 36) te Wijk bij Duurstede overleden,

Alida Henrica blijft ongehuwd,
Cornelia Johanna trouwt op 23 februari 1854, (akte 6), 42 jaar oud, met
Bernardus Gerardus Johannes Blancke, geboren in 1828 te Amsterdam, 26 jaar oud, zoon van
Boudewijn Blancke en
Jacoba Maria Cavalini,
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend,

Boudewijn Hendricus Blancke, geboren op 18 juni 1855 te Wijk bij Duurstede (akte 35) en op 11 februari 1856 (akte 8) overleden,

Hendricus Bernardus Kloek wordt 62 jaar en overlijdt op 19 september 1851 in Wijk bij Duurstede (akte 40),
Johanna van de Leemkolk wordt 73 jaar en overlijdt op 6 september 1861 eveneens in Wijk bij Duurstede (akte 46),

Cornelia Johanna Kloek wordt 80 jaar en overlijdt op 16 mei 1892 te Wijk bij Duurstede (akte 36),
Bernardus Gerardus Joannes Blancke wordt 47 jaar en overlijdt op 10 november 1874 te Rosmalen (akte 51),


XX

van Rhijn - Kloek (1780)       basis-schema

Aleidis Kloek, de oudste dochter van
Henricus Kloek en
Gerarde van Hattum trouwt op 28 juni 1780 (ondertrouw 14 juni 1780), 31 jaar oud, [document], met
Cornelis van Rhijn, geboren in 1745, 35 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerardus van Rijn, gedoopt op 21 februari 1782, [document],
Henricus van Rijn, gedoopt op 30 januari 1783, [document], beide te Wijk bij Duurstede,

Aleidis Kloek overlijdt eind februari 1784 te Wijk bij Duurstede, 35 jaar oud en wordt op 1 maart 1784 aldaar begraven.

van Rossum - Kloek (1770)       basis-schema

Cornelia Kloek, gedoopt op 27 maart 1752, de oudste dochter uit het huwelijk van
Henricus Kloek,
en
Johanna van Zeijl krijgt, 18 jaar oud, een dochter van
Cornelis van Rossum, geboren in 1745 en 35 jaar oud,

Henrica van Rossum, gedoopt op 24 november 1771 te Wijk bij Duurstede [document].

van Leeuwenstein - Kloek (1786)       basis-schema

Joanna Kloek, gedoopt op 3 februari 1754, de jongste dochter uit het huwelijk van
Henricus Kloek, en
Johanna van Zeijl trouwt op 23 mei 1786 te Culemborg, 32 jaar oud, met
Franciscus van Leeuwenstein, geboren in 1755, 31 jaar oud,
Getuigen: Lucia van der Veeren en Doortje Elleman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Bernardus van Leeuwenstein, geboren in 1786 te Culemborg en overleden op 28 april 1841 te Culemborg,
Maria van Leeuwenstein, gedoopt op 27 september 1790 te Culemborg, zij trouwt op 22 mei 1822 te Delft met Antonius Stappershoef en is op 13 juli 1867 te Delft overleden,
doopgetuigen: Annigje Oostindie en Hubert Kloek,
Johannes van Leeuwenstein, gedoopt op 15 augustus 1792 te Culemborg en overleden op 15 januari 1876 te Culemborg,
doopgetuigen: Joanna Zielhorst en Jannigje Kloek,
Huijbert van Leeuwenstein, gedoopt op 30 januari 1795 te Culemborg, hij trouwt op 19 februari 1823 te Delft met Petronella Witz, geboren te Delft,
doopgetuigen: Catharina Arnou en Huibert Kloek,

Joanna Kloek overlijdt op 22 november 1830 te Culemborg, 76 jaar oud,
Franciscus van Leeuwenstein overlijdt op 29 september 1820 te Culemborg, 65 jaar oud.


XIX

Kloek - Vermeulen (1756)       basis-schema

De jongste zoon van Jan Kloek,
Gerrid Kloek, geboren in 1721 te Emmerich, trouwt op 14 december 1756 in Dweersdijk, 35 jaar oud, met
Claesje Vermeulen, het kerkelijk huwelijk wordt dezelfde dag in Werkhoven voltrokken,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johannes Kloek, vernoemd naar zijn grootvader en gedoopt op 23 februari 1757 te Werkhoven,
Johanna Kloek, geboren in 1759 te Cothen,
Wilhelmus Kloek, geboren op 6 februari 1760 te Werkhoven en op 24 december 1812 te Wijk bij Duurstede overleden,
Gerardus Kloek, geboren in 1761,

Gerrid Kloek overlijdt eind oktober 1796 te Wijk bij Duurstede, 75 jaar oud en wordt op 4 november 1796 aldaar begraven,

De genealogie van deze tak is verder uitgewerkt onder de sectie Maartensdijk.Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 5 februari 2017)
proclaimer