de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De boerderij  "Emmerick" in Westervoort is in 1549 eigendom van Gijsbert van Bingerden. Na zijn dood gaat deze over op zijn dochter Anna, de vrouw van Derick Cloeck, richter te Westervoort. Later in een akte uit 1649 staat het Westervoortse Emmerickse goet als havezathe vermeld. In 1769  kopen  Huybert van Keulen en zijn vrouw Dora van Groenen de havezathe van de familie van Schlauns.


Verbonden families:
Bingerden, van Bommel, van de Broek, van Bronckhorst, van Camphusen (1361) , van Camphusen (1430) , van Dam, Hoeveleek, van Merenburgh, van Myrenberg, Ploech, Spaen, Vlasz, van Voorst,

De Emmerik-Genealogie eindigt in 1639.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

van Myrenberg-Cloeck       schema I Liemers

Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432, dochter van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt met met Willem van Myrenberg, zoon van Willem van Myrenberg.
Van Aleyd Cloeck en Willem van Myrenberg zijn geen kinderen bekend.

Hendrick Cloeck       schema I Liemers

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, blijft ongehuwd.

Protocol
1460 Baer en Lathum.
Heer Heynrick Kayck;(waarschijnlijk Kluyck, vicaris) beleent met die Aldemaet anno 1460, hulder is Otto van Bingerden.

1481 Kerkboek Pastoor Valck.
Gaert van Berffelt of Mollen genoemt ende Johan ten Haeff edelluijden ende kerspelsluijden te Groessen hebben beginnen te fundiren eene vicary in onser kercken te Groessen in die eere Onse Liefe Vrouwe ende der twee Confessoren Sinte Thonis ende Sinte Jooste, ende daerop gestift twee Missen des Vrijdaeghs ende des Maendaeghs; hiertoe heeft Gaert van Berffelt toe gegeven X gold guldens overlensche Keurvorster gelt, dwelicker tyns gaede uijt des Ses-roeden; Johan ten Haeff heeft tot den altaer gegeven drie mergen lants 't Duiven, "In den Haen" genoemt; dese twee hebben dese vicary eerst fondiert ende dese twee Missen daerop gestift in den jaer Ons Heeren MCCCC ende een en tachtigh ende Heer Hendrick Kloeck heeft den eerste dienst daerop bewaert.


Berenclau


XII

Gaert Cloeck (1480)       schema I Liemers

Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, trouwt omstreeks 1480.
Van Gaert Cloeck is één zoon bekend.

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481,

Protocol
1483
In de 15e eeuw komt Gaert Kloeck met zijn zoon Rickwijn voor als bezitter "der havesathe Berenclauw".

10 november 1483 Kerkboek Pastoor Valck.
In den jaere Ons Heeren duijsent vier hondert ende drie en tachentigh den X-dagh Novembris hebben die eerentveste Johan ten Haeve ende Gaert Mollen genaemt Berrefelt, Gaert Kloeck, Hendrick 't Nes ende Hijntje van Lengel gesticht te Groessen in der kercke Sinte Anthonius vicary.


XIII

Cloeck-van Dam (1502)       schema I Liemers

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481, zoon van Gaert Cloeck trouwt omstreeks 1502, circa 21 jaar oud met met Vithe van Dam, geboren omstreeks 1481 en circa 21 jaar oud.
Van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1502,
Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1504,  Derrick Cloeck, is richter in Westervoort van 1561-1582,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1506,  Cracht Cloeck is schepen van Sevenaar in 1560,
Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1512,

Ryquin Cloeck is rigter in Gendringen en Elten; schepen in Sevenar
Cracht Cloeck, overlijdt in 1590, circa 84 jaar oud.

Protocollen
2 december 1517 Andreas Parochie Zevenaar.
Genoemd wordt; Rijckwijn Cloeck, schepen van Soevenhar, upten naesten guedesdach nae Sunte Andres des hillygen Apostelz.

1521/1546
Rickwyn Cloick als richter van Gendringen.

6 december 1521 Huis Bergh.
Oorkonde opgemaakt door Riickwiin Cloick, richter te Gendringen "Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duyssent viiffhondert ind eyn ind twyntich op Frydach sunt Nicolaus, dach des hilgen bysschops".

3 februari 1522 St.Urselen Convent Elten.
St. Blasiusdaghe 1522. Genoemd wordt Rychwyn Cloeck als tijnsgenoot.

26 november 1522 Huis Bergh.
Riickqwiin Cloick, richter te Gendringen en Etten, oorkondt, dat Luessche van Koerenhorst op verzoek van Willem die Greve verklaart, dat hij op bevel van jonker Frederick, graaf van den Berghe, heer tot Hedeell, van dezen geleend had 40 hornsche en 1 badensche gulden. Gegeven ind gheschiet in den jair onss Heren dusent viiffhundert twe ind twyntich up Gusdach post Katherine virginis.

4 december 1522 Huis Bergh.
Oiswait, graaf van den Bergh, schrijft aan Riickqwiin Kloick en Gompert van Mairlie, richter en gerichtsbode te Genderingen, dat de rechtsdag tegen Geryt Katte op 19 december is vastgesteld. Gescreven up Donredach ipso Barbare anno etc. XXII.

26 januari 1529
Beschreibung: Thyss opten Haitzhoeuell, Richter in der Liemers (Lyemersch) von wegen des Herzogs Johann von Kleve, Jülich und Berg, Grafen von der Mark und von Ravensberg (Raesensberch), bekundet, dass vor ihm in gehegtem Gericht und gespannter Bank in Gegenwart der Schöffen Wilhem Steenbycker und Jakob von Gennep Rickwin Cloick und seine eheliche Tochter Anna - der Vater als natürlicher Momber der Tochter - bekannt haben, dass sie auf beider Lebenszeit vom Kapitel von Xanten ein Gütchen mit Behausung im Kirchspiel Didam (Dythem) im Land Bergh (vandem Berge) gepachtet haben, das früher Frederick von Damme in Pacht hatte und Johan Asberch bewohnt und gebraucht. Dafür zahlen sie dem Kapitel bzw. seinem Kellner jährlich am 11. November (up synt Martynß dach inden wynter) oder binnen 14 Tagen danach in Xanten 10 Gulden oder gleichwertiges Geld. Die Pächter sollen Deiche, Wasserläufe und Schleusen instand halten und Schatzungen, jeglichen Unrat und am Gut haftende Dienste zahlen und leisten, ohne das Kapitel zu beteiligen. Ebenso sollen sie das Haus allein instand halten. Wenn jemand das Haus abbrechen will, sollen sie es dem Kapitel melden und das Haus verteidigen helfen. Von der Zahlungspflicht entheben weder Misswachs noch Hochwasser, Hagelschlag oder anderes Ungemach. Wenn sie säumig werden, kann das Kapitel mit dem Gerichtsboten ihr gesamtes Gut pfänden lassen. Sie empfangen das Pfand mit einer Hand und verkaufen es mit der anderen Hand, um die rückständige Pacht und alle Gerichtskosten des Kapitels zu bezahlen. Das Kapitel kann die Pachtschuld auch vor dem geistlichen Gericht einklagen. Mit Rickwins und Annas Tod ist das Gut dem Kapitel los, ledig und lastenfrei heimgefallen. Diese Punkte haben Rickwin und Anna vorbehaltlos einzuhalten gelobt. - Richter und Schöffen kündigen ihre Siegel an. Rickwin kündigt sein Siegel für sich und seine Tochter an.... 1529 altera Pauli conversionis.
26 april 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, beleend met Ses hollantsche mergen lants afgesplit van den Meerslach, in den kerspel van Duven, in Lymers gelegen.

25 mei 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, bij transport Derck van Griet, ontfengt 6 mergen lants ongeveerlick gelegen tuschen erffnisse Thonis van Middachten aan d'een ende des convents van Elten an d'ander sijde, schietende met den eenen eynde op de Averstrate.

25 september 1538 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck vernijt eedt, in verband met de 6 morgen leengoed in de Meerslack te Duiven.

23 juni 1546 Huis Bergh.
Riickwiin Kluek verkoopt, mede namens zijn vrouw, aan de juffers te Elten een vordering van 100 ryderguldens, renterende 5 guldens 's jaars, op den graaf van den Bergh, en rustende op 't goed, te Lossen in de Lyemersch. Op heyligen Joansavent anno XV und sess und ferttich.

24 september 1551 Andreas Parochie Zevenaar.
Up donredach post Mathei apostoli. Genoemd wordt Ryckwyn Cloicken, richter in de Lyemersch.


Emmerik


XIV

Cloeck-van Bingerden (1544)       schema I Liemers

Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1504, zoon van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam, trouwt omstreeks 1544, circa 40 jaar oud met Anna van Bingerden, geboren omstreeks 1514, circa 30 jaar oud en dochter van Gijsbert van Bingerden.
Van Derrick Cloeck en Anna van Bingerden zijn drie kinderen bekend.

Ricquin Cloeck, geboren omstreeks 1544, Ricquin Cloeck is richter in Westervoort in 1603.
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1546
Erfiwin Cloeck, geboren omstreeks 1548, Erfiwin Cloeck is vicaris te Westervoort vanaf 1582.

Derrick Cloeck, is richter in Westervoort van 1561-1582.

Protocollen
9 maart 1557 Zevenaar.
Upten naesten dinsdach naeden sonnendach Invocacit inder helliger vaste. Jasper Ponsteen, richter in Lyemersch vanwege heer Wylhem, hertog van Cleve etc., oorkondt, dat voor hem, Henrick Everwijn en Berndt van Herwerden, schepenen van Zevener, is verschenen Agnes, weduwe van Hartger Verwer, welke met haar momber Wylhem Hansen vanwegen de verkoop van acht morgen land in Duven, door haar zoon Wolter, leenroerig aan Jhr. Claes van Camphusen, aan Jhr. Derick Cloick, tot waarschap stelt 'n hofstede op de Eng in het kerspel van Duven, groot omtrent 2½ morgen.

25 juni 1557 Zevenaar.
Claes van Camphusen als leenheer, oorkondt, dat voor hem en leenmannen jonker Derick Smullingh, drost te Elten, en Henrick Pottynck is verschenen, Wolter, nagelaten zoon van Hartger Verwers, welke in handen van de leenheer opdraagt, 8 mg. land in 't kerspel Duven, nl. 5 mg. op 't "Hoigh Welevelt" em 3 mg. in het "Nederwelevelt", en waarmee beleend wordt door Derick Cloick, tot een markleen.

20 juni 1561 Huis Bergh.
Willem, graaf zum dem Berghe etc. verpandt aan Derck Kluick het richterambt te Westerfort. Im jaer unnsers Heren duisennt vifhundert eine unde sestich den 20 Junii.

22 juni 1564 Zevenaar.
Jhr. Cracht Cloick en Jvr.Geertuydt van Buchel kopen de helft van de "Huseldsche teent", grof en smal, kerspelen Groessen en Duiven, wederhelft van koper van zijn broer Jhr.Derck Cloick en Anna van Bingerden.

29 juli 1564 Zevenaar.
Claes van Camphusen als leenheer verklaart dat voor hem en leenmannen Cracht Cloick en Macharijs Pottnyck is verschenen, Derck Cloick, die aan de leenheer heeft opgedragen 5 morgen land op het Hoige Welevelt en 3 morgen in het Neder Welevelt, beide in het kerspel Duven gelegen, hem aangekomen van Wolter Verwer en dienst voorzaten Hartger en Frederick Verwer, waarmee de leenheer beleent Andries Leyendecker, tot een markleen.

18 oktober 1564 Huis Bergh.
Anthony de Taxis, keizerlijk postmeester te Antorff, aan Wilhelm, graaf zu Berghe etc. Verzoekt om hem bij te staan in zijn aanspraak wegens rente van geleend geld op Dirrick Cloecke, richter te Westerfort.

12 januari 1565 Zevenaar.
Berndt van Harwerden, stadhouder van Jasper Ponsteen, richter in de Lyemersch vanwege heer Wylhem, hertog van Cleve, etc. oorkondt, dat voor hem en Aelbert van der Hoeven en Johan Plenck, schepenen van Zevener, is verschenen Jhr.Derick Cloick, ook als gevolmachtigde van Johanna zijn vrouw, welke transporteert aan Andriesz Leydecker en Wylhelma, echtelieden, twee stukken land namelijk 5 mg. en 3 mg. beide in het Wellevelt, Kespel Duven, leenroerig aan Jhr.Claes van Camphusen.

1572 Westervoort.
Everdt Tollicken en Hyllicken kopen eynen vrijen zukera uit 'n stuk land van 6 morgen genaamd dat Broicksslach om daarop zijn vee te drijven, met wagen en ploeg, paarden en koeien met recht van overpad.
Verkoper is Jhr.Derick Cloick en Jvr.Anna van Wijngeren(=Bingerden).

1572 Zevenaar.
Wilhelm, graaf zum Bergh etc. begiftigt Elfriewin Cloeck, zoon van Diederich Cloeck, richter te Westerfordt, met de vicarie van Onze Lieve Vrouwe in de kerk aldaar. Wij Wilhelm Grave zum Bergh, Frije heer zu Buxmeer und Bilant, Homott, Haips und Spaelbeeck, Bannerheer, Stathalder, graffschaft Zutphen thuin kundt und bekenne mit deser unser offener Donationis brijff, das wijr zur gnaden und wegen getrouwer Dienst soo von onssen Richter Diederich Cloeck zu Westervoert uns gedaen, synnen soon Elfriewin Cloeck versiehen und begiftiget hebben mit unser Vicarien zu Westervurt, geheiten Unser Liver Frauen Vicarie, daergestallt, das ehr in der Lerung zu gottes Eren und erbaulichen Zucht auffgezagen und proficeren moge, dat er uns und den gemeiner nuts zukunfftich dinnen kenne, des sall er dairvor alle Landerien, Renten, und Indkomsten als zu der Vicarien gehoren, genitten, heffen und unsere greffelichen in segel gegeven den 12 January. In Jaer unseres Heiren 1572.

2 juli 1572 Brieven aan het Hof.
Missive van het Hof aan Derick Kloeck (of Cloeck), richter van Westervoort in antwoord op die van den zelfden dag de veerschipper mag het veerschip gebruiken op de in des richters brief gemelde voorwaarden.

9 september 1574 Huis Bergh.
Genoemd wordt Derick Rickquins, schepen van Zevenaar.

25 juni 1582 Huis Bergh.
Dederick Kluick, richter te Westervoort aan Wilhelm, graaf tot den Berghe etc., stadhouder. Verzoekt om zijn zoon te willen begiftigen met de vicarie te Westervoirt, omdat deze plaats is opengekomen door het overlijden van de heer Gerryt Visscher.

19 januari 1585 Zevenaar.
Genoemd wordt, Derijck Rijckqwins, schepen van Sevenar.

12 januari 1588 Zevenaar
Genoemd worden Wessel Kluick, richter in de Lymers en Derick Ryckqwins schepen te Sevenar.


XV

Cloeck-Vlasz (1584)       schema I Liemers

Ricquin Cloeck, geboren omstreeks 1544, zoon van Derrick Cloeck en Anna van Bingerden, trouwt omstreeks 1584, circa 40 jaar met Agnes Vlasz, geboren omstreeks 1554 en circa 30 jaar.
Van Ricquin Cloeck en Agnes Vlasz zijn vier kinderen bekend.

Floris Diederick Cloeck, geboren omstreeks 1584,
Wyta Cloeck, geboren omstreeks 1586,
Catharina Cloeck, geboren omstreeks 1588,
Jacoba Cloeck, geboren omstreeks 1590.

Ricquin Cloeck is richter in Westervoort in 1604.
Ricquin Cloeck overlijdt in 1640(na 25 augustus)

Protocollen
11 augustus 1604 Westervoort.
Jhr.Johan van der Hoven en Jvr.Eva van Dam en "Derselver neven" kopen weitje "Wordenborchs waelken", 1½ morgen, gelegen in kopers kamp, tegen drie rente brieven a) 25 dlr. hoofdsom; b) 50 gld. en c) 36 rijdersgld. destijds gevestigd in het gehele goed "Woldenborchs hofstede"(naast verkoper gelegen) van Jhr.Rickquin Cloeck(rigter) en vrouw.

12 december 1604 Westervoort.
Jhr.Ricquin Cloeck en vrouw kopen een ¼ deel van de hofstede geheel 2½ morgen, ten Oosten erven van Derck Kaeltegen, ten Zuiden de Klepelstraat, ten Westen Jhr.van der Hoven, ten Noorden St. Anna Vicarie, van Arndt Vosz en Brantgen en Johan Henrickssz.

15 juni 1605 Westervoort.
Lambert Henrickssz en Hilleken Aerrentssz kopen ¼ deel van hofstede(geen limieten) van Jhr.Ricquin Cloeck en Jvr.Agneta van Flasz(t.v.a. gekocht van Arndt Bosz en vrouw).

26 maart 1609 Westervoort.
Jhr.Rickquin Cloeck, richter te Westervoort en Jvr.Agneta Flas, kopen een hofstede, "den Poelslach" (7 morgen, ten Oosten Moenickenslach, ten uiden fr Cleeppelstraat, ten Westen erven van Lambert Henrickssz, ten Noorden de Hoogestraat) van Derck Kaeltgens en Meetgen van Dueren, Luitgen Kaeltgens, weduwe Conraht Lindtworm en Uillant Kaeltgens, vrouw van Carel Anthoin.

15 juni 1613 Westervoort.
Jhr.Ricquin Cloeck en Jvr.Agneta van Flass, kopen rentebrieven van 1½ dlr. 's jaers waarvan deze transfix is, slaande op de "Truffels hofstede", waarvan deze eigenaar is, van Jhr.Johan van der Hoven en Jvr.Eva van Dam. Jhr.Johan van der Hoven en Jvr.Eva van Dam kopen 19 maart 1614, een negende gedeelte van de hofstede, van ouds genaamd "Sonnedachs hofstede", ten O. erven van de koper, ten Z. de bandijk, ten W. de Speldenacker, ten N de koper, van de erven Arndt Sonnedach.


XVI

Cloeck-van Merenburgh (1624)       schema I Liemers

Floris Diederick Cloeck, geboren omstreeks 1584, zoon van Ricquin Cloeck en Agnesz Vlasz trouwt omstreeks 1624, circa 40 jaar oud met Deliana van Merenburgh, geboren omstreeks 1594 en circa 30 jaar oud.
Van Floris Diederick Cloeck en Deliana van Merenburgh zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
7 december 1637 Westervoort.
Verklaring van Jhr.Floris Diderick Cloeck, dat hij met zijn vrouw Jvr.Deliana van Merenburgh 25 maart 1635 te Utrecht een lijftochtscontract voor notaris en getuigen heeft opgemaakt. Jhr.Floris Diderick Cloeck vernieuwd nu deze lijftocht en tucht zijn vrouw in al zijn goederen, gereed en ongereed, tot weder huwens toe, indien er kinderen geboren worden.

Cloeck-van Bommel (1639)       schema I Liemers

Floris Diederick Cloeck, hertrouwt op 24 mei 1639 te Driel met Sebastiana van Bommel geboren omstreeks 1595 en dochter van Hendrick van Bommel en Aleid Artsen; weduwe van Johan de Cocq van Delwijnen.
Van Floris Diederick Cloeck en Sebastiana van Bommel zijn geen kinderen bekend.

Floris Diederick Cloeck, was officier in Spaanse dienst, hij sneuvelde in 1649 bij Namen
Sebastiana van Bommel, overlijdt op 15 november[>1677] op circa 83 jarige leeftijd.

Protocollen
24 september 1639 Westervoort.
Jhr.Floris Diderick Cloeck en Jvr.Sebastiana van Bommel, verbinden wegens schuld aan de armen te Westrvoort voor f.500,- à 6¼% hun aandeel(=¼) aan "Poelslach" (erve en goed geroyeerd op 9 januari 1649). Op dezelfde datum, mutuele tucht tussen Jhr.Floris Diderick Cloeck en Jvr. Sebastiana van Bommel in al hun gerede en ongerede goederen, levenslang.

15 mei 1641 Westervoort.
Goosen Jansz als oom der kinderen van overleden dr.Henrick van Voorst en Jvr.Wita Cloeck verborgt het erfhuis van Jhr.Riquin Cloeck, richter van Westervoort. Jhr.Floris Diderick Cloeck verborgt de momberschap van de twee kinderen van overleden dr.Henrick van Voorst en Jvr.Wita Cloeck. Jhr Floris Diderick Cloeck en zusters Jvr.Jacoba, genaamd van den Broek en Catharina Cloeck verborgen erfhuis van vader de overleden Jhr.Ricquin Cloeck.

20 november 1642 Zevenaar.
Jhr.Floris Cloick tot Eimeren(=Emmerik) en Jvr.Sebastiana van Bommel kopen wei "de korte Maat" te Duiven, ca. 3 morgen van Henrick Offerman en Walburgh Bauman.

9 maart 1646 Zevenaar.
Jhr.Floris Cloick en Jvr.Sebastiana van Bommel te Driell, verbinden wegens schuld aan Jacob Brouwer, burger van Arnhem en Elssken Munter, voor f.600,- à 6% hun wei "Kotsmate" (ca. 3 mg, t.v.a opdracht 19 november 1642).

1 mei 1646 Westervoort.
Jhr Floris Diederic Cloec en Jvr.Sebastiana van Bommel geven in pand aan Jacob Brouwer en Elsken Munters, drievierde deel van de volgende allodiale goederen. Watermans hofstede, Mommenkampken en Woldenborchs dreven; alsmede de helft van Swartjes dreven, te lossen met f.2000,- à 6%.

3 mei 1647 Zevenaar.
Jacob Brouwer, burger van Arnhem en vrouw, kopen weiland "die korte Mate" te Duiven van Jhr.Floris Cloeck en Jvr.Sebestiana van Bommell(Volmacht voor schepenen van Driel).

12 april 1648 Westervoort.
Gerichtelijke veiling van gerede goederen van Jhr.Floris Diederick Cloeck(van het Emmerikse goed) wegens o.a een brouwketel en brouwinventaris(gekocht van Jhr.Jellis van Huessen); de clavecimbel wordt niet verkocht, zijn zusters Jacoba en Catharina Cloeck zeggen deze gekregen te hebben.

1649 Westervoort.
Het verpondingskohier uit 1649 beschrijft 't goed "Emmerick" als "Huys, hoff ende bomgart", totaal 20 morgen in bezit van jonker Floris Diederick Cloeck. De pachtwaarde van het goed is geschat op f.250,-, terwijl het huis op f.30,- getaxeerd wordt.

november 1649 Westervoort.
Registratie koopbrief met toestemming van de leenheer. Koopbrief d.d. 20 juli 1648 Jhr.Floris Diederick Cloeck verkoopt aan Jvr Catharina van den Berge, weduwe van Michiel van Luynenborch zijn "Havesaten en goedt, dat Emmericksche goed off Emmeriksche mate" met de boomgaard, ca 12 morgen leenroerig aan Lathum, voor f.7440,-(ze had al een hypotheek).

van Voorst-Cloeck (1633)       schema I Liemers

Wyta Cloeck, geboren omstreeks 1586 dochter van Ricquin Cloeck en Agnesz Vlasz trouwt op 14 april 1633 in Westervoort, met Henderich Frederich van Voorst, geboren omstreeks 1576, circa 40 jaar oud en zoon van Johan van Voorst tot Heteren en Agnes van Stepraedt.
Van Wyta Cloeck en Hendrik van Voorst zijn twee kinderen bekend.

Frederik van Voorst en
Agnes van Voorst.

Protocollen
1600 Ridderschap Nijmegen.
Genoemd wordt Henrik van Voorst, zoon van Johan van Voorst tot Heteren en Agnes van Stepraed, hij trouw met Wyta Cloeck (geboren circa 1600), dochter van Rijkwijn Cloeck

van de Broek-Cloeck (1620)       schema I Liemers

Jacoba Cloeck, geboren omstreeks 1590 dochter van Ricquin Cloeck en Agnesz Vlasz trouwt omstreeks 1620, circa 30 jaar oud met Johan van de Broek, geboren omstreeks 1580 en 40 jaar oud.
Van Jacoba Cloeck en Johan van de Broek zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
24 mei 1641 Westervoort.
Jacoba Cloeck, weduwe van Jhr.Johan van den Broek, verbindt wegens schuld aan Hendrick Engelen van Ophuijsden en Aeltgen van Bavel voor f.500,- à 6½% haar éénvierde deel van goed "Poelslach", ca 7 morgen, t.e.z. Jhr van der Hoeven, t.a.z. sw Hoochstraat. (Geroyeerd op 21 januari 1648).

24 mei 1641 Westervoort.
Dr.Josias van Harn, secretaris van Arnhem en Ermgarda Verstegen kopen ¼ deel van bongerd "Mommenkempken" of Watermanshofstede, één deel bongerd "Woldenburgs dreven", een deel bouwland "die Aenweijde" en de helft van 1 morgen bouwland, plus ¼ morgen bongerd "Swartjesdreven" van Jvr.Jacoba Cloeck, weduwe van den Broeck, Jhr Frederick en Jvr Agnes van Voorst als erfgenamen van Jvr.Catharina Cloeck.

1 december 1662 Westervoort.
Verkoop van de "Poelslag" te Westervoort, 7 morgen bouwland, huis en hof, door Jvr.Jacoba Kloeck, weduwe van Johan van den Broeck, aan Jan Muers en Jantje Wolters.(het geheel was reeds 15 jaar in pandschap bij Jan Grob).


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 9 februari 2017).
proclaimer