de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
Verbonden families:
Barferden, van Bronckhorst, Camphusen (1361), Camphusen (1430), Hoeveleek, Ploech, Smullingh, Snijpert, Spaen, Verwer,

De Ploen-Genealogie eindigt in 1580 en wordt voortgezet in de Genealogieën van Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Asperen, Leerbroek, Leerdam en het Parenteel Smullingh.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck , geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.


Eerste eigenaar van de Beerenclauw

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers

Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck
, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


Ploen


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema I Liemers

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450, 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zeven kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck , geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487,
Ryckwin Cloeck,

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.

Protocollen
16 november 1475 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke, verstorben Ryckquins soen beleend met dat Lo zu Duven.

1482 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden,

10 november 1545 Archief Düsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gänse, 12 paar Hühner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder für den Hof und gegen 3 pachtgulden für die Weide.


GENEALOGIE AMSTERDAM


XIII

Cloeck-Johanna (1520)       schema I Liemers

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden trouwt omstreeks 1520, circa 45 jaar oud met Johanna, geboren omstreeks 1490, circa 30 jaar oud.
Van Gadert Cloeck en Johanna is één kind bekend.

Wessel Cloeck,, geboren omstreeks 1525, rigter in 1587, 1588, 1589, 1594, 1595, 1596,1597, 1600 en 1606.

Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.

Protocollen
4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden.

27 april 1505 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gadert Cloick, Gysbertz soen beleend met "dat Lo".

10 juni 1513 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten vrijdach nae sente Bonifaciusdach 1513. Gaert Kloick bevestigt de overdracht aan het convent van St.Urselen te Neder Elten van een stuk land, groot 5 morgen, genaamd de Loehorst, gelegen in het kerspel Duven, gedaan door Styna Kloicke, zijn moeder, zoomede Ryckwyn en Menta, zijn broeder en zuster waarmede Alit, zijn zuster in het klooster is gebracht. Welke overdracht was geschiedt toen hij uitlandig was.

10 november 1545 Archief Düsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gänse, 12 paar Hühner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder für den Hof und gegen 3 pachtgulden für die Weide.

1 oktober 1557 St.Urselen Convent te Elten.
Up vridach ipso Remigy 1557. Gadert Cloick met joffer Johanna, zijn vrouw, bevestigen de overdracht aan het convent van St.Urselen te Neder Elten van een stuk land groot 5 morgen, genaamd de Loehorst, gelegen in 't kerspel van Duven, waarmede Alit Cloick, zijn zuster, in het convent is gebracht op vrijdag na Bonifaciusdag 1513. Ten overstaan van Jasper Ponsteen, richter in de Lyemersch, op bevel van Wessel van der Loe, drost en amptman in de Lyemersch, zoomede Matties upten Haithoevel, Wylhem Hansen, Berndt van Harwerden en Geryt Bylevelt, schepenen van Zevener.

Johan Cloeck       schema I Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483, zoon van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden, blijft ongehuwd.

Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,

Protocol
4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden.

1543 St.Urselen Convent Elten
Op Meyaventh 1543. Genoemd worden Johan Cloick, pater, en Alydt Cloicken, mater bij de koop van een jaar rente aan het convent te Neder Elten.

Aleid Cloeck       schema I Liemers

Aleid Cloeck, geboren omstreeks 1485, dochter van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden, blijft ongehuwd.

Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten

Protocollen
1543 St.Urselen Convent Elten
Op Meyaventh 1543. Genoemd worden Johan Cloick, pater, en Alydt Cloicken, mater bij de koop van een jaar rente aan het convent te Neder Elten.

21 april 1549 St.Urselen Convent Elten.
Optenn manendach nae Paesschen ind was den 21en dach Aprilis 1549. Genoemd worden dan Alit Kloecken, mater, en Mechelt Spains, procuratrix als zusters van het st.Urselen convent te Neder Elten.

1552 St.Urselen Convent Elten.
Genoemd wordt Alit Kloecken, als mater van 't St.Urselen convent te Neder Elten. Het stuk is gezegeld door de drost van Elten, Derick Smullingh.

Verwer-Cloeck       schema I Liemers

meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487, dochter van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden trouwt met met Frederick Verwer.
Van meiske Cloeck en Frederick Verwer is één kind bekend.

Hartger Verwer.


XIV

Cloeck-Snijpert (1550)       schema I Liemers

Wessel Cloeck, geboren omstreeks 1525, zoon van Gadert Cloeck en Johanna trouwt omstreeks 1550, circa 25 jaar oud met met Adolpha Snijpert, geboren omstreeks 1530, circa 20 jaar oud dochter van Gerlich Snijpert en Anna van de Lawick.
Van Wessel Cloeck en Adolpha Snijpert is één kind bekend.

Wilhelma Cloeck, geboren omstreeks 1550.

Wessel Cloeck is rigter in 1587, 1588, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1600 en 1606.
Wessel Cloeck overlijdt op 13 april 1608, circa 83 jaar oud te Duiven.


Protocollen
5 oktober 1557 Hof van Gelre en Zutphen
Van het Hof aan Wessel Kloick, dijkgraaf van Lymers, houdende verzoek om in afwachting van nadere stappen de moeder van Johan van IJzendorn niet boven billijkheid te bezwaren

20 september 1563 Leenregister Kleef
Wessel Cloick, als nachfolger seines verstorbenen Vaters Gaedert Cloick beleend met "dat Lo" zu Duiven

22 juli 1587 Zevenaar
Wessel Kluick, richter in Lymersz etc., oorkondt dat voor hem en Johan Rumszwinckell, Hilbrant van Elst en Ludolph Budtborch, schepenen aldaar is verschenen, Hendrick van der Hoeven, welke de koop renuntieert van een land op de Hoich Alberich in het kerspel van Gruissen afkomstig van Frederick Kluick, ten beoeve van Gerhart Leidecker, licentiaat in de rechten en Alijt van Tyl, echtelieden.

12 januari 1588 Zevenaar
Genoemd worden Wessel Kluick, richter in de Lymers en Derick Ryckqwins schepen te Sevenar.

1 september 1588 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.

21 februari 1589 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.

5 oktober 1594 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.

8 januari 1595 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.

27 november 1596 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.

21 augustus 1597 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.

29 maart 1600 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Cloeck als richter te Zevenaar.

11 mei 1600 St.Agnes Konvent Emmerich
Adrian van Schraestein und Gerharda van Zevener, seine Frau, vermachen einander (als Altersicherung): 1) Eine Jahresrente von 5 alten Thalern, schuldig durch Johan Indropwick. 2) Das Welvelt, ungefähr 3½ Morgen groß, die sie besitzen oder noch bekommen werden. Von Mathias Goltsmit und Wessel Cloick, Rentmeiser, Zinsrichter und Richter in der Liemers, sowie Jan Indrupwick und Micharis Budde als Zinsbeteiligte und Johan Rumswinckell, Mathias Goltsmet und Ludolff Budtborch als Schöffen von Seventer.

2 februari 1606 Zevenaar
Genoemd wordt Wessel Kluick als richter te Zevenaar.


XV

Smullingh-Cloeck (1580)       schema I Liemers

Wilhelma Cloeck, geboren omstreeks 1550, dochter van Wessel Cloeck en Adolpha Snijpert trouwt omstreeks 1580 met met Gerlach Smullingh, zoon van Albert Smullingh en Adolpha Snijpert.
Van Wilhelma Cloeck en Gerlach Smullingh zijn drie kinderen bekend.

Henrich Smullingh,
Albert Smullingh,
Anna Margaretha Smullingh.

Protocol
20 juli 1615 Hertogdom Kleef
Frantz van Eichel, secr., als bevollmächtiger des Gerlach Schmullingh, als Nachfolger seines Schwiegervaters Wessel Cloick, beleend met "dat Lo" zu Duiven.


PARENTEEL SMULLINGH


Einde Tekst, (laatst bijgewerkt 27 september 2011).
proclaimer