Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als nederzetting op een rivierduinencomplex en werd door de Heren (later Graven) van Zutphen bestuurd. De naam Zutphen is ontstaan uit Zuid Venne, een rivierduinencomplex tussen drassige weidegrond. In 1190 kreeg Zutphen stadsrechten van Graaf Otto de Eerste van Gelre. De stad ontwikkelde zich als een handelsstad aan de IJssel en sloot zich in 1285 bij de Hanze aan.Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-van Meeckeren (1468)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn acht kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Thoricus Cloeck,
Carijn Cloeck,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476,
Lutta Cloeck, geboren omstreeks 1478,

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


Zutphen


XIII

Albert Cloeck (1510)       schema I Liemers

Abert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren, trouwt omstreeks 1510 en heeft zover bekend zes kinderen,

Jasper Cloeck, geboren omsteeks 1510,
Melchior Cloeck, geboren omsteeks 1514,
Gort Cloeck, geboren omsteeks 1517,
Gijsbert Cloeck, geboren omsteeks 1520,
Hans Cloeck,
Jordan Cloeck,

Protocol
2 februari 1497 Oud archief Arnhem.
Derick van Eyll, richter en Albert Kloick de jonge aan Johan Gruyter, burgemeester en Cornelis Kaick, rentmeester.
Bericht over de onderhandelingen met den ambtman.


XIV

Cloeck - Barners (1564)       schema I Liemers

Jasper Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Albert Cloeck, trouwt in 1564 met Catharine Barners, weduwe van Berndt van Presikhaaf.
Uit het huwelijk zijn kinderen, hun namen, m.u.v. de oudste dochter, zijn niet bekend.

Sibilla Cloeck,

Protocollen
7 juli 1545 Andreas Parochie Zevenaar.
Up dinxdach post Translation's Martini. Genoemd wordt Jasper Cloick schepen te Seventer.

Protocollen
15 december 1568 Stads- en streekarchief Zutphen.
Philippus, koning van Castillien enz. oorkondt dat, na de dode van de hulder mr. Alphert van Till, Jasper Cloeck, burgermeester van Zutphen, als hulder van het St. Elisabethsgasthuis beleend is met het goed Lentinck, gelegen in het kerspel Almen.

Protocollen
1574
De volgende vermelding in het leenboek van dit gedeelte van het Veltcamp dateert uit 1574, wanneer Catherina Barners (Berner) met het goed Veltcamp werd beleend. Zij was, na een eerder huwelijk met Berndt van Presikhaaf, in 1564 hertrouwd met Jaspar Kloeck, die in 1574 namens haar optrad bij de belening van Veltcamp. In 1596 droeg deze het weer over aan de heer van Keppel, die op zijn beurt Sibilla Kloeck, waarschijnlijk een dochter van Jaspar, ermee beleende. Hulder was Sibilla's man Conrath Heskens (ook wel Huisken of Heisken genaamd).

Protocollen
2 februari 1582
Richter en schepenen van Zutphen oorkonden dat, joffer Catharina Barners, weduwe van Jasper Cloeck en haar onmondige kinderen een jaarrente van 3 guldens, gaande uit haar huis in de Lange Hoeffstraat, achter uitkomende in de Roedenntomnstraat, verkocht heeft aan Catharina Beyers, dochter van wijlen Henric Beyers.

Cloeck - Harink (1560)       schema I Liemers

Melchior Cloeck , geboren omstreeks 1517, zoon van Albert Cloeck, trouwt omstreeks 1560 met Aleid Harink.
Uit het huwelijk van Melchior Cloeck en Aleid Harink is één kind bekend,

Melchior Cloeck, geboren omstreeks 1561

Cloeck - van Wijhe (1551)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1520, zoon van Albert Cloeck, trouwt in 1551 met Aelheit van Wijhe,
Van Gijsbert Cloeck en Aelheit van Wijhe zijn geen kinderen bekend.

Protocollen 1551
Morgengaveboek van Zutphen.
Opte freidag nar poniferonum (?) van Derick ten Walle und Arndt Berck:
Gisbert Cloeck gaff Joffer Aelheit van Wijhe seiner ersteen egter beslapenen huysfrauwe elberhondert goldi wovor einige allein un sein gude ten morgengave sondern arglist

Diepenbroeck - Cloeck (1600)       schema I Liemers

Jordan Cloeck, dochter van Albert Cloeck, trouwt omstreeks 1600 met Johan Diepenbroeck,
Van Jordan Cloeck en Johan Diepenbroeck zijn geen kinderen bekend.


XV

Heskens - Cloeck ( )       schema I Liemers

Sibilla Cloeck, dochter van Jasper Cloeck en Catharine Barners trouwt met Conrath Heskens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Jansen (1611)       schema I Liemers

Melchior Cloeck, geboren omstreeks 1549, zoon van Melchior Cloeck en Aleid Harink,trouwt in 1611, met
Emken Jansen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Cloeck, gedoopt op 9 november 1611 in de Rooms Katholieke St.Jacob Kerk te 's Hertogenbosch,
doopgetuigen: Joost Redel en Judith Dirricx.
Philippus Cloeck, gedoopt op 3 september 1614 in de Rooms Katholieke St.Jacob Kerk te 's Hertogenbosch,
doopgetuigen: Philippus Rimmer en Maeijken Henricx.

Melchior Cloeck is onderwijzer.


XVI

Cloeck - Jans (1654)       schema I Liemers

Johannes Cloeck, gedoopt op 9 november 1611, zoon van
Melchior Cloeck en
Emken Jansen, trouwt in 1654, met
Catharina Jans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Cloeck, gedoopt op 18 maart 1655 in de Rooms Katholieke St.Jacob Kerk te 's Hertogenbosch,
doopgetuigen: Peeter Kleijnen en Anneken Sijmons.

Frederick Clouck (1660)       schema I Liemers

Frederick Clouck, trouwt in 1660,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Frans Clouck

Japock Cloeck (1660)       schema I Liemers

Japock Cloeck, trouwt in 1660,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Susanna Cloeck, gedoopt op 24 december 1660 in de Nederlands Gereformeerde Grote Kerk te 's Hertogenbosch,
doopgetuigen: Cornelis Olislagers en Maria Riethoven.


XVII

Clouck - Clouwen (1690)       schema I Liemers

Frans Clouck, zoon van
Frederick Clouck, trouwt omstreeks 1690 met
Catharina Clouwen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Clouck, gedoopt op 4 mei 1691 in de Rooms Katholieke St.Pieter Kerk te 's Hertogenbosch.
doopgetuigen: Joannes Fijnbrouckx en Jenneken Sadelers.

van Driel - Cloeck (1700)       schema I Liemers

Suzanna Cloeck, dochter van
Japock Cloeck, gedoopt op 24 december 1660, trouwt op 1 augustus 1700 te Berlicum, 40 jaar oud, met
Aert van Driel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 9 februari 2017).
proclaimer