de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereikende Beerenclaauw


De havezate Berenklau die sinds 1391 in het bezit is van de familie Cloeck, wordt voor het eerst omstreeks 1480 door één van de familieleden bewoond en wel door Gaert Cloeck, zoon van Rycquin Cloeck en Menta van Camphusen. Na het overlijden van Gaert Cloeck in 1502 bewoont zijn zoon Raquin Cloeck met zijn vrouw Vithe van Dam de Berenklau. Uit dit huwelijk, waaruit vijf kinderen bekend zijn betrekt Fredrik Cloek, na het overlijden van zijn ouders de havezate, waarna Assuerus Cloeck na zijn huwelijk met Adriana van Heeckeren omstreeks 1598 op de Berenklau hun intrek nemen. Vanaf 1635 woont Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven er. In 1677 betrekken Assweer Cloeck en Machtelt Harixma de Berenklau en vanaf 1686, na het overlijden van Assweer Cloeck, gaat zijn broer Hendrick Cloeck en Anna Geertruid van Hartefelt er wonen. In 1706 betrekt hun oudste zoon Arnold Henrich Cloeck met zijn vrouw Clara Heckingh de havezate. Frederik Johan Cloeck, een zoon van Arnold Henrich Cloeck is de laatste bewoner van de Bereklau, de havezate wordt in 1765 verkocht en daarmee komt een einde aan een periode van bijna 400 jaar dat dit goed in het bezit van de familie Cloeck is geweest. Frederik Johan Cloeck, gehuwd met Albertina Drews vestigt zich in de provincie Groningen, van de zes kinderen die zij krijgen is er één een jongen, deze overlijdt zeer jong en daarmee sterft de tak Berenklau uit.

Verbonden families:
Aldringa, van Bronckhorst, van Burik (1759), van Burik (1767), van Camphusen (1361), van Camphusen (1430), van Dam, Drews, Gerritsen, van Hal, Harinxma, Heckingh, van Heeckeren, van Hertefeld, Hoeveleek, van der Hoeven (1612), van der Hoeven (1635), van Huessen, Looff van Sanden, Mandtscheit, Myrenberg, Neukirchen, Piccardt van Foxham, Ploech, van Roderlo, Spaen, Werner, Winshemius.

De Berenklau-Genealogie eindigt in 1761 en gaat dan over in het Parenteel Aldringa.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers

Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.

van Roderlo-Cloeck (1420)       schema I Liemers

Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394, dochter van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1420, circa 26 jaar oud met met Willem van Roderlo, geboren omstreeks 1385, zoon van Stephanus van Roderlo en Lubbergis en circa 35 jaar oud. Margriet Cloeck is de tweede vrouw van Willem van Roderlo.

Van Margriet Cloeck en Willem van Roderlo zijn drie kinderen bekend.

Bernd van Roderlo, geboren omstreeks 1420,
Aleyt van Roderlo, geboren omstreeks 1422 en
Willem van Roderlo, geboren in 1424.

Willem van Roderlo Jr. overlijdt op 6 juni 1496 te Zwolle, 72 jaar oud en wordt in Utrecht begraven

Protocollen
1496 Ridderschap Veluwe.
Willem van Roderlo tot Bakenweerde en Nederlaer, schepen van Zutphen, overleden op 6 juni 1496 en begraven te Utrecht, zoon van Willem van Roderlo en Margriet Cloeck, hij trouwt Agnes Caelsack, overleden op 6 juni 1506 en begraven te Zutphen.


Wikipedia: Het merk van Roderlo, Cloeck en de gemeente Ruurlo


XII

van Myrenberg-Cloeck       schema I Liemers

Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432, dochter van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt met met Willem van Myrenberg, zoon van Willem van Myrenberg.
Van Aleyd Cloeck en Willem van Myrenberg zijn geen kinderen bekend.

Hendrick Cloeck       schema I Liemers

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, blijft ongehuwd.

Protocol
1460 Baer en Lathum.
Heer Heynrick Kayck;(waarschijnlijk Kluyck, vicaris) beleent met die Aldemaet anno 1460, hulder is Otto van Bingerden.

1481 Kerkboek Pastoor Valck.
Gaert van Berffelt of Mollen genoemt ende Johan ten Haeff edelluijden ende kerspelsluijden te Groessen hebben beginnen te fundiren eene vicary in onser kercken te Groessen in die eere Onse Liefe Vrouwe ende der twee Confessoren Sinte Thonis ende Sinte Jooste, ende daerop gestift twee Missen des Vrijdaeghs ende des Maendaeghs; hiertoe heeft Gaert van Berffelt toe gegeven X gold guldens overlensche Keurvorster gelt, dwelicker tyns gaede uijt des Ses-roeden; Johan ten Haeff heeft tot den altaer gegeven drie mergen lants 't Duiven, "In den Haen" genoemt; dese twee hebben dese vicary eerst fondiert ende dese twee Missen daerop gestift in den jaer Ons Heeren MCCCC ende een en tachtigh ende Heer Hendrick Kloeck heeft den eerste dienst daerop bewaert.


Berenclau


Gaert Cloeck (1480)       schema I Liemers

Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, trouwt omstreeks 1480.
Van Gaert Cloeck zijn twee zoons bekend.

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481,
Evert Cloeck,

Protocol
1483
In de 15e eeuw komt Gaert Kloeck met zijn zoon Rickwijn voor als bezitter "der havesathe Berenclauw".

10 november 1483 Kerkboek Pastoor Valck.
In den jaere Ons Heeren duijsent vier hondert ende drie en tachentigh den X-dagh Novembris hebben die eerentveste Johan ten Haeve ende Gaert Mollen genaemt Berrefelt, Gaert Kloeck, Hendrick 't Nes ende Hijntje van Lengel gesticht te Groessen in der kercke Sinte Anthonius vicary.


XIII

Cloeck-van Dam (1502)       schema I Liemers

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481, zoon van Gaert Cloeck trouwt omstreeks 1502, circa 21 jaar oud met met Vithe van Dam, geboren omstreeks 1481 en circa 21 jaar oud.
Van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1502,
Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1504,  Derrick Cloeck, is richter in Westervoort van 1561-1582,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1506,  Cracht Cloeck is schepen van Sevenaar in 1560,
Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1512,

Ryquin Cloeck is rigter in Gendringen en Elten; schepen in Sevenar
Cracht Cloeck, overlijdt in 1590, circa 84 jaar oud.

Protocollen
2 december 1517 Andreas Parochie Zevenaar.
Genoemd wordt; Rijckwijn Cloeck, schepen van Soevenhar, upten naesten guedesdach nae Sunte Andres des hillygen Apostelz.

1521/1546
Rickwyn Cloick als richter van Gendringen.

6 december 1521 Huis Bergh.
Oorkonde opgemaakt door Riickwiin Cloick, richter te Gendringen "Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duyssent viiffhondert ind eyn ind twyntich op Frydach sunt Nicolaus, dach des hilgen bysschops".

3 februari 1522 St.Urselen Convent Elten.
St. Blasiusdaghe 1522. Genoemd wordt Rychwyn Cloeck als tijnsgenoot.

26 november 1522 Huis Bergh.
Riickqwiin Cloick, richter te Gendringen en Etten, oorkondt, dat Luessche van Koerenhorst op verzoek van Willem die Greve verklaart, dat hij op bevel van jonker Frederick, graaf van den Berghe, heer tot Hedeell, van dezen geleend had 40 hornsche en 1 badensche gulden. Gegeven ind gheschiet in den jair onss Heren dusent viiffhundert twe ind twyntich up Gusdach post Katherine virginis.

4 december 1522 Huis Bergh.
Oiswait, graaf van den Bergh, schrijft aan Riickqwiin Kloick en Gompert van Mairlie, richter en gerichtsbode te Genderingen, dat de rechtsdag tegen Geryt Katte op 19 december is vastgesteld. Gescreven up Donredach ipso Barbare anno etc. XXII.

26 januari 1529
Beschreibung: Thyss opten Haitzhoeuell, Richter in der Liemers (Lyemersch) von wegen des Herzogs Johann von Kleve, Jülich und Berg, Grafen von der Mark und von Ravensberg (Raesensberch), bekundet, dass vor ihm in gehegtem Gericht und gespannter Bank in Gegenwart der Schöffen Wilhem Steenbycker und Jakob von Gennep Rickwin Cloick und seine eheliche Tochter Anna - der Vater als natürlicher Momber der Tochter - bekannt haben, dass sie auf beider Lebenszeit vom Kapitel von Xanten ein Gütchen mit Behausung im Kirchspiel Didam (Dythem) im Land Bergh (vandem Berge) gepachtet haben, das früher Frederick von Damme in Pacht hatte und Johan Asberch bewohnt und gebraucht. Dafür zahlen sie dem Kapitel bzw. seinem Kellner jährlich am 11. November (up synt Martynß dach inden wynter) oder binnen 14 Tagen danach in Xanten 10 Gulden oder gleichwertiges Geld. Die Pächter sollen Deiche, Wasserläufe und Schleusen instand halten und Schatzungen, jeglichen Unrat und am Gut haftende Dienste zahlen und leisten, ohne das Kapitel zu beteiligen. Ebenso sollen sie das Haus allein instand halten. Wenn jemand das Haus abbrechen will, sollen sie es dem Kapitel melden und das Haus verteidigen helfen. Von der Zahlungspflicht entheben weder Misswachs noch Hochwasser, Hagelschlag oder anderes Ungemach. Wenn sie säumig werden, kann das Kapitel mit dem Gerichtsboten ihr gesamtes Gut pfänden lassen. Sie empfangen das Pfand mit einer Hand und verkaufen es mit der anderen Hand, um die rückständige Pacht und alle Gerichtskosten des Kapitels zu bezahlen. Das Kapitel kann die Pachtschuld auch vor dem geistlichen Gericht einklagen. Mit Rickwins und Annas Tod ist das Gut dem Kapitel los, ledig und lastenfrei heimgefallen. Diese Punkte haben Rickwin und Anna vorbehaltlos einzuhalten gelobt. - Richter und Schöffen kündigen ihre Siegel an. Rickwin kündigt sein Siegel für sich und seine Tochter an.... 1529 altera Pauli conversionis.
26 april 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, beleend met Ses hollantsche mergen lants afgesplit van den Meerslach, in den kerspel van Duven, in Lymers gelegen.

25 mei 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, bij transport Derck van Griet, ontfengt 6 mergen lants ongeveerlick gelegen tuschen erffnisse Thonis van Middachten aan d'een ende des convents van Elten an d'ander sijde, schietende met den eenen eynde op de Averstrate.

25 september 1538 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck vernijt eedt, in verband met de 6 morgen leengoed in de Meerslack te Duiven.

23 juni 1546 Huis Bergh.
Riickwiin Kluek verkoopt, mede namens zijn vrouw, aan de juffers te Elten een vordering van 100 ryderguldens, renterende 5 guldens 's jaars, op den graaf van den Bergh, en rustende op 't goed, te Lossen in de Lyemersch. Op heyligen Joansavent anno XV und sess und ferttich.

24 september 1551 Andreas Parochie Zevenaar.
Up donredach post Mathei apostoli. Genoemd wordt Ryckwyn Cloicken, richter in de Lyemersch.


XIV

Fredrik Cloeck (1553)       schema I Liemers

Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508, zoon van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam
Fredrik Cloeck heeft zover bekend één zoon.

Assuerus Cloeck, geboren omstreeks 1553.

Protocollen
1 maart 1560 Andreas Parochie Zevenaar.
Jasper Ponsteen, richter in Lyemersz, oorkondt dat voor hem en Cracht Cloick en Berndt van Harwerden, schepenen aldaar, is verschenen Jhr.Frederich Cloick, die voor een som van 64 dlr. opdraagt aan Margreta, weduwe van Gadert Wesselszoon een jaarlijkse rente van 4 daalders, gaande uit drie morgen land in 't kerspel Duven, in de Hoich Aelbrecht gelegen, met aantekening d.d. 13 maart 1573. Kopers van dit stuk zijn Jhr. Goissen Smollinh en Jhr. Albert van de Hoeve.

1566 Kerkboek Pastoor Valck.
Stichters van het armenhuis te Groessen. Die Fondatoe van dat Armenhuijs op der kerkhof. Jacob Vallick pastor in de tijt te Groessen, heer Henrick Jacobs ende heer Reinder Noerinck vicarii, Lambert van Rijswijck koster met die Erntveste Roeloff van Heeckeren ende Jan van Aelst kerckmeesteren in de tijt te Groessen, en voort met consent ende toeraden van Erntveste Jonker Hermen van Loe, Palick van Coverden, Frerick Clock, edelluijden te Groessen ende voort met consent der gemeijnder huijsluijden ende nabuijren te Groessen. Soo sinne we te raden gegaen, dat wij daermede een armenhuijs wolden timmeren voor drie persoonen, die daer te eere der Heijliger Drievoldicheijt in woonen solden ende huijsvestinghe in hebben solden haer leven lanck, bij alsoo sij vroom leven solden ende den kerspel dienen solden sooveel haer moogelijck en waer.

22 juli 1587 Andreas Parochie Zevenaar.
Jhr. Helbrant van Elsz en Jvr. Eva van Camphuisen, echtelieden oorkonden, dat zij ten behoeve van Gerhardt Leydecker, licentiaat in de beide rechten en Alijt van Till, echterlieden, de acht morgen lands in het kerspel Duven, welke eertijds door Hartger Varwer, Frederick Klueck en Andries Leydecker in leen waren ontvangen van Jhr. Claes van Camphuisen, uit de verplichtingen van het leenrecht ontslaan, zodat dit goed voortaan als allodiaal erf beschouwd kan worden.

22 juli 1587 Zevenaar
Wessel Kluick, richter in Lymersz etc., oorkondt dat voor hem en Johan Rumszwinckell, Hilbrant van Elst en Ludolph Budtborch, schepenen aldaar is verschenen, Hendrick van der Hoeven, welke de koop renuntieert van een land op de Hoich Alberich in het kerspel van Gruissen afkomstig van Frederick Kluick, ten beoeve van Gerhart Leidecker, licentiaat in de rechten en Alijt van Tyl, echtelieden.

van Huessen-Cloeck (1530)       schema I Liemers

Anna Cloeck, geboren omstreeks 1512, dochter van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam trouwt omstreeks 1530, circa 18 jaar oud met Johan van Huessen, geboren omstreeks 1507, circa 23 jaar oud en zoon van Hendrik van Huessen en Elisabeth Helmich.
Van Anna Cloeck en Johan van Huessen zijn geen kinderen bekend.

Protocol
1530 Ridderschap Veluwe.
Anna Cloeck, dochter van Rijckwijn Cloeck en Vithe van Dam, trouwt omstreeks 1530 met Johan Huessen, zoon van Hendrik Huessen en Elisabeth Helmich.


XV

Cloeck-van Heeckeren (1598)       schema I Liemers

Assuerus Cloeck, geboren omstreeks 1553, zoon van Fredrik Cloeck trouwt omstreeks 1598, circa 45 jaar oud met met Adriana van Heeckeren, geboren omstreeks 1568, circa 30 jaar oud, dochter van Pelgrim van Heeckeren en meiske van Merverden.
Van Assuerus Cloeck en Adriana van Heeckeren zijn vier kinderen bekend.

Frederick Cloeck, geboren omstreeks 1598,
Pilgrum Cloeck, geboren omstreeks 1601,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1603,
Johanna Cloeck, geboren omstreeks 1606.

Adriana van Heeckeren, overlijdt in 1609, circa 41 jaar oud.

Protocollen
2 maart 1610 Zevenaar.
Jhr.Assuerus Cloeck verbindt wegens schuld aan Jhr.Rijckwein Cloeck(en vrouw) voor 400 dlr Kleefs voor 2 jaar in pand zijn grote bongerd, naast zijn huis te Grussen gelegen die Jelisz Bouman een tijdlang in pacht had.

29 maart 1610 Zevenaar.
Johan van der Hoeven tho Westerfortt (en Eva van Dam) kopen "De Duvense thiende" kerspel Duiven en Groesen, (koopbrief 3 maart 1610) van Schweder Kloeck, weduwnaar van Jvr.Adriaan de Heckeren en kinderen.

28 januari 1611 Kleefse Enclaves (transcriptie Marijke Spaan).
Erschienen: Everwienten(?) Assuero Kloeck ther einer seithe und seiner L.(Lijfliche?) kindern Fredrich, Pilgrum, Johan und Johanna Kloeck mit Adriana van Heckeren saliger getzielt, vormunder Wilhelmen van Voorst(?) to Schindhausen, Johannes van Brienen und Rijckwin Kloeck, righter to Westerfort, ther andere seithe. In maggescheit opgericht und damit sammt solch in alle seinen punkten und clausulen das so bestandigen und beider seiths underhalten werden. So ist ..... vor richter Bado van Huickelhoum und Schepens Johan Rumswinkell und Jacoben van Gennep erschienen Edelmud Everwints Assueren Kloeck mit seinen beiden sohnen Fredrich und Pilgrum Kloeck deren minor van seventhien und der andere vijffthien Jahren sich mit sterckmakende voor ihre bruder und suyster Johan und Johanna Kloeck, als der Zeit mit ahnverstande, begangende und bekannende selbijns(?) Ihr eigentliche will und meinung tho wesen, thaten also solches hiermit gewesen und rest halten Ihren einighs und anzeggens geistlichen oder wettlichen rechten, den Ihren einigsseits hierin zuselfst kommen oder erdacht werden erwehten, ohne ..... und argelist.

Cloeck-van der Hoeven (1612)       schema I Liemers

Assuerus Cloeck, geboren omstreeks 1553, zoon van Fredrik Cloeck hertrouwt omstreeks 1612, circa 59 jaar oud met met Helena van der Hoeven.
Van Assuerus Cloeck en Helena van der Hoeven zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
13 augustus 1613 Zevenaar.
Jan Claessen Franchoys (en Alydtgen Ruetters) kopen 1 morgen bouwland "die Strijp" in het "Loeffenscheveldt" van Jhr.Asschwerus Clueck zum Berenklaew (en Jvr.Helena van der Hoeve). Aangezien dit stuk verkopers voor kinderen in magescheid is toegedeeld, waardoor ze pas mondig geworden kunnen renunciëren, wordt als waarschap gesteld een wei in "Nidder Aelbrecht".

1622 Zevenaar.
Aschwer Cloeck, bewoner van de Berenklau te Groessen is vanaf 1622 ouderling-diaken in de protestantse kerk te Zevenaar.

15 maart 1623 Zevenaar.
Genoemd wordt Jhr.Aszwer Cloick zum Berenklau, kerkmeester van de gereformeerde kerk te Zevenaar.

24 januari 1625 Zevenaar.
Henrich Eigeman en Rheiner Bawman Kerstensz. als gevolmachtigden van Wolter Verborgh, Ott de Noij, Johan van Dyk, Lambert Bruist, Jacob Wintgens, Johan Barsz, Johan Bongerts, Henrich Lengens, Derick Untijts, Johan Serris, Johan Classen als kerspellieden van Groessen verbinden wegens schuld aan Jhr.Aszwer Kloick zum Bernklau en Jvr.Helena von der Houven voor 200 dlr Kleefs voor zes jaar in pand een deel der straat aan Jhr.Kloicks aanschoot van de bongerd en de Elsepass tot aan Paull Bitters land.

6 februari 1625 Zevenaar.
Jhr.Aswer Cloick zu Berenklau en Jvr.Helena von und zu der Houven verbinden wegens schuld aan R.C.armen te Zevenaar voor 50 dlr.Kleefs à 6% hun grote bongerd bij het huis Berenklau (geroyeerd 6 januari 1639)

10 september 1626 Zevenaar.
Jhr.Aszwer Cloeck zum Berenklau en Jvr.Helena van der Hoeven kopen de helft van 3 morgen land op de "Hoge Albrecht", ter ene zijde ten Oosten erven Lauwers, Block en Kilian, ter andere zijde de heren van St.Johan, het ene eind ten Noorden de Praesentie van Elten, het andere eind domein en schepen Gerhardt Rickwiesz, andere helft van de kinderen van Ernst Heinen en van de gezusters Jvr.Catharina en Anna van Diepenbroick.


XVI

Cloeck-van der Hoeven (1635)       schema I Liemers

Frederick Cloeck, geboren omstreeks 1598, zoon van Assuerus Cloeck en Adriana van Heeckeren trouwt omstreeks 1635, circa 37 jaar oud met met Elisabeth van der Hoeven, geboren omstreeks 1608, 27 jaar oud en dochter van Johan van der Hoeven en Eva van Dam.
Van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven zijn vijf kinderen bekend.

Assweer Cloeck, geboren omstreeks 1635,
Adriana Cloeck, geboren omstreeks 1637, testeert in 1700,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1641, testeert in 1679 en 1695 en
Pelgrum Cloeck, geboren omstreeks 1643.
Eva Catharia Cloeck, geboren in 1648,

Frederick Cloeck, overlijdt omstreeks 1673, circa 75 jaar oud.
Eva Catharia Cloeck, overlijdt op 7 maart 1722, 74 jaar oud jaar oud en begraven op 13 maart 1722 in de kerk te Zevenaar.
Pelgrum Cloeck, overlijdt op 23 februari 1692, circa 49 jaar oud en begraven op 7 maart 1692 in de kerk te Zevenaar.

Protocollen
27 december 1630 Zevenaar.
Genoemd wordt Jhr.Frederick Cloick zum Berenklau, adellijk kerkmeester, samen met de overige kerspellieden van Groessen in verband met de schouw in de Veltstraat.

13 december 1631 Gelre en Zutphen.
Frederick Kloeck, namens de onmondige Maria van den Hoeve, enige dochter van Derick van den Hoeven, beleend op 13 december 1631 met "Die ailde hofstede to Greffinchem".

1633
Wenn es heißt 1633 schwört Hendrick van Zeller tot Halsaff in Emmerich, daß der Mutter des Friedrich Kloeck, Sohn des Aswer, die Wappen Heckeren, Mevert competiert(als maßgebend oder zuständig bezeichnet) habe.

6 maart 1635 Zevenaar.
Goszwin freiherr von Spiringh en vrouw kopen de halve collatie van St.Anthonij vicarie in Groessen(andere helft is al in zijn bezit) van Frederick Cloick, schepen van Zevenaar en Elisabeth van der Hoven.

6 november 1635 Zevenaar.
Jhr.Frederick Cloick en vrouw ruilen en krijgen bij transport een half "maetgen" (= Rossums Maetgen) van richter Berck en mr.Goltschmits. Henrich Berck en vrouw krijgen transport van "eine halve Albrecht" te Groessen, wederhelft van Fred.Schlecht en cons. van Jhr.Frederick Cloick en Elisabeth van der Hoven.

28 mei 1636 Zevenaar.
Jhr.Frederik Cloick zum Berenklau en vrouw kopen aandeel aan bouwland "Rossums Maetgen" te Groessen (= helft, andere helft aan koper getransporteerd op 6 november 1635 bij ruil) van Johan van Dyck en Derrickszen Everdts.

18 september 1636 Zevenaar.
Frederich Cloeck zum Berenklau en Elisabeth van der Hoeven verbind wegens schuld aan Jvr.Agnes Elisabeth van Hertevelt voor 100 Rthlr. à 6% hun tiend onder Duiven. Pachter is Gaert Spans.

18 september 1636 Zevenaar.
Testament van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Huven. Mutuele tucht in gereed en ongereed, allodiaal of leengoed.

20 april 1644 Zevenaar.
Seiger van Verhelen en Anna, kopen ca 3 morgen wei "Den Speelwarth", t.e.z. domein en Cruisbroeders van Emmeriki, t.a.z. de hern van St. Jan, h.e.e. domein, h.a.e. "de Marschstraete" van Jhr.Frederick Cloick en Jvr. Johanna Mandtscheidt.

25 mei 1646 Zevenaar.
Genoemd worden Jhr.Frederick Cloick en Jvr.Johanna Cloick met bouwland in het Loephense veld te Groessen.

1 mei 1647 Zevenaar.
Jhr.Frederich Kloeck zum Berenclau, Dijkgraaf in Lymers en schepen te Zevenaar en Jvr.Elisabeth van der Hoeven kopen bouwland te Groessen. Verkoper Berndt van Schevickshaven en Grietgen Henderix.

19 maart 1648 Zevenaar.
Jhr.Aszweer van Lewen en Jvr.Johanna Gruter kopen schuur en hof te Zevenaar, tussen de Cantziers wezenhof en weduwe Jhr.van Leeuwen, van Jhr Jacob Schrastein en Jvr. Gertrudt van der Hoeven, Jvr.Elisabeth van der Hoeven, vrouw van Jhr. Fredericks Cloick, dijkgraaf in de Lymers.(t.v.a bij magescheid nalatenschap v.d.Hoeven).

4 juni 1648 Zevenaar.
Genoemd wordt als schepen van Sevenaer, Frederick Cloeck.

11 augustus 1651 Huis Berg.
Jonker Frederick Cloeck zum Berenklauw, dijkgraag in de Liemers, beleend na opdracht door Dr.Arnoldt Penninck q.q., op 11 augustus 1651 met "Huys ende hoff, bongert ende keucken, groot 2 morgen, up Groessener weyde, 2 mergen bow- ende 2 mergen weylandts, 2 stuxkens schietende op Lyeffelerweyde, groot 1 mergen, doende t' samen 7 morgen". Dit leen is een afsplitsing van "Dat gued in Lemersche ende des is 52 hollandsche margen, liggen in den kirspel van Groissen"

29 oktober 1651 Zevenaar.
Jhr.Frederick Clock zum Bernklau en Jvr.Elisabeth van der Hoeven geven aan "De ermen kinder binnen Groessen"een stukje land in "Loeffensefelt" genaamd "het Elscken" (ca.½ morgen, gelegen bij de kruiswillegen). De opbrengst zal dienen om twee arme kinderen ter school te laten gaan.

13 mei 1655 Zevenaar.
Jhr.Frederich Cloeck en vrouw verbinden wegens schuld aan Conradt von Schnellenberg voor f.200,- in pand een bouwland in 't Laer ca.1½ morgen voor 4 jaar.(Geroyeerd 27 mei 1661)

1657 Zevenaar.
Frederich Cloeck, genoemd als bewoner van een havezathe in Groessen, vanaf 1657 ouderling in de protestantse kerk van Zevenaar. In 1658 komt Frederich Cloeck zum Berenclau voor in deze kerk.

10 april 1657 Kleef.
"Acta Classici Conventus quadragesimi septimi". Convent gehouden te Kalkar op 10 en 11 april 1657. Voor Zevenaar worden genoemd, Johannes Petri, Prediger en Fredrich Kloeck (Kluck), Her zum Berenklauw, als Eltister.

1 februari 1661 Zevenaar.
Anna van Huijsen, dochter en erfgename van Jonker Carel van Huijsen, geassisteerd door haar man Bartolt Roeloffs, draagt over aan haar neef Jonker Fredrich Cloeck "totten Berenclaew" en dienst erfgenamen, alle rechten die haar toebehoren met betrekking tot de collatie en fundatie van het "Jonker Huijsens Gasthuijs" in de Grietse Straat binnen Zevenaar gelegen, onder voorwaarde dat de predikant en kerkenraad van de plaatselijke gereformeerde gemeente het toezicht op en de dispositie over genoemd gasthuis uitoefenen.

1665 Nederlandse Leeuw 1912.
Frederich Cloeck zum Berenklaw in Cleefsche Ridderschap verheven in 1665.

7 mei 1666 Zevenaar.
Genoemd wordt Frederick Cloeck als schepen van Sevenar.

19 maart 1673 Zevenaar.
Derck van Dijck koopt bouwland in de Laeren(ca.1½ morgen, te Groessen, ten Oosten Jhr.Foppinga, ten Westen de gemeente straat, ten Zuiden Jan Claessen. Koopbrief d.d. 10 april 1664. Verkopers zijn Jvr.Elisabeth von der Huven, weduwe van Jhr.Frederich Cloeck zum Bernklau en kinderen.

7 december 1677 Zevenaar.
Jvr.Elisabeth von der Hoeven, weduwe van Jhr.Frederich van Cloeck testeert; haar beide dochters Adriana en Eva Catharina krijgen haar tiend in Duiven als prelegaat op elkaar te vererven.

Mandtscheit-Cloeck       schema I Liemers

Johanna Cloeck, geboren omstreeks 1600, dochter van Assuerus Cloeck en Adriana van Heeckeren trouwt met met jongen Mandtscheid.
Van Johanna Cloeck en jongen Mandtscheid zijn geen kinderen bekend.


XVII

Cloeck-Harinxma (1677)       schema I Liemers

Assweer Cloeck, geboren omstreeks 1635, zoon van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven trouwt op 12 oktober 1677 te Didam, circa 42 jaar oud, met met Mechteld van Harinxma, geboren in 1639 te Didam, 38 jaar oud, weduwe van Willem van Heerdt tot Camphusen, dochter van Haring Harinxma tot Heegh en Geertruid von Quadt.
Van Assweer Cloeck en Mechteld van Harinxma zijn geen kinderen bekend.

Mechteld van Harinxma had bij haar huwelijk met Assweer Cloeck vier kinderen uit haar eerste huwelijk.
Palick van Heerdt, gedoopt op 11 oktober 1668 te Heegh, bij Didam en voor 1671 overleden,
Geertruidt van Heerdt, gedoopt op 30 januari 1670 te Heegh, bij Didam,
Palek van Heerdt, gedoopt op 22 oktober 1671 te Heegh, bij Didam en voor 1673 overleden,
Palick van Heerdt, gedoopt op 3 maart 1673 te Heegh, bij Didam,

Protocollen
11 december 1673 Huis Bergh.
Jonker Asweer Cloeck tot den Beerenclauw, beleend na doode van zijn vader Jonker Frederick. 1673, december 11.

13 februari 1679 Zevenaar.
De gemeente te Groessen verbindt wegens schuld aan Jhr.Aswer Cloeck zum Berenklau en Jvr Mechtelt van Harixma, voor 250 Rthlr. voor 18 jaar in pand een deel van de gemeente (de voorzijde langs de grote bongerd en adellijk huis Berenklauw, schietende tot aan de hofstede van Jan Eigeman in Lohe en aan de andre zijde tot het huis van Zerissen, voorbij de vicariekampjes tot aan de gemeente, voorhoofts tot aan de gemeente, welke het endens de vicariekampjes en Jan Eigemans hofstede zal worden afgepaald, een graaf van 6 voet wijd en 3 voet diep zal gegraven worden).

18 februari 1679
Spaen Massop en Henderske Scheerder doen in pand uit aan Jhr.Assuer Cloeck zum Berenklauw en Jvr.Mechtelt van Harinxma, voor 83 ryksdlr. 50 stuiver een weitje in de wardt van 3 morgen onder zijn hoeve gelegen(geroyeerd op 18 februari 1694).

2 oktober 1680 Zevenaar.
Registratie van akte te Zevenaar op 14 februari 1679. Jhr.Assweer van Cloeck zum Berenklauw, Henricus Cloeck, Pelgrim Cloeck, Adriana en Eva Catharina Cloeck, broers en zusters, verbinden wegens schuld aan, (volgens accoord van Jhr.Assweer van Cloeck en Jvr.Mechtelt van Harinxma, met voogd burgemeester Johan Pabst, van Jhr.Palick van Heerde onmondige zoon van Jhr.Wilhelm van Heerde, d.d. 21 september 1676, wegens f.2000.- bestemd voor de opvoeding van Jhr.Palick van Heerde etc.) hun adellijk huis en hof "den Bereklauw",(met privileges, de grote boomgaard naar de kant van Groessen gelegen, de kleine boomgaard naar Zevenaar gelegen, de kamp Bouwland aan het eind van de grote boomgaard) plus de pandverschrijving ad 250.- rthlr. door de gemeente van Groessen gefourneerd.

Cloeck-Neukirchen       schema I Liemers

Assweer Cloeck, geboren omstreeks 1635, zoon van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven hertrouwt met met Dorothea van Neukirchen, dochter van Arnold Hendrik van Neukirchen en Gertrudt Cloeck.
Van Assweer Cloeck en Dorothea van Neukirchen zijn geen kinderen bekend.

Assweer Cloeck, overlijdt op 14 december 1686, circa 51 jaar oud en begraven op 23 december in de kerk te Groessen.

Protocol
1686 Zevenaar.
Assweer Cloeck, bewoner van de havezate Berenklau, is in 1686 bij zijn overlijden ouderling lidmaat en begraven te Groessen. Zijn vrouw Dorothea Neukirchen van Nijvenheim wordt in 1686 eveneens als lidmaat genoemd.

14 december 1686 Zevenaar.
Xbris des morgens omtrent 6 ure is in den Heere ontslaapen de Welgebooren Heer Ahasúerus van Cloeck ouderling van onse Gemeente en vervolgens den 23 ejusdem des avonds begraven tot Groessen.

20 oktober 1694 Zevenaar.
Contract d.d. Kleef 9 juli 1694; Jvr.Dorothea von Nievenheim, weduwe van Jhr. Ahasuerus von Cloeck ter ener zijde en broeders en zusters van man, namelijk de nu overleden Jhr.Hendrick(zum Egertn) en overleden Pelgum van Cloeck, modo weduwe (= van Hertefelt) en juffers Adriana en Eva van Cloeck ter andere zijde. De weduwe van Ahasueer van Cloeck renuntieert haar recht aan de Bereklauw en ook de lijftocht van 1000 Rthlr., op 800 Rthlr. na en zal van de andere partij deze 800 Rthlr. ontvangen, renterende 5%, onder verband van landgoed Bereklauw, of in plaats hiervan 8 morgen bouwland op Groesener weide.

Cloeck-van Hertefeld (1677)       schema I Liemers

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1641, zoon van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven trouwt op 18 november 1677 te Duiven, circa 36 jaar oud met met Anna Geertruid van Hertefeld, geboren omstreeks 1651, circa 26 jaar oud en dochter van Maurits Wilhelm van Hertefeld en Anna Elisabeth van Keppel.
Van Hendrick Cloeck en Anna Geertruid van Hertefeld zijn drie kinderen bekend.

Arnold Heinrich Cloeck, geboren omstreeks 1680, testeert op 19 augustus 1702 en op 7 mei 1712,
Frederick Cloeck, geboren omstreeks 1682,
Johan Nicolaus Cloeck, geboren op 2 februari 1690.

Hendrick Cloeck, is overleden op 8 maart 1693, circa 52 jaar oud en begraven op 19 maart 1693 in de kerk te Zevenaar.
Anna Geertruid van Hertefeld, overlijdt op 30 augustus 1702, circa 51 jaar oud te Emmerich en wordt begraven in St. Aldegundis.
Frederick Cloeck, is overleden op 11 maart 1694, circa 12 jaar oud en begraven op 22 maart 1694 in de kerk te Zevenaar.
Johan Nicolaus Cloeck, is overleden op 30 juli 1691, 1 jaar oud.


de Berenklau(huidige situatie, de gracht rondom is gedempt),                   de Magerhorst(familie van Hertefeld)

De schoonmoeder van Hendrick Cloeck bewoonde in 1677 in Duiven de havezathe Magerhorst: een boerderij met een traptoren die in de volksmond wel als het kasteeltje werd aangeduid. Omringd door bomen en een gracht moet het in aloude tijden een lust(hof) voor het oog zijn geweest.

Protocollen
20 december 1681 Zevenaar.
Registratie testament Zevenaar 21 oktober 1680. Mauritsz Wilhelm van Hartefelt en Anna Elisabeth van Keppel. Mutuele tucht van alle goederen. Kinderen Adrian van Hartefelt en Anna Geertruid van Hartefelt, vrouw van Henrich Cloeck, Agnes, Christina, Hendrina, Mechtelt en Christiaan Mauritz Wilhelm van Hartefelt zijn ieder voor 1/7e deel erfgenamen van tante der erflaters Christina Sophia van Hertefelt. Hun jongste dochter Catharina Sophia van Hartefelt, gedoopt te Zevenaar op 25 mei 1668, die dode van hun moeie Christina Sophia bovengenoemd "vergeten" is krijgt nu 1/7e deel in hun nalatenschap als prelegaat.

12 oktober 1686 Zevenaar.
Jvr.Anna Elisabeth van Keppel, weduwe van Hertefelts en kinderen Jhr.Elbert Diederick Adrian van Hertefelt, Jvr.Henrica Mechtelt van Hertefelt, alsmede schoonzoon Jhr.Henrick Cloick, verbinden wegens schuld aan Petrus Roelandt, kgl.artillerie Obris-Wachmeister, voor 800 Rthlr. à 5% hun obligatie van 200 Rthlr à 5% ten laste van Jhr Betram vrijheer van Palland onder verband van havezate Magerhorst te Duiven(geroyeerd op 8 april 1702, betaald door Justus Buyck van Swieters, koper van de Magerhorst).

5 januari 1687 Huis Bergh.
Jonker Hendrick van Cloeck tot den Berenklauw, beleend na doode van zijn broeder jonker Asweer.

30 juli 1691 Zevenaar.
Johan Nicolas, soontje van Jonker Hendrik van Cloeck en 3 augustus 's avonds in onse kerk begraven.

16 mei 1692 Zevenaar.
Jhr.Henrich von Cloeck en vrouw kopen 6 morgen bouwland op Groessener weide genaamd "Papenschlag" van Jvr.Anna Elisabeth van Keppel weduwe van Hertefelt.

26 januari 1693 Zevenaar.
Jhr.Henrick van Cloeck en vrouw kopen aandelen in de gemeine ward van Chr.von Bernsauw en Judith Kampesen Rees, als erven van ouders Keller Kampsen en Maria Cornelis.

8 maart 1693 Zevenaar.
Overleden "de Welgeboren Heer Hendrik van Cloeck, bewoner van de havezate Berenclau te Groessen, ouderling in onse Gemeijnte en 19 ejusdem in onse kerk begraven.

11 maart 1694 Zevenaar.
Overleden "Jonker Frederick van Cloeck, soontje van d'Heer Hendrick van Cloeck, enden 22 ejusd 's avondts in onse Kerk te Zevenaar begraven".

30 mei 1695 Zevenaar.
Jvr.Anna Geertruid van Hertefelt weduwe van Cloeck en schoonzusters Jvr.Adriana en Eva Catharina van Cloeck verbinden wegens schuld aan Johan Peter Müntz, schepen van Zevenaar voor 900 thlr. à 5% hun garftiend "Hoevens Zehend" in de kerspelel Groessen en Duiven (pachter Jan Everts te Duiven voor 46 Rthl.Hollands), geroyeerd op 9 mei 1697.

26 oktober 1695 Zevenaar.
Testament van Jvr.Anna Gertruidt van Hertefelt weduwe van Cloeck, ziek te bed "in stove op de Schwanenpol". Haar enige erfgenaam is haar zoon Arnolt Henrich van Cloeck, sterft hij voor de meerderjarigheid of zonder testament te kunnen maken, dat dan de erfenis van zijn zijde der familie Cloeck zal vererven op de leden deze familie, behalve de kinderen van erven Jan Claessen, die voor eeuwig zijn uitgesloten, tenzij hun inweien, d.w.z. haar schoonzusters Jvr.Adriana en Eva Catharina van Cloeck van een andere mening zijn. Hetgene dat van haar zijde is aangebracht, nl. het goed Brömmering, plus tiendje in land Munster, gaat naar de erven van de Hertefeltse zijde, en haar erfdeel in de gemene waard, gekocht van het geld van de Magerhorst legateert ze aan de jongste zoon van haar broer Lodewijk Henrick. Gereformeerde Armen krijgen 50 Rthlr. Kleefs. Arnold Henrich was het enigste kind, nog in leven.

Adriana Cloeck       schema I Liemers

Adriana Cloeck, geboren omstreeks 1637, dochter van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven blijft ongehuwd.

Protocollen
28 mei 1681 Zevenaar.
De gezusters Jvr.Adriana en Eva Catharina Cloeck, alsmede de afwezige broers Assueris, Henrich en Pelgrum Cloeck, verbinden wegens schuld aan Johan Spoltman, burgemeester van Arnhem voor f.461-11 à 5% hun weitje te Duiven.(pachter is Tonnis Jansen).

22 augustus 1700 Zevenaar.
Testament van Adriana van Cloeck, dochter tot Berenklauw(wondend te Oud-Zevenaar "in de Bongert", ziek te bed. Universeel erfgename is haar zuster Jvr.Eva Catharina van Cloeck, doch legaat aan de Gereformeerde Armen te Zevenaar, volgens testament van 22 december 1694 blijft bestaan.

4 november 1704 Zevenaar.
Jvr.Eva Catharina van Cloeck en Jvr.Adriana van Cloeck(gezusters) en hun neef Jhr Arnold Hendrick van Cloeck verborgen ter afgoeding van hun schoonzuster Dorothea van Nijverheim, weduwe van Cloeck, wegens schuld aan Jurriën Werning, burger van Emmerik voor 350 Rthlr. à 5% hun bouwland "de Achtmorgen" (Groessense weide aan de Duivense voetweg met beide einden op de "gemeine straet").

Eva Catharina Cloeck       schema I Liemers

Eva Catharina Cloeck Cloeck, geboren in 1649, dochter van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven blijft ongehuwd en overlijdt op 7 maart 1722, 74 jaar oud en begraven op 13 maart 1722 in de kerk te Zevenaar.

Protocollen
28 mei 1681 Zevenaar.
De gezusters Jvr.Adriana en Eva Catharina Cloeck, alsmede de afwezige broers Assueris, Henrich en Pelgrum Cloeck, verbinden wegens schuld aan Johan Spoltman, burgemeester van Arnhem voor f.461-11 à 5% hun weitje te Duiven.(pachter is Tonnis Jansen).

5 november 1694 Gelre en Zutphen.
Eva Catharina Kloeck, beleend na het overlijden van haar nicht Gertruit van der Hoeven, met "Freslingen" te Didam. Hulder is Matthijs Becker, landschrijver te Zevenaar.

4 november 1704 Zevenaar.
Jvr.Eva Catharina van Cloeck en Jvr.Adriana van Cloeck(gezusters) en hun neef Jhr Arnold Hendrick van Cloeck verborgen ter afgoeding van hun schoonzuster Dorothea van Nijverheim, weduwe van Cloeck, wegens schuld aan Jurriën Werning, burger van Emmerik voor 350 Rthlr. à 5% hun bouwland "de Achtmorgen" (Groessense weide aan de Duivense voetweg met beide einden op de "gemeine straet").

29 april 1714 Zevenaar.
Derk Verhoeven verbindt wegens schuld voor pacht van de Berenclauw aan Jvr.Eva Catharina van Cloeck voor f.738-13 à 5%, ¼ deel van bouwland "de Geer"(omtrent de Duivense kerk) plus ¼ van 5 morgen land in de Veldslee; te Zuiden domein, ten Noorden Derk van Dijk, plus ¼ van 2½ morgen Wellefeld op de hoek.

2 april 1716 Zevenaar.
Testament van Jvr.Eva Catharina van Cloeck tot de Berenklau,(Revocatie van vroeger testament). Enige erven zijn de kinderen van haar neef Jhr.Arnold Henrick van Cloeck tot Berenclauw. De ouders zullen levenslang de tucht hebben. Sterven deze kinderen zonder nalatenschap dan zal de tucht vererven op haar neef Jhr.Johan Jacob van Retraedt. Gereformeerde Armen krijgen legaat van f.50.-. Haar dienstbode Geertruid Heg krijgt f.150.- plus de rouwkleren.

3 maart 1719 Zevenaar.
Testament van Jvr.Eva Catharina van Kloek, enigszins ziekelijk. Haar dispositie van 2 april 1716 blijft bestaan. Haar dienstmaagd Geertruida Hegge krijgt voor langdurige oppassing behalve legaat bij testament van 1716 nog allerlei huishoudelijk goed, gespecificeerd in akte.

22 juli 1720 Zevenaar.
Henricus Hackforth en Jenneken Lippers verbinden wegens schuld aan Jvr.Eva Catharina van Cloeck voor f.100.- à 5% hun hofstede te Ooy.(Gecedeerd aan Gertrudt Hegh en geroyeerd op 20 april 1725).

2 maart 1722 Zevenaar.
Twee maart is overleden(tussen drie en vier uren na de middag), de Hoogwelgeboren Juffer Eva Catharina van Cloeck in het vier en zeventigste jaar haars ouderdom en den 13 daaraanvolgende in onze kerk te Zevenaar begraven.


XVIII

Cloeck-Heckingh (1706)       schema I Liemers

Arnold Heinrich Cloeck, geboren omstreeks 1680, zoon van Hendrick Cloeck en Anna Geertruid van Hertefeld trouwt in 1706, 26 jaar oud met met Clara Geertruida Heckingh, geboren op 6 november 1681, 27 jaar oud en dochter van Andries Hendrik Heckingh en Elisabeth van Roorda.
Van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh zijn acht kinderen bekend.

Fredericus Johannes Cloeck, geboren op 6 december 1706, Vaandrig in de Verenigde Nederlanden
Andreas Henricus Cloeck, geboren op 13 juli 1708, Vaandrig Pruissische dienst in 1738 en Obrisleutenant in der Preuszischen Armee in 1782
Henricus Ahasueres Cloeck, geboren op 16 maar 1710 en op 18 augustus 1715, 5 jaar oud, overleden .
Henricus Ahasueres Cloeck, geboren na 1715 en op 15 oktober 1729 overleden.
Elisabeth Anna Geertruida Jacobina Cloeck, geboren op 28 november 1713,
Adriana Ahasuera Cloeck, geboren op 25 oktober 1715,
Maria Magdalena Cloeck, geboren op 6 december 1717 en
Eva Anna Christina Cloeck, geboren op 28 juni 1722.

Arnold Heinrich Cloeck, overlijdt op 15 december 1729, 49 jaar oud en begraven in de kerk te Groessen,
Clara Geertruida Heckingh, overlijdt op 28 november 1755, 74 jaar oud,
Henricus Ahasueres Cloeck, overlijdt op 18 augustus 1715, 5 jaar oud en begraven op 23 augustus 1715 in Zevenaar,
Elisabeth Anna Geertruida Jacobina Cloeck, overlijdt op 10 augustus 1753, 40 jaar oud en
Adriana Ahasuera Cloeck, overlijdt op 25 augustus 1740, 25 jaar oud en begraven op 1 september 1740.


Protocollen
13 april 1694 Huis Bergh.
Arnold Hendrick van Cloeck, onmondig, beleend na het overlijden van zijn vader Hendrick. Zijn curator Mathias Becker, landschrijver te Zevenaar, is hulder, 1694 April 13.

1 juni 1699 Latijnse School Emmerich.
Arnoldus Henricus Cloeck, filius Henrici Cloeck, Scabini Sevenariensis, aetatis 14 ann.

5 augustus 1702 Zevenaar.
Jhr.Arnold Henrick van Cloeck deponeert besloten testament.

1711 Zevenaar.
Arnold Henrich Cloeck tot den Berenclau, van 1711 tot 1713 ouderling in de protestantse kerk te Zevenaar.

7 mei 1712 Zevenaar.
Jhr.Arnolt Henrich van Cloeck tot de Berenclau en Clara Gertruda Hecking. Hij ziek. Mutuele tucht in al hun goederen.

2 augustus 1713 Huis Bergh.
Jonker Arnold Hendrick Kloeck tot den Berenclauw vernieuwt den eed op 2 augustus 1712. Het leen heet thans "Bitterhuys"(=Berenklau).

25 april 1714 Zevenaar.
Jhr.Arnold van Cloeck en Clara Geertruida van Hekking, verbinden wegens schuld aan Matth.Hansen voor f.400.- à 5% hun havezathe Berenklauw.(Geced. op 10 april 1716 aan Schepen Peters, op 16 mei 1721 aan R.C.kerk, afgelost op 13 juni 1738 en geroyeerd op 16 september 1765).

18 augustus 1715 Zevenaar.
Is gestorven een soontje van de Hooggeboren Heer A.H.van Kloeck en deselfs Ehe. Liefste genaamd, Henricus Ahassuerus; en daarop den 23 dito in onse Kerk begraven.

27 november 1715 Zevenaar.
Arnold Henrick Cloeck en Clara Geertruida van Hecking vervinden wegens schuld aan de R.C. armen te Zevenaar voor f.600,= à 5% a) bouwland "de Holtmaath"; b) bouwland "de Hagenacker" en c) bouwland de "Grote Bijl".tesamen in Loephense veld, groot resp. 1 morgen, 3½ morgen en 8 hond.(Geroyeerd op 16 september 1765).

10 februari 1717 Zevenaar.
Jhr Henrick Arnolt van Cloeck en Clare Gertruida van Hecking verbinden wegens schuld aan ds.Joh.Mart.Cremer te Emmerik voor f.300.- à 5% een wei groot 2 mg. in de meerslagen te Duiven.

20 februari 1719 Zevenaar.
Jhr.Arnolt Henrick van Cloeck en Clara Gertruyd van Hecking verbinden wegens schuld aan Antoni Speekenslager, rentmeester van graaf van Bergh, voor f.500.- à 5%, 5 morgen bouwland op de Agtegaarde te Groessen. (Gecedeerd op 2 juli 1732 aan P.P.S.J te Emmerik en geroyeerd op 21 maart 1733).

1721 Zevenaar.
Arnold Henrich Cloeck tot den Berenclau, van 1721 tot 1729 ouderling in de protestantse kerk te Zevenaar. Genoemd als bewoner van een havezate in Groessen.

29 januari 1721 Zevenaar.
Jhr.Arn.Henr.van Cloeck en Clara Geertruida van Hecking verbinden wegens schuld aan ds.Marth.Cremer te Emmerich voor f.650,- à 5% hun bouwland "Vehnkamp" groot 2 morgen te Groessen(geroyeerd op 21 maart 1733).

12 juli 1721 Zevenaar.
Jhr.Arnold Henric van Cloeck tot de Berenklau en Clara Gertrud van Hekking verbinden wegens schuld aan Bartje Hermsen voor f.150,- à 5% de havezathe Bereklau. (geroyeerd op 16 september 1765, doch reeds afgelost op 24 oktober 1738).

5 mei 1724 Zevenaar.
Jhr.Arnolt Henrich van Cloeck en Clara Gertruida van Hecking verbinden wegens schuld aan vicarie St.Victoris in de collegiale kerk te Kleef voor 66 dlr. en 40 stuivers Kleefs à 5% hun bouwland "de Goor", groot 1 morgen en 1 hond(geroyeerd op 21 maart 1733).

21 februari 1725 Zevenaar.
Jhr.Arnolt Henrich van Cloeck en Clara Gertruida van Hecking verbinden wegens schuld aa de weduwe Dr.Witten, richter te Emmerich voor f.1000,- à 5% hun tiend in en om Duiven. (geroyeerd 21 maart 1733)

10 november 1725
Magescheid Groessen tussen Hendrina te West, weduwe van Gerrit Gerritsen, scholt te Groessen ter ener zijde en de kinderen Adolph Pelgrom en Alyda, mombers zijn bestevaer(=grootvader) Adolph Gerritsen en Jhr Arn.Hendr.van Cloeck tot Beerenklauw en "magister"(=schoolmeester) Joh.Lodewijks t.a.z. de moeder verloofd met Gerrit Westerhuys. Er zal "unio prolium" zijn.

16 mei 1726 Zevenaar.
Jhr.Arnold Henric van Cloeck en C.G.van Hecking verbinden wegens schuld aan Johanna Petronella Muntz voor f.400,- à 5%, bouwland "de Hoge Alborg" te Groesen(geroyeerd op 8 juni 1758).

28 februari 1727 Zevenaar.
Jhr.Arn.van Cloeck en Clara Geertr.van Hecking verbinden wegens schuld aan W.W.Muntz voor 400 dlr.Kleefs 0224 à 5% van 30 st6. hun havezate Berenklauw te Groessen (geroyeerd 21 maart 1733).

1 maart 1729 Zevenaar.
Jhr.Arn.Hendr.van Cloeck en Clara Geertruida van Hecking verbinden wegens schuld aan P.P.S.J. te Emmerik f.600,- à 5% hun wei "het Meerslag" te Duiven (groot 2 morgen) en 5 morgen bouwland op de Achtergaard voor de havezate Beerenklauw (geroyeerd op 21 maart 1733).

15 oktober 1729 Zevenaar.
Is de Hoog welgeboren Heer H.A.von Kloek op den Bereklauw des nagts omtrent 12 uren overleden; te Groessen begraven in de Kerk.

24 september 1731 Zevenaar.
Clara Geertruida van Hecking, weduwe Jhr.Arnt Henrich van Cloeck tot Berenklauw en kinderen, beide zoons Frederik Johan en Andries Henrick zijn meerderjarig. Geassisteerd met haar broer, Frederik van Hecking, verbindt in pand aan P.P.Soc.Jesu te Emmerik voor f.3000,- plus 3000 dlr.Kleefs voor 12 jaar: a) een korentiend; "Cloeckstiend" te Groessen en Duiven; b) wei, Neeraelborg 3½ morgen, het ene einde de straat, het andere einde Oberwaldschr.van de Poortzen; c) wei "Cloecken Meerslag", 8 morgen te Duiven, allen onder Berelau, deels in pand voor 2 morgen alsmede 8 hond land "de Grote Bijl" en 4 hond land "de Kleine Biel", beide Lövenscheveld (geroyeerd op 26 maart 1766).

26 mei 1738 Zevenaar.
Clara Geertruida va Hekking,weduwe Arn.Henr.van Cloeck en zoon Andr.Henr.van Cloeck vaandrig in Pruissische dienst, andere zoon Fred.Jan van Cloeck, vaandrig 1e batterij Friese lijfgarde, en dochters Elis en Harmana(mondig) en Maria en Eva(onmondig) verbinden wegens schuld aan raad en Reg.Sekr.van Forel voor f.1650,- Hollands en 775 dlr.Kleefs à 4½% hun havezate Bereklauw, met schuur, hof, boomgaard en weitje, de Achtergard en Veenkamp, verder de Bitterhofstede, allen te Groessen(geroyeerd op 16 september 1765).


Groningen


XIX

*Cloeck - Drews (1736)       schema I Liemers

Fredericus Johannes Cloeck, geboren op 6 december 1706, zoon van
Arnold Heinrich Cloeck en
Clara Geertruida Heckingh trouwt op 11 november 1736 in Groningen (ondertrouw), 30 jaar oud met,
Albertina Johanna Drews, geboren op 14 april 1711, dochter van
Regnerus Drews en
Abalia Busch, 25 jaar oud,
Van Fredericus Johannes Cloeck en Albertina Johanna Drews zijn zeven kinderen bekend,

Clara Geertruida Cloeck, gedoopt op 20 oktober 1737,
*Abelia Cloeck, gedoopt op 9 augustus 1739 te Eenum,
Albertina Elisabeth Cloeck, gedoopt op 5 maart 1741 te Delfzijl,
Reinera Adriana Cloeck, gedoopt op 22 april 1742 te Delfzijl,
Henrica Ahasuera Cloeck, gedoopt op 4 oktober 1744 te Delfzijl,
Frederic Hendrik Cloeck, gedoopt op 3 april 1746 te Delfzijl,
*Henderica Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1747 te Delfzijl,

Fredericus Johannes Cloeck is op 24 september 1783, op 77 jarige leeftijd, overleden,
Albertina Elisabeth Cloeck is jong overleden,
Henrica Ahasuera Cloeck is op 3 januari 1746, op 2 jarige leeftijd, begraven,
Frederich Hendrik Cloeck is op 27 december 1747, op 1 jarige leeftijd, begraven.

Fredericus Johannes Cloeck is luitenant, convooimeester in de Verenigde Nederlanden,
Alberdina Johanna Drews overlijdt november 1751 in Delfzijl en wordt op 22 november 1751, 40 jaar oud, aldaar begraven,

Protocollen
7 november 1730 Huis Bergh.
Jonker Frederick Johan van Kloeck tot den Berenclauw, na overlijden van zijn vader Arnold Hendrick, beleend met het "Bittershuys"(= Berenklau) te Groessen.

27 januari 1731 Zevenaar.
Jhr.Frederick Johan van Cloeck, vaandrig ten dienste van de Verenigde Nederlanden verbindt wegens schuld aan Werner Wilhelm Muntz, minderjarige zoon van schepen Johan Peter Muntz voor f.200,- en 200 dlr.Kleefs à 5% zijn kindsdelen aan al het ongerede, hem ten deele van vader en ten deele van tantes Adriana en Eva Catharina van Cloeck aanbestorven(geroyeerd op 7 april 1739).

26 mei 1738 Zevenaar.
Clara Geertruida va Hekking,weduwe Arn.Henr.van Cloeck en zoon Andr.Henr.van Cloeck vaandrig in Pruissische dienst, andere zoon Fred.Jan van Cloeck, vaandrig 1e batterij Friese lijfgarde, en dochters Elis en Harmana(mondig) en Maria en Eva(onmondig) verbinden wegens schuld aan raad en Reg.Sekr.van Forel voor f.1650,- Hollands en 775 dlr.Kleefs à 4½% hun havezate Bereklauw, met schuur, hof, boomgaard en weitje, de Achtergard en Veenkamp, verder de Bitterhofstede, allen te Groessen(geroyeerd op 16 september 1765).

14 april 1741 Huis Bergh.
Jonker Frederick Johan van Kloeck tot den Berenclauw, vernieuwt den eed. J.B van Hecking is hulder, het betreft 't Bitterhuys(= Berenklau) te Groessen.

17 september 1765 Huis Bergh.
Bitterhuys(=Berenklau); Jan van Leeuwen, beleend na opdracht door F.J.Cloeck, Gottlieb Gunther is hulder.

Cloeck - Werner (1767)       schema I Liemers

Fredericus Johannes Cloeck, geboren op 6 december 1706, zoon van
Arnold Heinrich Cloeck en
Clara Geertruida Heckingh hertrouwt 8 maart 1767 in Delfzijl, 61 jaar oud, met
Antonetta Werner, weduwe van Govert du Bois Tiberius Lambergen en Dr.D.Schukking,
Van Fredericus Johannes Cloeck en Antonetta Werner zijn geen kinderen bekend,

Protocollen
1770 de Navorscher, Geslacht en Wapenkunde 1896.
F.J.Cloeck van Berenklauw en Antoinette Cloeck, geb Werner. Van dit echtpaar zijn in olieverf geschilderde portretten aanwezig in de verzameling van de familie Hoeth te Groningen.

Andreas Henrick Cloeck       schema I Liemers

Andreas Henrick Cloeck, geboren op 13 juli 1708, zoon van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh, blijft ongehuwd.

Andreas Henrick Cloeck is vaandrig in Pruissische dienst in 1738 en Obrisleutenant in der Preuszischen Armee in 1782.

Protocollen
2 mei 1735 Zevenaar.
Registratie obligatie van 26 april 1735. Andries Henrick van Cloek, vaandrig ten diensten van Koning van Pruisen, verbindt wegens schuld aan Geref. Diaconie te Zevenaar voor 400 dlr. van 30 st.(ter bestrijding van kosten voor vaandrigplaats) à 5% al zijn aandelen in het familiegoed, ten dele van vader geërfd, ten dele van tantes Adriana en Eva Catharina van Cloek(geroyeerd, 17 september 1765)

Gerritsen - Cloeck (1755)       schema I Liemers

Maria Magdalena Cloeck, geboren op 6 december 1717, dochter van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh heeft een kind van Derk Gerritsen.

Arnoldus Henricus Gerritsen, geboren op 19 februari 1755(één van een tweeling).

Maria Magdalena Cloeck is op 28 februari 1755, op 38 jarige leeftijd, overleden en te Groessen begraven,
Arnoldus Henricus Gerritsen is op 22 maart 1783, op 68 jarige leeftijd, overleden.

Protocollen
19 februari 1755 DTB Duiven.
Baptizatus Arnoldus Henricus, filius illegitimus Theodori Gerritsen, up ipse testatus et praenobilis Maria Magdalena Cloecke qua 27 hujus obijt, patrinis Reijnero Hendricks et Catharina Meijers(ex Westervoort). obiit 22 marti 1783.

20 februari 1755 DTB Loo(gem.Duiven).
"den 20e febr. isser een kint begraven dat dood ter wereld is gekomen, was een OnEgt kint, de Vader was Derk Gerretsen en de Moeder Maria van Kloek".

28 februari 1755 DTB Loo(gem.Duiven).
Den 28e februari is overleden de freule Maria Magdalena van Kloek en te Groessen begraven.

van Hal - Cloeck (1757)       schema I Liemers

Eva Catharina Cloeck, geboren op 28 juni 1722, dochter van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh trouwt op 3 mei 1757, 35 jaar oud, met Hendrik van Hal.
Van Eva Catharina Cloeck en Hendrik van Hal is één kind bekend.

Theodorus van Hal, gedoopt op 23 juli 1752 te Groessen en op 1 februari 1829 te Arnhem overleden.

Protocollen
23 juli 1752 DTB Groessen.
baptisatus est Theodorus illegitimus Parentes Henrick van Hall et Eva Christina van Cloeck amboliberi.
3 main 1757 est per Subsentens matrimonium junctus legitima patrini Dries van Hal et Gertruijt Bongaers.

van Burik - Cloeck (1759)       schema I Liemers

Eva Catharina Cloeck, geboren op 28 juni 1722, dochter van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh hertrouwt op 20 maart 1759, 37 jaar oud met Jan van Burik, geboren 24 februari 1732, 27 jaar oud, zoon van Willem van Burik en Rika Meijs.
Van Eva Catharina Cloeck en Jan van Burik is één kind bekend.

Albertina Elisabeth van Burik, geboren in 1764 te Zevenaar

Jan van Burik is op 27 januari 1765, op 33 jarige leeftijd, overleden,

Protocollen
20 maart 1759 DTB Westervoort.
Den 20e Maert Jan van Burik j.m. en juffer Eva Joanna Christina van Cloeck, weduwe van Hendrik van Hall in den egten staet bevestigt: alhier.

van Burik - Cloeck (1767)       schema I Liemers

Eva Catharina Cloeck, geboren op 28 juni 1722, dochter van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh hertrouwt op 12 april 1767, 45 jaar oud met met Mijs van Burik, geboren 12 september 1734, zoon van Willem van Burik en Rika Meijs.
Van Eva Catharina Cloeck en Mijs van Burik zijn geen kinderen bekend.

Eva Catharina Cloeck is op 27 april 1767, op 45 jarige leeftijd, overleden.


XX

*Piccardt van Foxham - Cloeck (1772)       schema I Liemers

Clara Geertruida Cloeck, gedoopt op 20 oktober 1737, dochter van
Fredericus Johannes Cloeck en
Albertina Johanna Drews trouwt op 6 mei 1772 te Slochteren (ondertrouw 19 april 1772 te Delfzijl), 35 jaar oud met
Gualterus Piccardt van Foxham, gedoopt in 1734, 36 jaar oud,
Van Clara Geertruida Cloeck en Gualterus Piccardt van Foxham zijn geen kinderen bekend,

Clara Geertruida Cloeck wordt op 28 juni 1761 te Delfzijl op belijdenis aangenomen, ze overlijdt in juni 1776 en wordt, 39 jaar oud, op 13 juni 1776 te Slochteren begraven.
Gualterus Piccardt overlijdt op 47 jarige leeftijd, in 1781.

*Aldringa - Cloeck (1761)       schema I Liemers

*Abelia Cloeck, gedoopt op 9 augustus 1739 te Eenrum, dochter van
*Fredericus Johannes Cloeck en
*Albertina Johanna Drews trouwt op 23 maart 1761 te Wirdum bij Appingedam (ondertrouw op 1 maart 1763 te Delfzijl), 22 jaar oud met
*Wigbold Gerhard Aldringa, Heer op Rusthoven, geboren in 1731 te Wirdum, zoon van
*Wigbold Aldringa en
*Helena Canter,
Van Abelia Cloeck en Wigbold Gerard Aldringa zijn vier kinderen bekend,

*Helena Wigboldina Florentina Aldringa, geboren in de Oosterstraat, gedoopt op 15 september 1762 te Groningen en op 28 juli 1849 overleden,
*Albertina Frederika Johanna Aldringa, gedoopt op 16 december 1764 te Wirdum,
*Frederic Joan Kloucsks Aldringa, gedoopt op 30 maart 1766 te Wirdum,
*Wigbold Aldringa, gedoopt op 4 september 1768 te Wirdum,

Jonkvrouwe Helena Wigboldina Florentina Aldringa huwde op 3 januari 1782 te Groningen met Johan Wichers (1740-1818) die diverse malen burgemeester van de stad Groningen is geweest, in 1800 lid van het departementaal bestuur was en nadien drost van het Hunsingobestuur en lid Provinciale Staten.

Abelia Cloeck overlijdt op 29 jarige leeftijd, op 2 november 1768,
Wigbold Gerhard Aldringa overlijdt op 63 jarige leeftijd, op 11 maart 1794.

Protocollen
23 maart 1761 de Navorscher, Geslacht en Wapenkunde 1896.
Trouwboek van Wirdum, bij Appingedam, vermeldt het volgende: "Den 23 maart 1761, zijnde de dag van Cristelijk Paschafeest, gecopuleerd na drie achtereenvolgende zondagen, de Hoogwelgeb.Hr.Wigbold Gerhard Aldringa van Wirdum, heer op Rusthoven, met de Hoogwelgeb.freule Abelina Kloeck 't zum Berenklau, te Delfzijl.


PARENTEEL ALDRINGA


*Winshemius - Cloeck (1780)       schema I Liemers

Reinera Adriana Cloeck, gedoopt op 22 april 1742 te Delfzijl, dochter van
Fredericus Johannes Cloeck en
Albertina Johanna Drews trouwt op 21 april 1780 te Sappemeer (ondertrouw op 1 april 1780 in Groningen Stad en op 2 april 1780 in Delfzijl), 38 jaar oud, met
Johan Casper Winshemius, gedoopt op 17 november 1743 te Groningen, 37 jaar oud,
Van Reinera Adriana Cloeck en Johan Casper Winshemius zijn geen kinderen bekend,

Reinera Adriana Cloeck wordt op 13 juni 1766 op belijdenis te Delfzijl aangenomen, ze overlijdt voor 1790.
Johan Casper Winshemius


*Looff van Sanden - Cloeck (1780)       schema I Liemers

Henderica Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1747 te Delfzijl, dochter van
Fredericus Johannes Cloeck en
Albertina Johanna Drews trouwt op 23 april 1780 te Groningen Stad (ondertrouw op 26 maart 1780 te Delfzijl), 34 jaar oud met
Andreas Julius Augustus Looff van Sanden, geboren in Londen (Engeland),
Van Henderica Cloeck en Andreas Julius Augustus Looff van Sanden zijn drie kinderen bekend,

Philippus Johannes Looff, gedoopt op 8 juni 1781 te Enkhuizen,
Albertina Johanna Looff, gedoopt op 5 juli 1782 te Enkhuizen.
Andreas Julius Augustus Looff, gedoopt op 4 januari 1784 te Rotterdam.

Andreas Julius Augustus Looff van Sanden wordt op 2 maart 1772 te Wildervank op belijdenis aangenomen, hij was medisch doctor.
Henderica Cloeck overlijdt in 1816 te Zwartsluis op 69 jarige leeftijd.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 26 september 2011).
proclaimer